SAN LUCAS 23

1Ex tachun ni anchanuʼ lajʼay lapanakni tatayal, va talhaʼal ni Jesús taʼan vil yu xalhachimoʼonuʼ romanos yu junkan Pilato. 2Ex taʼaqtayl tachivintanuy, va junkal ni Pilato: —Yu aniy lapanaki iktemau, yucha va lakmalukujlay ni lapanakni para jantucha katatoʼoyal ixlhachimoʼonunkʼan. Va lakjuniy jantu katamapalal ixʼimpuestoskʼan y vachu najun va yucha ni Cristo yu Jalhachimoʼonuʼ. 3Ex ni Pilato va lhisakmil: —¿Uxintʼi xajalhachimoʼonuʼ kʼatʼi ni israelitas? Ex ni Jesús va junil: —Chun, tacha naʼun uxintʼi. 4Ex ni Pilato va lakjunil ni xaʼukxtinin kuras kun tachun ni lapanakni, va naul: —Aniy lapanaki jantu tuʼuchun laqtaqal kaktemanil. 5Pero apalay pʼas tamanul jalaklkanti ni lapanakni, va tanaul: —Pero aniy lapanaki ayaj lakmalukujlay ni lapanakni kun ixchivinti y malaninin tachun la kintʼunkʼan yu israelitas kuntau, yu xaʼestado Galilea tus aniy. 6Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato, va laklhisakmil incha ni Jesús machaqaʼ xaʼestado Galilea ixjunita. 7Tejkan kʼatsal va ancha machaqaʼ ixjunita taʼan ixlhachimoʼonun ni Herodes, ex yucha malaqachanil ni Jesús. Ni Herodes va chilkaʼ ni anchanu putaulan Jerusalén y ancha ixvil tejkan xajulchan kʼatan ixjunita. 8Ex chuncha tejkan ni Herodes laqtsʼil ni Jesús, va ayaj lhiʼachantajul. Va la maqancha ixlaqtsʼinputun, va ixqasmaktacha yu ixmakay y va ixlaqtsʼinputun kamakal tuʼuchun yu ay. 9Ex chuncha la lhuu chivinti lhisakmil pero ni Jesús jantu tsij kanaul. 10Va ancha tayanal ni xaʼukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan israelitas. Yuʼuncha va la pʼas tamukʼanil laqtaqal. 11Chuncha ni Herodes kun ixtropas jantu katatoʼoyal, va la lhuu laqxtoqnu chivinti tajunil. Ex chuncha talaktuʼul, va taʼulanil aqxtaun laqchʼiti yu taʼulay jalhachimoʼonun. Ex va chuncha tapulaktuʼul, va tamalaqachanichoqol ni Pilato. 12Ex chuncha ni anchanu julchan ni Herodes kun Pilato va amigos taval. Pʼunaj ixtalaxkajiy pero ni anchanu julchan va chuncha talamakal tacha amigos. 13Ex chuncha taval ni Pilato va laqmaqxtoqlhi ni xaʼukxtinin kuras ali ni jalhachimoʼonun ali ni lapanakni. 14Ex va lakjunil: —Va kilalhiminiu yu aniy lapanaki, va kilajuniu ni lakmalukujlay ni lapanakni para jantucha katatoʼoyal ixlhachimoʼonunkʼan. Pero la mintalakaʼukxpukʼan kitʼin klhisakmil incha laqsaval kaval tacha naunatʼik. Jantu kaktemanil ni ixlaqtaqal yu mukʼaniyatʼik. 15Vachuʼ ni Herodes jantu katemanil ixlaqtaqal. Chuncha kʼatsay va por kintamalaqachanichoqon. Xlhiyucha kitʼin knajun jantu kamakal tuʼuchun yu kalhimaqniu. 16Ex kitʼin kaklhinaunaʼ ixmaqanaqka, ex kakmakaunacha. 17Ni Pilato ixmaqskʼiniy kaxʼoqlhi qayntaun tachʼin taun taun jachʼitin tejkan kʼatan Paxku. 