SAN LUCAS 20

1Taval taun julchan ni Jesús ixvil yu ay lakatajtan. Ixlakmasuniy ni lapanakni, ixjalaqputeʼeniy tacha lay katapulaqtaxtul. Ancha tachaʼal ni xaʼukxtinin kuras ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas ali yu lajʼay lapanakni. 2Yuʼuncha tanaul: —¿Taʼayucha xtaqnin lhachimoʼon ni kʼamakʼatʼi yu aniy axtoqnu? ¿Taʼayuchacha lhijunan ni chuncha kʼamakʼatʼi? 3Ex ni Jesús va lakjunil: —Kitʼin vachuʼ kaklalhisakmiyau taun chivinti. 4Kilajuniu, ¿taʼayucha malaqachal ni Juan para kamaqchajʼavanal? ¿Va Dios u va lapanaki? 5Ex aqtaylcha talalhisakmiy siya yuʼuncha, ixtalajuniy: —¿Tas kajunaucha? Incha kajunau va Dios yu malaqachal ni Juan, ex ni Jesús kintalhisakmiyan: “¿Ex valiʼiycha jantu kalhakʼapʼupʼintʼik?” 6Pero incha kanaunau valiʼiy lapanakni yu tamalaqachal ni Juan, ex ni lapanakni kintalakatʼalmayan. Yuʼuncha talhakapuʼan ni Juan va yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 7Ex chuncha tajunil ni Jesús: —Kijnankʼan jantu ijkʼatsayau taʼayucha malaqachal ni Juan para kamaqchajʼavanal. 8Ex Jesús jalakjunil: —Ex ni kitʼin vachuʼ jantu kaklajunau tas ayucha kixtaqnil palhachimoʼon yu ikpumakay ni aniy axtoqnuʼ. 9Ex aqtaylcha jalaqxaqalay ni lapanakni, va jalakjunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Va naul: —Qayntaun lapanaki chʼal uvas la ixtʼun. Va jalaqxtaqnil amedias lati tapatsanin. Ex taxtul, la maqan al. 10Ex lakachilcha ixpupʼuxkan ni uvas. Ni ukxtin va malaqachal qayntaun ixʼoqxtamati para kaskʼinil lati yu japʼuxnucha yu ixpaxtoqniy yucha. Pero yuʼuncha tasamajʼal ni oqxtamati, tamalaqachachoqol, jantu tuʼuchun kataxtaqnil. 11Ex yu xamanavin tʼun va malaqachachoqol aqayntaun ixʼoqxtamati. Vachuʼ tasamajʼal ni oqxtamati, tamalaqachachoqol, jantu tuʼuchun kataxtaqnil. 12Ex ni ukxtin va malaqachachoqol aqayntaun pero yuʼuncha talhimaqchapul y tamaxtulcha ixlhimaqspaʼ ni lakatʼun. 13’Ex ni anchanuʼ xaʼukxtin va naul: “¿Tas kakmakayacha? Kakmalaqachayaʼ kesʼatʼa yu ayaj kʼachaniy. Ka va yucha katatoʼoyayaʼ.” 14Ex tejkan talaqtsʼil yu ixtatʼajun tapatsanin talaxaqalal siya yuʼuncha, va tanaul: “Yu aniy kalaqaʼiyaʼ ixlhitapatsa ixpay. Kamaqniu para kinavinkʼan kaval ixlhitapatsa.” 15Ex tamaxtul ixlhimaqspa ni anchanu lakatʼun, va tamaqnil. Ex ni Jesús jalaklhisakmil: —¿Ex chuncha tas kamakayacha ni xaʼukxtin ni tʼun? 16Va kaminaʼ la ixtʼun, kalaqmaqniʼoyaʼ ni anchanu tapatsanin. Kaxtaqniyaʼ ni tʼun aqayntaun. Ex ni lapanakni yu taqasmaklhi va tanaul: —Jantu chun kaval. 17Ex ni Jesús jalaqtsʼil, va naul: —Incha jantu chuncha kaval, ex ¿valiʼiycha inchine najun yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios? Ni chiyux yu jantu kamapatsaputul yu tamakay chaqaʼ chavay yucha yu apalay maqskʼiniy. 18Vachuʼ naul ni Jesús: —Mas va taʼayuʼ lapanaki kataqalqoslhi ni anchanuʼ laka chiyux, kataqalhiyaʼ. Pero incha ni anchanu chiyux kapatajul y kaʼaktʼalmal qayntaun lapanaki ex va kalhiʼakxajtachal tacha pʼoqxni. 19Ex yu xaʼukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va takʼatsal ni Jesús ixlaklhichiviniy ni yuʼuncha tejkan jalaqputeʼenil ni anchanuʼ chivinti. Xlhiyucha ancha ixtalakxkajuy tacha katapuchʼapal ni Jesús. Pero jantu katachʼapal, va ixtatalhauniy ni lapanakni yu ancha tayanal. 20Ex ni yuʼuncha jalaqmalaqachal lapanakni yu ixmakakan tacha ox lapanakni kataval. Va ixtamakanuputun ni Jesús para kanaul tuʼuchun yu jantu ox. Ex chuncha lay katalhaʼanil ni xagobernador. 21Xlhiyucha talhisakmil, va tanaul: —Jamalaniniʼ, ni kijnankʼan ijkʼatsayau va si laqsaval yu naʼun y si laqsaval yu lakmalaniy ni lapanakni. Vachuʼ jantu makʼay kuenta taʼayucha ni lapanaki. Uxintʼi ayaj ox jamasuniy ixchivinti Dios. 22Va klalhisakmiyau incha maqskʼiniy kamapalniu impuestos yu xaʼay jalhachimoʼonuʼ Roma u jantu. 