SAN LUCAS 24

1Ex chuncha ni laktuminku tejkan ixtunkuminta, taʼal laka putaknun, va talhaʼal ni kʼuchʼu yu laqseʼejenʼe yu ixtalaʼoxita. Vachu ixtalatʼaʼanta alati xanatin. 2Ex chuncha tachaʼal, talaqtsʼil ni chiyux va ixmoqosukantacha. Yucha ni chiyux yu ixpumalakchaukanta laka putaknun. 3Tatanul laka putaknun. Jantu katatemal ixlakatunaj ni Jesús. 4Chuncha va vak takʼatsal. Ex ancha tatasul qayntʼuy lapanakni, va laktʼatayakal ni xanatin. 5Ex ayaj tatalhanal, va tataʼaqtsoqoqtal, tamaqayntal ixʼaqtsulkʼan laka tʼun. Va lakjunkal: —¿Valiʼiycha lakxkʼauyatʼik yu kujta taʼan tataknuy yu janinin? 6Jantucha aniy katamal, va kujchoqotacha. Kʼapʼastʼaktʼik yu tajunin tejkan ixtiʼukxuyal Galilea. 7Va tajunin yu Sasʼatʼa Lapanaki va kamaqxtaqkanaʼ la ixtamakakʼan yu talaktuʼunun, va kamakxtʼukmukʼakanaʼ laka kurus pero kakujchoqoyaʼ yu laʼatʼutunuʼ julchan. 8Ex chuncha ni xanatin va tapastakchoqol yu laqlhixaqalal ni Jesús. 9Ex tataxtuchoqol ni laka putaknun, taʼal, va talajunʼol yu pumakautaun kun yu alati ixtʼaltanan ni Jesús. 10Ni anchanu xanatin va María yu machaqaʼ Magdala, ali Juana ali María ixnati ni Jacobo, ali vachuʼ yu alati xanatin, va chuncha talajunil yu ixtamalaqachan Jesús. 11Pero yu ixtamalaqachan Jesús va talhilal ni va lokoj ixchivintikʼan ni xanatin, xlhiyucha jantu katalhakapuʼal. 12Pero ni Pedro ostaulal, takyauʼal laka putaknun, talaknul, va laqtsʼil ni va ixʼaman mal ni laqchʼiti. Ex chuncha anchoqol laqa chaqaʼ, valiʼiy saq lakpastaknal. 13Ex chuncha ni anchanuʼ julchan qayntʼuy ixtʼaltanan Jesús ixtaʼanta taun putaulan yu junkan Emaus, va tacha laqakautaun kilometros ixlhimaqati Jerusalén. 14Ixtalhilakchiviniy tachun yu tapasal. 15Taval tejkan chuncha ixtalakchiviniy, ex ni Jesús yucha chil, va laktʼaʼal. 16Pero lakmakakal para jantu katamispal. 17Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Tisuncha lhilakchʼivinatʼik aniy lakatin? ¿Valiʼiycha maʼanininatʼik? 18Ex yu junkan Cleofas va naul: —Tachun ni lapanakni yu ixtatʼajuncha laka putaulan Jerusalén takʼatsay yu ancha tapasal, ka vamun uxintʼi jantu kʼatsʼay. 19Ex ni Jesús laklhisakmil: —¿Tisuncha tapasal? Ex tanaul: —Va yu Jesús yu machaqaʼ Nazaret, yucha va qayntaun lapanaki yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. La ixtalakaʼukxpuʼ Dios y la ixtalakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni va ixtasuy ixtapʼasta yu ixmakay kun yu ixchiviniy. 20Pero ni xaʼukxtinin kuras kun kijalhachimoʼonunkʼan tamukʼanil laqtaqal para kamaqnikal. Ex chuncha tamakxtukmukʼal laka kurus. 21Pero ni kijnankʼan va xakpastakʼau va yucha yu ixkintamalaqtaxtun ni kijnankʼan yu israelitas juntau. Pero chuncha tapasal y chavaycha va paqtʼutucha nita. 22Pero lati ni xanatin yu kintʼaltanankʼan va kintamaqsvan. Chavay tunkuminta tejkan taʼal laka putaknun, 23jantu katatemal ixlakatunaj. Ex taminchoqol va kintajunin va talaqtsʼil ixmayulnin Dios yu tanaul ni va kujta ni Jesús. 24Ex lati yu ketʼalaqaunin va taʼal laka putaknun, va talaqtsʼil vachu va tacha tanaul ni xanatin, jantu katatemal. 25Ex chuncha ni Jesús lakjunil: —Va la pʼas mijatapastakʼatkʼan, jantu ox lhakʼapʼupʼinatʼik tachun yu tanaul yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. 26Ka jantu kʼatsʼayatʼik va tachun yu majkʼatsal ni Cristo va chuncha ixmaqskʼiniy katapasal para ex chuncha apalay ay kamakakal. 