SAN LUCAS 19

1Ex ni Jesús tanul laka putaulan Jericó va ancha ixtapasaʼanta. 2Ancha ixʼalin qayntaun lapanaki yu ixjunkan Zaqueo. Ni yucha va xaʼukxtin jachʼiniʼ impuestos y va maqaliʼ ixjunita. 3Ni yucha ixmispaputun tacha tasuy ni Jesús. Pero la lhuvaj lapanakni ixtaʼanta, jantu lay kalaqtsʼil, va por jantu putanʼay kaval. 4Ex takyaujapʼulal, va taukʼal laka kʼiu para lay kalaqtsʼil, va ancha ixpuminta ni Jesús. 5Ex tejkan ancha chaʼal ni Jesús, talaqstʼal laka kʼiu, laqtsʼil ni Zaqueo, va junil: —Va knajun kʼapʼatʼaʼutʼicha, chavaycha kakloqojaʼ la minchaqaʼ. 6Ex va tsʼalaj patajul ni Zaqueo, va achajlaqaʼil ni Jesús. 7Tejkan chuncha talaqtsʼil ni lapanakni ex talhichivinil ni Jesús, va ixtalajuniy: —Ni Jesús va al loqojnuʼ la ixchaqaʼ qayntaun jalaktuʼunuʼ lapanaki. 8Ex chuncha tayal ni Zaqueo, va junil ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús: —Chavay, Jalhachimoʼonuʼ kʼatʼi, pakltaun kimaqaliti klaqxtaqniyaʼ kilpatanin y va taʼayucha yu ikmakanuxtunil kakxtaqnichoqoyachaʼ aqtʼati chuncha tacha kmaxtunil. 9Ex chuncha va naul ni Jesús: —Chavaycha yu tatanumanal ni aniy chaqaʼ va talaqtaxtutacha, vachu laqsaval ixpapanti Abraham junita. 10Kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klakminta puxkaunaʼ ni lapanakni yu tatsʼanqatacha para kaklaqmalaqtaxtuyaʼ. 11Va chuncha ni Jesús ixtʼajun chivin y ni lapanakni ixtatʼajun qasmaknan. Va lakjunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Va laycha katachaʼal yu la ay putaulan Jerusalén y yuʼuncha ixtapastakʼa ni Dios va niman ixlhachimoʼonul. 12Xlhiyucha va naul: —Qayntaun ay lapanaki va maqati al taʼan ataun xalakatʼun. Va al laqaʼiniʼ ixpalhachimoʼon para kalaklhichimoʼol ixtʼamachaqan la ixtʼun. 13Va jalakjuntaʼiʼelal pumakau ixʼoqxtamatin. Laqxtaqnil qayntamin lhuu tumin, va lakjunil: “Kʼapʼutʼapʼatsʼatʼik ni aniy tumin tus kakminchoqoyaʼ.” 14Pero yu lapanakni yu ancha ixtʼamachaqan va ixtaxkajiy yu junputun lhachimoʼonuʼ. Tamalaqachal chivinti, va tanaul: “Kijnankʼan iknaunau jantu kaval kiJalhachimoʼonukʼan.” 15Pero tejkan chinchoqol ni ay lapanaki la ixputaulan va ixlaqaʼitacha ixpalhachimoʼon. Jalakjuntaʼil ixʼoqxtamatin yu ixlaqxtaqnita tumin. Va ixkʼatsaputun tacha tamakatacha qayntamin. 16Yu pʼunaj chinchal, va naul: “Jalhachimoʼonuʼ, chavay yu mintumin talhavatacha aqkau chuncha tacha kʼixtʼaqnin.” 17Ex ni jalhachimoʼonu va junil: “Ox oqxtamati kʼatʼi. Uxintʼi la ox makʼatʼi mas va kun tsʼuniy, xlhiyucha kʼalhachʼimoʼonuneʼe lakakau putaulan.” 18Ex chinchal aqayntaun, va naul: “Jalhachimoʼonuʼ, chavay yu mintumin talhavatacha aqkis chuncha tacha kʼixtʼaqnin.” 19Ex ni jalhachimoʼonuʼ va junil: “Ex uxintʼi kʼalhachʼimoʼonuneʼe lakakis putaulan.” 20Ex aqayntaun vachu chinchal, va naul: “Jalhachimoʼonu, aniy mintumin. Va xakpachʼimaʼata la kimpayoj. 21Va xaktalhauniyan uxintʼi. Ijkʼatsay va la pʼas milhachimoʼon, va chʼapʼay yu jantu minavin y xʼanan taʼan jantu chʼan.” 22Ex ni jalhachimoʼonu va junil: “Kun minchivinti meʼeman mapʼukʼan mintalaqalhin. Laqsaval ixkʼatsay ni va la pʼas kilhachimoʼon y va ikchʼapay yu jantu kinavin y ikxqanan yu jantu ikchʼan. 23¿Ex valiʼiychacha jantu kʼamanutʼi kintumin laka banco? Ex chuncha kitʼin xaklhajal sasʼatʼa tejkan ikchinchoqol.” 24Ex lakjunil yu ancha tayanal: “Kʼamaxtʼunitʼikcha ni tumin, kaxtʼaqnitʼik yu lhajal aqkau chuncha tacha kxtaqnil.” 25Yuʼuncha tajunil: “Pero, jalhachimoʼonuʼ, yucha lhitʼajuncha aqkau chuncha tacha xtʼaqnin.” 