SAN LUCAS 8

1Taval ni Jesús ixtiʼukxuyachal tachun ni lajʼay putaulanaxna kun ni lakstʼuniy putaulanaxna. Ixjalaqputeʼeniy ni lapanakni tacha lhachimoʼonun ni Dios. Yu ixpumakautʼuykʼan yu ixtatʼaltanan, yuʼuncha vachu ancha ixtatʼatiʼukxuyanal. 2Vachu ixtatʼatiʼukxuyanal xanatin yu palay tajunchoqol ixtaqanʼatikʼan vachuʼ yu lakmaxtunikal aqmoqxnun. Qayntaun ixjunkan María yu machaqaʼ Maqdala, yu maxtunikal laqatujun aqmoqxnun. 3Vachuʼ ixtʼaʼanta Juana yu ixanati Chuza yu xaʼukxtin ixʼoqxtamatin Herodes. Vachu Susana ali qaynlhuu xanatin yu ixtaʼaqtayjuy kun ixlhitapatskʼan ni Jesús ali ixtʼaltanan. 4Ixtataxtuy lhuvaj lapanakni taun taun putaulan, ixtalaqmin ni Jesús. Tejkan tataqxtoqlhicha lakjunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va naul: 5—Qayntaun lapanaki al maman ni ixtʼin. Tejkan tʼajun maman, lati xatʼin taʼeltajul lakatin. Ancha vamun akchʼintamakal y yu xatsʼoʼon laktʼiyan va tataʼeltajul unan. 6Alati xatʼin tamal laka chiyux. Ancha pʼul ni tʼin pero yu tʼun jantu jachʼamal kaval, ex niman lakxixʼol. 7Alati xatʼin tamachal laka jaltukunan. Ancha vachu pʼul pero chʼantaun tʼapʼul ni jaltukun, va maqatanul, talakxixtanulcha yu xatʼin. 8Alati tamal taʼan ox tʼun. Ancha pʼul, ox aynlhi, va xtaqlhi ox jaxqanti, taun ciento por laqatamin. Tejkan chuncha naul ni Jesús ex pʼas naul: —Incha alin mimpaqasmakkʼan, ex kaʼasmaktʼikcha. 9Ex ixtʼaltanan ni Jesús talhisakmil sunchacha naunputunta ni anu chivinti. 10Ni Jesús lakjunil: —Uxiknankʼan Dios tamasuniyan tacha lhachimoʼonun yu jantu takʼatsay alati lapanakni. Pero yu alati lapanakni klakpumalaniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Ex chuncha mas talaqtsʼin yu kmakay, va tacha jantu katamispal, mas taqasmatʼacha kinchivinti, jantu tamalaqasiy. 11’Yu aniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati va inchine naunputun. Yu xatʼin yucha va ixchivinti Dios. 12Ni tʼin yu tatamal lakatin, yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmatʼacha ixchivinti ni Dios pero yu aqmoqxnuʼ va niman chinachil para kalakmaxtunichoqol. Va najun jantu katalhakapuʼal va para jantu katalaqtaxtul. 13Ni tʼin yu tatamal laka chiyux, yucha va tacha lapanakni yu taqasmatʼacha ixchivinti Dios, ex talhakapuʼancha kun achati. Pero ni chivinti jantu tanuy ox la ixjalhanutkʼan. Ex tejkan tatapasay tsʼuniy maqanlqajnati va tataʼosuspʼikchoqoycha. 14Ni tʼin yu tatamal laka jaltukunan yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmatʼacha ixchivinti Dios pero astan tamakauntijlay. Ayaj alin yu tapastakʼuy, vachu tamaqamay ixmaqalitkʼan kun xaʼachati aniy lakamunukpaʼ. Ex jantucha ox lhixajyachal ixjatsukuntikʼan. 15Ni tʼin yu tamal ox lakatʼun yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmaktayl ixchivinti Dios y tamaʼay la ixjalhanutkʼan kun ox jatapastakʼati. Vas tataylhaʼan kun ni chivinti yu taqasmatʼacha. Chuncha tamaqantaulay y ox lhixajyachal ixjatsukuntikʼan. 16’Jantu matichun mamaqtayay taun maklku para kamaqatanul laqa aqchoq u para kamanul ixtaʼapuʼ ni saqati. Va mukʼay talman para lay katalaqtsʼil maklku yu tatanuy ni laqa chaqaʼ. 17Vachu mas alin tuʼuchun yu jantu ox malaqasikan chavay, astan la ox kamalaqasikanaʼ. Mas vamun lati takʼatsay chavay, astan tachun katakʼatsayaʼ. 