SAN LUCAS 18

1Ex chuncha ni Jesús va lakmasunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati para katakʼatsal ni maqskʼiniy si kataskʼinil ni Dios y jantu katamakauntijlal. 2Va naul: —Qayntaun juez va ixvil taun putaulan. Ni yucha jantu ixtoʼoyay Dios vachuʼ jantu ixlaktoʼoyay lapanakni. 3Vachuʼ ancha ixvil qayntaun tiyau va ixʼan chivintanun para kaʼaqtayjukal. Va ixnajun, va junkan ni juez: “Kʼilaqlaʼoxinin ni lhilukuj kun kintʼalaxkayaʼ.” 4Pero ni juez la maqan jantu ixlaqlaʼoxiputun. Pero taval va naul la ixjatapastakʼati: “Kitʼin jantu iktoʼoyay Dios vachuʼ jantu klaktoʼoyay lapanakni. 5Pero yu aniy tiyau va ayaj kimaqanchapuy, ka va kaklaqlaʼoxiniyacha yu kiskʼiniy para chuncha jantucha apalay kimaqanchapul.” 6Ex va naul ni jalhachimoʼonuʼ Jesús: —Kʼapʼastʼaktʼik yu makal ni jalaktuʼunuʼ juez. 7Ni Dios va ox, xlhiyucha apalay kalaqʼaqtayjuyaʼ ixlapanakni yu jalaksakta, yu si taskʼiniy tunkuj y putsʼista. ¿Lhilay va la maqan kalaqlaʼoxiniyaʼ? 8Va klajunau ni jantu. Va niman kalaqʼaqtayjuyaʼ. ¿Pero lhilay ni kataʼalinaʼ yu chuncha talhakapuʼan tejkan kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki? 9Ex chuncha ni Jesús lakjunil ni aniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Va lakjunkal ni lapanakni yu ixtanajun va lajʼoxi ixtajunita y ixtalakchʼintamay yu alati. Va inchine naul: 10—Qayntʼuy lapanakni taʼal skʼinin Dios laka ay lakatajtan. Qayntaun va fariseo ixjunita, yu aqayntaun va xachʼiniʼ impuestos ixjunita. 11Ex ni anchanu fariseo va tayal va iskʼin Dios, va naul: “¡Ay Dios kʼatʼi! Kitʼin kxtaqniyan malaqpuchuncha ni jantu chun kakval tacha yu alati lapanakni yu alhavanan, yu makanunun, yu tatʼatamay yu jantu ixnavinkʼan kaval, y vachu jantu chun kakval tacha yu aniy chʼinin impuestos. 12Ni kitʼin iktaskʼajay paqtʼuy laka semana. Vachu ikxtaʼa tsʼuniy kilhitapatsa”, va chuncha naul ni fariseo. 13Pero ni jachʼiniʼ impuestos va la maqati ixyal, jantu katalaqstʼal laktʼiyan. Va aqtayl tankilaksakan, va junil ni Dios: “¡Ay Dios kʼatʼi! Kʼimapʼaynitʼicha ni kitʼin klaktuʼunuʼ kunita”, va naul ni jachʼiniʼ impuestos. 14Ex vachu naul ni Jesús: —Kitʼin klajunau ni jachʼiniʼ impuestos yucha anchoqol la ixchaqaʼ, va malaqmixinikal ixlaqtaqal, pero yu fariseo jantu kamalaqmixinikal. Yu xʼaman makakan la ay, yucha ni Dios kamakayaʼ lakatʼuniy. Pero yu xʼaman makakan lakatʼuniy yucha ni Dios ay kamakayaʼ. 15Ex chuncha lati ni lapanakni va talaklhiminil sasʼatʼankʼan ni Jesús para kalaqmoqslanil ixmakaʼ. Tejkan talaqtsʼil ixtʼaltanan ni Jesús, yuʼuncha taʼaqtayl jalaqʼaymay para jantu katamaqanchapul. 16Pero ni Jesús lakjuntaʼil ni jasʼatʼan, va lakjunil ixtʼaltanan: —Kʼamakʼauntʼik ni jasʼatʼan para kintalaqmil. Jantu kʼalakmaspʼiktʼik. Yu talhakapuʼanan tacha jasʼatʼan, va yuʼuncha yu laklhichimoʼoy Dios. 17Laqsaval klajunau qayntaun lapanaki maqskʼiniy kalaqaʼil ni kalhichimoʼol ni Dios vachu va tacha qayntaun jasʼatʼa laqaʼiy kalhichimoʼokal. Incha jantu, ex jantu aqtaun katanuyaʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 18Ex chuncha qayntaun ay lapanaki va lhisakmil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, ox kʼatʼi, kʼiʼun suncha kakmakalcha para kaʼalil ketsukunti yu jantu aqtaun kamiʼol. 