SAN LUCAS 9

1Ni Jesús jamaqxtoqlhi ixpumakautʼuykʼan ixtʼaltanan. Jalaqxtaqnil lhachimoʼon kun tapʼasta para lay katalakmaxtunil tachun aqmoqxnun yu tachʼapay ni lapanakni. Vachuʼ katakʼuchʼul tachun yu taqanʼanin. 2Jamalaqachal para katalaqputeʼenil ni lapanakni tacha lhachimoʼonun ni Dios, vachu para katalajkʼuchʼul taqanʼanin. 3Va jalakjunil: —Jantu tuʼuchun kalhipʼintʼik para milakatinkʼan, jantu palik, jantu bolsa, jantu tiyuti, jantu tumin, jantu aqxtaun laqchʼiti para milamapaxankʼan. 4Mas va taʼayucha chaqaʼ kachʼipʼintʼik ancha katʼaulapitikcha tus katʼaxtʼuchʼoʼoyapitik ni anchanu putaulan. 5Taʼan jantu kʼalaʼaʼikʼanapitik, niman katʼaxtʼuchʼoʼoyapitik ni anchanu putaulan. Ancha kachʼankʼalhakʼanapitik ni pʼoqxni la minchʼajakʼan. Chuncha katapukʼatsayaʼ ni jantu ox yu tamakanin. 6Ex chuncha taʼalcha laka putaulanin, ixtalaqputeʼey tacha lay katapulaqtaxtul. Talakachux ixtalajkʼuchʼulhaʼanta ni taqanʼanin. 7Ni gobernador Herodes kʼatsal tachun ni lhitapatsa yu ixmakay ni Jesús, ex ayaj pastakʼul. Lati ixtanajun ni Jesús va Juan yu jamaqchajʼavanaʼ, ixtanajun va kujchoqol. 8Alati ixtanajun ni Jesús va Elías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Alati ixtanajun va aqayntaun yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha yu kujchoqotacha. 9Pero ni Herodes va naul: —Ni Juan kitʼin klhinaul ixchaqxpʼuxnika ixʼaqtsul. ¿Ex taʼayucha kavalcha aniy lapanaki yu ayaj talhichiviniy lhuu axtoqnuʼ? Ex ayaj ixlaqtsʼinputuntacha ni Jesús. 10Yu ixjamalaqachata ni Jesús taminchoqol, va talaqputeʼenil yu tamakalcha. Ex ni Jesús laklhaʼanchoqol ixlaqʼamankʼan laka putaulan Betsaida. 11Pero tejkan takʼatsal ni lapanakni, yuʼuncha va tatixkaulhaʼal. Ex ni Jesús jalaqaʼil kun achati. Va jalhixaqalal tacha lhachimoʼonun ni Dios y jalajkʼuchʼul yu taqanʼanin. 12Tejkan va laycha katoqoxal, yu ixpumakautʼuykʼan ixtʼaltanan talaqʼal ni Jesús, va tajunil: —Kʼalakmastʼakʼachʼoʼocha ni lapanakni para kataʼal jastaknan y katalakxkaul ixvaytkʼan laka putaulanin taʼan ukstsʼuniy kaval. Aniy taʼan alintau va lakakʼavinan. Jantu tuʼuchun alin. 13Ex ni Jesús va jalakjunil: —Uxiknankʼan kʼalaqxtʼaqnitʼik ixvaytkʼan. Ex tanaul: —Jantu kaklhitsukuu ni vayti. Klhitʼaunau vamun aqskis pan kun aqxtʼuy jatanti. ¿Va naʼun kajkʼau inin vayti para katalaqchaʼanʼol ixvaytkʼan tachun ni aniy lapanakni? 14Ni joʼakna por tachun ixtaʼalinta va laqakis mil. Ex ni Jesús lakjunil ixtʼaltanan: —Kalakʼunitʼik ni lapanakni katataulal por pakltamin ciento lakatamin. 15Chuncha tamakal, ni lapanakni tus tachun tataulʼol. 16Ex ni Jesús chʼapal ni aqskis pan kun ni aqxtʼuy jatanti. Talaqstʼal laktʼiyan, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Aqtaylcha laqcheʼey ex jaxtaqlhaʼanilcha ixtʼaltanan. Yu ixtʼaltanan taʼaqtaylcha talakmapitsiniy ni lapanakni. 17Chuncha tachun ni lapanakni tavaynʼol, tus ox taʼotsal. Ex yu ixtʼaltanan ni Jesús tapusakchoqol yu xajchal. Va laqakautʼuy canasta yu xajchal. 18Taun julchan ni Jesús va ixtʼajun skʼiniʼ Dios xʼaman. Yu ixtʼaltanan vachu ancha ixtatʼaʼalinta. Ex ni Jesús va laklhisakmil: —¿Tas tanajuncha ni lapanakni? ¿Taʼayucha kintalhilaycha ni kitʼin? 