18’Chavaycha la ox kilaqasmakniu. Klajunau yu lhitʼajuncha jatapastakʼati yucha apalay lhuu kaxtaqnikanaʼ. Yu jantu kalhitsukul, mas va yu lakatsʼuniy yu lhilay lhitʼajun, yucha kamaxtunichoqokanaʼ. 19Ex chuncha ni ixnati ali ixtʼalaqaunin ni Jesús tachinchal taʼan ixvil. Ixtalaqtsʼinputun pero jantu lay katalakanunil, va lhuvaj lapanakni ixtaʼalinta. 20Ex va junkal ni Jesús: —Minati kun mintʼalaqaunin tayanal maqspaʼ, tatʼachivinputunan. 21Pero ni Jesús va naul: —Yu laqsaval kinati ali yu laqsaval ketʼalaqaunin tajunita va yu taqasmatʼa ixchivinti Dios y tamakay tacha najun. 22Taun julchan ni Jesús tatajul laka barco kun ixtʼaltanan, va lakjunil: —Kaʼaucha tus yu alakataun ixkilpaʼ lakxkan. Ex taʼal. 23Tejkan tatʼajuncha tapasanan ni lakxkan, va ltatal ni Jesús. Taval aqtaylcha pʼas unilay, ex ni barco aqtaylcha tajuyachal ni xkan. Taval va laycha kaʼaqtsamal. Va tatalhanancha katalaqtsʼanqal ni barco. 24Ex taʼal maqloʼonun ni Jesús, va tajunil: —Jamalaniniʼ, jamalaniniʼ, aniy tʼaunaucha talaqtsʼanqanin. Ex ni Jesús ostaulal, aqtayl laqʼaymay ni un kun xaʼoqxpuputi yu ixʼukxlaklata ni xkan. Ex chuncha va tus tachun talakataulʼochoqol, tacha aqtsʼiyaj ox junchoqol. 25Ex ni Jesús lakjunil ixtʼaltanan: —¿Valiʼiycha jantu kilalhakapuʼau? Pero yuʼuncha ayaj tatalhanancha por yu makal ni Jesús. Vamuncha saq tataulal, va talalhisakmiy siya yuʼuncha: —¿Tas ayucha ni aniy lapanaki? Lhichimoʼoy ni xkan kun ni un y taqalasmatʼa. 26Ex chuncha tachaʼal ni lakatʼun Gadara yu ixlhitukuktachal ni lakxkan Galilea. 27Tejkan taxtul ni Jesús ni anchanu lakatʼun, talakanunil qayntaun lapanaki yu machaqaʼ ni anchanu putaulan. Ni anchanu lapanaki ayaj maqancha ixchʼapata taun aqmoqxnuʼ. Jantucha ixʼulay ixlaqchʼiti. Vachu jantucha ixtʼajun laqa chaqaʼ, vamuncha ni kampusantu ixtʼajun. 28Tejkan laqtsʼil ni Jesús, va taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ. Va la pʼas tʼasal, va junil: —¿Suncha kʼatsʼaycha kun kitʼin? Jesús Sasʼatʼa kʼatʼi ni Dios yu vilchal laktʼiyan. Iktapayniniyan jantucha apalay kʼilhimaqchʼapʼu. 29Ni Jesús ixtʼajuncha tʼachivin ni aqmoqxnuʼ para kamakaunchoqolcha ni anchanu lapanaki. Ni aqmoqxnuʼ aqlhuvaj ixchʼapay. Yu ixtalhistakʼa anchanuʼ lapanaki, yuʼuncha ixtamaqchʼiy, ixtachʼanchʼiy kun cadenas pero va niman ixlajʼexʼojoy. Ex ni aqmoqxnuʼ ixlhaʼanchoqoycha aaqtaun lakakʼavinan. 30Ex ni Jesús lhisakmil: —¿Tisuncha unkʼancha? Ex va junil: —Kitʼin ijkunkan Pumalhuu. Lhuvaj aqmoqxnun ixtachʼapata anchanuʼ lapanaki, xlhiyucha chuncha naul. 31Ex ni aqmoqxnun tatapayninil ni Jesús para jantu kalaqmalaqachal taʼan pulman. 32Ni anchanu aspajun ixtatʼajun exvaynin lhuvaj pʼaxnin. Ni anchanu aqmoqxnun tatapayninil katalaqtanul ni anchanu pʼaxnin. Ex jaxtaqnil lakatin. 33Ex ni aqmoqxnun tamakaulcha ni anchanu lapanaki. Va talaqtanulcha ni pʼaxnin. Ex ni pʼaxnin va taputakyaulcha taʼan qaltalman, va tatajuchal yu lakxkan, va taʼakskajʼuʼol. 34Ex tejkan chuncha talaqtsʼil yu xalhistaknan pʼaxnin, ayaj tatalhanal. Tatakyaul laqputeʼenin yu ay laka putaulan y vachu ixlhimaqspaʼ ni putaulan. 35Ex ni lapanakni taʼal laqtsʼinin yu tapasal. Tejkan tachaʼal taʼan vil ni Jesús ancha vachuʼ vil ni lapanaki yu tamakaunchoqol ni aqmoqxnun. Yucha vilnil la ixchʼajaʼ ni Jesús, ulachoqotacha ixlaqchʼiti, va ox jalakpastaknan. Tejkan chuncha talaqtsʼil, va tatalhanal ni lapanakni. 36Yu ixtalaqtsʼinta yu tapasalcha, yuʼuncha talaqputeʼel tacha val tejkan palay junchoqol ni lapanaki yu ixlhitʼajun aqmoqxnun. 