SAN LUCAS 14

1Taun xajulchan jastaknati al vayaʼ ni Jesús la ixchaqaʼ qayntaun xaʼukxtin fariseos. Lati ni fariseos va ixtalaqtsʼin ni Jesús incha kamakal tuʼuchun yu jantu kapaxtoqnil ixlhachimoʼonkʼan. 2Ex ancha la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús ixyal qayntaun lapanaki va ixlakakʼunta. 3Ex ni Jesús jalaqxaqalal ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va laklhisakmil: —¿Tis va sun najun kilhachimoʼonkʼan? ¿Va lhinaunkan jakʼuchʼunti xajulchan jastaknati u jantu? Pero yuʼuncha va saq taval. 4Ex ni Jesús chʼapal ni taqanʼan, va palay makal, va malaqachachoqol. 5Ex lakjunil ni alati lapanakni: —Uxiknankʼan va katajqajul mimburrokʼan u mivakaxkʼan lakxkan va niman kʼamakʼutʼutʼik mas va xajulchan jastaknati. 6Ex yuʼuncha jantu lay tuʼuchun katanaunchoqol. 7Ex tejkan taʼaqtayl tataulay laka mesa, jalaqtsʼil ni Jesús tachun yu ixlaklhijunkan vayti, va tataulputun taʼan tataulay yu lajʼay lapanakni. Ex va lakjunil ni aniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati: 8—Tejkan lhiʼunkʼanatʼik kapʼintʼik xalakvayti lakxtuklati jantu kʼalaksaktʼik taʼan tataulay ni lajʼay lapanakni. Ka va lay kachil ataun lapanaki yu apalay ay xajantu uxintʼi. 9Ex yu xalhinaunaʼ kalaqminan y kajunan: “Kʼaxtaqnin ni mimputaulan yu ataun lapanaki.” Ex katʼamaxaniyeʼe, katʼauleʼe alakataun putaulan taʼan tataulay yu xalakstʼuniy. 10Xlhiyucha tejkan kalhiʼunkʼaneʼe kapiti vayaʼ, ex kataʼul taʼan tataulay yu jantu lajʼay lapanakni. Ex chuncha yu xalhinaunaʼ kalaqminan va kajunan: “Laqaj, kʼatʼapʼas taʼan tataulay yu lajʼay lapanakni.” Ex chuncha jantu katʼamaxaniyeʼe la ixtalakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni. 11Tachun yu lajʼay takʼatsan va lakstʼuniy kalakmakakanaʼ pero tachun yu lakstʼuniy takʼatsan va lajʼay kalakmakakanaʼ. 12Ex chuncha ni Jesús junil ni xalhinaunaʼ: —Tejkan makʼay lakvayti jantu vamun kʼalaklhiʼun miʼamigos ali mintʼalaqaunin ali milapanakni ali mintʼataulnin yu maqalinin. Jantu chuncha kʼamakʼatʼi. Va katalhijunchoqoyan la ixchaqakʼan ex chuncha va tapaxanti jun. 13Pero tejkan makʼay lakvayti kʼalaklhiʼun ni kilpatanin ali ni lakmaknin ali ni talaknin ali ni laʼachʼixin. 14Ex chuncha kalhitsʼukʼuyeʼe achati, va por jantu lay katamapalchoqoyan. Pero kʼamapʼalchʼoʼonikʼaneʼe tejkan katakujchoqoyaʼ tachun yu tanitacha yu jamalaqtaxtukantacha. 15Ex chuncha tejkan qasmaklhi qayntaun yu ancha ixvil laka mesa, va naul: —Ayaj kataʼachanaʼ tachun yu katavaynaʼ taʼan kalhachimoʼonunaʼ ni Dios. 16Ex ni Jesús va junil: —Taun julchan qayntaun lapanaki ixmakay taun ay lakvayti va ixlaklhijunita lhuvaj lapanakni. 17Ex tejkan lakachilcha xahora lakvayti va malaqachal ixʼoqxtamati para kalakjunil yu laklhijunkanta: “Kapʼintʼikcha, alinʼojoycha tachun ni vayti.” 