SAN LUCAS 11

1Taun julchan ni Jesús va lakataun ixtʼajun skʼiniʼ ni Dios. Tejkan skʼinʼol ex qayntaun ixtʼaltanaʼ va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, kilamasuniu tacha skʼinkan ni Dios vachu chun tacha Juan lakmasunil ixtʼaltanan. 2Ex ni Jesús lakjunil: —Tejkan kaskʼintʼik ni Dios kanauntʼik: KimPay Dioskʼatʼi yu alintʼachiy laktʼiyan, katatoʼoyan ni lapanakni mintaqaʼuti. Kʼalhachʼimoʼon aniy, [chuncha kamakakal yu lhinaʼun aniy lakamunukpaʼ vachu va tacha makakan yu lhinaʼun laktʼiyan]. 3Lhilhiy kilaxtaqniu yu vayti yu kmaqskʼiniyau. 4Kilamalaqmixiniu kintalaqalhinkʼan tacha kijnankʼan klamalaqmixiniyau yu kintamakaniyan yu jantu lajʼoxi. Jantu kilalhilhaʼau taʼan kakmapastaknikau yu talaqalhin, va kilamalaqtaxtuu laqa talaqalhin. 5Ex taylhaʼal ixchivinti, jalakjunil: —Tas kavalcha incha xaqayntaun uxiknankʼan va kapiti la ixchaqa milaqaj mas pakltaun tsʼis kaval y kʼaʼun: “Laqaj, kimachʼixtaqnin aqxtʼutu pan. 6Qayntaun kilaqaj va aniykaʼ xachin. La maqati ixminachal pero kitʼin jantu klhitsukul yu kakxtaqnil.” 7Ex yu milaqaj yu ixpulakna ixchaqaʼ tanun, kunan: “Jantu kʼimaʼanchʼapʼu. Va lakchajuy kimatiʼ y klaktʼamal kesʼatʼan. Jantu lay kaʼostaulay para kakxtaqnin tuʼuchun.” 8Kitʼin klajunau mas milaqaj kaval jantu kaʼostaulaʼ para kaxtaqnin tuʼuchun. Pero incha jantu kʼamakʼau, ex kaʼostaulaʼ, kaxtaqniyan yu uxintʼi maqskʼiniy. 9’Laqsaval klajunau, kaskʼinitʼik Dios yu maqskʼiniyatʼik, yucha kataxtaqniyan. Kʼalakxkʼautʼik ex katʼemayapitik. Katʼaylhipʼi makasanaʼ laka matiʼ, ex katalaqltiʼayaʼ. 10Yu skʼin tuʼuchun, va laqaʼiy. Yu puxkajuy, va temay. Yu makasay laka matiʼ, ni yucha malaqltiʼanikan. 11’¿Xaqayntaun ni uxiknan incha kataskʼinin ni pan mesʼatʼakʼan, va kʼaxtʼaqnitʼik chiyux? ¿Incha kataskʼinin jatanti, kʼaxtʼaqnitʼik tsapul? 12¿Incha kataskʼinin axvati, kaxtʼaqnitʼik statsuku? Jantu matichun siya uxiknankʼan chuncha layatʼik. 13Chuncha ni uxiknankʼan mas va jalaktuʼunun untʼatʼik lay xtʼaqniyatʼik laqxoqta yu lajʼox ni mesʼatʼankʼan. Ex laqsaval mimPaykʼan yu vilchal laktʼiyan kalaqxtaqniyaʼ yu apalay ox yu taskʼin, va kalaqxtaqniyaʼ ni Espíritu Santo. 14Ancha ixvil qayntaun lapanaki yu ixchʼapata aqmoqxnuʼ yu ixmakata janunuʼ. Taval tejkan tisaxtul ni Jesús ni aqmoqxnuʼ, ex ni lapanaki chivinchoqol. Yu alati lapanakni va tus vak takʼatsal. 15Pero lati tanaul: —Va Beelzebú, yu xaʼukxtin aqmoqxnuʼ, xtaqniy ixtapʼasta para lay kalakmaxtul ni aqmoqxnun. 16Lati ixtalaqtsʼintanuy ni Jesús, taskʼinil para kalakmasunil taun ay axtoqnuʼ yu minachal laktʼiyan. 17Pero ni Jesús ixkʼatsaycha yu ixtapastakʼa. Lakjunil: —Mas va tisuncha lhachimoʼon incha va tatalaqlvaʼa y talaxkajiy ni lapanakni, ex ixʼamankʼan tatalaktʼilhiy. Vachu va chun aqataun chaqaʼ incha tatalaqlvaʼa y talaxkajiy ni lapanakni ex ixʼamankʼan tatalaktʼilhiy. 18Vachu chun incha xʼaman lay maxtuchoqokal ni Satanás yu xaʼukxtin ni aqmoqxnu, ¿ex tas kaputaqnilcha ixtapʼasta? Ex chuncha kʼatsʼayatʼikcha ni jantu la ixtapʼasta Beelzebú yu klakmaxtuy aqmoqxnun, mas chuncha naunatʼik, va klakmaxtuy la ixtapʼasta Dios. 19Incha kilajunau klakmaxtuy aqmoqxnun kun ixtapʼasta ni Beelzebú ex vachu va chuncha tamaxtuy aqmoqxnun mintʼaltanankʼan yu tamalaniyan. Pero yuʼuncha katajunan va jantu kun ixtapʼasta ni aqmoqxnu tamaxtuy aqmoqxnun. 20Kitʼin kmaxtuy aqmoqxnuʼ la ixtapʼasta Dios chuncha kʼatsʼayatʼik chavay ni Dios lhachimoʼonun taʼan ukxuyanantʼik. 