SAN LUCAS 7

1Tejkan Jesús laqxaqalaʼol ni lapanakni va al Kapernaum. 2Ancha ixʼalin qayntaun yu machaqaʼ Roma, va xaʼukxtin tropas. Ixlhitʼajun qayntaun ixʼoqxtamati yu va chapujcha ixʼachaniy. Va ixtaqanʼay, va laycha kanil. 3Tejkan ni xaʼukxtin kʼatsal ni ancha tʼajun ni Jesús, jalaqmalaqachal yu xalajʼaynin israelitas para kataʼal tapayninin para kamil kʼuchʼuniniʼ ixʼoqxtamati. 4Ex yuʼuncha talaqchinchal ni Jesús, taʼaqtaynil tatapayniniy, va tajuniy: —Ni anuʼ xaʼukxtin tropas, yucha qalʼox, paxtoqniy kʼaʼaqtʼayʼutʼi. 5Ayaj kintapaxkayan ni kijnankʼan yu israelitas juntau. Va yucha lhinaul ixmakaka ni chaqaʼ taʼan taqxtoʼau. 6Ex ni Jesús laktʼaʼal pero tejkan va ukstsʼuniycha para katachaʼal ni laqa chaqaʼ, ni xaʼukxtin tropas jamalaqachal ixʼamigos para katalhaanil ni Jesús taun chivinti, najun: —Jalhachimoʼonuʼ, kitʼin jantu ox kakval, jantu kimpaxtoqniy para kʼintʼatʼanuchiy la kinchaqaʼ. 7Xlhiyucha jantu kʼanchaʼan lakxkaunan, va jantu ox kakval. Incha uxintʼi naʼun, ex ni kiʼoqxtamati va palaycha kajunchoqoyaʼ mas maqati yachiy. 8Kitʼin klhitʼajun kiʼukxtin, vachuʼ la kintamakaʼ alin tropas yu kintaʼaqtayjuyan. Tejkan xaqayntaun ijkuniy kaʼal avintʼi, ex ni yucha va niman an. Yu aqayntaun tejkan ijkuniy kamil, va niman min. Yu kiʼoqxtamati tejkan ijkuniy kamakal tuʼuchun, yucha va niman makay. Uxintʼi vachu chun lay kalhinau palay kajunchoqol ni kiʼoqxtamati. 9Tejkan qasmaklhi ni Jesús va tus saq tayal. Taspʼiklhi, jalaqtsʼil ni ixtalhavaxtu lapanakni yu ixtatixkaulhaʼanta, va lakjunil: —Laqsaval jantu matichun kaktemal xalakatʼun Israel yu chuncha lhakapuʼanan tacha yu aniy lapanaki. 10Ex ni lapanakni yu ixjamalaqachakanta tachinchoqochal laqa chaqaʼ. Ancha tatemal ni oqxtamati yu ixtaqanʼay, va palay ixjunchoqotacha. 11Ex astan ni Jesús al taun putaulan yu junkan Naín. Vachuʼ ixtatʼaʼanta ixtʼaltanan kun lhuvaj lapanakni. 12Tejkan va ukstsʼuniycha kachaʼal ni laka putaulan, va laqtsʼil ni lhaʼankanta qayntaun janiniʼ ixmaknuka. Vamun yuʼ istsʼal ixjunita ni ixnati. Yucha va tiyau ixjunita. Qaynlhuvaj lapanakni yu ancha machaqan va ixtatʼaʼanta ni anchanu tiyau. 13Tejkan laqtsʼil ni Jalhachimoʼonu Jesús ex ayaj mapaynil ni tiyau, va junil: —Jantu kʼaʼalhu. 14Ex ni Jesús talakanunil ni pʼaqlati, makasal. Yu xalhaʼanan, yuʼuncha ancha saq tatayal. Ex ni Jesús junil ni janiniʼ: —Tsʼal, kitʼin kunan, kaʼostʼaʼulchʼoʼocha. 15Ex ni janiniʼ va niman ostaulal, aqtaychoqolcha jalaktʼachiviniy ni lapanakni. Ni Jesús maqxtaqnichoqolcha ni ixnati. 16Tejkan chuncha talaqtsʼintayal ni lapanakni tus tachun tatalhanal, ex chuncha taʼaqtaynilcha ay tamakay ni Dios va tanajun: —Taun ay lapanaki yu laqputeʼey ixchivinti Dios alin kun kijnankʼan. Vachu tanaul: —Chavaycha Dios ixchin para kalaktʼatiʼukxuntayal ixlapanakni. 17Talakachux ni xaʼestado Judea takʼatsaʼol tachun yu ixmakaycha ni Jesús. 18Vachuʼ ixtʼaltanan ni Juan takʼatsal tacha ixmakay ni Jesús. Ex talaqputeʼenichoqolcha ni Juan. Ex chuncha ni Juan lakjuntaʼil qayntʼuy ixtʼaltanan. 