18Ex tachun ni lapanakni va chʼantaun taval, va la pʼas tanaul: —Jantu kamakʼau yu aniy lapanaki. Kamakʼau yu junkan Barrabás. 19Ni Barrabás ixmakata lhilukuj ixpulakna ni putaulan y vachu va maqnil qayntaun, xlhiyucha tamanul laka pachʼin. 20Pero Pilato va ixmakaunputun ni Jesús, xlhiyucha laqxaqalachoqol aaqtaun ni lapanakni. 21Pero yuʼuncha apalay pʼas ixtatʼajun lakchivinin, va tanaunchoqol: —¡Kʼamakxtʼukmukʼacha laka kurus! 22Ex yu aqtʼutunuʼ ni Pilato laqxaqalachoqol, va naul: —¿Valiʼiycha chun unatʼik? Jantu tuʼuchun laqtaqal kamakal. Kitʼin kaklhinaunaʼ ixmaqanaqka, ex kakmakaunacha. 23Pero yuʼuncha la pʼas ixtachiviniy, ixtaskʼin laqatapʼasta para kamakxtukmukʼakal laka kurus. Ex kun ixchivintikʼan ni lapanakni kun yu xaʼukxtinin kuras va talhajal yu ixtaskʼin. 24Ex chuncha ni Pilato lhinaul kamakakal tacha ixtaskʼinta ni lapanakni. 25Ex chuncha makaunkal yu ixtanun laka pachʼin por makal lhilukuj y por maqninil. Ni Jesús va maqxtaqkal para katamakal ni lapanakni tacha ixtaskʼinta. 26Ex chuncha tejkan talhaʼal ni Jesús va tachʼapayaul qayntaun lapanaki yu Simón ixjunkan, va machaqaʼ xalakatʼun Cirene. Ixminta ixlhimaqspaʼ ni putaulan. Tamaqxʼoʼal ni kurus, va talhijunil kalhaʼal taʼan ixjapʼulʼanta ni Jesús. 27Va astan ixtaʼanta qaynlhuvaj lapanakni. Vachu ixʼalin xanatin yu ixtamaqaninin, va la ixtaqalhun. 28Pero ni Jesús va talaqaspʼiklhi va lakjunil: —Xanatin machaqan Jerusalén, jantu kilalhiqalhuu ni kitʼin. Kalhiʼalhuntʼik por metsukuntikʼan y por mesʼatʼankʼan. 29Kaminaʼ julchan tejkan kanaunkanaʼ: “La ox istsukuntikʼan ni xanatin yu jantu lay talhitsukuy sasʼatʼakʼan ali yu jantu aqtaun katalhitsukul ali yu jantu aqtaun katamatsʼikʼinil.” 30Vachu katanaunaʼ kalaktapujnul ni aspajun para katanil, y katanaunaʼ kalaktapujnul ni aqstijun para kalaqʼaqxtaqmal. 31Maqataun kʼiu yu ltakni yucha jantu xavakan. Pero ni kitʼin kakmaqnikanaʼ mas jantu tʼujuʼ kintalaqalhin. ¿Ex tas katamakayan uxiknankʼan yu va tacha xixni kʼiu untʼatʼik? 32Va talhaʼal ni Jesús kun pumatʼuy tachʼinin yu ixtamakata talaqalhin. 33Ex chuncha tejkan tachaʼal ni aspajun yu junkan Xajalukuti Aqtsul, va ancha tamakxtukmukʼal ni Jesús kun yu qayntʼuy laktuʼunun, qayntaun la ixlhijakanaj yu aqayntaun la ixlhijamaqxu. 34Ex chuncha va naul ni Jesús: —KimPay kʼatʼi, kʼalaqmalaqmixinin, va jantu takʼatsay yu tamakay. Ex ancha ni tropas talalaqlvaqnil ixlaqchʼiti ni Jesús. Tamakal taun suerte para katalalhajal. 35Vachu ancha tayanal ni lapanakni xalaqtsʼinin. Vachu ni lhachimoʼonun ixtalaktuʼuy, va tanaul: —Yu aniy incha laqmalaqtaxtuy lapanakni, ex vachuʼ kamalaqtaxtukal yucha xʼaman incha laqsaval ni Cristo yu laksakta Dios. 36Ni tropas vachu talaktuʼul. Ixtalaqmin, ixtaxtaqniputun vinagre yu skajni. 37Va ixtanajun: —Incha laqsaval xalhachimoʼonuʼ israelitas kʼatʼi, ex kʼamalaqtʼaxtʼukʼa meʼeman. 