27Ex chuncha ni Jesús aqtayl lakmasuniy tachun yu lhichiviniy ni yucha la ixchivinti Dios. Va aqtaynil kun yu istsʼoqta ni Moisés y vachuʼ yu ixtatsʼoqta yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 28Ex chuncha tachaʼal ni putaulan taʼan ixtaʼuxaʼan. Ex ni Jesús lal va tacha kaʼuxaʼal taʼan apalay maqati. 29Pero yuʼuncha laqatapʼasta talhijunil kalaktʼataulal, va tanaul: —Kilatʼataulau, va toqoxalcha, va laycha kaputsʼislhi. Ex chuncha laktʼatanul laqa chaqaʼ para kalaktʼataulal. 30Ex chuncha tejkan ixlaktʼavil laka mesa, chʼapal ni pan, xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios, va laqcheʼel, ex laqmaqxtaqnil. 31Ex chuncha ni Dios va lakmakal para katamispachoqol ni Jesús. Ex va niman laqmixtayal. 32Ex talajunil siya yuʼuncha: —Laqsaval, la xaʼachanau tejkan ixkintaxaqalayan lakatin y vachuʼ tejkan ixkintamalanin tacha naunputun ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta. 33Ex chuncha tatayal, va niman taʼanchoqol laka putaulan Jerusalén. Ancha talapaxtoqlhi yu pumakautaun kun yu alati ixtʼaltanan ni Jesús, va ancha ixtataqxtoqta. 34Ex tachun ni yuʼuncha tanaul, va lakjunkal yu qayntʼuy: —Laqsaval, kujchoqolcha kiJalhachimoʼonukʼan. Vachuʼ tasunil ni Simón. 35Ex chuncha yu qayntʼuy va talaqputeʼel yu tacha tatapasal lakatin y tacha tapumispachoqol ni Jesús tejkan laqcheʼel ni pan. 36Ex tejkan chuncha ixtalaxaqalay va laktasunil ni Jesús va ancha tayal, lakmastakʼal, va naul: —Oxamaktauncha kʼaʼuntʼik. 37Ex tatalhanal, va laqmaqsvakal. Ixtalhilay va qayntaun janiniʼ yu ixtalaqtsʼin. 38Ex ni Jesús lakjunil: —¿Valiʼiycha tʼalhanantʼik? ¿Valiʼiycha chun pʼastʼakʼatʼikcha la melhanutikʼan? 39Kalaqtsʼintʼik kimakaʼ kun kinchʼajaʼ. Va kitʼin kunita. Kilachʼapau para kakʼatsʼatʼik, para kilamispau. Taun jalhitsukunuʼ jantu lhitsukuy vakax nisin jalukuti tacha kilalaqtsʼinau chuncha kunita. 40Tejkan chuncha lakjunil, va lakmasunil ixmakaʼ kun ixchʼajaʼ. 41Pero jantukaʼ ixtalhakapuʼan mas ixtalhakapuʼanputun kun achati, va ixtatalhanan. Ex ni Jesús laklhisakmil: —¿Alin vayti? 42Ex taxtaqnil tsʼuniy makchaunti jatanti kun aqxtaun istsʼalukʼu seraj. 43Ex chʼapal, va uʼol, ancha la ixtalakaʼukxpukʼan. 44Ex lakjunil: —Tejkan xaklatʼatiʼukxuntayayau, ixklajunau va maqskʼiniy chuncha kaktapasal tachun yu tsʼoqkanta yu kilhichiviniy kitʼin la ixlhachimoʼon Moisés y la ixchivinti yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios kun yu tsʼoqkanta laka salmos. 45Ex chuncha va lakmalanil para katamalaqasil ni ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta. 46Va lakjunil: —Va chuncha kilhitsʼoqkanta ni kitʼin yu Cristo kunita. Ikmaqskʼiniy kakmaqnikal ex yu laʼatʼutunuʼ julchan kajkujchoqol. 47Vachu tsʼoqkanta kaputeʼekanaʼ ni kintaqaʼuti ni kalaklhijunkal tachun ni lapanakni para katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan para kalaqmalaqmixinikal. Va chuncha kalaqlaqputeʼenikanaʼ aniy laka putaulan Jerusalén tus talakapuchux ni lakamunukpaʼ. 48Kʼanaunapitik tachun yu tapasal tacha laqtsʼintʼik. 49Kitʼin klamalaqachaniyaucha yu naul kimPay kataxtaqniyan. Pero uxiknan katʼaulchʼipitik aniy laka putaulan tus tejkan kʼalaʼaʼiyapitik ni tapʼasta yu kamintachal laktʼiyan. 50Ex chuncha ni Jesús va laklhaʼal ixtʼaltanan tus alakataun putaulan yu junkan Betania. Ex laqmaqstal ixmakaʼ va lakskʼinil Dios para ox kataval ixjatsukuntikʼan. 51Ex chuncha tejkan tʼajun skʼiniʼ, lakmakaul ixtʼaltanan, va lhaʼankal laktʼiyan. 52Ex chuncha yuʼuncha tatoʼoyal, va taʼanchoqolcha laka putaulan Jerusalén, va ayaj taʼachal. 53Lhilhiy ixtavilanal lakatajtan, ay ixtamakay Dios. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\