SAN LUCAS 4

1Ni Jesús ixlaqtanuʼojota ni Espíritu Santo. Ex chuncha va minchoqochalcha ni laʼaxkan Jordán. Ni Espíritu Santo va lhaʼal Jesús lakakʼavinan. 2Ancha ixvilchal aqtʼuy pʼuxaun julchan. Ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ ixlaqtsʼintanuy incha lay kamaqtaqalhinil ni Jesús. Ni Jesús jantu kavayl ni anchanu tʼuy pʼuxaun julchan, ex astan va chavanilcha. 3Ex ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ va junil: —Incha laqsaval Sasʼatʼa Dios kʼatʼi, ex ni aniy chiyux kʼamakʼatʼi pan. 4Ni Jesús va qaltayl, va junil: —Yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios va najun: “Qayntaun lapanaki, jantu vamun ixvayti kaputsukul. [Va maqskʼiniy kaputsukul tachun ni chivinti yu najun ni Dios.]” 5Ex chuncha ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ va lhaʼal la ixʼukxni taun ay aspajun. Ex taun panchʼix ni Jesús va masunikal tachun ni lakamunukpaʼ taʼan talhachimoʼonun lapanakni. 6Ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ va junil: —Kakxtaqniʼoyan ni uxintʼi tachun ni palhachimoʼon ni aniy lakamunukpaʼ kun tachun ixtoʼoxixtu. Va kitʼin ikxtaqnikanta tachun yu aniy y lay ikxtaqnichoqoy va taʼayucha kitʼincha ikxtaqniputuncha. 7Incha kʼintʼaʼaqtsʼoʼoqtʼaniyeʼe y kʼintʼamoʼoniyeʼe ex tachun minavin kunaʼ. 8Ex ni Jesús qaltayl: —[Uxintʼi Satanás, va kapiticha.] La ixchivinti Dios najun: “Katʼoʼoyatʼi vamun miJalhachimoʼonu Dios yu alintachal laktʼiyan, y vamun yuʼ kʼatʼapʼatsʼanin.” 9Ex chuncha ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ lhaʼal ni Jesús laka putaulan Jerusalén. Tataukʼal la ixʼaqstiʼ yu ay lakatajtan, va junil: —Incha laqsaval Sasʼatʼa Dios kʼatʼi, va kʼaltʼujnu ni aniy. 10Va tsʼoqkanta la ixchivinti Dios: Ni Dios kalaklhijunaʼ ni ixmayulnin para katalhistakni. 11Yuʼuncha katatsʼapʼastʼukʼan la ixmakakʼan, va para jantu kʼatʼaʼalhitʼi la minchʼajaʼ laka chiyux. 12Ex ni Jesús qaltayl: —Vachuʼ najun la ixchivinti Dios: “Jantu aqtaun kalaqtsʼintʼanutʼi ni Dios miJalhachimoʼonuʼ incha laqsaval kamakayaʼ yu najun.” 13Ex chuncha ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ tejkan laqtsʼintanuʼol ni Jesús incha kamaqtaqalhinil, va makaul ni Jesús tus ataun julchan. 14Ni Jesús anchoqopal ni xaʼestado Galilea la ixtapʼasta ni Espíritu Santo. Ex talakachux anchanu lakatʼun ni lapanakni va si ixtalhichiviniy ni Jesús. 15Ni Jesús ixjamalaninin lakalhuu chaqan taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas y tachun tatoʼoyal. 16Ex ni Jesús al laka Nazaret yu putaulan taʼan aynchal. Taun xajulchan jastaknati yucha tanupalchal taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas, va chuncha ixputsuku ixjunita. Ancha tayal, aqtaypalcha puteʼey ixchivinti Dios. 17Taxtaqnil ni libro yu istsʼoqta Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Tejkan puxʼoqlhi ni libro, va temal taʼan istsʼoqkanta yu najun: 18IxʼEspíritu ni Jalhachimoʼonu Dios yucha alinta kun kitʼin. Va kilakʼulal taun lhitapatsa, ni kaklakjunil ni kilpatanin yu ox chivinti. [Kimalaqachata para kaklakmaʼayajnil yu tamaqaninin la ixjalhanutikʼan.] Kimalaqachata para kaklaqlaqputeʼenil ni tachʼinin tacha lay oxamaktaun kataputaxtul. Kimalaqachata para kakmalakavanil yu laʼachʼixin para katataxʼoqlhicha. 19Kimalaqachata para kaklaqputeʼenil ni lapanakni ni chilcha ni julchan tejkan Dios kalakmapayniyaʼ. 20Ex ni Jesús mapuxtoqchoqolcha ni libro, xtaqnil yu xaʼaqtayjunuʼ ni chaqaʼ taʼan tataqxtoʼa, ex taulalcha. Tachun yu ixtaʼalinta ni laqa chaqaʼ, va tus sniy talaqtsʼil ni Jesús. 21Ex yucha aqtayl jalaktʼachiviniy, va lakjunil: —Chavaycha laqsaval taqayntsal la mintalakaʼukxpukʼan anchanuʼ chivinti yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu xaʼasmakyatʼikcha. 22Ex tachun ox talhichivinil ni Jesús, va tus saq tataulal ni va ayaj lajʼoxi ni chivinti yu naul. Pero astan ixtalalhisakmiy siya yuʼuncha: —¿Jantu yuʼ istsʼal ni José? 23Ex ni Jesús lakjunil: —Ni uxiknankʼan laqsaval kilajunputunau ni chivinti yu najun: “Jakʼuchʼunuʼ, kakʼuchʼuchʼoʼokʼa meʼeman.” Vachuʼ laqsaval kilajunputunau: “Ijqasmakvi yu lajʼay axtoqnuʼ yu makʼatʼi laka putaulan Kapernaum. Chavay vachu va chun kʼamakʼatʼi aniy la mimputaulan.” Va chuncha kilajunputunau. 