19Ex ni Jesús junil: —¿Valiʼiycha kʼiʼuniy ox kunita? Jantu matichun ox, vamun ni Dios. 20Uxintʼi kʼatsʼaycha tacha junita ixlhachimoʼon Dios. Va najun jantu kʼamaʼanchʼaʼoluxnun, jantu kʼamaqnin, jantu kaʼalhavan, jantu kalaklkʼan y katʼoʼoyatʼi mimpay ali minati. 21Ex va naul ni ay lapanaki: —Yucha tachun ikmakaʼojotacha tejkan lakatʼuniy xajkunita tus chavaycha. 22Tejkan chuncha qasmaklhi ni Jesús, va naul: —Va tsʼuniy tsʼanqaniyan. Kastʼaʼocha yu lhitʼaʼun, kʼalaqxtʼaqnitʼi kilpatanin. Ex chuncha kʼalhitsʼukʼuyeʼe milhilhajati laktʼiyan. Ex katʼatʼicha, kʼintʼixkʼaulhipʼi. 23Tejkan chuncha qasmaklhi ni ay lapanaki va ayaj maqaninil, va ayaj maqaliʼ ixjunita. 24Tejkan ni Jesús chuncha laqtsʼil maqaninil, ex va naul: —Ayaj lhitaʼay katatanul ni maqalinin taʼan lhachimoʼonun Dios. 25Laqataun camello jantu lay tapasay taʼan pusalal ni makskati. Pero apalay lhitaʼay katatanul taʼan lhachimoʼonun Dios yu talhitʼajun lhuvaj maqaliti. 26Ex ni lapanakni yu ancha tayanal va tanaul: —¿Ex taʼayuchacha lay katalaqtaxtul? 27Ex ni Jesús lakjunil: —Yu jantu lay katamakal ni lapanakni, ni Dios yucha lay makay. 28Ex chuncha ni Pedro va junil ni Jesús: —Pero ni kijnankʼan ikmakaunʼotaucha yu klhitʼaunau para kaklatʼaltanau. 29Ex ni Jesús va lakjunil: —Laqsaval klajunau mas va taʼayucha yu makajun ixchaqaʼ, u ixpayan, u ixtʼalaqaunin, u ixanati, u sasʼatʼan para Dios kalhichimoʼol, 30ex ni yucha kalaqaʼiyaʼ alati aniy lakamunukpaʼ y vachuʼ kalaqaʼiyaʼ xatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ tejkan kaminaʼ yu ataun lakamunukpaʼ. 31Ex ni Jesús laklhaʼal pumakautʼuy ixtʼaltanan alakataun, va lakjunil: —Chavaycha kaʼanau laka putaulan Jerusalén. Ancha kaʼalinacha tacha yu tatsʼoqlhi yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tejkan kintalhitsʼoqlhi kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki. 32Va kakmaqxtaqkanaʼ la ixtamakakʼan yu jantu israelitas kataval, ex yuʼuncha kintalaktuʼuyaʼ, pʼas kintalhiʼachanaʼ, kintalakapuchujvayaʼ. 33Ex kintalaqanaqmaʼelayaʼ ex kintamaqniyacha. Ex tejkan paqtʼutu kunaʼ, kajkujchoqoyaʼ. 34Pero ixtʼaltanan jantu katamalaqasil, jantu kalakmasunikal, jantu katakʼatsal tas ixnaunputuntacha. 35Ex chuncha tejkan va laycha kachaʼal ni putaulan Jericó ancha ixvil qayntaun laʼachʼix, ixpuskʼin tumin lakatin. 36Tejkan qasmaklhi ni ixtatapasay lhuvaj lapanakni lakatin, ex va laklhisakmil ni laʼachʼix, va naul: —¿Suncha alin? 37Ex yuʼuncha va tajunil: —Va tʼajun tapasanaʼ ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret. 38Ex tʼasal ni laʼachʼix, va naul: —Jesús, istsʼal kʼatʼi ni ay jalhachimoʼonuʼ David. Kʼimapʼaynitʼicha kitʼin. 39Yu ixtapʼulanan ni lapanakni va talaqʼaymal ni laʼachʼix para saqcha kaval pero yucha apalay matʼasal. Va naul: —Istsʼal kʼatʼi ni ay jalhachimoʼonuʼ David, kʼimapʼaynitʼicha kitʼin. 40Ex tayal ni Jesús, va malaqachanal ixʼika. Ex tejkan laqchaʼalcha, va lhisakmikal ni laʼachʼix: 41—¿Suncha naʼuncha kakmakanin? Ex ni laʼachʼix qaltayanal, va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, va klakavananputun. 42Ex va naul ni Jesús: —Kalakʼavancha. Palaycha kʼaʼunchʼoʼo, va kʼilhakʼapʼupʼin. 43Ex va limancha lakavananchoqol, va tʼaʼal ni Jesús va ay ixmakay ni Dios. Tejkan talaqtsʼil ni lapanakni yu tacha tapasal, tus tachun va ay tamakal ni Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\