SAN JUAN 8

1Ex astan ni Jesús alcha lakataun aspajun yu junkan Xaʼaspajun Olivos. 2Tejkan ixtunkuminta ni Jesús al laka ay lakatajtan, ancha tachun ni lapanakni talaqʼanʼol. Taulalcha la ixpulakna ni laka ay lakatajtan ex aqtaylcha jalakmalaniy. 3Ex yu fariseos ali ni lapanakni yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, yuʼuncha talhiminil qayntaun xanati yu tatemal makanaʼ laqtaqal, tʼatamal qayntaun yu jantu ixapay kaval. Tamaqayaul ixtanʼajna taʼan ixtayanal ni lapanakni. 4Ex tajunil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, ni aniy xanati yucha temakal makanaʼ laqtaqal kun yu jantu ixapay kaval. 5La ixlhachimoʼon ni Moisés ancha lhinajun kalaklakatʼalmakal xanatin yu chuncha talay. Yu uxintʼi, ¿tas naʼuncha? 6Chuncha tamakal va para lay katatislajmal ni Jesús. Pero yucha taqayntal, aqtayl jatsʼoqnun lakatʼun kun ixmakaʼ. 7Vananaj ixtataylhaanita lhisakminin, ex tayal ni Jesús jalakjunil: —Xaqayntaun uxiknan yu jantu kalhitsukul talaqalhin yucha pʼunaj katanqalhunil chiyux y katʼalal. 8Ex aqtaun taqayntachoqol ni Jesús, taylhaʼal jatsʼoqnuʼ lakatʼun la ixmakaʼ. 9Tejkan chuncha taqasmaklhi tacha jalakjunil ni Jesús ex taʼaqtaylcha taʼan por qayntamin. Yu tapʼulʼal va yu xapaynincha ixtajunita tus taʼanʼolcha. Ex ni Jesús laqtsʼil ni va xʼamancha tamakaul ni xanati. 10Chuncha tayal, va junil ni xanati: —¿Tas ancha tayanal ni lapanakni? ¿Jantucha matichun kamukʼanin laqtaqal? 11Ex naul ni xanati: —Jantucha matichun. Ex naul ni Jesús: —Kitʼin vachu jantu kakmukʼaniyan laqtaqal. Kʼapiticha. Jantucha kʼamaqtʼaʼalhin.] 12Astan ni Jesús aaqtaun jalaqxaqalachoqol ni lapanakni, va jalakjunil: —Kitʼin va ixmaklkukʼan ni lapanakni kunita. Ex yu kintʼaminaʼ kalhitsukuyaʼ ni maklku yu kaxtaqniyaʼ jatsukunti. Ex jantucha aqtaun katijuntayayaʼ laka putsʼisni. 13Ex tajunil ni fariseos: —Va milaqʼaman tʼaunkʼan lhichivinka. Jantu laqsaval kaval yu naʼun. 14Ni Jesús jaqaltaychoqol, jalakjunil: —Mas va kilaqʼaman klhichivinkan, pero yucha laqsaval yu knajun. Kitʼin ox ijkʼatsay toʼoxtaycha kmintachal, vachuʼ toʼoxtaycha kajkʼanchoqoyaʼ. Yu uxiknan jantu kʼatsʼayatʼik. 15Uxiknan mukʼayatʼik laqtaqal tacha tamukʼay yu valiʼiy lapanakni. Ni kitʼin jantu matichun kmukʼaniy laqtaqal. 16Incha kitʼin kakmukʼal laqtaqal yucha kaval yu laqsaval, jantu kilaqʼaman kakmukʼal. Ni kimPay yu kimalaqachal, yucha va chʼantaun kun kitʼin. 17La milhachimoʼonkʼan ancha najun incha qayntʼuy talhitaulay tuʼuchun, y va taun tanajun, ex chun lay kʼalhakʼapʼupʼi. 18Chuncha kitʼin va klhitaulay yu knajun y vachuʼ alin aqayntaun yu lhitaulay kun kitʼin. Yucha va kimPay yu kimalaqachal. 19Ex tajunil: —¿Tas ancha vil ni mimpay? Ex ni Jesús jaqaltayanal, jalakjunil: —Uxiknan jantu kilamispayau ni kitʼin, vachu jantu mispʼayatʼik yu kimPay. Incha kilamispau ni kitʼin ex vachu kʼamispʼatʼik ni kimPay. 20Ni Jesús tejkan chuncha naul va ixtʼajun masun laka ay lakatajtan taʼan maqxtaqkan ofrenda. Jantu matichun kalhaʼal laka pachʼin, jantukaʼ ixlakachin ixjulchan tejkan Dios kanaunaʼ. 21Ni Jesús jajunchoqol: —Kitʼin kajkʼanacha. Yu uxiknan kilalakxkauyau pero kʼaniyapitik la mintalaqalhinkʼan. Taʼan kitʼin kajkʼanaʼ uxiknankʼan jantu lay kapʼinapitik. 