19Jamalaqachal lhasakminin ni Jesús incha laqsavalcha yucha ni Cristo yu ixtanajun kaminaʼ u incha vananaj katapakxanʼil aqayntaun. 20Ex chuncha yu ixtamalaqachan ni Juan, anchanu pumatʼuy lapanakni talakanunil ni Jesús, tajunil: —Ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ, yucha kintamalaqachan lhisakminin incha uxintʼi laqsavalcha ni Cristo kʼatʼi yu ixtanajun kaminaʼ u incha kakpakxanau aqayntaun. 21Ni anchanu panchʼix tejkan tachaʼal, ni Jesús palay makal lhuvaj taqanʼanin ali yu ixtalhitʼajun jantu ox espíritus. Vachu jalakmalakavanichoqol lhuvaj lapanakni yu laʼachʼixin ixtajunita. 22Ex ni Jesús va lakjunil: —Kʼapʼinchʼoʼotʼikcha, kʼaʼunapitik ni Juan yu xalaqtsʼinatʼikcha kun yu xaʼasmaktʼatʼikcha. Talakavananchoqoycha yu laʼachʼixin, yu lakchʼanltʼul taltananchoqoycha, yu lakapuchʼinin palaycha tajunchoqoy, yu aqatapan taqasmaknanchoqoycha, yu janinin takujchoqoycha. Vachuʼ yu kilpatanin jatʼaunkancha jalaqputeʼenika ni ox chivinti yu masuy tacha lay katapulaqtaxtul. 23Ox kaxajtachal ixjatsukunti ni lapanaki yu jantu aqtaun kimakajun. 24Tejkan taʼanchoqolcha ixtamalaqachan ni Juan, ex ni Jesús aqtaylcha lhichiviniy ni Juan, va lakjunil ni lapanakni: —Tejkan kʼilaqtsʼintʼik ni Juan lakakʼavin, ¿tisuncha ixpʼintʼatʼik laqtsʼinin? ¿Va qaltaun akltiyati yu lajkʼalhata ni un? 25¿Suncha kʼilaqtsʼintʼik? ¿Va qayntaun lapanaki yu ayaj kʼusi lakatayal? Pero yu talakatayay kun lajkʼus laqchʼiti va tavilanal la ixchaqakʼan maqalinin. 26¿Ex suncha ixpʼintʼatʼik laqtsʼinin? ¿Va qayntaun yu laqputeʼey ixchivinti Dios? Laqsaval klajunau chuncha junita pero apalay ay junita xajantu yu alati yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 27Ni Juan va yu lhitsʼoqkanta la ixchivinti Dios taʼan najun: Kitʼin kakmalaqachayaʼ qayntaun yu kapʼulaniyan, kalaʼoximanin ni lakatin taʼan kʼapʼupʼineʼe. 28’Klajunau ni tachun lapanaki yu maqlaqavanal xanati jantu matichun kaʼalil yu laqputeʼey ixchivinti Dios yu apalay ay kaval. Vamun yuʼ ay ni Juan. Pero yu apalay lakatʼuniy lapanaki yu Dios lhichimoʼoy yucha apalay ay xajantu ni Juan. 29Tejkan chuncha taqasmaklhi tachun ni lapanakni ali yu tachʼinin impuestos, va tanaul ni Dios vas makay. Yuʼuncha va ixlaqmaqchajʼavatacha ni Juan. 30Pero ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas taʼakchʼintamal yu ox jatsukunti yu Dios ixlaqxtaqniputun. Xlhiyucha jantu katanaul ni Juan kamaʼaqchajʼaval. 31Ex naul ni Jesús: —¿Tas tajunitacha ni lapanakni yu chavay tatʼajun? ¿Tas tatasuycha? 32Yuʼuncha va tacha sʼatʼan yu taqamanan laklhitamau yu talatʼasaniy, talajuniy: “Klasqolniu yu maʼachajunuʼ jasanti, pero jantu kʼatʼininatʼik. Klamilpaniu milpati yu mamaqanixvanan pero jantu kʼaʼalhuntʼik.” 33’Va kilachil ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. Yucha jantu ixʼuy pan vachuʼ jantu ixʼotʼa xaxkan uva. Xlhiyucha naunatʼik va lhitʼajun taun aqmoqxnuʼ. 