SAN LUCAS 16

1Ex chuncha ni Jesús vachu lakjunil ixtʼaltanan: —Qayntaun maqaliʼ ixlhitʼajun yu xaʼay ixʼoqxtamati yu xatsʼoqmulanaʼ. Ex va tislajmakal ni anchanu xaʼay oqxtamati va junkal ni ixʼukxtin tʼaunʼojoycha maqatsʼanqan ixmaqaliti. 2Ni ixʼukxtin juntaʼil, va junil: “Va ijkʼatsaycha yu makʼatʼa. Chavaycha kʼixtʼaqnin kuenta kilhitapatsa. Kʼiʼuneʼe tachuncha kintalhaanin ni lapanakni. Jantucha kʼaʼuneʼe yu xaʼay kiʼoqxtamati.” 3Ex va pastaklhi xʼaman ni xaʼay oqxtamati: “Kimamakaunilcha lhitapatsa ni kiʼukxtin. ¿Chavay tas kaklayacha kaktapatsal? Jantu kʼayajnan kaktapatsal, va jantu kaklhitsukul tapʼasta. Jantu kpuskʼinputun, va ikmaxanan. 4¡Ay! Kitʼin kʼatsaycha suncha kakmakayaʼ para kaʼalil lapanakni yu kintalaqaʼiyaʼ la ixchaqakʼan tejkan jantucha xaʼay oqxtamati kajkʼunaʼ.” 5Ex chuncha va laktʼasaʼil qayntaun por qayntaun yu ixtalhaaniy ixʼukxtin. Yu pʼunaj va lhisakmil: “¿Tachuncha lhipʼinin ni kiʼukxtin?” 6Ex va naul ni lapanaki: “Va taun ciento barriles aceite.” Ex va junil: “Aniy minkuenta. Kʼasoʼo, katʼaulchiycha, katsʼoqmulachiy vamun cincuenta.” 7Ex va lhisakmil aqayntaun: “¿Uxintʼi tachuncha lhipʼinincha?” Ex va naul ni lapanaki: “Va klhaaniy cien medidas trigo.” Ex ni xaʼay oqxtamati va junil: “Aniy minkuenta, katsʼoqmulatʼi vamun ochenta.” 8Ex chuncha kʼatsalcha ni ixʼukxtin tacha makal ni xaʼay ixʼoqxtamati y va naul: “Va mero listuj yu xaʼay kiʼoqxtamati yu jantu ox, la lhuvaj jatapastakʼati ixpumakanunun.” Vachu va chuncha yu taʼalin lakamunukpaʼ yu jantu talhakapuʼanan, apalay tamakay kuenta tacha katamakal. Yu tamispay ixchivinti Dios, apalay jantu tamakay kuenta tacha maqskʼiniy katamakal. 9’Vachu klajunau kʼalaqʼaqtʼayʼutʼik ni kilpatanin kun tachun yu lhitʼaunatʼik ni aniy lakamunukpaʼ, va para kaʼalil miʼamigoskʼan. Kʼamakʼaunapitik yu lhitʼaunatʼik tejkan kaniyapitik, pero kalaʼaʼikʼanapitik ancha xachaqan laktʼiyan yu jantu aqtaun katamiʼoyaʼ. 10’Yu lapanaki yu ox makay kuenta yu lhitsukuy mas va tsʼuniy, ex vachu ox kamakal kuenta incha la lhuu kalhitsukul. Chavay yu jantu makay kuenta yu lhitsukuy mas va tsʼuniy, ex vachu jantu lay kamakal kuenta incha la lhuu kalhitsukul. 11Vachu va chun incha jantu makʼayatʼik kuenta mas va tumin yu lay tamapastakniyan yu jantu ox, ex ni Dios jantu kataxtaqniyan kamakʼatʼik kuenta yu laqsaval lajʼoxi. 12Vachu incha jantu makʼayatʼik kuenta yu machʼixtʼaqnikʼanatʼik, ex jantu kaxtʼaqnikʼanapitik yu tapaxtoqniyan. 13’Jantu matichun lay oxi katapatsanil qayntʼuy ukxtinin. Kaʼachaniyaʼ yu qayntaun y kaxkayyaʼ yu aqayntaun. Va katʼaʼanaʼ yu qayntaun y jantu kamakayaʼ kuenta yu lhinajun yu aqayntaun. Vachu va chuncha jantu lay tʼapʼatsʼaniy ni Dios incha tʼoʼoyay yu maqaliti. 14Ni fariseos yu ixtatʼajun qasmaknan ni Jesús va ayaj ixtalhiʼajin ixtuminkʼan. Ex vamun talaktuʼul ni Jesús. 15Pero ni Jesús lakjunil: —Uxiknankʼan va meʼemankʼan makʼakʼanatʼik para katalhilal ni lapanakni va la ox metsukuntikʼan. Pero Dios tamispaniyan yu melhanutikʼan. Ni Dios jantu pastakʼa tacha lapanakni. Yu la lajʼoxi talhilay ni lapanakni va yucha ni Dios lakxkajiy. 