SAN MARCOS 1

1Aniy aqtayniy ni ox chivinti yu lhichiviniy Jesucristo yu Sasʼatʼa Dios. 2Ni Isaías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios va tsʼoqlhi ni laka libro ni va najun ni Dios: Ikmalaqachay qayntaun yu kapʼulʼaniyan ni uxintʼi, para kalaʼoximanin ni lakatin taʼan kʼapʼupʼineʼe. 3Qayntaun lapanaki tʼasay lakakʼavin, va najun: “Kalaʼoximanitʼikcha ixlakatin ni Jalhachimoʼonuʼ. Vas kʼamakʼatʼikcha para tsʼalti katapasal.” 4Ex va chuncha ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ va chinchal anchanuʼ lakatʼun taʼan jantu tʼujuʼ chaqaʼ. Va lakjuniy ni lapanakni ni kataʼaqchajʼaul para katasulcha ni tamapaxal ixjatapastakʼatkʼan, ex ni Dios kalaqmalaqmixinil ixtalaqalhinkʼan. 5Ex ni lapanakni yu machaqan xalakatʼun Judea ali yu machaqan laka putaulan Jerusalén ixtalaqminʼojoy ni Juan. Ixtalhitaulʼojoycha ixtalaqalhinkʼan ex ni Juan ixjamaʼaqchajʼavaycha xalaʼaxkan ni Jordán. 6Ixlaqchʼiti ni Juan va jamakanti xachʼauti ni camello, yu ixlhitampachʼin va jaxtaʼan. Yu ixvayti va silaqa ali xaxkan seraj yu alin lakakʼivinan. 7Ex va chuncha ni Juan ixjalaqputeʼeniy ni lapanakni, va ixlakjuniy: —Astan kaminaʼ aqayntaun yu apalay ay xajantu kitʼin. Yu kitʼin tus jantu kimpaxtoqniy para kaktsoqoqtaulal y kakmusxʼoqnil xamusni ixvarachi. 8Kitʼin va kun xkan klamaʼaqchajʼavayau. Ni yucha katapumaqchajʼavayan kun ni Espíritu Santo. 9Ex va chuncha ni Jesús va taxtuchal ni laka putaulan Nazaret xalakatʼun Galilea. Yu Juan va maqchajʼaval ancha xalaʼaxkan Jordán. 10Ex chuncha tejkan takukchoqol ni laʼaxkan ni Jesús va niman laqtsʼil ni laktʼiyan va talaqltiʼal. Ex chuncha yu Espíritu Santo va ixtaʼeltajuminta tacha taun palumax taʼan ixyal. 11Va qasmajkal taun chivinti ni laktʼiyan, va junkal ni Jesús: —Uxintʼi, kesʼatʼa kʼatʼi, ayaj ikpaxkayan. Va ayaj klhiʼachantajuy por uxintʼi. 12Ex taval ni Espíritu Santo va lhaʼal lakakʼavin ni Jesús. 13Ex chuncha ni Jesús va aqtʼuy pʼuxaun julchan ixvilchal ni anchanuʼ lakakʼavin taʼan alin jatalhitsukuti yu kʼivitsukunin. Ancha ni Satanás va laqtsʼintanul ni Jesús incha lay kamaqtaqalhinil. Ex tachil ixmayulnin Dios, va taʼaqtayjul ni Jesús. 14Tejkan manukalcha laka pachʼin ni Juan ex ni Jesús va anchoqol xalakatʼun ni Galilea. Va al laqputeʼeniʼ yu lajʼox chivinti yu masuy tacha jalhachimoʼonun ni Dios. Ni Jesús va naul: 15—Chavay va lakachilcha ni julchan tejkan kalhachimoʼonunaʼ ni Dios. Kʼamapʼaxatʼikcha mijatapastakʼatkʼan, kalhakʼapʼupʼintʼikcha yu lajʼox chivinti. 16Taval ni Jesús va ixkiltaukʼaʼanta ixkilpaʼ lakamar Galilea. Ancha laqtsʼil pumatʼuy joʼakna, va Simón kun ixlaqaj, Andrés. Ni yuʼuncha va ixtatʼajun mujunun ixchʼoqxkʼan lakamar. Va xachʼapanan jatanti ixtajunita. 17Ex chuncha ni Jesús va lakjunil ni anchanuʼ pumatʼuy joʼakna: —Kilatʼamiucha ni kitʼin. Chavay tʼemayatʼik va jatanti pero kitʼin kaklamakayau para kalaktʼematʼik lapanakni. 18Ex ni anchanuʼ joʼakna va niman tamakaulcha ixchʼoqxkʼan, va tatʼaʼalcha ni Jesús. 19Ex chuncha tejkan va ukstsʼuniykaʼ ixtaʼanta, ex ni Jesús vachu jalaktemal yu istsʼalan ni Zebedeo, yu Santiago ali Juan. Va ixtʼatʼajun laʼoxinin ixchʼoqxkʼan laka barco. 20Ni Jesús va niman lakjuntaʼil ni Santiago kun Juan. Ex tamakaulcha laka barco ixpaykʼan ali yu oqxtamatin, va tatʼaʼalcha. 21Ex taʼalcha, va tachaʼal laka putaulan Capernaúm. Tejkan xajulchan jastaknati val, ni Jesús niman tanul laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas, va aqtaylcha jamalaninin. 