26Ex ni jalhachimoʼonu lakjunil: “Klajunau mas yu lhitʼajuncha, kaxtaqnikanaʼ alati. Pero yu jantu tuʼuchun kalhitsukul, mas va tsʼuniy yu lhitʼajun kamaxtunichoqokanaʼ. 27Chavaycha kalaklhitʼantʼikcha aniy ni lapanakni yu kintaxkajiy yu jantu ixkintajuniy xaklhachimoʼonul. Aniy kʼalaqmaqniʼotʼikcha la kintʼalakaʼukxpuʼ.” 28Taval tejkan chuncha naul ni Jesús va taylhaʼal ixlakatin para kachaʼal Jerusalén. 29Tejkan va laycha kachaʼal lakatʼuy putaulanin yu lakjunkan Betfagé y Betania yu ukstsʼuniy ni aspajun yu junkan Olivos, ex jalaqmalaqachal qayntʼuy ixtʼaltanan. 30Va lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitik ni lakatʼuniy putaulan yu ancha vil. Ex taʼan kachʼipʼinapitik, katʼemayapitik laqataun sasʼatʼa burro chʼiʼulakanta yu jantukaʼ matichun putaukʼay. Kaxʼoqʼiyapitik, kalhitʼantʼik. 31Incha taʼayucha katalhisakmiyan ni valiʼiycha xʼotʼatʼik ni burro, ex kʼaʼunapitik va maqskʼiniy ni Jalhachimoʼonuʼ. 32Ex taʼal ixtʼaltanan, tatemal va tacha lakjunkal. 33Tejkan ixtatʼajun xʼoqnun ni burro, ex yu jamanavinin va talaklhisakmil: —¿Valiʼiycha xʼotʼatʼik ni kiburrokʼan? 34Ex yuʼuncha tanaul: —Va maqskʼiniy ni Jalhachimoʼonuʼ. 35Ex va talhaʼanilcha ni Jesús, va tamukʼanil ixlaqchʼitikʼan ni burro, ex putaukʼal ni Jesús. 36Tejkan chuncha alcha ni Jesús, ni lapanakni tamamanil ixlaqchʼitikʼan lakatin para ancha kapuʼal. 37Va la lhuu lapanakni yu ixtatʼaʼan ni Jesús. Ex chuncha tejkan va lay kachaʼal ni Jesús lakatajunti ni aspajun yu junkan Olivos, va ayaj talhiʼachantajul ni yuʼuncha. Va ixtatʼasay, la ay ixtamakay ni Dios por tachun yu ixtalaqtsʼinta yu makal ni Jesús la ixtapʼasta. 38Va ixtanajun: —¡Katoʼoyakal yu minta la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Dios! Ox katalaqtsʼinchoqol ni Dios kun ni lapanakni y katoʼoyakal ni Dios laktʼiyan. 39Pero lati ni fariseos yu ancha ixtayanal va tajunil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, kʼaʼun yu tatʼamintan ni saq kataval. 40Ex ni Jesús va lakjunil: —Klajunau incha va saq kataval ni lapanakni ex va katalaktʼasal ni chiyuxin, va ay katamakal ni Dios. 41Ex chuncha tejkan va laycha kachaʼal laka Jerusalén, laqtsʼil ni ay putaulan, va laqlhiqalhul ni lapanakni yu ancha tavilanal. 42Va naul: —Va ixmalaʼasitʼik chavay tas pulaycha oxicha katʼaulchʼoʼotʼik kun Dios pero jantucha lay kʼamalaʼasiyapitik. 43Kaminaʼ julchan tejkan kataʼostaulaʼ mintʼalaxkayninkʼan, katamalaqachʼinuyan para jantu lay kʼatʼapʼasatʼik y katamalaqachoqoxnuyan. 44Katamaʼakxaʼoyan, katamaqniyan uxiknan yu ancha katʼaulapitik. Jantu katamakaunaʼ chiyuxin yu katalaʼakltankukʼataulal. Jantu ixmispʼayatʼik ni Dios tejkan kilachil xlhiyucha katapasayaʼ. 45Ex va tanul ni Jesús yu ay ixlakatajtankʼan ni israelitas, va jalakxkauxtul yu ixtatʼajun jastʼanan y vachuʼ yu ixtatʼajun jalaktamunun. 46Va naul: —Va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: “Ni kinchaqaʼ junkan xachaqaʼ taʼan puskʼinkan Dios.” Pero uxiknankʼan makʼayatʼik paʼalhavan. 47Ex chuncha lhilhiy ixjalakmalaniy yu ay lakatajtan ni Jesús. Pero ni xaʼukxtinin ni kuras ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas ali yu lajʼay lapanakni, yuʼuncha aqtayl talakpastaknan tas laycha katapumaqnil. 48Pero tachun ni lapanakni tus ox ixtatʼajun qalasmaknan ni Jesús, xlhiyucha jantu katatemal tas laycha katapumaqnil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\