21Tejkan qayntaun pʼas lapanaki chʼapata ixpatʼalan y va lhistakta ixchaqaʼ, ex chuncha jantu matichun lay kamaxtunichoqol yu ixnavin yu maʼata. 22Pero incha kachinaʼ aqayntaun yu apalay pʼas, ex yucha kalhajayaʼ, kamaxtuniyaʼ ixpatʼalan yu ixlhiʼajin kun tachun yu ixnavin y kalaqlvaqniyaʼ. 23Yu jantu kintʼaʼan ni kitʼin yucha va kixkajiy. Yu jantu jalaqmaqxtoʼa lapanakni para kintatʼaʼal, yucha va lakmaputaukʼay. 24’Tejkan taxtuy taun jantu ox espíritu la ixlakatunaj qayntaun lapanaki, ex va an ukxuntayan taʼan jaxixninta. Lakxkajuy taʼan kataulal pero jantu temay. Ex va pastakchoqoy: “Ka va kajkʼanchoqoyacha la kinchaqaʼ taʼan kmintachal.” 25Tejkan chinchoqoy la ixlakatunaj ni lapanaki va tus ox japʼalnankanta y ox jalaʼoxikanta. 26Ex anchoqoy laqmaqxtoqnuʼ pumatujun ixtʼaʼespíritus yu apalay talaktuʼunun. Tus tachun chʼantaun tatanuy la ixlakatunaj ni anchanu lapanaki. Ex chuncha apalay lhitaʼay jun ixjatsukunti ni lapanaki xajantu tacha ixjunita pʼunaj. 27Ex tejkan ixtʼajun chivin ni Jesús, va tʼasal qayntaun xanati, va junil: —Ka la achancha ni xanati yu memaqlaqavanaʼ, yu matsʼikʼin ni uxintʼi. 28Pero ni Jesús junil ni anu xanati: —Yu laqsaval achan va yu qasmatʼa ixchivinti Dios y makay tacha lhinajun. 29Ex chuncha ixtalhavaxtu lapanakni taylhaʼal maqxtoqnun ni Jesús. Va naul ni Jesús: —Yu chavay tatʼajun lapanakni ayaj talaktuʼunun. Kintaskʼiniy kaklakmasunil ay axtoqnuʼ yu lay kintapumispal. Pero jantu tuʼuchun kaklakmasuniyaʼ ni lapanakni, vamun yu tapasal ni Jonás yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 30Va por yu tapasal ni Jonás va ixtapukʼatsaniy yu machaqan Nínive va ixmalaqachata ni Dios. Vachu va chun yu kaktapasayaʼ va chuncha kintapukʼatsaniyaʼ ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki. 31Taun julchan kalakmukʼanikanaʼ ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni, ex chuncha ni xanati yu ixlhichimoʼoy maqancha ixlhisur ni lakamunukpaʼ, va ancha katayayaʼ y kalaktislajmayaʼ ni lapanakni yu chavay tatʼajun. Yucha la maqati minchal para kaqasmaknil ixchivinti Salomón yu ayaj lhuu ixjatapastakʼati. Pero chavay alin qayntaun aniy yu apalay lhuu jatapastakʼati lhitʼajun xajantu Salomón. 32Vachu ni anchanu julchan katatayayaʼ ni lapanakni yu maqancha machaqan Nínive. Vachu katalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan yu chavay tatʼajun lapanakni. Yuʼuncha yu machaqan Nínive va tamapaxal ixjatapastakʼatkʼan tejkan taqasmaknil ixchivinti Jonás. Pero uxiknan maʼalinatʼik qayntaun aniy yu apalay pʼas xajantu ni Jonás. 33’Jantu matichun mamaqtayay ixmaklku para kamaʼal taʼan jantu tasuy, vachuʼ jantu maqanuy ixtaʼapuʼ kajun. Va mukʼay talman para lay katalaqtsʼil maklku yu tatanuy ni laqa chaqaʼ. 34Yu milaqchulkʼan va tacha xamaklku milakatunajkʼan. Incha lajʼox milaqchul, ex alin maklku para taʼakchun milakatunaj. Chavay incha jantu ox milaqchul ex va putsʼista la metsukunti. 35Ex kʼalhistʼajkʼantʼik incha laqsaval alin maklku la metsukuntikʼan u incha va putsʼista. 36Incha tus ox maqtajita ni maklku, ex jantu intachun kaputsʼislhi la metsukuntikʼan. Vachu va tacha la ox lakʼavananatʼik taʼan alin maklku yu ox maqtajita. 37Ex tejkan chivinʼol ni Jesús, qayntaun fariseo juntalhaʼal vayaʼ la ixchaqaʼ. Ex tanuchal ni Jesús, va taulal laka mesa. 38Ni fariseo va laqtsʼil ni jantu kamaqchaʼaʼelal ni Jesús tacha ixnajun ixlhachimoʼonkʼan. Ex yucha jantu ox kalhilal. 