34Ex chuncha kminta kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, kvajin, kʼoqnun. Chavaycha naunatʼik ni kitʼin javaynʼoj y puqalʼoqnuʼ. Naunatʼik va klaktʼatiʼukxuntayay yu tachʼinin impuestos ali alati yu tamaqtaqalhinin. 35Pero tachun yu lhixajyachal la ixjatapastakʼati ni Dios yucha masuy ni va ox ixjatapastakʼati. 36Ex qayntaun fariseo lhijunil ni Jesús ni katʼavayl. Ex chuncha ni Jesús al la ixchaqaʼ. Ancha tanuchal, va taulal laka mesa. 37Ex chuncha ni anchanuʼ putaulan ixʼalin qayntaun maqtaqalhiniʼ xanati. Yucha kʼatsal ni mil vayaʼ ni Jesús la ixchaqaʼ ni fariseo. Ex yucha vachuʼ chinchal, va lhiminta taun lameta, tajun yu ox sʼejenʼe. 38Aqtayl qalhun y ancha talakanunil ixchʼajaʼ ni Jesús. Aqtaynil chʼanchaʼay kun ixlaqpuqalhuti. Ex aqtayl xakanichoqoy kun ixʼaji para kaxixchoqol ixchʼajaʼ ni Jesús. Tejkan maxixinichoqol ex kiltastuknil ixchʼaja ni Jesús y mukʼanil yu sʼejenʼe yu ixlhiminta laka lameta. 39Tejkan laqtsʼil ni fariseo yu lhijunil ni Jesús lakvayti, va pastaklhi xʼaman: “Incha laqsaval ni aniy lapanaki kaval yu laqputeʼey ixchivinti Dios, ka kamispal suncha xanati junita. Va qayntaun xanati yu maqtaqalhiniʼ.” 40Ex ni Jesús junil: —Simón, kitʼin kunputunan taun chivinti. Ex ni fariseo naul: —Chun, jamalaniniʼ, kʼiʼuncha. 41Ex najun ni Jesús: —Qayntʼuy lapanakni ixtalhaaniy tumin aqayntaun. Qayntaun ixlhaaniy laqakis ciento xatumin plata, yu aqayntaun ixlhaaniy pakltaun ciento xatumin plata. 42Ixlaʼatʼuykʼan jantucha lay ixtamapalchoqoy ni tumin. Ex ni lapanaki yu machʼixtaqlhi va laqmaqantaulnilcha yu ixlhaanintikʼan. Chavaycha klhisakmiyancha, ¿tas ayucha apalay lhipaxkajlaqtsʼil ni lapanaki yu machʼixtaqlhi? 43Ex yu Simón qaltayanal: —Kitʼin knajun ni lapanaki yu apalay laqlhuu maqantaulnikal va yu apalay paxkajlaqtsʼil. Ex ni Jesús naul: —Chun, laqsaval yu nau. 44Ex ni Jesús laqtsʼil ni xanati, va najun, va junkan ni Simón: —¿Laqtsʼin ni aniy xanati? Kitʼin tejkan iktanuchil la minchaqaʼ jantu kʼixtʼaqnin xkan para kaklhichaʼal kinchʼajaʼ. Pero yu aniy xanati kinchaʼanil kinchʼajaʼ kun ixlaqpuqalhuti y maxixichoqol kun ixʼaji. 45Uxintʼi tejkan iktanuchil la minchaqaʼ jantu kʼimastʼakʼatʼi kun taun lakiltastukni pero ni yucha tejkan chilcha tus chavaycha jantu makajun kiltastukʼa kinchʼajaʼ. 46Jantu kʼilhilakpʼaxapʼa ni aceite la kiʼaqtsul. Pero ni yucha kilhixapanil yu ox sʼejenʼe la kinchʼajaʼ. 47Xlhiyucha laqsaval kunan yu lhuvaj ixtalaqalhin malaqmixiniʼokal, yucha va ayaj lhipaxkajlaqtsʼin pero yu tsʼuniy ixtalaqalhin malaqmixiniʼokal, yucha va tsʼuniy lhipaxkajlaqtsʼin. 48Ex naul, va junkal ni xanati: —Va ikmalaqmixiniʼojon mintalaqalhin. 49Ex yu alati lapanakni yu chʼantaun ixtatʼavilanal laka mesa, aqtaylcha talalhisakmiy, talajuniy: —¿Tas ayucha ni aniy lapanaki yu malaqmixiy talaqalhin? 50Ex ni Jesús junil ni xanati: —Chavay kʼilhakʼapʼupʼicha, xlhiyucha mintalaqalhin laqtʼaxtʼucha. Kʼapʼinchʼoʼocha oxamaktaun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\