19Ex yuʼuncha taqaltayl: —Lati tanajun va Juan kʼatʼi yu jamaqchajʼavanaʼ. Alati tanajun va Elías kʼatʼi. Alati tanajun ni uxintʼi va aqayntaun yu kujchoqotacha yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 20Ex naul ni Jesús: —Chavay klalhisakmiyau yu uxiknankʼan, ¿tas ayucha kilalhilayaucha ni kitʼin? Ex yu Pedro va junil: —Uxintʼi ni Cristo kʼatʼi yu ixtanajun kamalaqachayaʼ ni Dios. 21Pero Jesús jalakachivitijlal ixtʼaltanan para jantu matichun katajunil ni va yu Cristo junita. 22Ex lakjunil ni Jesús: —Ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki va ayaj kakmaqanlqajnanaʼ. Ni lajʼay lapanakni ali yu xaʼukxtinin kuras ali yu tamasuy kilhachimoʼonkʼan, yuʼuncha kintalaktanchaniyaʼ. Va kintamaqniyaʼ pero yu laʼatʼutunuʼ julchan kajkujchoqoyaʼ. 23Ex ni Jesús lakjunil tachun ni lapanakni: —Incha matichun kintʼatiʼukxuntayaputun, yucha jantucha lay makay yu makaputun. Kaval tacha lhilhiy kalhaʼal ixkurus, ex chuncha lay kintʼatiʼukxuntayalcha. 24Chavay ni lapanaki yu ayaj lhitsukuputun ixjatsukunti va kamaqatsʼanqayaʼ. Yu kamaqatsʼanqayaʼ ixjatsukunti por kitʼin, yucha kalhitsukuchoqoyaʼ. 25¿Tisuncha lhajaycha qayntaun lapanaki incha kalhitsukuʼol tachun yu alin lakamunukpaʼ pero va maqatsʼanqay ixjatsukunti? 26Incha matichun kilhimaxaniy ni kitʼin kun kinchivinti, ex kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, vachuʼ kaklhimaxaniyaʼ ni yucha, tejkan kakminchoqoyaʼ kun kintapʼasta vachu kun ixtapʼasta ni kimPay kun ixmayulnin. 27Laqsaval klajunau ni alin lati yu chavay aniy tatʼajun yu jantu kataniyaʼ tus katalaqtsʼinʼelayaʼ ni Dios lhachimoʼonun. 28Tejkan paqtsajin val, ni Jesús al skʼiniʼ Dios laka aspajun. Yu Pedro ali Juan ali Jacobo vachu jalaklhaankal. 29Tejkan Jesús ixtʼajun skʼiniʼ Dios va tapaxal ixʼukxpu, vachu ixlaqchʼiti tus ayaj yaqaq val, tus kʼuliksnaʼ val. 30Ex tatʼatasul pumatʼuy xapaynin, ixtatʼachiviniy ni Jesús. Ni yuʼuncha va Moisés ali Elías yu la maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 31Yuʼuncha tus ixlaqmalaqachoqoxnukanta kun yu kʼuliksnaʼ jatunkunaʼ. Ixtatʼajun lhichivinin tejkan kaniyaʼ ni Jesús, yu katapasayaʼ laka putaulan Jerusalén. 32Ni Pedro kun ixtʼaltanan va ayaj ixtachʼapata ltatati. Talaqtsʼinil tacha ixjunita ixʼoxixtu ni Jesús y talaqtsʼil ni pumatʼuy lapanakni yu ixlaktʼatayal. 33Tejkan ni Moisés ali Elías ixtatʼaunchoqoycha makaunan ni Jesús, ex ni Pedro va junil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, la ox kʼalintau aniy. Ka la ox kakmakau aqatʼutu moqltaʼ. Aqataun para uxintʼi, aqataun para Moisés vachuʼ aqataun para Elías. 34Tejkan chuncha ixchiviniy, chil laqataun taputsʼi, va laqʼoqxtʼaqyaukal. Va ayaj tatalhanal tejkan ixtayanal ixpulaknacha laka taputsʼi. 35Va chivinkal laka taputsʼi: —Yucha aniy kesʼatʼa yu kʼachaniy. Ox kʼaʼalasmaktʼik. 36Tejkan miʼol ni chivinti, ni Jesús tasuchoqolcha, va xʼamancha. Yuʼuncha tus saq taval y paqlhuucha val jantu matichun katajunil yu ixtalaqtsʼinta. 37Ataun julchan val, va tataʼeltajul ni aspajun. Ancha qaynlhuvaj lapanakni tapaxtoqlhi ni Jesús. 38Ixʼalinta qayntaun lapanaki yu tʼasal, va junil: —Jamalaniniʼ, ktapayniniyan kaʼaqtʼayʼutʼi kintsʼal, vamun yuʼ klhitʼajun. 39Va chʼapay taun jantu ox espíritu, niman maqantʼasay, maxkapʼikniy tus maqalpupuy, va ayaj malakaxkayay y jantu makaunputun. 40Klaktapayninitacha katamaxtul ni jantu ox espíritu ni mintʼaltanan pero jantu kalal. 41Ex ni Jesús qaltayanal, va naul: —¡Yu uxiknan jantu lay lhakʼapʼupʼinatʼik, va jalaktuʼunun untʼatʼik! ¿Tus tavanancha kaktamakaunaʼ kun uxiknan? ¿Tus tavanancha kaklatayaniyaucha? Kʼalhitʼantʼikcha aniy ni mintsʼal. 