16’Tejkan jantukaʼ istsukuy ni Juan, yu ixlhachimoʼon Moisés kun ixchivintikʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios va yucha tapukʼatsal tisuncha katamakal ni lapanakni. Pero tejkan mil ni Juan tus chavaycha jalaqputeʼenikal ni lapanakni tacha lhachimoʼonun ni Dios. Tachun tatapʼasniy kalaklhichimoʼol ni Dios la ixjatsukuntikʼan. 17Apalay va tsʼayl kamiʼol ni laktʼiyan kun lakamunukpaʼ xajantu yu lhinajun Dios, mas va laqatauncha chivinti. 18’Mas va taʼayucha yu makajun ixanati y tʼatsukuchoqoy aqayntaun yucha makay talaqalhin. Vachuʼ makay talaqalhin yu tʼatsukuy qayntaun xanati yu valiʼiy makaunkanta. 19Ex va naunchoqol ni Jesús: —Taun julchan ixʼalin qayntaun maqaliʼ yu va si ixlakatayay yu la kʼus ixlaqchʼiti, yu laqlhuu xtapal y lhilhiy ixmakay yu ayaj kʼus kʼatan. 20Vachu ixʼalinta qayntaun kilpataniʼ ixjunkan Lázaro. Taun taun julchan va ixmamakan la ixkiltalakxtuti ixchaqaʼ ni anchanu maqaliʼ. Ni yucha va ixlakapuchʼiʼojota tachun ixlakatunaj. 21Yucha ixʼuputun mas va yu ixpatajuy laka mesa yu ixtacheʼe ni maqaliʼ. Vachuʼ ni xʼoyun ixtasnauniy ixlakapuchʼiti. 22Ex chuncha taun julchan va nil ni kilpataniʼ, yu ixmayulnin Dios va talhaʼal ixlhitsukunuʼ taʼan vilchal Abraham. Taval vachuʼ nil ni maqaliʼ, va maknukal. 23Ex alcha laqnin ni maqaliʼ. Ancha ayaj majkʼatsal. Ex va lakachaʼal la maqati, va laqtsʼil ni Abraham y vachu laqtsʼil Lázaro va tʼavil ni Abraham. 24Ex va la pʼas tʼasanil, va naul: “Kimpay kʼatʼi Abraham, iktapayniniyan kʼiʼaqtʼayʼutʼi. Kʼimalaʼachʼanin Lázaro. Va kimil avaniniʼ kun xkan la kisimaʼati. Mas va kun makatʼuniy ixmakaʼ para kimatsukʼunkʼulcha taʼan iktʼajun maqanlqajnan laka jikmi.” 25Pero ni Abraham va naul: “Kintsʼal, kapʼastʼaktʼi va ixlaʼaʼiy tachun yu lajʼoxi tejkan ixtʼaʼun ni lakamunukpaʼ. Pero ni Lázaro tejkan ixtʼajun ni lakamunukpaʼ va ayaj ixmajkʼatsay. Chavaycha yucha alin ixʼachati aniy, pero uxintʼi majkʼatsaycha. 26Vachu ixpakltaun uxintʼi kun kijnankʼan ancha japukutunti. Yu vilchil jantu lay takukyachal, mas kaʼuxaʼanchal, y yu vilchal jantu lay takukyachil.” 27Ex va naul ni maqaliʼ: “Ex iktapayniniyan, kimpay kʼatʼi, kʼamalaʼachʼatʼi Lázaro la ixchaqaʼ kimpay. 28Ancha alin pumakis kintʼalaqaunin, kalaqlaqputeʼenil tacha tapasaycha para jantu katamil majkʼatsanan aniy vachu.” 29Ex va naul ni Abraham: “Yuʼuncha talhitʼajun ixchivinti Moisés kun yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Va kataqalasmaklhi ni yuʼuncha.” 30Ex va naunchoqol ni maqaliʼ: “Jantu chuncha, kimpay kʼatʼi, Abraham. Jantu ox taqasmatʼa ixchivinti Dios. Pero va kalaqlaqchaʼal qayntaun janiniʼ yu kujchoqotacha ex katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan.” 31Pero ni Abraham va junil: “Incha jantu talhakapuʼaniy ni Moisés kun yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios, ex nisin jantu katamapaxal ixputsukukʼan mas va kakujchoqol qayntaun janiniʼ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\