SAN MARCOS 10

1Taval ni Jesús taxtuchoqolcha laka putaulan Capernaúm, al tus xalakatʼun ni Judea, vachuʼ al taʼan ixlhiputakuktachal xalaʼaxkan Jordán. Ni lapanakni aaqtaun tataqxtoqchoqol taʼan ixvil. Ex chuncha va aqtayl jalakmasuniy tacha jalakmasuniʼalhiycha. 2Ex chuncha va tatalakanunil lati yu fariseos. Talaqtsʼintanul, va talhisakmil incha qayntaun lapanaki lay kamakaunchoqol ixanati. 3Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —¿Tas talhijunincha ni Moisés? 4Ex chuncha yu fariseos va tanaul: —Ni Moisés yucha chun ixtaqta lakatin para kalaʼoxitʼi aqxtaun jalhiki yu kʼapʼulamakʼau. 5Ex ni Jesús va lakjunil: —Chun, laqsaval. Va ayaj pʼas melhanutkʼan, xlhiyucha ni Moisés chuncha lhinaul. 6Maqancha tejkan puʼaqtaynil tachun, ni Dios makal joʼati ali xanati. 7Xlhiyucha ni joʼati makajun ixpay ali ixnati, va tʼatsukuycha ixanati. 8Ex chuncha yu pumatʼuy va qayntauncha lapanaki jun. Jantucha qayntʼuy kataval, va qayntauncha. 9Ex chuncha yu malaqxtoqta ni Dios, jantu maqskʼiniy katalaqlvaqlhi ni lapanakni. 10Tejkan ixtavilananchoqolcha ni laqa chaqaʼ, ixtʼaltanan va aaqtaun talhisakmichoqol ni anchanuʼ chivinti yu jalakjunil ni lapanakni. 11Ex ni Jesús va naul: —Incha qayntaun joʼati makajun ixanati ex tʼatsukuchoqoy aqayntaun, yucha makaniy laqtaqal ixanati. 12Vachu incha qayntaun xanati makajun ixapay ex tʼatsukuchoqoy aqayntaun, yucha makaniy laqtaqal ixapay. 13Taval talhiminil ni Jesús jasʼatʼan para kalaqmoqslanil ixmakaʼ. Ixtʼaltanan va talaqʼaymal yu ixtalhimin yu jasʼatʼan. 14Ex ni Jesús tejkan chuncha jalaqtsʼil, va jalaqtalqaunil ixtʼaltanan, va naul: —Kalakmakʼauntʼikcha ni jasʼatʼan chaqx kintalaqmilcha ni kitʼin. Jantu kalaqʼaymatʼik. Ni lapanakni yu katanuyaʼ taʼan jalhachimoʼonun ni Dios maqskʼiniy kataval tacha yu aniy jasʼatʼan. 15Laqsaval klajunau, qayntaun lapanaki maqskʼiniy kalaqaʼil ni kalhichimoʼol ni Dios vachu va tacha qayntaun jasʼatʼa laqaʼiy kalhichimoʼokal. Incha jantu, ex jantu aqtaun katanuyaʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 16Ex ni Jesús jalakchʼixlhi, va jalaqmoqslanil ixmakaʼ ni jasʼatʼan. Lakskʼinil Dios para ox kataval ixjatsukuntikʼan. 17Ex tejkan ixʼanchoqotacha lakatin ni Jesús, takyaulaqminta qayntaun joʼati, taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús, va junil: —Oxi jamalaniniʼ kʼatʼi, ¿tas kakmakalcha para kaklhitsukul ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ? 18Ex ni Jesús va naul: —¿Valiʼiychacha kʼiʼuniycha ni kʼoxi kunita? Jantu matichun yu ox kaval, yu ox vamun Dios. 19Uxintʼi ka mispʼaycha tacha lhinaunkan: “Jantu kʼatʼatsʼukʼu aqayntaun yu jantu minavin, jantu kʼamaqnin, jantu kaʼalhavan, jantu kʼamanunin jalaklkanti matichun, jantu kʼamakʼanun, ox katʼoʼoyatʼi yu mimpay ali minati.” 20Ex chuncha ni anchanuʼ joʼati va naul: —Jamalaniniʼ, tus tsʼal xajkunita tus chavaycha vananaj chuncha kmakaʼojoy. 