39Ex junil ni Jesús, junkal yu fariseo: —Laqsaval ni uxiknankʼan yu fariseos va tacha yu tasa ali plato yu ox chaʼakanta pero vamun ixlhimaqspakʼan. Va chuncha ni uxiknankʼan. Jantu makʼayatʼik kuenta la ixpulakna metsukuntikʼan. Ancha alin taʼaqspukniti kun jaxkayanti. 40Va tontos untʼatʼik. Ni Dios yu makal yu ixlhimaqspaʼ vachu makal yu ixlhipulakna. 41Kaʼaqtʼayʼutʼik ni kilpatanin ex la lhiʼacha kunaʼ mejalhanutkʼan. 42Payniʼincha uxiknankʼan fariseos. Laqsaval xtʼaqniyatʼik ni lakatajtan tsʼuniy mimuviskʼan ali tsʼuniy jalaʼoxinti ali tsʼuniy mijaxqantikʼan tacha najun kilhachimoʼonkʼan. Pero jantu makʼayatʼik kuenta para kaʼaqtʼayʼutʼik yu alati y jantu tʼoʼoyayatʼik Dios. Va yucha yu maqskʼiniy kʼamakʼatʼik pero vachu jantu kʼamakʼau yu alati. 43Payniʼincha uxiknankʼan fariseos. Taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni tʼaulpʼutʼunatʼik taʼan katoʼoyakʼantʼik. Vachuʼ lakatin va naunatʼik kamastʼakʼakʼantʼik tacha lajʼay lapanakni. 44Payniʼincha uxiknankʼan. Lhichʼivinanatʼik yu lajʼoxi pero makʼayatʼik yu jantu ox taʼan jantu talaqtsʼinan ni lapanakni, tacha putaknun untʼatʼik yu jantu tasuy, taʼan tatapasay lapanakni sin katakʼatsal. 45Ex va junil qayntaun yu ixmasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas: —Jamalaniniʼ, tejkan chuncha naʼun uxintʼi, kilalaqʼaymayau kijnankʼan vachuʼ. 46Ex qaltayl ni Jesús: —Vachu payniʼincha ni uxiknankʼan yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni lapanakni. Laklhijunatʼik ni lapanakni yu ayaj lhitaʼay tus jantu lay tatayaniy. Chuncha lakmatʼikʼukʼayatʼik yu alati lapanakni pero jantu aqtʼayʼuyatʼik mas va kun yu maktaun yu lakatʼuniy mimakakʼan. 47Payniʼincha uxiknankʼan. Yu mimpayankʼan tamaqnil yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Chavay yu uxiknankʼan makʼayatʼik ixpupastakʼankʼan. 48Ex chuncha tʼalhipʼiniyan yu tamakal mimpayankʼan. Yuʼuncha talaqmaqnil yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios y uxiknankʼan makʼayatʼik ixpupastakʼankʼan mas jantu laqsaval laktʼoʼoyayatʼik. 49Ni Dios yu ayaj pastaknan va naul: “Klaqmalaqachaniyaʼ lapanakni yu talaqputeʼey kinchivinti kun yu alati kintamalaqachan. Lati kalaqmaqnikanaʼ, lati kalakxkaykanaʼ.” 50Ex chuncha yu chavay tatʼajun lapanakni kalakmukʼanikanaʼ laqtaqal por tachun yu laqmaqnikanta lapanakni yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Mas yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tejkan aqtaynil ni lakamunukpaʼ tus chavaycha. 51Mas va Abel yu la maqancha maqnikal tus Zacarías yu maqnikal la kilakatajtankʼan la ixtanʼajna taʼan toʼoyakan Dios kun laka altar. Laqsaval klajunau, ni chavay tatʼajun lapanakni kalakmukʼanikanaʼ laqtaqal por tachun yu laqmaqnikanta yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 52’Payniʼincha uxiknankʼan yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni lapanakni. Chavay ni uxiknankʼan va tacha kachʼapʼatʼikcha xapumalaqltiʼakan xachaqaʼ jatapastakʼati. Pero jantu tʼanuyatʼik y vachu laktanchʼaniyatʼik yu alati lapanaki para jantu lay katalhitsukul jatapastakʼati. 53Va chuncha chivinʼol ni Jesús. Ex ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, taʼaqtaynilcha talaqtsʼintanuy, talhisakmiy axtoqnu yu lhitaʼay. 54Chuncha ixtamakay para kanaul ni Jesús taun chivinti yu jantu lhinajun ixlhachimoʼonkʼan para ex chuncha lay kataputislajmal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\