SAN LUCAS 22

1Ex chuncha ixtaʼuktsʼuniy ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas, tejkan ixtaʼuy ni pan yu jantu lhiyaukan levadura. 2Chuncha ni xaʼukxtinin ni kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, va ixtalakxkauniy tas laycha katapumaqnil ni Jesús. Pero va ixtatalhauniy ni lapanakni. 3Ex chuncha ni Satanás va tanunil ni Judas, yu ixtajuniy Iscariote. Yucha xaqayntaun yu ixpumakautʼuykʼan ixtʼaltanan Jesús. 4Ex yucha jalaqʼal ni xaʼukxtinin kuras kun yu xapolicias ni ay lakatajtan. Va laqlhixaqalal para laycha kalaqmaqxtaqnil ni Jesús ni yuʼuncha. 5Ex yuʼuncha talhiʼachantajul, va tajunil kataxtaqnil tumin incha kalaqmaqxtaqnil. 6Ex va lhipaʼinil ni Judas, va aqtayl lakpastaknan tas lay kapumaqxtaqlhi ni Jesús tejkan jantu kaʼalil pumalhuu lapanakni. 7Ex chuncha va lakachilcha xakʼatan Paxku, tejkan ixtaʼuy pan yu jantu ixlhiyaukan levadura, vachuʼ ixtamaqniy sasʼatʼa borrego tacha ixlapaxkankʼan. 8Ni Jesús malaqachal ni Pedro ali Juan, va lakjunil: —Kapʼintʼik laʼoxinin yu kaʼuyau xakʼatan Paxku. 9Ex va tanaul: —¿Toʼoxtaycha naʼun kaklaʼoxiu? 10Ex lakjunil ni Jesús: —Tejkan katʼanuyapitik ni laka putaulan ancha kapʼaxtʼoʼapitik qayntaun lapanaki yu lhaʼanta xkan la ixʼaqxau. Yucha katʼapʼinapitik tus laqa chaqaʼ taʼan katanuyanta. 11Ancha kʼaʼunitʼik ni jamachaqaʼ: “Kijamalaninikʼan va lhasakminin toʼoxtaycha lay kalaktʼavayl ni ixtʼaltanan ni xakʼatan Paxku.” 12Ex ni yucha katamasuniyan taʼan apulaktaun ni chaqaʼ yu pulajʼay taʼan alinʼojotacha yu axtoqnuʼ. Ancha kʼalaʼoxiyapitik ni lakvayti. 13Ex chuncha ni yuʼuncha taʼal, tatemal va chuncha tacha lakjunkal. Ancha talaʼoxil xalakvayti ni kʼatan Paxku. 14Ex chuncha tejkan chaʼalcha ni hora ni Jesús kun ixtʼaltanan tatanul ni laqa chaqaʼ, va tataulal laka mesa. 15Ex lakjunil ni Jesús: —Kitʼin kun tachun la kelhanuti klatʼavaynputunau yu uxiknan xavayti ni aniy kʼatan Paxku tejkan jantukaʼ ikmaqnikan. 16Kitʼin klajunau jantucha kajkʼuchoqoyaʼ xavayti ni aniy kʼatan tus tejkan kataqayntsayaʼ yu naunputun aniy kʼatan tejkan kalhachimoʼonunaʼ ni Dios. 17Ex chuncha chʼapal laqataun vaso, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex va lakjunil: —Kachʼapʼatʼik ni vaso, kaʼoqtʼik tachun uxiknankʼan. 18Laqsaval klajunau jantucha aqtaun kajkʼoqchoqoyaʼ kitʼin yu aniy xaxkan ni uva tus tejkan kaminaʼ jalhachimoʼonuʼ ni Dios. 19Ex chʼapal ni pan va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Va cheʼel, laqxtaqnilcha, va lakjunil: —Yu aniy va kilakatunaj maqxtaqkanta por uxiknankʼan. Va tsaj chuncha kʼamakʼayapitik para kilapupastakvi ni kitʼin. 20Ex tejkan tavaynʼol vachu va chuncha chʼapal ni vaso, va naul: —Yu aniy vaso masuy ni Dios va taun sastʼi chivinti jatʼatamakajun ixlapanakni por kijakʼalna. Va kataxtuyaʼ kijakʼalnan para kʼalaqtʼaxtʼutʼik ni uxiknan. 21Pero qayntaun yu kintʼataulay aniy laka mesa yucha kimaqxtaqyaʼ para kakmaqnikal. 22Chuncha katapasayaʼ, ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki ikpuʼan lakatin taʼan kimpaxtoqniy. Pero paynicha ni anchanu lapanaki yu kimaqxtaqyaʼ para kakmaqnikal. 23Ex yuʼuncha taʼaqtayl talaklhichiviniy taʼayucha kaval yu kamaqxtaqlhi. 24Ex chuncha taʼaqtaynilcha talalhisakmiy siya yuʼuncha taʼayucha yu apalay ay kaval yu ixpumakautʼuykʼan. 