SAN MARCOS 11

1Ex chuncha va ukstsʼuniycha ixtatʼajun yu ay laka putaulan Jerusalén. Ixtaʼantacha yu lakstʼuniy putaulanin yu junkan Betfagé ali Betania ancha taʼan alin yu xaʼaspajun Olivos. Ni Jesús va jalaqmalaqachal pumatʼuy ixtʼaltanan. 2Jalakjunil: —Kʼapʼinchʼipitik ni avintʼi lakatʼuniy putaulan. Tejkan kachʼipʼinapitik ancha katʼemayapitik laqataun sasʼatʼa burro jachʼiʼulanti yu jantukaʼ matichun putaukʼay. Kaxʼoqʼiyapitik, kʼalhitʼanapitik aniy. 3Chavay incha matichun katajunan: “¿Valiʼiycha tʼilhipʼinatʼikcha ni burro?”, ex ni uxiknankʼan kaʼunapitik: “Maqskʼiniy ni Jalhachimoʼonuʼ, va niman katamalaqachanichoqoyan”, chuncha kaʼunapitik. 4Ex chuncha ni yuʼuncha va taʼalcha. Tejkan tachaʼal laqsaval tatemal ni laqataun sasʼatʼa burro jachʼiʼulanti taʼan puchaankan lakatin ukstsʼuniy ni laka matiʼ. Ex va taxʼoqʼilcha ni burro. 5Lati lapanakni yu ancha machaqan va ancha ixtayanal. Va tanaul: —¿Tisuncha makʼayatʼik? ¿Valiʼiycha xʼoqʼiyatʼikcha ni burro? 6Ex yuʼuncha va tajunil yu tacha ni Jesús ixlakjunita. Ex chuncha va lakmakaunikalcha ni katalhaʼalcha ni sasʼatʼa burro. 7Ex chuncha va talhaanilcha ni sasʼatʼa burro ni Jesús, va tamukʼaniʼolcha yu ixlhimaqapaqakankʼan. Ex ni Jesús va putaukʼalcha. 8Lhuvaj lapanakni tapuxnujtaynil ixlaqchʼitkʼan lakatin. Alati va talaqchaqxʼil ixmaqlaqapʼun ni kʼivinan, va tamamalhaʼanil ni lakatin. 9Ex va chuncha ni lapanakni yu ixtapʼulanan, vachu yu astan ixtaminta va tus tachun ixtalaktʼasaʼanta, ixtanajun: —¡Hosana! ¡Katoʼoyakal yu minta la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Dios! 10¡Va ayaj ox tacha lhachimoʼonun, tacha yu maqaniya kimpaykʼan David! ¡Hosana kanaunkal laktʼiyan! 11Chuncha ni Jesús va tanuchalcha ni ay laka putaulan Jerusalén. Kitanul yu ay lakatajtan, laqtsʼinʼol tachun yu ancha taʼalin, va toqoxalcha. Ex ni Jesús kun yu pumakautʼuy ixtʼaltanan va taʼalcha laka putaulan Betania. 12Ataun julchan val, tejkan tataxtuchoqochal ni Betania ni Jesús va chavanilcha. 13Va laqtsʼil aqataun xakʼiu ni higo, pumaqati, va la ox ixlaqajunta. Va laqʼal taʼan ixyal ni higo. Lhilal ni kataukʼal xaʼunikan pero yu higo va nisin kataukʼal, vamun xaxqoy ixlhitʼajun. Jantu ixputaukʼan kaval ni higos. 14Ex ni Jesús va junil ni xakʼiu ni higo: —Chavay ni uxintʼi ijkunan tus jantucha aqtaun matichun kaʼuniyan ni miʼunikan. Ex chuncha yu ixtʼaltanan va taqasmaklhi. 15Ex chuncha tachanchoqolcha ni Jerusalén, ni Jesús va tanuchoqochal ni ay lakatajtan. Va aqtaynil jalakxkauxtuy yu ancha ixtatʼajun jastʼanan vachu yu ixtatʼajun jaʼinin. Va jalaqtanqalhuʼol ixmesaskʼan taʼan ixtapumapaxaniy tumin ni lapanakni, vachu ixputaulankʼan yu ixtastʼay ni tukunun. 16Jantu kaxtaqlhi lakatin matichun katapasal ixpulakna yu ay lakatajtan incha kalhaʼal tuʼuchun lhistʼati. 17Ex chuncha ni Jesús aqtayl jalakmalaniy, va naul: —Yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios najun: “Ni kinchaqaʼ yucha va xachaqaʼ yu puskʼinkan Dios para oqxlaqchux lapanakni.” Pero yu uxiknankʼan va lhimapʼatsʼatʼatʼik xachaqaʼ paʼalhavanti. 