SAN LUCAS 15

1Ancha tachaʼal lhuvaj jachʼinin impuestos kun alati laktuʼunun lapanakni para kataqasmaklhi ni Jesús. 2Ex chuncha ixtapastaklhitʼajun ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va siya yuʼuncha talajunil: —Aniy lapanaki jalaqaʼiy yu maqtaqalhinin y va laktʼavajin. 3Ex ni Jesús lakjunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va naul: 4—Xataʼayu uxiknankʼan yu kalhitsukul taun ciento borrego y va kamaqatsʼanqal laqataun, ex yucha kalakmakaul yu noventa y nueve, y va kapuxkaul yu tsʼanqay tus katemal. 5Tejkan katemachoqol va kaʼaqxoʼol kun achati. 6Ex tejkan kachil laqa chaqaʼ, va kalaqmaqxtoqlhi ixʼamigos kun ixtʼataulnin, va kalakjunil: “Kilatʼaʼachanchoqoocha. Ni borrego yu istsʼanqata chavay ktemachoqolcha.” 7Vachu va chun klajunau, mas kaʼalil noventa y nueve lapanakni yu jantu katalhitsukul ixtalaqalhinkʼan, pero va apalay talhiʼachantajuy yu tavilanachal laktʼiyan tejkan mapaxay ixjatapastakʼati qayntaun maqtaqalhiniʼ lapanaki. 8’Vachu va chun incha kaʼalil qayntaun xanati yu kalhitsukul aqxkau tumin pero kamaqatsʼanqal aqxtaun, ex kamamaqtiyal ixmaklku, va kapalnal ixchaqaʼ, va kapuxkauʼol laksniy laksniy tus katemachoqol ixtumin. 9Ex chuncha tejkan katemachoqol va kalakjuntaʼil ixʼamigas kun ixtʼataulnin, kalakjunil: “Kilatʼaʼachanchoqoocha. Va iktemachoqol ni tumin yu xakmaqatsʼanqata.” 10Va chuncha klajunau va ayaj talhiʼachantajuy ixmayulnin Dios tejkan makajun ixtalaqalhin mas va qayntaun lapanaki. 11Ex naunchoqol ni Jesús: —Qayntaun lapanaki ixlhitʼajun qayntʼuy istsʼalan. 12Ex yu xapʼisaqa junil ixpay, va naul: “Kimpay kʼatʼi, kʼixtʼaqnin ni milhitapatsa yu kimpaxtoqniy kitʼin.” Ex chuncha ni ixpay va xtaqnil. 13Taval ni xapʼisaqa lakstʼaʼol yu lvaqnikal maqaliti, ex va maqati al, lhaʼanʼol yu ixtumin. Ancha ixpumaqtaqalhin pulaqamananʼol ni ixtumin. 14Ex chuncha tejkan laqamananʼolcha, va alil ay chavan ancha taʼan ixvil. Ex va aqtayl majkʼatsay ixchavan. 15Taval ni tsʼal va al kuxtutiyan kun qayntaun lapanaki yu ancha machaqaʼ. Va xtaqnikal lhitapatsa va kalakvaval pʼaxnin. 16Ex va ayaj ixchavaniy tus ixlhiʼotsaputun ni xataltsʼi ni kʼiu yu ixtaʼuy ni pʼaxnin pero jantu matichun kaxtaqnil. 17Ex va pastakchoqol va naul: “Ni kimpay va qaynlhuvaj ixʼoqxtamatin y la alin ixvaytikʼan, pero aniy kitʼin iktiniycha kinchavan. 18Chavaycha kitʼin kʼanchoqoyaʼ la ixchaqaʼ kimpay, kajkʼunaʼ: Kimpay kʼatʼi, ikmakanil laqtaqal ni Dios y vachu uxintʼi. 19Chavaycha jantucha lay kakval mintsʼal. Va knajun kʼimakʼatʼi tacha qayntaun miʼoqxtamati.” 20Ex chuncha ni tsʼal anchoqol la ixchaqaʼ ixpay. ’Tejkan vananaj la maqati para ixlaqchaʼal, yu ixpay va laqtsʼil istsʼal. Va ayaj mapaynil, va takyauʼal taʼan ixpuminta ni istsʼal, va laqatanul, va kiltastuklhi. 21Ex naul ni tsʼal: “Kimpay kʼatʼi, ikmakanil laqtaqal Dios y vachu uxintʼi. Jantucha lay kakval mintsʼal.” 22Pero ni ixpay va naul: “Oqxtamatin, kasoʼotʼik, kʼalhitʼanchipitikcha yu mas apalay ox laqchʼiti y va kʼamulanichipitik kintsʼal, vachu kʼamamaqtʼanutʼik ixmaqtanuti y kʼamachʼantʼanutʼik isapato. 23Kalhitʼantʼik ni sasʼatʼa vakax yu apalay onta y kʼamaqnitʼik. Kamakayau kʼatan y kaʼalinaʼ lakvayti. 24Yu aniy kintsʼal mas va tacha ixnitacha pero chavay va kujchoqolcha. Mas va istsʼanqatacha pero chavay temachoqoocha.” Ex aqtaynilcha ni kʼatan. 25’Ni xajayaʼ va ixtʼajun tapatsan laka kuxtu. Tejkan chinchoqochal laqa chaqaʼ qasmaklhi ni jasanti kun jatʼinti. 26Ex juntaʼil qayntaun maqtsukuʼ va lhisakmil: “¿Sun makʼayatʼikcha?” 27Ex naul ni maqtsukuʼ: “Va chinchoqol mimpʼisaqa y mimpay lhinaul katamaqnil ni sasʼatʼa vakax yu apalay onta va por ox xachinchoqoy mimpʼisaqa.” 28Ex ni xajayaʼ va lukujlal va jantu katanuputul. Ex chuncha ixpay taxtul, va tapayninil para katanul. 29Pero va naul ni istsʼal yu xajayaʼ: “Kʼatsʼaycha va maqancha iktapatsaniyan, jantu aqtaun kʼakchʼintaman, pero uxintʼi jantu aqtaun kʼixtʼaqnin ni kitʼin mas va laqataun chivo para kakmakal kʼatan kun kiʼamigos. 30Pero chavaycha chinchoqol yu aniy mintsʼal yu laqamananʼol mimaqaliti kun maqtaqalhinin xanatin y uxintʼi tus va lhimaqnitʼicha ni sasʼatʼa vakax yu apalay onta.” 31Ex va naul ni ixpay: “Kesʼatʼa kʼatʼi, uxintʼi va tacha kʼintʼaviltʼi y tachun yu klhitʼajun va si minavin. 32Pero va maqskʼiniy kamakau kʼatan y kaʼachaxʼiu. Yu aniy mimpʼisaqa ixnitacha y chavaycha va kujchoqotacha. Va istsʼanqatacha y chavaycha temachoqoocha.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\