24Ex taylhaʼal ixchivinti ni Jesús, va naul: —Laqsaval klajunau matichun lapanaki yu laqputeʼey ixchivinti Dios, jantu talaqaʼiy la ixputaulan. 25Laqsaval klajunau ayaj ixtaʼalin lhuvaj tiyaunin ni xalakatʼun Israel tejkan maqancha ixtʼajun Elías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Jantu katamal xkan por laʼatʼutu jachʼitin apakltaun, ex alil ay chavan talakapuchux ni anchanu lakamunukpaʼ. 26Pero ni Elías jantu kalhimalaqachakal kalaqʼaqtayjul ni anchanuʼ tiyaunin yu ixtavilanal xalakatʼun Israel. Malaqachakal kaʼaqtayjul va qayntaun tiyau yu ixvil laka putaulan Sarepta taʼan ukstsʼuniy ni laka putaulan Sidón. 27Vachuʼ xalakatʼun Israel ayaj ixtaʼalin lhuvaj taqanʼanin yu ixlakapuchʼita tejkan maqancha ixtʼajun ni Eliseo yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Pero jantu matichun yuʼuncha kalajkʼuchʼukal. Va kʼuchʼukal vamun ni Naamán yu machaqaʼ Siria yu jantu israelita kaval. 28Tejkan chuncha taqasmaklhi, ex tachun ni lapanakni laqa chaqaʼ ayaj tatalqamal. 29Tamaʼostaulnil ni Jesús va talhaʼal la ixlhimaqspaʼ ni anchanu putaulan Nazaret. Talhaʼal la ixkuktan ni aspajun taʼan vil ni putaulan. Ixtanajun ni ancha katanqalhukal. 30Pero ni Jesús pulaqpuslhi taʼan ixtayanal ni yuʼuncha, ex anchoqolcha. 31Ex chuncha ni Jesús anchoqol Kapernaum, va taun putaulan laka estado Galilea. Ancha aqtaynichoqol jalakmalaniy ni lapanakni taun xajulchan jastaknati. 32Tus vak takʼatsal ni lapanakni por ixchivinti. Va ixchiviniy tacha qayntaun jalhachimoʼonuʼ. 33Ni laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa, ancha ixvil qayntaun joʼati yu ixlhitʼajun taun aqmoqxnuʼ. Va pʼas tʼasal, naul: 34—Kilamakajuucha. ¿Valiʼiycha kilaʼakxkauyaucha ni kijnan, Jesús, machaqaʼ Nazaret kʼatʼi? ¿Va tʼantʼa para kilalaktʼilhiu? Yu kitʼin ikmispayan, ni uxintʼi va yu ixnavin Dios kʼatʼi. 35Ex ni Jesús laqʼaymal ni aqmoqxnuʼ, va junil: —Saqcha kʼuntʼi, kamakʼaucha ni aniy lapanaki. Ex chuncha ni aqmoqxnuʼ chʼapachoqol ni lapanaki tus maqtal lakatʼun taʼan tayanal ni lapanakni, ex taxtunichoqolcha, jantucha tuʼuchun kamakanil. 36Ex tus tachun tatalhanal y taʼaqtayl talajuniy: —¿Suncha lhichiviniy ni aniy lapanaki? Lhitʼajun tapʼasta para kalaklhijunil ni jantu ox espíritus ni katataxtul y yuʼuncha tataxtuʼojoy. 37Ex chuncha mas va toʼoxtaycha putaulan kaval ni anchanu lakatʼun si ixtalhichiviniy ni Jesús. 38Ex ni Jesús taxtuchal ni laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa, va al la ixchaqa ni Simón Pedro. Ixʼatinaʼ ni Pedro ixtaqanʼay, va ixchʼapata pʼas skakati. Ex tatapayninil kaʼaqtayjul ni Jesús. 39Ex chuncha ni Jesús tayal taʼan mal ni taqanʼan, va laqʼaymal ni skakati, ex ni skakati va niman makaunchoqol. Ni ixʼatinaʼ Pedro nimancha ostaulchoqol, aqtaylcha jalakvavay. 40Ex tejkan va laycha kaʼanchal ni julchan, ixtaʼalin taqanʼanin yu xoqtacha taqanʼati ixtalhitʼajun, va laklhiminikal ni Jesús. Yucha va qayntamin laqmoqslanil ixmakaʼ. Chuncha va lakmaʼayajniʼochoqol ni taqanʼanin. 41La lhuvaj aqmoqxnun tataxtul la ixlakatunajkʼan ni lapanakni, talaktʼasal, va tanajun: —Uxintʼicha ni Sasʼatʼa Dios kʼatʼi. Pero ni Jesús, yucha jalaqʼaymal ni aqmoqxnun para jantucha katachivinil. Ixtakʼatsay ni Jesús va yu laksakta Dios. 42Tejkan tunkumintacha, ni Jesús taxtul ni laka putaulan, al taʼan jantu tʼujuʼ chaqan pero yu lapanakni talakxkaul tus tatemachal taʼan ixvilchal. Tatapayninil ni Jesús para jantu kalakmakaul. 43Pero ni Jesús va lakjunil: —Kitʼin ikmaqskʼiniy kajkʼal alati putaulanaxna, kaklaqputeʼel ni ox chivinti tacha lhachimoʼonun ni Dios. Va yucha klhimalaqachakanta. 44Ex chuncha ixtiʼukxuyal ni Jesús xaʼestado Galilea, ixlaqputeʼey ixchivinti Dios laqa chaqan taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\