18Va taqasmaklhi yu xaʼukxtinin ni kuras ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Ex ni yuʼuncha va tapuxkaulaqtsʼilcha tacha pulay katamaqnil ni Jesús. Va ayaj ixtatalhauniy. Ni lapanakni vamuncha tus taun talhilal yu tacha ixjamalaninin. 19Tejkan putsʼislhicha, ex ni Jesús ali ixtʼaltanan va tataxtul ni ay putaulan. 20Ex va chuncha tejkan tunkunchoqol puvakuj, va ancha tatapasal taʼan ixyal ni xakʼiu ni higo. Va talaqtsʼil ni va tus ox xixta vachu tus tachun ni xatisiviki. 21Ex va chuncha yu Pedro va pastaklhi, va junil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, yu xakʼiu ni higo yu laqʼaymatʼi chavay xixyalcha. 22Ex yu Jesús va naul: —Kʼalhakʼapʼupʼintʼik ni Dios. 23Laqsaval klajunau, qayntaun lay kajunil ni aniy aspajun: “Kaʼostʼicha ni aniy, kapʼinchʼiycha ni lakamar”. Incha jantu tʼuy jatapastakʼati kalhitsukul, incha ox kalhakapuʼalcha ni katapasayaʼ yu najun, ex chuncha kunaʼ tacha najun. 24Xlhiyucha klajunau tejkan tʼachʼivinanatʼik Dios, tachun yu skʼinatʼik, kalhakʼapʼupʼintʼik ni kalaʼaʼiyapitik, ex chuncha kunaʼ. 25Tejkan tʼachʼivinanatʼik Dios, incha matichun tamakanitan taun laqtaqal maqskʼiniy kamalaqmixinitʼik. Ex chuncha mimPaykʼan yu alintachal laktʼiyan vachu katamalaqmixiniyan milaqtaqalkʼan. [ 26Incha jantu kʼamalaqmixiniyapitik yu tamakaniyan laqtaqal, ex vachu yu mimPay Dioskʼan jantu katamalaqmixiniyan mintalaqalhinkʼan ni uxiknankʼan.] 27Taval va tachanchoqol aaqtaun Jerusalén. Ni Jesús va ixtiʼukxuyal ni ay lakatajtan. Ancha yu xaʼukxtinin ni kuras ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas ali yu xalajʼaynin lapanakni, yuʼuncha va tatalakanunil ni Jesús. 28Ex ni yuʼuncha va tajunil ni Jesús: —¿Taʼayucha xtaqnin lhachimoʼon ni kʼamakʼatʼi yu aniy axtoqnu? ¿Taʼayuchacha lhijunan ni chuncha kʼamakʼatʼi? 29Jesús va lakjunil: —Kitʼin vachuʼ klalhisakmiyau taun jalhisakminti. Incha kilajunau, ex yu kitʼin vachu klajunau taʼayucha kixtaqniy lakatin ni klakmakay yu axtoqnuʼ. 30Ex chuncha va lakjunil: —¿Tas ayucha malaqachalcha ni Juan jamaqchajʼavanaʼ? ¿Va Dios u va lapanaki? Chavay kilajuniu. 31Ex ni yuʼuncha va taʼaqtaylcha talakchiviniy siya yuʼuncha, va tanaul: —Incha kajunau va Dios malaqachal, ex chuncha kintajunin: “¿Ex valiʼiycha jantu kalhakʼapʼupʼintʼik?” 32Pero incha kajunau va lapanakni tamalaqachal, ¿ex tas kaval? Jantu ixtanaunputun ni va lapanakni yu tamalaqachal ni Juan. Ixtatalhauniy yu alati lapanakni, yu yuʼuncha va ixtalhakapuʼaniʼojota ni Juan va laqsaval ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 33Ex chuncha tajunil ni Jesús: —Jantu ijkʼatsayau. Ex chuncha ni yucha va lakjunil: —Ex ni kitʼin vachuʼ jantu kaklajunau tas ayucha kixtaqnil lhachimoʼon yu ikpumakay ni aniy axtoqnuʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\