SAN LUCAS 5

1Taun julchan ni Jesús ixyachal la ixkilpaʼ yu ay lakxkan yu junkan Genesaret. Va tachinchal lhuvaj lapanakni tus lapatsʼiuksni ixtajunita, taqasmakputuncha ixchivinti Dios. 2Ni Jesús laqtsʼil laʼatʼuy barcos laqpoqapaj ixtavilanal lakxkan taʼan va ukstsʼuniycha ni ixkilpaʼ. Ni xachʼapanan jatanti yuʼuncha ixtalaqtaxtutacha, ixtatʼajunchoqoycha chaʼanan ixchʼoqxkʼan. 3Ex ni Jesús tajul laqataun barco yu ixnavin Simón Pedro ixjunita, tapayninil para stal kalhaʼal tsʼuniy. Ex ni Jesús taulalcha ni laka barco, aqtaylcha lakmalaniy ni lapanakni. 4Tejkan chivinʼol, junil ni Simón: —Kʼamuuchʼoʼo ni mibarco, kalhipʼinchiy tus taʼan pulman ni lakxkan. Ancha kʼamutʼi ni minchʼoqxni para kachʼapʼa ni jatanti. 5Yu Simón qaltayl: —Jamalaniniʼ, chavay taun tatsʼis xaktapatsayau, jantu tuʼuchun kakchʼapau, pero incha uxintʼi lhinaʼun, ex kakmujuchoqoyaʼ ni kinchʼoqxni. 6Ex tejkan laqsaval chuncha tamakal yu laklhijunil ni Jesús, tachʼapal lhuvaj jatanti tus taʼexlhi ni ixchʼoqxkʼan. 7Ex chuncha aqtaylcha talamaqnaqaʼiy yu ixtʼaltanankʼan yu ixtatajumanal alakataun barco, va para katamil aqtayjunun. Ex ni yuʼuncha tamil, va tus tamaʼaqtsamal ni laʼatʼuy barco, va laycha kataʼanchal ni barcos por istsʼinkʼixtu ni jatanti. 8Tejkan chuncha laqtsʼil ni Simón Pedro tus taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús, va junil: —Kʼimakʼaucha, Jalhachimoʼonuʼ, ni kitʼin va qayntaun maqtaqalhiniʼ joʼati kunita. 9Ni Simón kun yu ixtatʼaʼalinta va tus saq taval por tachʼapal lhuvaj jatanti. 10Vachuʼ Jacobo ali Juan yu sasʼatʼan ni Zebedeo yu ixtʼaltanan ni Simón, yuʼuncha vachu va tus saq taval. Pero ni Jesús junil ni Simón: —Jantu katʼalhan. Va ixtʼemay jatanti pero chavaycha kalaktʼemayeʼe lapanakni. 11Ex tejkan talhimilcha ixkilpaʼ lakatʼun ni barcos, va tus talakmakaulaʼol tachun ixʼaxtoqnukʼan, va tatʼaʼal ni Jesús. 12Tejkan Jesús ixvil lakataun putaulan, chinchal qayntaun lapanaki yu ixlakapuchʼita. Va laqtsʼil Jesús ex taʼaqtsoqoqtal y talakaputatamal tus lakatʼun, tapayninil, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, incha uxintʼi kʼanau, lay kinkʼuchʼunin kintaqanʼati. 13Ex ni Jesús moqslanil ixmakaʼ, va junil: —Chun, kitʼin knajun palaycha kʼaʼunchʼoʼo. Tejkan chuncha naul ni Jesús, va niman palay junchoqol ni lapanaki. 14Ex ni Jesús junil: —Jantu matichun kalaqputeʼenin. Vamun kalaqpʼinchiy yu kura y kalhipʼinin milapaxkan yu tacha lhinajun ixlhachimoʼon ni Moisés, para katakʼatsaʼol ni lapanakni ni palaycha unchʼoʼotʼa mintaqanʼati. 15Pero takʼatsaʼolcha tachun ni lapanakni yu ixmakay ni Jesús. Xlhiyucha lhuvaj lapanakni ixtataqxtoʼa para kataqasmaklhi ixchivinti vachuʼ para kalajkʼuchʼukal. 16Pero ni Jesús, yucha ixʼan taʼan jantu tʼujuʼ lapanakni, ancha ixtʼachiviniy ni Dios. 17Taun julchan ni Jesús ixtʼajun jamalaniniʼ. Ancha ixtavilanal ni fariseos ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Yuʼuncha taminchal talakachux putaulanaxna xaʼestado Galilea, xaʼestado Judea y vachu laka putaulan Jerusalén. Ni Dios ixtaqnita ni Jesús ixtapʼasta para lay kalakmaʼayajnichoqol ni taqanʼanin. 18Ex tachinchal alati lapanakni, va talhiminta laka putaman qayntaun taqanʼan yu ixlakanita. Ixtamanuputun ixpulakna laqa chaqaʼ la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús. 19Pero jantu katatemal toʼoxtaycha kataputanuchal, va ixtaʼalinta lhuvaj lapanakni. Ex chuncha tataukʼal ixʼukxni ni chaqaʼ y taʼaqtayl tamoqosuniy xalaseqen. Ex ancha tapumaʼeltajul ni taqanʼan la ixputaman taʼan ixtayanal ni lapanakni, la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús. 20Tejkan ni Jesús jalaqtsʼil ni ox talhakapuʼalcha, ex junil ni taqanʼan: —Lapanaki, yu mintalaqalhin chavay malaqmixikalcha. 