22Ex ni israelitas talajunil siya yuʼuncha: —¿Ex va maqniputunkan ixlaqʼaman? Ka va lay xlhiyucha najun: “Taʼan kitʼin kajkʼanaʼ uxiknankʼan jantu lay kapʼinapitik”. 23Ex ni Jesús jalakjunchoqol: —Uxiknan untʼatʼik xalapanakni yu aniy lakamunukpaʼ, pero kitʼin kminchal laktʼiyan. Uxiknan va aniy lakamunukpaʼ aqtʼaynitʼik tsukunun, pero kitʼin jantu aniy kajkʼaqtaynil. 24Xlhiyucha klajuniu ni uxiknan kʼaniyapitik la mintalaqalhinkʼan. Incha jantu kilalhakapuʼaniyau tejkan klajunau taʼayucha kunita ex kʼaniyapitik la mintalaqalhinkʼan. 25Ex tajunil ni Jesús: —¿Tasʼayucha kʼatʼi ni uxintʼi? Ex ni Jesús jalakjunil: —Kitʼin kunita vachu chun tacha klajunau. 26Ni kitʼin ayaj lhuu chivinti lay kaklalhichiviniu ni uxiknan vachu pulhuu milaqtaqalkʼan lay klamukʼaniyau. Yu kimalaqachal yucha jantu aqtaun jalaklkanan y yu kijunil va yucha klajunchoqoyau. Xlhiyucha yu klajunau kitʼin, yucha jantu jalaklkanti kaval. 27Ni lapanakni jantu katamalaqasil ni va ixPay Dios ixtʼajun lhichivin ni Jesús. 28Ex naul ni Jesús: —Tejkan kilamukʼayau talman ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, exnicha kilamispayau taʼayucha kunita. Ni kitʼin jantu aqtaun kmakay tuʼuchun kilaqʼaman. Vamun knajun ni chivinti yu kimPay Dios kimasunil. 29Ni kimPay yu kimalaqachal yucha alinta kun kitʼin. Kitʼin si kmakay yu lakanajun ni yucha, xlhiyucha jantu aqtaun kimakajun keʼeman. 30Tejkan ni Jesús chuncha naunʼol ex ayaj qaynlhuu talhakapuʼal ni yucha. 31Ni Jesús jalakjunil ni israelitas yu talhakapuʼal: —Incha uxiknan ox katʼaylhipʼiniyapitik chuncha tacha chavay xaʼasmatʼatʼik kinchivinti, ex laqsaval kilapanakni kaʼunapitik, kʼalaniyapitik yu klamasuniyau. 32Chuncha kʼamispʼayapitik ni chivinti yu laqsaval, ex yucha oxamaktaun katamakayan. 33Chuncha taqaltayl ni yuʼuncha, tajunil: —Kijnan va lapanakni kuntau yu kminchaʼau kun Abraham. Oxamaktaun kuntau, jantu aqtaun kaʼalil kiʼukxtinkʼan. ¿Valiʼiycha naʼun ni oxamaktaun kajkunau? 34Ex ni Jesús jaqaltaychoqol, va jalakjunil: —Vas klajunau ni lapanakni yu tamaqtaqalhinin, yuʼuncha ixʼukxtinkʼan va yu talaqalhin. 35Qayntaun oqxtamati yu ixnavin ixʼukxtin yucha jantu lay tsukuʼalhiy la ixchaqaʼ ixʼukxtin tacha ixlapanaki kaval. Pero yu sasʼatʼan ni ukxtin yuʼuncha chun lay ancha tataulʼalhiy mas va tavanancha kaval. 36Chavay incha yu istsʼal miʼukxtinkʼan oxamaktaun katamakan ex laqsaval oxamaktaun kaʼunapitik. 37Kitʼin ox ijkʼatsay ni va kun Abraham tʼanchʼipitik pero jantu laʼaʼiyatʼik kinchivinti, xlhiyucha kilamaqniputunau. 38Tachun yu kchiviniy va si yu kimasunil kimPay. Yu uxiknan makʼayatʼik va yu tamasunin mimpaykʼan. 39Ex tanaul ni israelitas: —Kijnan va Abraham yu maqancha kimpaykʼan junita. Ex ni Jesús jalakjunil: —Incha laqsaval ni Abraham maqancha mimpaykʼan ixval, ex kʼatʼiʼukxuntʼayatʼik tacha ixtiʼukxuntayay ni yucha. 40Pero uxiknan mas klajuntaucha ni va Dios yu laqsaval kimasunil, aqtsʼiyaj kilamaqniputunau. Ni Abraham jantu aqtaun chun kamakal. 