JUDAS 1

1Kitʼin kJudas va ixʼoqxtamati Jesucristo kunita vachu ixlaqaj Santiago kunita. Klatsʼoqniyau uxiknan yu tajuntaʼitan y tapaxkayan kimPaykʼan Dios. Talhistaktan ni Jesucristo. 2Dios ayaj katamapaynin, oxamaktaun katamakan, y ayaj katapaxkan. 3Ketʼalaqaunin yu klapaxkayau pʼunaj ayaj xaklalhitsʼoqniputunau tacha pulaqtaxtuyau kintachunkʼan. Pero chavay maqskʼiniy kaklatsʼoqniu y kaklatapayniniu ni jantu kaxtʼaqnitʼik lakatin matichun katalaktanchanin milhakapuʼatkʼan. Ni Dios va aqtauncha kintaxtaqnin ni anchanu chivinti ni kijnan yu ixlapanakni juntau. 4Lati yu tamakanunun tatanul kun uxiknan, mas jantu laklhilayatʼik incha va makanunun. La maqancha va tsʼoqkal ni katalaqaʼiyaʼ maqanlqajnati. Va jalaktuʼunun, va tanajun por kintamapayniyan ni Dios lay kamakʼatʼi talaqalhin yu kʼamakʼapʼutʼu. Jantu talhakapuʼan ni Jesucristo, vamun yuʼ kiʼUkxtinkʼan y kiJalhachimoʼonukʼan. 5Chuncha mas kʼatsʼayatʼikcha ni uxiknan, pero kitʼin klamapastakʼanichoqoyau inchineʼ. Ni Jalhachimoʼonu Dios jalaqmalaqtaxtul ixlapanakni xalakatʼun Egipto pero astan jalaqmaqnil yu jantu kataqalasmaklhi. 6Vachuʼ yu ixmayulnin Dios ixtavilanal kun Dios, pero lati jantu katamakal tacha ixlaklhiʼulakanta, va tamakaul. Chuncha ni Dios va lakmaʼata laka pachʼin taʼan putsʼista mas va tavanancha. Ancha katataulaʼ tus kaminaʼ ni julchan tejkan kalakmukʼanikanaʼ ixmaqanlqajnatkʼan. 7Vachu va chun tamakal xalapanakni ni Sodoma ali Gomorra y kun yu alati ukstsʼuniy putaulanaxna. Yuʼuncha vamun ayaj ixtamaqamay katalatʼatamal mas va taʼayuchacha, mas yu jantu tsʼuniy paxtoqniy kʼamakʼatʼi. Yuʼuncha tamaqanlqajnan laka jikmi yu jantu miʼojoy. Chuncha val para jantucha kalaqtsʼiʼiu kijnankʼan tacha yuʼuncha talal. 8Vachu chun talay ni lapanakni yu taʼaqlaqavanan y tamakanunun. Talaqalhiy ixlakatunajkʼan. Jantu tatoʼoyay yu talhitʼajun lhachimoʼon, talaktuʼuy yu talhitʼajun tapʼasta. 9Pero mas va yu xaʼukxtin ixmayulnin Dios, yu Miguel junkan, jantu laktuʼuy yu lhitʼajun tapʼasta. Aqtauncha talachʼapal laka chivinti kun yu xaʼukxtin aqmoqxnuʼ. Va ixtalakiltsʼakʼastukʼa taʼayucha kalhaʼal ixlakatunaj ni Moisés. Pero yu Miguel jantu kalaktuʼul ni aqmoqxnuʼ la ixtapʼasta. Va naul: “Ni Jalhachimoʼonu Dios kalaqʼayman.” 10Pero ni aniy lapanakni talaktuʼuy tachun yu jantu tamispay. Talakpastaknan tacha talhitsukuti, va chuncha talay. Chuncha va xʼamankʼan lakmukʼanichoqokan maqanlqajnati. 11¡Payniʼincha yuʼuncha! Va tataylhaʼanta ixjatapastakʼati ni Caín. Tamakay laqtaqal tacha yu makal Balaam por talhajaputun tumin. Kataniyaʼ tacha Kore por talaktanchay ni Dios. 12Taʼan makʼayatʼik lakvayti por lapʼaxkʼayatʼik, ancha tatanuy jantu kun tsʼuniy talhanti y chuncha lhimaxan xajachal. Va tacha xajalhistaknan borregos yu xʼamankʼan jalhistakkan. Va tacha taputsʼi yu jantu lhaʼan xkan yu sunlhaʼan un. Va tacha jakʼivin yu jantu taxtaʼa xalhiʼuti tejkan ixpuʼalin, va tichʼukʼikal, tus tacha aqtʼuycha katanil. 