18Ex tachun ixlaklhijunkanta taʼaqtaynil naunan ni jantu lay kataʼanaʼ. Pʼunaj va junil qayntaun: “Va kʼilkaʼ aqxtaun tʼun. Ikmaqskʼiniy kteʼen laqtsʼiniʼ. Kʼaʼuneʼe miʼukxtin va kimalaqmixinil.” 19Ex yu aqayntaun naul: “Va aniykaʼ kʼil laqakis par vakaxna yu tatapatsay laka kuxtu. Va klaqlaqtsʼinputun incha lay katatapatsal u jantu. Kʼaʼuneʼe miʼukxtin va kimalaqmixinil.” 20Ex aqayntaun naul: “Va aniykaʼ klakxtuklata, xlhiyucha jantu lay kʼanachal.” 21Ex ni oqxtamati laqchaanchoqol ixʼukxtin va puteʼeniʼol yu tanaul. Ex ni ukxtin aqtaylcha lukujlay. Va junchoqol ni oqxtamati: “Kʼapʼinchʼiy lakatinixnan laka putaulan. Kʼalaklhitʼanchiy ni kilpatanin ali ni lakmaknin ali ni talaknin ali ni laʼachʼixin.” 22Ex chuncha chinchoqol ni oqxtamati, junchoqol ixʼukxtin: “Ikmakalcha yu naʼun pero vananaj xajyachal taʼan katataulal laka mesa.” 23Ex va naunchoqol ni ukxtin: “Kʼapʼinchʼoʼochiy lakatinixnan maqspaʼ ni putaulan kalaklhiʼun laqatapʼasta katamil vaynin. Kitʼin knajun kataʼaqtsamal vaynin la kinchaqaʼ.” 24Klajunau ni lapanakni yu ixlaklhijunkanta yu jantu katamil vaynin, yuʼuncha jantu katakilkʼatsayaʼ ni lakvayti. 25Ex chuncha ixtalhavaxtu ni lapanakni ixtatʼaʼan ni Jesús. Ex ni yucha talaqaspʼiklhi, va lakjunil: 26—Mas va taʼayucha yu apalay toʼoyay ixpay, ixnati, ixanati, yu sasʼatʼan, yu ixtʼalaqaunin, yu ixtʼalapanakni xajantu kitʼin, ex ni yucha jantu lay jun kintʼaltanaʼ. Vachu yu apalay toʼoyay ixjatsukunti xajantu kitʼin, jantu lay jun kintʼaltanaʼ. 27Yu jantu laqaʼiputun maqanlqajnati tacha kitʼin, yucha jantu lay jun kintʼaltanaʼ. 28Xataʼayuʼ uxiknankʼan incha kamakʼapʼutʼu putanʼay chaqaʼ, pʼunaj katʼaʼul, kʼapʼastʼaktʼi tachuncha ixtapal kunaʼ para kakʼatsʼatʼi incha kalaqchaʼaniyan yu lhitʼaʼun. 29Incha jantu kapastakʼel, ex tejkan kʼamakʼaʼoj ni xaputayan chaqaʼ, jantu kalaqchaanaʼ mintumin para kamajkʼanitʼi. Ex tejkan katalaqtsʼinaʼ ni lapanakni kataʼaqtayniyancha laktuʼunun. 30Katanaunaʼ: “Aniy lapanaki ixʼaqtajitacha makan ixchaqaʼ pero jantu kamajkanil.” 31Vachuʼ incha qayntaun la ay lhachimoʼonuʼ yu lhitʼajun laqakau mil tropas, talachʼapaputun ixtʼalhachimoʼonuʼ yu lhitʼajun pʼuxaun mil ex pʼunaj kapastakʼelal incha lay katalhajal. 32Ex incha najun jantu lay kalhajal, ex malaqachay lapanaki para kalhisakmil tas katamakal para jantu katalachʼapal. Chuncha kamakayaʼ tejkan vananaj la maqati mintachal ixtʼalhachimoʼonuʼ. 33Ex vachu va chuncha uxiknankʼan. Incha jantu makaʼun tachun yu lhitʼaʼun ex jantu lay un kintʼaltanaʼ. 34’Ni matsati la ox pero tejkan jantucha sʼoʼo jun ex jantucha lay sʼoʼo junchoqoy. 35Chuncha mas va para ni lakatʼun, mas va para laka abono, jantu ox kaval. Valiʼiy majʼankan. Incha alin mimpaqasmakkʼan, ex kaʼasmaktʼikcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\