41Uxiknan vananaj chun makʼayatʼik tacha yu makay mimpaykʼan. Ex tanaul ni yuʼuncha: —Kijnan jantu aqchunan kajkuu, va qayntaun yu kimPaykʼan yucha va Dios. 42Ex ni Jesús jalakjunil: —Incha laqsaval ni Dios mimPaykʼan kaval ex kilaʼachaniu ni kitʼin, ni kitʼin va kun Dios kmintachal. Chavaycha aniy kvil pero jantu kakmil kilaqʼaman, va Dios kimalaqachal. 43¿Valiʼiycha jantu malaʼasiyatʼik yu klajunau? Va jantu tamaqamayan kaʼasmaktʼik, va xlhiyucha. 44Yu mimpaykʼan va aqmoqxnuʼ junita, va makʼayatʼik yu yucha maqamay. Yucha junita jamaqniniʼ tus tejkan puʼaqtaynichal lakamunukpaʼ. Yucha vamun lhipaʼiniy yu jalaklkanti, jantu lay najun yu laqsaval. Tejkan jalaklkanan yucha va ixkilchuncha. Yucha va jalaklkanaʼ junita y va yucha xajapay tachun yu jalaklkanti. 45Kitʼin klhichiviniy yu laqsaval, xlhiyucha uxiknan jantu kilalhakapuʼaniyau. 46Ni uxiknan jantu matichun lay kalhitaulal ni kitʼin klhitʼajun talaqalhin. Chavay incha kitʼin klhichiviniy yu laqsaval, ¿ex valiʼiycha jantu kilalhakapuʼaniyau yu knajun? 47Yu laqsaval ixnavin Dios yucha qasmatʼa ixchivinti Dios. Uxiknan jantu ixnavin Dios kaʼuntʼik, xlhiyucha jantu asmakpʼutʼunatʼik ixchivinti Dios. 48Ex chuncha tajunil ni israelitas: —Kijnan klajuniu ni uxintʼi va qayntaun machaqa kʼatʼi Samaria. Klajuniu ni uxintʼi va laqtanuyan laqataun aqmoqxnuʼ y va laqsaval. 49Ex naul ni Jesús: —Kitʼin jantu kaklhitsukul aqmoqxnuʼ. Kitʼin yu kmakay va ktoʼoyay ni kimPay, pero uxiknan jantu kilatoʼoyayau ni kitʼin. 50Jantu klalhijunau kilatoʼoyau ni kitʼin pero alin qayntaun yu lhinajun kaktoʼoyakal. Yucha va Dios yu lay mukʼay laqtaqal. 51Kitʼin vas klajunau. Matichun lapanaki yu makay kuenta kinchivinti yucha jantu aqtaun kaniyaʼ. 52Ex tajunil ni israelitas: —Chavay ox ijkʼatsayau ni uxintʼi laqsaval lhitʼaʼun aqmoqxnuʼ. Ni Abraham ali yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha yuʼuncha si tanil. Ex uxintʼi, ¿valiʼiycha naʼuncha ni yu kamakayaʼ kuenta minchivinti yucha jantu aqtaun kaniyaʼ? 53¿Apalaycha ay kʼatʼi ni uxintʼi xajantu yu kimpaykʼan Abraham yu maqancha nil? Vachu yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tanitacha. ¿Tasʼayucha lhilakʼan ni uxintʼi? 54Ni Jesús jaqaltaychoqol, jalakjunil: —Yu va kitʼin kilaqʼaman kaktoʼoyakal ex jantu tuʼuchun xtapal kaval kintoʼoyaka. Pero yu kintoʼoyay kitʼin va kimPay. Yucha naunatʼik va miDioskʼan junita. 55Yucha jantu mispʼayatʼik pero kitʼin ox kmispay. Incha kitʼin kaklajuniu jantu kmispay ex kakval tacha qayntaun jalaklkanaj lapanaki vachu va chun tacha uxiknan. Pero kitʼin laqsaval kmispay y kmakay kuenta ixchivinti. 56Ni mimpaykʼan Abraham yu maqancha ixtʼajun ayaj lhiʼachantajul tejkan kʼatsal ni kalaqtsʼinaʼ ni julchan tejkan kitʼin kakminaʼ. Tejkan chuncha laqtsʼil ayaj lhiʼachantajul. 57Ex tajunil ni israelitas: —Jantukaʼ malaqchʼipʼiniy cincuenta mijachʼitin. ¿Valiʼiycha naʼuncha uxintʼi mispʼay ni Abraham? 58Ex ni Jesús jalakjunchoqol: —Kitʼin ktʼajun mas va tavanancha, mas tejkan jantukaʼ istsukuy ni Abraham. 59Ex nimancha tasaklhi chiyux para katalakatʼalmal ni Jesús. Pero ni yucha niman tsʼalaj tamaqsaqlhi. Astan chʼapal ixlakatin, taxtulcha ni laka ay lakatajtan, va alcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\