23Pero ni Jesús yucha kʼatsal va ixtamakanuputun. Va jalakjunil: —¿Valiʼiycha kilalaqtsʼintanuyaucha? 24Kʼimasunin aqxtaun tumin. ¿Ni aniy tumin tas ayuchacha ixʼukxpucha? ¿Tas ayucha ixtaqaʼuti aniy tsʼoqmukʼanikanta? Ex chuncha tanaul: —Va ixʼukxpuʼ kun ixtaqaʼuti ni xaʼay jalhachimoʼonuʼ Roma. 25Ex chuncha jalakjunil: —Kaxtʼaqnitʼik yu jalhachimoʼonuʼ Roma yu ixnavin yucha y kaxtʼaqnitʼik Dios yu ixnavin Dios. 26Ex chuncha jantu lay katamakanul ni Jesús la ixtalakaʼukxpukʼan ni lapanakni. Tus vak jalakmakal por ixchivinti, ex yuʼuncha saq taval. 27Ex chuncha lati ni saduceos talaqʼal ni Jesús. Yuʼuncha ixtanajun ni jantu takujchoqoy yu janinin. Ex va chuncha va tajunil ni Jesús: 28—Jamalaniniʼ, ni Moisés kintatsʼoqnin la ixlhachimoʼon incha kanil qayntaun lapanaki y kamakauntijlal ixanati y jantu kalhitsukunil sasʼatʼa, ex yu ixpʼisaqa maqskʼiniy katʼatsukuchoqol ixanati para kalhitsukunil sasʼatʼa por xajayaʼ. 29Ex chuncha ixʼalin qayntujun tʼalaqaunin. Yu xajayaʼ lakxtuklal, va nil, jantu kalhitsukul sasʼatʼa. 30Ex yu pʼunaj ixpʼisaqa tʼatsukuchoqol ixanati pero vachu nil, jantu kalhitsukul sasʼatʼa. 31Ex va chuncha yu aqayntaun ixpʼisaqa vachuʼ tʼatsukuchoqol ni xanati ex vachu nil. Ex vachu va chuncha val kun tachun ni tʼalaqaunin, jantu katalhitsukunil sasʼatʼa. 32Ex taval vachuʼ nil ni xanati. 33Ex tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin, ¿taʼayucha ixanati kunaʼ? Qayntujun tʼalaqaunin va si ixtatʼatʼajun. 34Ex ni Jesús va lakjunil: —Ni lapanakni aniy lakamunukpaʼ va talakxtuklay y lakʼikan. 35Pero ni lapanakni yu tapaxtoqniy katachaʼal yu ataun lakamunukpaʼ, mas taniy va katakujchoqoyaʼ. Ancha jantu katalakxtuklayaʼ y jantu kalakʼikanaʼ. 36Yuʼuncha jantucha kataniyaʼ. Tacha ixmayulnin Dios katajunaʼ, va yu sasʼatʼan Dios katajunaʼ, va takujchoqotacha. 37Ni Moisés yucha kintamasuniyan ni takujchoqoy ni janinin tejkan lhitsʼoqlhi ni javan yu ixmaqtayvil. Taʼan chuncha tsʼoqlhi, va naul ni Dios: “Kitʼin ixDios Abraham, ixDios Isaac, ixDios Jacob kunita”, naul ni Dios. 38Chavay mas naunatʼik va ixtanitacha ni anchanu lapanakni pero yu Dios naul: “Kitʼin va ixDioskʼan kunita.” Ex chuncha pukʼatsayau va ixtakujchoqotacha. Ni Dios jantu Dios kaval kun yu janinin, va ixDioskʼan yu tatʼajun. 39Ex lati yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va ancha ixtayanal, va tajunil ni Jesús: —La ox altʼayan, jamalaniniʼ. 40Ex chuncha tatalhaunilcha, jantucha apalay tuʼuchun katalhisakmil. 41Ex ni Jesús laklhisakmil ni lapanakni: —¿Valiʼiycha tanajun va sasʼatʼa David ni Cristo yu ixtanajun kamalaqachayaʼ ni Dios? 42Jantu vamun sasʼatʼa David kaval. David tsʼoqlhi laka salmos va naul: Ni Dios naul, va junkal kiJalhachimoʼonuʼ: “Aniy kʼintʼatʼaʼul la kilhijakanaj makaʼ para katatoʼoyan ni lapanakni 43tus kakmaqalhajaʼoyaʼ tachun mintʼalaxkaynin.” 44Ex incha David naul ni Cristo va ixJalhachimoʼonuʼ, ex naunputun ni jantu vamun sasʼatʼa kaval. 45Ex tachun ni lapanakni taqalasmaklhi ni Jesús tejkan jalakjunil ixtʼaltanan, va naul: 46—Kʼalhistʼajkʼantʼikcha para jantu katamakanun yu tamasuy kilhachimoʼonkʼan. Yuʼuncha tamaqamay katatiʼukxuntayal kun yu laqlman laqchʼiti tacha taʼulay ni lajʼay lapanakni. Taʼachaniy kalakmastakʼakal laklhitamau tacha ay lapanakni kataval. Tataulputun taʼan tataulay yu xalajʼaynin laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni vachu taʼan alin lakvayti. 47Talakmaxtuniy ixchaqakʼan yu tiyaunin. Vachu la panij tatapayniy Dios para katatoʼoyal ni lapanakni. Yuʼuncha katalaqaʼiyaʼ apalay lhuu jamaqanlqajnati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\