13Yuʼuncha va taʼayajnan tacha taʼan pʼays ukxlaklay xaxkan ni lakamar. Ni xalhimaxan yu tamakay va tacha ixʼoqxpuputi. Va tacha jastʼakun yu tamaqantsʼanqay ixtinkʼan, yu tapaxtoqniy katataulal taʼan ox tʼalaj putsʼista. 14Qayntaun yu xatampatujunuʼ xapapanakni ni Adán va Enoc ixjunkan. Yucha naul: “Ni Jalhachimoʼonu Dios mintacha kun lhuvaj miles ixmayulnin. 15Kalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan tachun ni lapanakni. Kalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan yu tamaqtaqalhinin, yu tamakay kun ixjalaktuʼuntikʼan. Vachu kalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan por yu tanajun tejkan taʼakchʼintamay ni Dios.” 16Ni anchanu lapanakni va si tachivintanuy y takiltayanan, vamun talakanajun katamakal yu yuʼuncha tanajun katamakal. La ixkilkʼan va ayaj lajʼay lakmakakan, qalʼox tachiviniy vamun para kalaqxtaqnikal yu talhitsukuputun. 17Pero uxiknankʼan, yu klapaxkayau, kapʼastʼaktʼikcha yu tanaul ni lapanakni yu jamalaqachal kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 18Yuʼuncha tanaul ni tejkan xaputamaktanacha kunaʼ ex kaʼalinaʼ lapanakni yu jalaktuʼuy alati y vachuʼ yu vamun tatsukuy makanan talaqalhin yu tamakaputun. 19Talaktʼilhiy ni lapanakni, tamakay yu tamakaputun la ixlakatunajkʼan. Jantu katalhitsukul ni Espíritu Santo. 20Pero yu uxiknan, yu klapaxkayau, chʼantaun ox katʼaylhipʼintʼik la milhakapuʼatkʼan yu minchal kun Dios. Kʼatʼapʼayninitʼik Dios kun ixtapʼasta ni Espíritu Santo. 21Kʼalhistʼakkʼantʼikcha para jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik ixjapaxkanti ni Dios. Kapʼakxanʼitʼik ixjamapayninti kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo yu kataxtaqniyan para katsʼukʼutʼik mas va tavanancha. 22Kʼaxaʼalatʼik ni lapanakni yu jantukaʼ ox talhakapuʼan. 23Kʼamalaqtʼaxtʼutʼik alati, va tacha kʼalakmaʼosutʼik laka jikmi. Vachu yu alati lapanakni kʼalakmapʼaynitʼik pero katʼalhaunitʼik lakatsʼuniy yu tacha junita ixputsukukʼan. Kʼalakmapʼaynitʼik pero kʼaxkʼaytʼik yu tamakay, mas va ixlaqchʼitkʼan yu chuncha lakatsamantacha ixtalaqalhinkʼan. 24Ay kamakakal ni Dios yu lay talhistakʼan para jantu kamakʼauntʼijlatʼik. Lay kataʼulayan kun lhuu achati, kun jantu tuʼuchun laqtaqal, taʼan vil ni yucha kun tachun ixʼayaxtu. 25Vamun yuʼ ni Dios junita, va kiJamalaqtaxtunukʼan por yu makal Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan. Vamun yucha paxtoqniy tachun yu lajʼoxi, tachun yu lajʼay, tachun yu tapʼasta, y tachun ni lhachimoʼon, mas va maqancha, mas va chavaycha y mas va tavanancha. Chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\