SAN LUCAS 3

1Laqakaukisicha jachʼitin ixlhachimoʼonunta yu ay jalhachimoʼonuʼ yu Tiberio ixjunkan. Ni Poncio Pilato xagobernador Judea ixjunita. Yu xagobernador Galilea yucha va Herodes ixjunita. Ixlaqaj Herodes va Felipe ixjunkan, yucha xagobernador Iturea ali Trakonite ixjunita. Yu Lisanias va xagobernador Abilinia ixjunita. 2Yu Anás ali Caifás, yuʼuncha ixʼukxtinkʼan xakuras israelitas ixtajunita. Ex chuncha lakakʼavinan ni Dios va xaqalal ni Juan yu istsʼal Zacarías. 3Ex chuncha ni Juan tapasaʼol talakachux taʼan ukstsʼuniy ni xalaʼaxkan Jordán. Va jaxaqalal ni lapanakni para kataʼaqchajʼaul va chuncha katasul ni tapaxalcha ixjatapastakʼatkʼan, ex ni Dios kalaqmalaqmixinil ixtalaqalhinkʼan. 4Yu ixmakay ni Juan va tacha yu istsʼoqta ni Isaías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios la maqancha, va naul: Qayntaun tʼasay ni lakakʼavin, va najun: “Kalaʼoximanitʼikcha ixlakatin ni Jalhachimoʼonuʼ. Vas kʼamakʼatʼikcha para tsʼalti katapasal.” 5Tachun yu lakpuʼuyan kalaqtsamaʼokal. Tachun yu aspajunuxnan kalakpujkal. Taʼan jalkʼavil, va kalasavalakal, taʼan lakapulkalau, va lakaputaun kaval. 6Va chuncha katatapaxalcha ixjatsukuntikʼan tachun ni lapanakni. Katalaqtsʼinaʼ ni Dios tejkan kalaqmalaqtaxtuyaʼ ni ixlapanakni —va chuncha naul ni Isaías. 7Tejkan qaynlhuu lapanakni talaqchinchal ni Juan para kalaqmaʼaqchajʼaval, ex va lakjunil ni Juan: —Laktuʼunuʼ tsapulin untʼatʼik. ¿Taʼayucha xatajunancha ni uxiknan para kaʼostʼik ni jamaqanlqajnati yu lakamintacha? 8Kʼamakʼatʼikcha yu lajʼox para ex chuncha katasulcha ni mapʼaxatʼatʼikcha mimputsukkʼan. Jantu kanauntʼik meʼemankʼan: “Ni Abraham yucha kimpaykʼan”. Kitʼin klajunau yu Dios lay kalakmapaxal ni aniy chiyux para kataval sasʼatʼan Abraham. 9Chavaycha va tacha taun hacha yu va laycha kachaqxtal ni kʼiu la ixtitakxiyati. Yu jantu makay yu lajʼox, yucha kachaqxtakal, va kamapʼukalcha ni laka jikmi. 10Ex tanajun pumalhuu lapanakni: —¿Tas kakmakayaucha? 11Ex qaltayanal ni Juan, va najun: —Yu lhitʼajun aqxtʼuy chamarra, va kaxtaqnil yu jantu kalhitsukul. Vachu yu lhitʼajun ixlhiʼuti, va katʼaʼul yu tsʼanqaniy. 12Ex chuncha tachinchal yu tachʼinin impuestos para kamaqchajʼavakal, va tanajun: —Jamalaniniʼ, yu kijnan ¿tas kakmakayaucha? 13Ex lakjunil ni Juan: —Jantu kʼalhitʼoqslaskʼinitʼik tumin yu jantu tapaxtoqniyan. 14Ex yu tropas vachu talhisakmil: —Yu kijnan ¿tas kakmakayaucha? Ex lakjunil: —Jantu kʼalakʼalhaunitʼik alati lapanakni kun miʼayajnatkʼan y jantu kʼalakmakʼanutʼik. Kʼatʼaʼoxamaktʼamitʼikcha kun yu milhilhajatkʼan. 15Tachun ni lapanakni ixtapakxanʼita yu ixtanajun kamalaqachayaʼ ni Dios. Taval va ixtapastakʼa la ixjalhanutkʼan ni Juan kaval ni Cristo yu ixtanajun kaminaʼ. 