25Pero ni Jesús lakjunil: —Ni lajʼay xalhachimoʼonun aniy lakamunukpaʼ talhichimoʼonun tacha pʼas xaʼukxtinin. Yuʼuncha tanajun kalaktoʼoyakal tacha lajʼoxi lapanakni kataval. 26Pero uxiknan jantu chun kʼamakʼakʼantʼik. Va knajun yu apalay ay junita yucha kaval tacha yu apalay lakatʼuniy. Yu lhinajun, yucha kaval tacha qayntaun oqxtamati. 27¿Tas naunatʼikcha uxiknankʼan? ¿Taʼayucha yu apalay ay? ¿Va yu vil laka mesa u va yu jamunuʼ? Va yu vil laka mesa. Pero ni kitʼin ikmakakan tacha miʼoqxtamatkʼan. 28’Ni uxiknankʼan jantu aqtaun ixkilamakaunau tejkan lhitaʼay xaktapasay. 29Xlhiyucha klaxtaqniyau taun palhachimoʼon tacha kixtaqnil palhachimoʼon ni kimPay. 30Para chuncha lay kilatʼavajiu y kilatʼaʼoqvi la kimesa taʼan kaklhachimoʼonunaʼ ni kitʼin. Kʼatʼaulapitik tacha jalhachimoʼonun. Kʼalhiʼunapitik yu oqxlaqkautʼuykʼan xalapanakni Israel. 31Ex naul ni Jesús, va junil ni Pedro: —¡Ay, Simón kʼatʼi! Ni Satanás taskʼintancha para katatankʼalhan uxiknan vachu va tacha tankʼalhakan ni trigo. 32Pero kitʼin ikskʼinil Dios por uxintʼi para jantu kamaʼatsʼanʼatʼi milhakapuʼati. Ex tejkan kʼintʼapʼinchʼoʼoyeʼe kʼalaqʼaqtʼayʼutʼi mintʼalaqaunin para ox katataylhaʼal. 33Ex ni Pedro va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, kitʼin va klistujcha kunita para kaktʼaʼan uxintʼi mas lakapachʼin, u mas kaknil kun uxintʼi. 34Pero ni Jesús va junil: —Pedro, kitʼin kunan chavay tsʼis tejkan jantukaʼ tʼasay ni puyux va aqtʼutu kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay. 35Ex chuncha va laklhisakmil ni Jesús, va naul: —Tejkan klamalaqachau y jantu ixlhipʼinatʼik ni mintuminkʼan nisin mibolsakʼan nisin misapatojkʼan, ¿ex va tatsʼanqaniyan tuʼuchun? Ex yuʼuncha tajunil: —Jantu. 36Ex ni Jesús lakjunil: —Pero chavaycha yu alin ixtumin, va kalhaʼal. Vachuʼ kalhaʼal ixbolsa. Yu jantu kalhitsukul ixʼespada, va kalhiʼil ixlaqchʼiti. 37Kitʼin klajunau va maqskʼiniy kataqayntsal tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu kilhichiviniy kitʼin taʼan najun: “Ni yucha laqtsʼinkal tacha jalaktuʼunuʼ kaval.” Yu anu yu kilhichiviniy kitʼin laqsaval katapasayaʼ. 38Ex va tanaul ni yuʼuncha: —Jalhachimoʼonuʼ, aniy alin maʼatʼuy kiʼespadakʼan. Ex va naul ni Jesús: —Ka oxicha. 39Ex chuncha ni Jesús taxtul ni laqa chaqaʼ, va anchoqopal ni aspajun yu junkan Olivos, va tatʼaʼal ixtʼaltanan. 40Ex tejkan ancha tachaʼal, va lakjunil: —Kaskʼintʼik Dios para jantu kʼamakʼanukʼantʼik y kamakʼatʼik yu jantu lajʼox. 41Ex chuncha va al ixlhimaqati tacha kʼatʼanʼalhutʼi chiyux. Ancha taʼaqtsoqoqtal, aqtayl skʼin Dios. 42Va naul: —KimPay kʼatʼi, incha va naʼun uxintʼi ex kʼamakʼatʼi para jantu kaktapasal ni maqanlqajnati. Pero jantu kʼamakʼatʼi tacha iknajun kitʼin, va kamakʼatʼi tacha naʼun uxintʼi. 43Ex ancha tasul taun xamayul laktʼiyan va xtaqnil tapʼasta ni Jesús. 44Va ayaj ixmajkʼatsay va la pʼas iskʼin Dios. Ixchanita xtʼajlhi tacha jakʼalnan ixjunita, va taʼeltajul laka tʼun. 45Ex chuncha skʼinʼol va tayachoqolcha, jalaqʼal ixtʼaltanan, va jalaqtsʼil va ixtaltatay. Va tamaqaninil yuʼuncha. 46Ex va lakjunil: —¿Valiʼiycha ltʼatʼayatʼik? Kaʼostʼaulatʼik, kaskʼintʼik Dios para jantu kʼamakʼanukʼantʼik y kamakʼatʼik yu jantu lajʼox. 