37Ex chuncha tachun ni lapanakni yu ancha lakatʼun Gadara tatapayninil ni Jesús para kaʼanchoqolcha. Va ayaj tatalhaunil. Ex ni Jesús tanuchoqolcha laka barco, va minchoqochalcha. 38Ni lapanaki yu tamakaunchoqol ni aqmoqxnun, va tapayninil ni Jesús para vachu katʼaʼal, pero ni Jesús va junil: 39—Kʼapʼinchʼoʼochiycha la minchaqaʼ, ancha kʼalaqpʼutʼeʼeyeʼe milapanakni tachun yu makanin ni Dios. Ex ni lapanaki anchoqolcha, aqtaylcha jalaqputeʼeniy ni lapanakni talakachux la ixputaulan yu makanil ni Jesús. 40Tejkan ni Jesús takukchoqochil ixlhiʼaniy laka xkan, tachun ni lapanakni la ox talaqaʼil, va ixtapakxanʼita. 41Ex chinchal qayntaun lapanaki yu ixjunkan Jairo, ixlhachimoʼonun laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Talakaputatamal laka tʼun taʼan ixyal ni Jesús, va tapayninil kaʼal la ixchaqaʼ. 42Ixlhitʼajun vamun qayntaun istsiʼi, va laqakautʼuycha ixjachʼitin ixlhitʼajun. Ixchʼapata taun taqanʼati, va laycha kanil. Ex tejkan ixʼanta ni Jesús, ixtatʼaʼanta lhuvaj lapanakni va tus lapatsʼiuksni ixtajunita. 43Ancha ixʼalin qayntaun xanati jantu ixlakaxixta ni jakʼalnan y va laqakautʼuycha jachʼitin ixtʼajun maqanlqajnaʼ. Va jalaqkilaʼol ni jakʼuchʼunun tus va mamiʼonil yu ixlhitʼajun ixlhitapatsa y va nisin palay kaval. 44Ex ni yucha talakanunil ni Jesús la ixlhistapuʼ, va piklanil ixkiltuʼ ixlaqchʼiti. Ex tejkan chuncha makal va niman tayajval ni jakʼalnan. 45Ex ni Jesús lhasakminil: —¿Tas ayucha ixkimpiklaycha? Jantu matichun kalhitaulnil. Ni Pedro kun ixtʼaltanankʼan tanaul: —Jamalaniniʼ, ni lapanakni tus talapatsʼiuksta y talasamaʼan va toʼoxtaycha lata. ¿Valiʼiycha lhasakminin taʼayucha piklayancha? 46Pero ni Jesús va naul: —Alin taʼayucha ni ixkimpiklay, ni kitʼin kʼukskʼatsal ni kmaʼayajnichoqol qayntaun ixtaqanʼati la kintapʼasta. 47Ni xanati tejkan kʼatsal jantu lay vak ixjun, va talhanal tus xkapʼikninta, talakanunil ni Jesús, talakaputatamanil. Va junil la ixtalakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni valiʼiycha piklal ni Jesús y tacha pupalaycha junchoqol. 48Ex ni Jesús junil: —Kintsiʼi kʼatʼi, va kʼilhakʼapʼupʼin xlhiyucha palaycha xaʼunchʼoʼoy. Kʼapʼinchʼoʼocha oxamaktaun. 49Ni Jesús vananaj ixtaylhaʼanta ixchivinti tejkan chinchal qayntaun yu minchal la ixchaqaʼ Jairo. Va naul, va junkal ni Jairo: —Mintsiʼi va nilcha. Jantucha apalay kʼamaʼanchʼapʼu ni jamalaniniʼ. 50Pero tejkan qasmaklhi ni Jesús, va junil ni Jairo: —Jantu katʼalhan. Vamun kʼalhakʼapʼupʼi, ex mintsiʼi palay kunchoqoyaʼ. 51Tejkan chaʼal laqa chaqaʼ, ni Jesús jantu kaxtaqlhi lakatin matichun katatanuchal, vamun ni Pedro ali Jacobo ali Juan kun ixpay ali ixnati ni jatsiʼi. 52Tachun yu alati lapanakni ixtatʼajun laqalhunin ixtalhimaqatsʼanqananta ni jatsiʼi. Pero ni Jesús lakjunil: —Jantu kʼalajʼalhuntʼik. Ni jatsiʼi jantu kanil, va ltatay. 53Vamun talhiʼachan tejkan chuncha naul ni Jesús, ixtakʼatsay ni ixnitacha. 54Ex ni Jesús chʼapanil ixmakaʼ ni jatsiʼi, la pʼas xaqalal, va junil: —Jatsiʼi, kitʼin kunan kaʼostʼaʼulcha. 55Ex chuncha ni jatsiʼi kujchoqolcha mas ixnitacha, va niman ostaulchoqol. Ni Jesús laklhijunil ixpayan katavavachoqolcha. 56Ixpayan va tus saq taval. Ex ni Jesús lakjunil jantu matichun katalaqputeʼenil tacha yu tapasal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\