21Ex ni Jesús laqtsʼil y mapaynil, va junil: —Ni uxintʼi va taun tuʼuchun tsʼanqaniyan. Chavay kapʼinchʼiycha lakstʼanaʼ tachun mimaqaliti, ex yu xatapal kalaqxtʼaqniyeʼecha yu kilpatanin. Chuncha mimaqaliti kʼalhitsʼukʼutʼachiycha ni laktʼiyan. Ex katʼatʼicha, kʼintʼatʼiʼukxuntʼaycha ni kitʼin. 22Tejkan chuncha qasmaklhi ni anchanuʼ joʼati va tus xiyan lal, va ay maqaliʼ ixjunita, xlhiyucha va maqaninijʼanchoqolcha. 23Ex chuncha ni Jesús va talaqaspʼiklaqtsʼinʼol ixtʼaltanan, va lakjunil: —¡Laqsaval yu maqalinin va ayaj lhitaʼay ni katatanuchal taʼan jalhachimoʼonun ni Dios! 24Ex yu ixtʼaltanan tejkan chuncha taqasmaklhi ni anchanuʼ chivinti va tus vak takʼatsal, pero ni Jesús va aaqtaun lakjunchoqol: —Kesʼatʼanin, laqsaval va ayaj lhitaʼay katatanul taʼan lhachimoʼonun ni Dios yu talhiʼajin vamun ixmaqalitkʼan. 25Jantu lay kapulaqpuslhi laqataun camello taʼan tisalal ni makskati. Apalay lhitaʼay katanuchal qayntaun maqaliʼ taʼan jalhachimoʼonun ni Dios. 26Tejkan chuncha taqasmaklhi ixtʼaltanan, va tus vak tamaqatsʼanqanal. Ex chuncha taʼaqtaylcha talalhisakmiy, va talajuniy: —¿Tasʼayucha lay kalaqtaxtuyaʼ? 27Ex ni Jesús jalaqtsʼil, va lakjunil: —Jantu lay tamakay ni lapanakni pero Dios lay. Ni Dios tus tachun lay makay. 28Ni Pedro va naul: —Ni kijnankʼan klakmakaunʼotaucha tachun yu xaklhitʼaunau, ex klatʼaltanantaucha. 29Ex ni Jesús va lakjunil: —Laqsaval klajunau qayntaun lapanaki incha makajun ixchaqaʼ, ixtʼun, ixtʼalaqaunin, ixtʼalapanakni, ixpay ali ixnati ali sasʼatʼan va por kilapanaki kaval vachu por kalaqputeʼel yu ox chivinti, 30yucha apalay lhuu kaxtaqnikanaʼ aniy lakamunukpaʼ. Ni Dios kaxtaqnichoqoyaʼ apalay lhuu ixchaqan, ixtʼun, ixtʼalaqaunin, ixtʼalapanakni, ixnatin, sasʼatʼan, mas kamaqanlqajnanaʼ. Ex astan, tejkan kaʼalinaʼ yu ataun lakamunukpaʼ, kalaqaʼiyaʼ jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 31Qaynlhuu yu chavay xalajʼaynin tajunita astan katajunaʼ xalakstʼuninin. Yu chavay xalakstʼuninin tajunita astan katajunaʼ xalajʼaynin. 32Taval ni Jesús ali ixtʼaltanan va ixtaʼantacha lakatin, ixtaʼanta laka putaulan Jerusalén. Ni Jesús va ixlakmapʼulata. Ni yuʼuncha va tus vak ixtakʼatsan, yu alati ixtatalhanan. Ex ni Jesús va lakjuntaʼil yu pumakautʼuy ixtʼaltanan, va aqtayl jalaqputeʼenin tacha kalhitapasayaʼ. 33Va naul: —Chavay teʼenaucha ni Jerusalén. Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakmaqxtaqkanaʼ la ixtamakakʼan yu xaʼukxtinin kuras ali yu tamalaniy kilhachimoʼonkʼan. Kintamukʼaniyaʼ laqtaqal para kintamaqnil, ex kintamaqxtaqniyaʼ la ixtamakakʼan lapanakni yu jantu tamispay Dios. 34Ex ni yuʼuncha va kintalaktuʼuyaʼ, kintalakachujvayaʼ, ayaj pʼas kintalaqanaqmayaʼ, tus kintamaqniyaʼ. Mas kakniyaʼ, yu laʼatʼutunu julchan kajkujchoqoyaʼ. 35Ex chuncha ni Jacobo ali Juan yu istsʼalan ni Zebedeo va tatalakanunil ni Jesús, va tajunil: —Jamalaniniʼ, ni kijnankʼan va knaunau kilamakaniu taun jamapayninti yu klaskʼiniyau. 36Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Tisuncha naunatʼikcha kaklamakaniu? 37Ex yuʼuncha va tanaul: —Tejkan kʼalhachʼimoʼonuneʼe kun tachun miʼayaxtu, va knaunau kilaʼulau qayntaun la milhijakanaj, yu aqayntaun la milhijamaqxu ex klatʼalhachimoʼonunau. 38Ex ni Jesús va lakjunil: —Ni uxiknankʼan jantu malaʼasiyatʼik yu skʼinatʼik. ¿Kalayaʼ kapʼaʼoqnunapitik yu xavaso jamaqanlqajnati yu kakpaʼoqnunaʼ? ¿Kalayaʼ kʼapʼuʼaqchʼajʼauyapitik yu jamaqanlqajnati tacha kitʼin kakpuʼaqchajʼauyaʼ? 39Yuʼuncha va tanaul: —Chun, kalayaʼ. Ex ni Jesús va lakjunil: —Laqsaval kʼapʼuʼoqnunapitik ni vaso yu ikpaʼoqnunaʼ. Vachuʼ kʼapʼuʼaqchʼajʼauyapitik tacha ni kitʼin ikpuʼaqchajʼauyaʼ. 40Pero yu kintʼalhachimoʼonunaʼ la kilhijakanaj ali kilhijamaqxu, yucha jantu kimpaxtoqniy kitʼin kakxtaqlhi. Kaxtaqnikanaʼ yu jalaklhilkanikanta. 41Yu alati pumakau ixtʼaltanan, tejkan takʼatsal yu taskʼinil Jacobo ali Juan, va tatalqaunil. 42Ex chuncha ni Jesús va lakjuntaʼiʼol, va naul: —Ni uxiknan ox kʼatsʼayatʼik yu xalhachimoʼonun aniy lakamunukpaʼ talhichimoʼoy laqatapʼasta yu valiʼiy lapanakni. Yu lajʼaynin talhitʼajun tapʼasta para kalaklhijunil tas katamakal ni yuʼuncha. 43Yu uxiknankʼan jantu chun kʼaʼuntʼik. Incha matichun ay junputun, yucha maqskʼiniy kalaqʼaqtayjul yu alati. 44Siya uxiknan, incha matichun junputun yu apalay ay, yucha maqskʼiniy kaval ixʼoqxtamatkʼan tachun yu alati. 45Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki jantu kakmil para kaktapatsanikal. Kitʼin kminta para kaklaqʼaqtayjul yu alati. Vachu kakmaqxtaʼaʼ ketsukunti para chuncha katapulaqtaxtul pumalhuu lapanakni. 46Taval ni Jesús ali ixtʼaltanan va tachaʼalcha laka putaulan Jericó. Tejkan tataxtuchoqol ixtatʼaʼanta lhuvaj lapanakni. Ancha la ixkilpaʼ lakatin ixvil qayntaun laʼachʼix yu ixjunkan Bartimeo yu istsʼal ni Timeo. Va ixtʼajun puskʼiniʼ tumin. 47Tejkan kʼatsalcha ni va ukstsʼuniycha minta ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret, ex aqtaylcha tʼasaniy, va juniy: —¡Jesús, sasʼatʼa ni ay jalhachimoʼonuʼ David, kitʼin va knajun kʼimapʼaynitʼi! 48Yu alati va talaqʼaymal, ixtajuniy ni vak kavalcha pero va taylhaʼal tʼasanaʼ. Va ixnajun: —¡Sasʼatʼa ni ay jalhachimoʼonu David. Kitʼin va knajun ni kʼimapʼaynitʼi! 49Ex ni Jesús va tayal, lhinaul ixtʼasanika. Ex ni lapanakni tajuntaʼil ni laʼachʼix, va tajunil: —Kaʼachʼacha. Kaʼostʼaycha. Ni Jesús tʼasaniyancha. 50Ex ni laʼachʼix tanqalhulcha ixkutun. Va xliu jakʼiuklnil, va laqchaʼal ni Jesús taʼan ixyal. 51Ni Jesús va junil ni laʼachʼix: —¿Tis va suncha naʼuncha ni kakmakanin? Ex va naul ni laʼachʼix: —Jamalaniniʼ, kitʼin klakavananputun. 52Ni Jesús va junil: —Kʼapʼinchʼoʼocha. Va kʼilhakʼapʼupʼi, xlhiyucha palaycha xaʼunchʼoʼoy. Ex ni laʼachʼix va niman lakavananchoqolcha, ex tʼaʼal ni Jesús lakatin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\