21Ex yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas ali yu fariseos taʼaqtayl tapastakʼa: —¿Tas ayucha ni aniy lapanaki? Yucha tʼajuncha akchʼintamanaʼ ni Dios kun ixchivinti. Jantu matichun lay malaqmixiy ni talaqalhin, ni talaqalhin malaqmixiy vamun Dios. 22Ni Jesús ixkʼatsaycha yu ixtatʼajun pastaknan, va lakjunil: —¿Valiʼiycha chuncha pʼastʼakʼatʼik ni uxiknankʼan? 23¿Suncha jantu lhitaʼay kaval? ¿Kʼaʼun: “Yu mintalaqalhin laqmixlhicha”, u va kʼaʼun: “Kʼaʼostʼaʼulcha, katʼiʼukxuntʼayachʼoʼocha”? 24Chavay klamasuniyau ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klhitʼajun lhachimoʼon aniy lakamunukpaʼ para kakmalaqmixil ni talaqalhin. Ex va junil ni lapanaki yu ixlakanita: —Chavay ijkunan, kaʼostʼaʼulcha, kalhipʼinchʼoʼocha mimputaman. Kʼapʼinchʼoʼocha la minchaqaʼ. 25Ex yu ixlakanita va niman ostaulchoqol la ixtalakaʼukxpukʼan ni lapanakni, lhaʼal ixputaman, anchoqolcha la ixchaqaʼ, va ay ixmakay ni Dios. 26Tachun ni lapanakni va tus saq taval, ay tamakalcha ni Dios. Va ayaj tatalhanal, tanajun: —Chavay laqtsʼiucha lajʼay axtoqnuʼ yu jantu aqtaun laqtsʼinau. 27Ex astan taxtul ni Jesús, va laqtsʼil qayntaun yu chʼinin impuestos yu ixjunkan Leví. Va ixvil taʼan mapalkan impuestos. Ni Jesús va junil: —Kʼintʼatʼatʼicha. 28Ex ni Leví ostaulal, lakmakaunʼol tachun ixʼaxtoqnuʼ, va tʼaʼalcha ni Jesús. 29Ex chuncha ni Leví va makal taun ay lakvayti la ixchaqaʼ para Jesús. Vachuʼ ancha ixtavilanal laka mesa qaynlhuvaj yu xachʼinin impuestos kun alati lapanakni. 30Yu fariseos ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas taʼaqtaynil talaktuʼuy ixtʼaltanan ni Jesús, tanaul: —¿Valiʼiycha vaynatʼik y oqnunatʼik kun yu tachʼinin impuestos ali alati yu maqtaqalhinin? 31Jesús lajqaltayl, lakjunil: —Yu taʼayajnan jantu tamaqskʼiniy kalajkʼuchʼukal, yu tamaqskʼiniy va yu taqanʼanin. 32Kitʼin jantu ikminta laktʼasaʼin yu lajʼoxi lapanakni, va ikminta laktʼasaʼin yu maqtaqalhinin para katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan. 33Ex talhisakmil ni Jesús: —¿Valiʼiycha ixtʼaltanan ni Juan y vachuʼ ixtʼaltanan ni fariseos ayaj tatamoʼoy y tataskʼajay pero yu mintʼaltanan, yuʼuncha si tavajin y taʼoqnun? 34Jesús jaqaltayl: —Tejkan alin lakxtuklati, jantu lay kʼalhinau ni jantu katavayl yu jalakjuntaʼikanta tejkan vananaj tatʼavilanal ni tsʼal yu lakxtuklay. 35Pero kaminaʼ julchan tejkan kamaxtukanaʼ ni anchanuʼ tsʼal, ex ixtʼaltanan katataskʼajayaʼ. 36Ex ni Jesús lakjunchoqol taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va naul: —Jantu matichun exa aqxtaun laqchʼiti yu sastʼi para kalhilaqpumpul taun laqchʼiti yu atʼalicha. Incha chuncha makay, ex maqatsʼanqaycha yu sastʼi laqchʼiti. Yu sastʼi laqchʼiti jantu lay ox junchoqoy kun ni laqchʼiti yu atʼaliʼ. 37Vachu jantu lay kʼamuʼutʼi yu sastʼi xaxkan uva laka jaxtaʼan yu atʼaliʼ. Yu xaxkan uva yu sastʼi va matampaʼay yu atʼaliʼ jaxtaʼan. Ex chuncha yu xaxkan uva ali yu jaxtaʼan va tatsʼanqaycha. 38Yu xaxkan uva yu sastʼi va kʼamuʼutʼi laka jaxtaʼan yu sastʼi. 39Jantu matichun otʼa yu sastʼi xaxkan uva incha oqtacha yu maqaniyaʼ. Tanajun: “Yu maqaniyaʼ apalay ox.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\