38Ancha vachuʼ tsʼoqkanta la ixʼaqtsul ni kurus, va najun: “Yu aniy va ixJalhachimoʼonukʼan ni israelitas.” Va chuncha istsʼoqkanta laka lhichivin Griego ali laka lhichivin Latín ali laka lhichivin Hebreo. 39Vachu qayntaun yu laktuʼunuʼ yu ixtʼajukʼal ni Jesús va ixlaktuʼuy, va najun: —Incha laqsaval ni Cristo kʼatʼi, ex kʼamalaqtʼaxtʼukʼa uxintʼi meʼeman y vachu kilamalaqtaxtuu ni kijnankʼan. 40Pero yu aqayntaun yu ixtʼajukʼal ni Jesús, va laqʼaymal por laktuʼul ni Jesús, va naul: —Ka jantu tʼalhauniy ni Dios ni vachu va chun maʼanlʼajnan tacha ni yucha. 41Pero ni kijnankʼan chavaycha laqsaval maqanlqajnanau por yu makau talaqalhin. Pero yu aniy jantu tuʼuchun kamakal. 42Ex va naul, va junkal ni Jesús: —Jesús, kʼimpʼastʼaktʼi tejkan kʼatʼanchʼoʼoyeʼe jalhachimoʼon. 43Ex ni Jesús junil: —Laqsaval kunan, chavaycha kʼintʼatʼauleʼe laktʼiyan. 44Va atunkuj ixjunita pero va putsʼislhi ni lakamunukpaʼ tus laʼatʼutu putoqoxata. 45Va tacha kalakapuchʼapakal ni julchan val. Vachuʼ ni ay lakatajtan va taʼexlhi xalaqchʼiti yu ixjukʼal ixtaʼajna lakatajtan taʼan lhimalakchaukanta taʼan ixvil ixtapʼasta Dios. 46Ex chuncha ni Jesús va la pʼays chivinil, va naul: —KimPay, kmaqxtaqniyancha ketsukunti. Ex tejkan chuncha naul va nimancha nil. 47Ex chuncha yu xaʼukxtin tropas tejkan laqtsʼil tachun yu tapasal, va ay makal ni Dios tejkan naul: —Laqsaval, yu aniy lapanaki, yucha ox ixjunita. Jantu tuʼuchun laqtaqal kalhitsukul. 48Tachun ni lapanakni yu ancha ixtayanal tejkan talaqtsʼil yu tapasal, va taʼaqtayl jatankilaksakan por ixjamaqanitkʼan, ex taʼanchoqolcha. 49Pero tachun ni lapanakni yu ixtamispay ni Jesús la maqati ixtayanal, va ixtalakaʼan, vachu kun ni xanatin yu tatʼaminchal Galilea. 50Vachuʼ ixʼalin qayntaun lapanaki yu ixjunkan José, va machaqaʼ putaulan Arimatea. Yucha va xaʼay lapanaki kun ni israelitas. Va la ox lapanaki ixjunita. 51Jantu kalhipaʼinil yu tacha ixtalhichiviniy ni Jesús ni ixtʼalhachimoʼonun, vachu jantu kalhipaʼinil tacha tamakal. Yucha ixpakxanʼita kalhachimoʼonul ni Dios. 52Taval yucha laqkilal ni Pilato, va kiskʼinil ixlakatunaj ni Jesús. 53Ex xtaqnikal lakatin kaʼal pʼuxnuʼ. Va pachʼil kun lman laqchʼiti. Ex maknul laka putaknun yu ixmakakanta laktalpa, va sastʼikaʼ ixjunita, jantukaʼ ixtamapatsay. 54Ex chuncha va laycha xajulchan jastaknati ixjunita tejkan jantu ixlaqxtaqnikan lakatin katatapatsal ni lapanakni. 55Ni xanatin yu tatʼamil ni Jesús xaʼestado Galilea va tatʼaʼal ni José. Va talaqtsʼil ni putaknun yu tacha makakal taʼan maknukal ni Jesús. 56Ex taʼanchoqol laqa chaqaʼ, va talaʼoxil ni kʼuchʼu yu laqseʼejenʼe yu ixtʼamaknukan ni janinin. Ex tastaknal yu xajulchan jastaknati tacha ixlhinaunkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\