47Ex chuncha tejkan vananaj ixtʼajun chivin, va tachaʼal lhuu lapanakni. Xaqayntaun ixpumakautʼuykʼan ixtʼaltanan ni Jesús yu ixjunkan Judas, yucha japʼulatal. Va taʼuktsʼuniniycha taʼan ixyal ni Jesús, va laqmil para kakiltastuklhi. 48Pero ni Jesús va lhisakmil: —Judas, ¿uxintʼi kʼinkʼiltʼastʼukʼa vamun para kʼimpʼumaqxtʼaqyeʼe ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki? 49Ex yu ixtatʼavilanal ni Jesús tejkan takʼatsal yu va laycha katapasal, va talhisakmil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tas naʼuncha? ¿Va kalakchʼapayaucha kun espada u jantu? 50Ex qayntaun maxtul ixʼespada, va chaqxlhi ixʼoqxtamati yu xaʼukxtin ni kuras, va chaqxpʼuxnil ixlhijakanaj aqaxqol. 51Ex jaqaltayl ni Jesús, va naul: —Ancha katamaktalcha. Ex ni Jesús va saknil ni ixʼaqaxqol, va mukʼanichoqol. 52Yu ixtachaʼanta para katachʼapal va ni xaʼukxtinin kuras ali yu xaʼukxtinin policias lakatajtan ali yu xalajʼaynin. Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —¿Va tacha alhavanacha kakval ni kilalaqminau kun kʼiu ali espada? 53Mas va lhilhiy xaklatʼataulau lakatajtan jantu aqtaun kilachʼapau. Pero chavay va putsʼista y va chuncha kilamakayau va por tapaxtoqniyan yu xalhachimoʼon putsʼista. 54Ex chuncha tachʼapal ni Jesús, va talhaʼal, va tamanul la ixchaqaʼ yu xaʼukxtin kura. Ni Pedro va paqmaqati ixtixkaulhaʼanta. 55Ancha ixtamalkulata taʼan malaqachoqoxnuta ni chaqaʼ, valiʼiy ixvilin ixtavilanal. Vachu laktʼataulal ni Pedro. 56Ex qayntaun maqtsukuʼ laqtsʼil laka jikmi va aqtayl oqspulaqtsʼin va naul: —Yu aniy lapanaki va ixtʼaltanaʼ ni Jesús. 57Pero ni Pedro va naul ni jantu, va junil ni maqtsukuʼ: —Xanati, kitʼin jantu kmispay ni yucha. 58Ex taun panchʼix val, aqayntaun laqtsʼil, va naul, junkal ni Pedro: —Uxintʼi vachuʼ ixtʼaltanaʼ kʼatʼi. Pero ni Pedro va junil: —Joʼati, jantu kitʼin. 59Ex taun hora val, aqayntaun va pʼas chivinil, va naul: —Laqsaval, yu aniy lapanaki va ixtʼaltanaʼ, va machaqaʼ Galilea. 60Ex va naul ni Pedro: —Joʼati, jantu laqsaval kaval yu naʼun. Ex tejkan vananaj ixtʼajun chivin va tʼasal ni puyux. 61Ex ni Jesús talaqaspʼiklhi, laqtsʼil ni Pedro. Ex va pastaklhi ni Pedro tacha naul ni Jesús: “Va aqtʼutu kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay tejkan jantukaʼ istʼasay ni puyux.” 62Ex taxtul ni Pedro, va la pʼays qalhul. 63Taval ni lapanakni yu ixtachʼapata ni Jesús va talaktuʼul, va tanaqlhi. 64Ex talaqpuchʼil, tanaqlhi, va tajunil: —Kilajuniu taʼayucha yu naqnicha. 65Va pulhuu laqxtoqnuʼ chivinti tapulaktuʼul. 66Ex va tunkulcha tataqxtoqlhi yu lajʼay xapaynin yu xaʼukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Yuʼuncha ixtalhichimoʼoy ixputsukkʼan. Ancha lhiminkal ni Jesús. 67Ex va tajunil: —Kilajuniu incha laqsaval ni Cristo kʼatʼi, yu ixtanajun kamalaqachayaʼ ni Dios. Ex ni Jesús va lakjunil: —Mas va kaklajuniu, jantu kilalhakapuʼau. 68Mas va kaklalhisakmiu jantu kʼaʼaltʼayanantʼik nisin jantu kilaxʼotau. 69Pero chavay y mas va tavanancha, kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki kaktaulaʼ la ixlhijakanaj Dios, kaklhitsukuyaʼ ixtapʼasta. 70Ex tachun ni anchanu lajʼay lapanakni va tanaul: —¿Ex uxintʼi Sasʼatʼa Dios kʼatʼi? Ex ni Jesús lakjunil: —Chun, tacha uxiknan naunatʼik. 71Ex chuncha ni yuʼuncha va tanaul: —¿Tisuncha alati chivinti maqskʼiniyau para kamukʼaniu ixlaqtaqal? Oxicha kun yu xanajun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\