42Tejkan ni tsʼal talakanunil ni Jesús ni aqmoqxnuʼ va niman tanqalhul, va maxkapʼiknil. Ex ni Jesús laqʼaymal ni aqmoqxnuʼ, va palay makal ni tsʼal, va maqxtaqnichoqol ni ixpay. 43Ex tus vak takʼatsal tachun ni lapanakni por ixʼayaxtu Dios. Tejkan chuncha tus vak ixtakʼatsan ni lapanakni por yu makal ni Jesús, va lakjunil ixtʼaltanan: 44—Oxi kaʼasmaktʼikcha ni inchine, jantu aqtaun kakʼauktʼik. Kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki va laycha kakmaqxtaqkal la ixtamakakʼan ni lapanakni. 45Pero ixtʼaltanan jantu katamalaqasil, jantu kalaqxtaqnikal lakatin para katamalaqasil. Va tatalhanal xlhiyucha jantu katalhisakmil. 46Ixtʼaltanan ixtalhilakchiviniy taʼayucha yu apalay ay ixjunita siya yuʼuncha. 47Ni Jesús kʼatsal yu ixtapastakʼa. Ex chʼapal qayntaun jasʼatʼa va tamaqayaul, 48jalakjunil: —Yu laqaʼiy ni aniy jasʼatʼa por chuncha klhinajun ni kitʼin, yucha vachu kilaqaʼiy ni kitʼin. Yu kilaqaʼiy ni kitʼin vachu laqaʼiy yu kimalaqachata. Yu lakatʼuniy kʼatsʼan yucha va yu apalay ay. 49Ex chuncha ni Juan va naul: —Jamalaniniʼ, klaqtsʼiu qayntaun lapanaki yu maxtuy aqmoqxnun tejkan mapaqaʼuy mintaqaʼuti. Pero jantu kintʼaltanan kaval, xlhiyucha klaktanchaniu. 50Pero ni Jesús lakjunil: —Jantu kʼalaktʼanchʼanitʼik. Yu jantu kintaxkayyan, va kintaʼaqtayjuyan. 51Ixlakamintacha julchan tejkan kalaqaʼikanaʼ ni Jesús laktʼiyan. Ex naul mas va tichichun katapasal ni kaʼanacha laka putaulan Jerusalén. 52Ex jamalaqachal lapanakni katapʼulʼal. Yuʼuncha tatanuchal taun putaulan taʼan ixtavilanal yu samaritanos para katapuxkaul taʼan kataloqojlhi. 53Pero yu ancha machaqan jantu katalaqaʼil tejkan takʼatsal ni Jesús ixʼuxaʼan Jerusalén. 54Tejkan chuncha takʼatsal ni Jacobo ali Juan, va talhisakmil ni Jesús: —Jalhachimoʼonu, ¿tas naʼuncha? ¿Kaskʼiu ni kataʼeltajul jikmi laktʼiyan para katalaqxauʼol, [chuncha tacha skʼil ni Elías]? 55Ex taspʼiklhi ni Jesús, va jalaqʼaymal, [va lakjunil: —Jantu kʼatsʼayatʼik tisuncha espíritu lhitʼaunatʼik. 56Kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki jantu kakmil para kakmaʼakxal ixjatsukuntikʼan ni lapanakni, va kminta para klaqmalaqtaxtul.] Ex taʼanchoqol ataun putaulan. 57Tejkan ixtaʼanta lakatin, qayntaun lapanaki naul, va junkal ni Jesús: —Kitʼin kaktʼaʼanan mas va toʼoxtaychacha kapʼineʼe. 58Ex ni Jesús junil: —Yu xanixʼoyun, yuʼuncha tamaqalin ixchaqakʼan taʼan poqapaj laktalpa. Yu tsʼoʼon, yuʼuncha tamaqalin ixpaqtamankʼan. Pero ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, jantu kakmaqalil toʼoxtaycha kakmastaknil kiʼaqtsul. 59Ex ni Jesús junil aqayntaun: —Kʼintʼatʼatʼicha. Pero ni lapanaki va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, kʼimakʼaunʼel kajkʼanʼelayaʼ maknunuʼ kimpay. 60Ex va junil ni Jesús: —Kʼalakmakʼaucha ni janinin katalamaknulcha siya yuʼuncha ni janinin. Pero uxintʼi kapiti jalaqputeʼeniʼ tacha lhachimoʼonun ni Dios. 61Ex naul aqayntaun, va junkal ni Jesús: —Vachu ktʼaʼuxanan, Jalhachimoʼonuʼ. Pero kʼimakʼaunʼel klakmastakʼaʼelayaʼ kilapanakni la kinchaqaʼ. 62Ni Jesús junil: —Chuncha va tacha qayntaun yu chʼapay ixpuchʼa pero tejkan chʼan si laqtsʼilhaʼan ixpulakan. Yucha jantu paxtoqniy katanul taʼan lhachimoʼonun ni Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\