22Ex ni lapanakni yu ixtaqalasmatʼa va tus vak takʼatsal. Ni Jesús ixjamalaninin tacha qayntaun pʼas jalhachimoʼonuʼ y jantu kamalaninil tacha yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan. 23Anchanuʼ laqa chaqaʼ va ixvil qayntaun joʼati yu ixlhitʼajun taun jantu ox espíritu. Tʼasal, va naul: 24—¿Valiʼiycha kilaʼakxkauyaucha ni kijnan, Jesús, machaqaʼ Nazaret kʼatʼi? ¿Va tʼantʼa para kilalaktʼilhiu? Yu kitʼin ikmispayan, ni uxintʼi va yu ixnavin Dios kʼatʼi. 25Pero ni Jesús va laqʼaymal ni anchanuʼ jantu ox espíritu, va junil: —¡Saqcha kaʼuntʼi! ¡Kʼamakʼaucha ni aniy joʼati! 26Ex va chuncha ni anchanuʼ jantu ox espíritu va aqtaun pʼas maxkapʼiknichoqol ni anchanuʼ joʼati, va tus pʼas tʼasal, ex chuncha va makaunchoqolcha ni joʼati. 27Ex chuncha yu ancha ixtaʼalinta va tus tachun tatalhananʼol. Va aqtaylcha talalhisakmiy siya yuʼuncha, va talajuniy: —¿Tis va suncha ni aniycha? ¡Va taun sastʼi jatapastakʼati yu malaniy! Tacha qayntaun yu lhitʼajun tapʼasta. Jalaklhijuniy yu jantu lajʼox espíritus, ex yuʼuncha taqalasmatʼa. 28Ex chuncha ixtalhichiviniy tacha ixmakay ni Jesús va tus talakachux xalakatʼun Galilea. 29Taval tejkan tataxtuchal ni laqa chaqaʼ, ex ni Jesús ali Juan ali Santiago va tamil la ixchaqakʼan ni Simón ali Andrés. 30Ancha ixmal ixʼatinaʼ ni Simón, va ixchʼapata skakati. Tejkan tanul ni Jesús niman puteʼenikal ni va taqanʼay. 31Ex va chuncha ni Jesús talakanunil, chʼapanil ixmakaʼ, va maʼostaulnil. Ex ni xanati va makaunchoqol iskakati, aqtaylcha jalakvavay. 32Ex chuncha tejkan va laycha kaputsʼislhicha, tejkan anchalcha ni julchan, ni lapanakni va talhaʼanil ni Jesús qaynlhuvaj taqanʼanin vachu kun yu ixtalhitʼajun yu jantu lajʼox espíritus. 33Ex tus tachun xalapanakni ni anchanuʼ putaulan va tus tataqxtoqʼol la xamatiʼ laqa chaqaʼ. 34Ex va chuncha ni Jesús va jalakmaʼayajnichoqol lhuvaj taqanʼanin yu ixtalhitʼajun pulhuu ixtaqanʼatkʼan. Vachu jalakmaxtunil lhuvaj yu jantu lajʼox espíritus yu ixtalhitʼajun. Pero jantu kalaqxtaqnil lakatin para katachivinil ni espíritus. Yuʼuncha ixtamispaycha taʼayucha ixjunita ni Jesús. 35Va chuncha yu ataun puvakuj val, va ixputsʼistakaʼ, ni Jesús ostaulal, va taxtul laka putaulan, va xʼaman al skʼiniʼ Dios lakakʼivin. 36Ex ni Simón kun yu alati ixtʼaltanan va taʼal lakxkaunan ni Jesús. 37Ex chuncha tejkan tatemal, va tajunil: —Tus tachun ni tatʼaunan lakxkaunan. 38Ex chuncha ni Jesús va naul: —Kaʼaucha taʼan alati putaulanaxna yu lakʼukstsʼuniy. Ancha vachuʼ klaqputeʼeyaʼ ixchivinti Dios, va xlhiyucha kminta. 39Ex va chuncha ni Jesús ixtiʼukxuyal taʼakapuchun xalakatʼun Galilea. Ixlaqputeʼey ixchivinti Dios laqa chaqan taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Vachuʼ jalakmaxtunil yu jantu lajʼox espíritus. 40Ex va chuncha talakanunil ni Jesús qayntaun joʼati yu ixtaqanʼay, va ixlakapuchʼita. Va taʼaqtsoqoqtal, tapayninil, va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, incha kʼinkʼuchʼupʼutʼun, lay kʼinkʼuchʼutʼi. 41Ex chuncha ni Jesús mapaynil ni taqanʼan, moqslanil ixmakaʼ, va junil: —Chun, kitʼin knajun palaycha kʼaʼunchʼoʼo. 42Ex tejkan chuncha junkal ni taqanʼan, va niman makaxchoqolcha ni ixlakapuchʼiti. 43Ex va chuncha ni Jesús va ox chivijval, niman malaqachal yu ay lakatajtan, va junil ni taqanʼan: 44—Chavay ijkunan jantu matichun kalaqpʼutʼeʼenin. Vamun kalaqpʼinchiy yu kura y kalhipʼinin milapaxkan yu tacha lhinajun ixlhachimoʼon ni Moisés, para katakʼatsaʼol ni lapanakni ni palaycha unchʼoʼotʼa mintaqanʼati. 45Ex chuncha ni anchanuʼ joʼati tejkan anchoqol va aqtayl jalaqputeʼeniy ni lapanakni yu tacha palay pujunchoqol. Ex va xlhiyucha ni Jesús jantucha lay ixtanuy taʼan alin putaulan taʼan katalaqtsʼil lapanakni. Vamun laka maknan ixchaʼan taʼan jantu ixʼalin lapanakni. Tus ancha ixtalaqmin ni lapanakni yu talakachux machaqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\