16Pero ni Juan va jalakjunil tachun ni lapanakni: —Ni kitʼin va xkan klapumaʼaqchajʼavayau. Pero kaminaʼ aqayntaun yu apalay ay xajantu kitʼin. Yu kitʼin tus jantu kimpaxtoqniy kaklakmusxʼoqnil xamusni ni ixvarachi. Yucha katapumaʼaqchajʼavayan kun ni Espíritu Santo ali jikmi. 17Va tacha kalhitsukul la ixmakaʼ ixpatankʼalhan para kalaktankʼalhal ni lapanakni tacha trigo. Yu lajʼoxi kalakmaʼayaʼ la ixpakʼatsa pero yu tacha pʼoqxni kalaqxavayaʼ laka jikmi yu jantu aqtaun kamixaʼ. 18Va lhuu jatapastakʼati jaxtaqnil ni lapanakni. Jalaqputeʼenil ni ox chivinti yu masuy tacha lay katapulaqtaxtul. 19Ni gobernador Herodes ixtʼatʼajun Herodías yu ixanati ixpʼisaqa, vachu makal alati axtoqnuʼ yu jantu ox kaval, xlhiyucha laqʼaymal ni Juan. 20Ex chuncha ni Herodes makachoqol yu apalay jantu ox, va manul laka pachʼin ni Juan. 21Ex chuncha tejkan taʼaqchajʼauʼol tachun ni lapanakni, ni Jesús vachu aqchajʼaul. Va aqtayl tamoʼoy ex talaqltiʼal ni laktʼiyan. 22Va taʼeltujunil ni Espíritu Santo va tacha taun palumax. Vachuʼ chivinkal ni laktʼiyan, va junkal ni Jesús: —Uxintʼi, kesʼatʼa kʼatʼi, ayaj ikpaxkayan. Va ayaj klhiʼachantajuy por uxintʼi. 23Ex chuncha ni Jesús tejkan aqtayl tapatsaniy ni Dios va pʼuxaunkau ixjachʼitin. Ni lapanakni va ixtapastakʼa ni Jesús va istsʼal José. Ni José va istsʼal Elí 24yu istsʼal Matat yu istsʼal Leví yu istsʼal Melki yu istsʼal Jana yu istsʼal José 25yu istsʼal Matatías yu istsʼal Amós yu istsʼal Nahúm yu istsʼal Esli yu istsʼal Nagai 26yu istsʼal Maat yu istsʼal Matatías yu istsʼal Semei yu istsʼal José yu istsʼal Judá 27yu istsʼal Joana yu istsʼal Resa yu istsʼal Zorobabel yu istsʼal Salatiel yu istsʼal Neri 28yu istsʼal Melki yu istsʼal Adi yu istsʼal Kosam yu istsʼal Elmodam yu istsʼal Er 29yu istsʼal Josué yu istsʼal Eliezer yu istsʼal Jorim yu istsʼal Matat yu istsʼal Leví 30yu istsʼal Simeón yu istsʼal Judá yu istsʼal José yu istsʼal Jonán yu istsʼal Eliaquim 31yu istsʼal Melea yu istsʼal Mainán yu istsʼal Matata yu istsʼal Natán yu istsʼal David 32yu istsʼal Isaí yu istsʼal Obed yu istsʼal Booz yu istsʼal Salmón yu istsʼal Naasón 33yu istsʼal Aminadab yu istsʼal Aram yu istsʼal Esrom yu istsʼal Fares yu istsʼal Judá 34yu istsʼal Jacob yu istsʼal Isaac yu istsʼal Abraham yu istsʼal Taré yu istsʼal Nakor 35yu istsʼal Serug yu istsʼal Ragau yu istsʼal Peleg yu istsʼal Heber yu istsʼal Sala 36yu istsʼal Kainán yu istsʼal Arfaxad yu istsʼal Sem yu istsʼal Noé yu istsʼal Lamek 37yu istsʼal Matusalén yu istsʼal Enoc yu istsʼal Jared yu istsʼal Mahalaleel yu istsʼal Kainán 38yu istsʼal Enós yu istsʼal Set yu istsʼal Adán yu istsʼal Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\