SAN MARCOS 12

1Taval ni Jesús va aqtaylcha jalaqlhixaqalay, jalakjunil taun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati: —Ixʼalin qayntaun joʼati, ixchʼanta uvas la ixtʼun. Ex chuncha va korrarnul y vachu va makal ay kanuvaj taʼan tachʼikmujul yu xaxkan ni uva. Makal taun ay torre yu lay kapulhistakʼokal ixtʼun. Ex va laqxtaqnil amedias ixtʼun ni tapatsanin, ex va alcha tiʼukxuntayan maqati. 2Ex chuncha va lakachilcha ixpupʼuxkan ni uvas. Yu xaʼukxtin va malaqachal qayntaun ixʼoqxtamati para kalaqaʼil yu kapaxtoqniyaʼ ni xamanavin. 3Yu tapatsanin va tamaqchʼapaʼil ni anchanuʼ oqxtamati va talakasamal. Valiʼiy tamalaqachachoqol, jantu tuʼuchun kataxtaqnil. 4Ex yu xamanavin tʼun va malaqachachoqol aqayntaun ixʼoqxtamati. Ex anchanuʼ oqxtamati va talakatʼalmal va talaqpacheʼel, ayaj talaktuʼul. 5Ex yu xamanavin va aaqtaun malaqachachoqol ataun ixʼoqxtamati. Ni yucha va tamaqnilcha. Taval yu manavin va jalaqmalaqachachoqol pumalhuu alati. Lati vamun laqanaqmakal, alati va jalaqmaqnikal. 6’Yu jamanavin tʼun va ixlhitʼajun qayntaun istsʼal, vamun yuʼ. Ayaj ixʼachaniy. Ex taval va malaqachal yu istsʼal, va ixnajun: —Ka katatoʼoyayacha kintsʼal. 7Ex yu tapatsanin va aqtayl talajuniy siya yuʼuncha: “Ni anu lapanaki ka yucha yu kapaxtoqniyacha ni lhitapatsa. Chavay ni yucha vachuʼ kamaqniyau. Ex chuncha yu lhitapatsa kijnanchkʼan kintapaxtoqniyan.” 8Ex tachʼapachalcha ni tapatsanin, va tamaqnil. Tejkan tamaqnil va tamaxtul ixlakatunaj ixlhimaqspa taʼan ixchʼankanta ni uvas. 9Ex chuncha yu Jesús va naul: —¿Tas kamakayacha yu manavin lakatʼun? Va kaminaʼ jalaqmaqniniʼ yu tapatsanin ex kalaqxtaqniyaʼ yu lakatʼun alati lapanakni. 10Ex ni Jesús vachu lakjunil: —¿Jantu pʼutʼeʼeyatʼik taʼan tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu najun inchineʼ? Ni chiyux yu jantu kamapatsaputul yu tamakay chaqaʼ chavay yucha yu apalay maqskʼiniy. 11Chuncha makal ni Jalhachimoʼonuʼ, xlhiyucha tus taun kʼatsanau. 12Ex va chuncha ni xalajʼaynin va tamalaqasil ni lhichivinil ixputsukukʼan ni yuʼuncha. Xlhiyucha va ixtachʼapaputun ni Jesús. Pero va tatalhaunichoqol ni lapanakni, ex va chuncha tamakaulcha, va taʼanchoqolcha. 13Taval jamalaqachakal lati yu fariseos ali lati yu chʼantaun ixtajunita kun yu lhachimoʼonuʼ Herodes. Talaqʼal ni Jesús, va talhisakmil taun chivinti para lay kataputislajmal. 14Ex chuncha ni anchanuʼ lapanakni va talaqʼal ni Jesús: —Jamalaniniʼ, laqsaval ni kijnankʼan ijkʼatsayau ni uxintʼi laqpʼutʼeʼey vamun yu laqsaval, jantu pastakʼuyan yu katanaul ni lapanakni. Uxintʼi jantu makʼay kuenta taʼayucha ni lapanaki, va laqsaval jamalaninin tacha junita ixlakatin ni Dios. Chavay klalhisakmiyau, ¿maqskʼiniy kamapalniu impuestos yu ay jalhachimoʼonu Roma? ¿Kamapalau u jantu kamapalau? 15Ex va chuncha ni Jesús va ixkʼatsaycha ni tʼuy ukxpuʼ ixtamakaniy. Ex va lakjunil: —¿Valiʼiycha ni kilalaqtsʼintanuyaucha? Kilalhiminiu aqxtaun tumin para kaklaqtsʼil. 16Ex chuncha va talhiminil aqxtaun tumin, va lakjunil: —¿Ni aniy tumin tasʼayuchacha ixʼukxpucha y tasʼayucha ixtaqaʼuti tsʼoqmukʼanikanta? Ex ni yuʼuncha va tanaul: —Va yu ay jalhachimoʼonuʼ Roma. 17Ex ni Jesús va lakjunil: —Kaxtʼaqnitʼik yu ay jalhachimoʼonuʼ Roma va yu paxtoqniycha ni yucha. Vachu kaxtʼaqnitʼik ni Dios va yu paxtoqniycha ni yucha. Ex chuncha ni anchanuʼ lapanakni va tus tauncha talhilal tacha naul ni Jesús. 18Ex va chuncha lati ni saduceos va talaqʼal ni Jesús. Yuʼuncha ixtanajun ni jantu takujchoqoy yu janinin. Ex va xlhiyucha talhisakmil ni aniy chivinti. 19Va tajunil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, ni Moisés kintamakaunin jatsʼoqnuti yu inchine najun. Incha kanil qayntaun lapanaki, va kanimakaul ixanati, incha jantu kalhitsukunil sasʼatʼa, ex ixlaqaj, yu ixpʼisaqa, maqskʼiniy katʼatsukuchoqol ixqol para kalhitsukunil sasʼatʼa yu xajayaʼ. 20Ex va chuncha, taun julchan ixʼalin qayntujun tʼalaqaunin. Yu xajayaʼ va lakxtuklal, taval nilcha pero va jantu kamakaul ni sasʼatʼan. 21Ex chuncha yu xapʼisaqa tʼatsukul ni ixqol. Taval vachu nil pero vachu jantu kamakaul ni sasʼatʼan. Chavay yu xapumatʼutunuʼ tʼalaqajun va tʼatsukul ni ixqol vachu va chun tapasal. Va jantu kamakaunil ni sasʼatʼan. 22Va chuncha ni anchanuʼ pumatujun tʼalaqaunin va tus laktʼatsukuʼol ni anchanuʼ xanati, pero jantu matichun kalhitsukunil sasʼatʼa. Taval vachu va nil ni anchanuʼ xanati. 23Chavay ni kijnankʼan ijkʼatsaputunau tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin ¿Taʼayuchacha yu ixanaticha kunaʼ? Yu anchanuʼ pumatujun si talhitsukul tacha ixanatikʼan. 24Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —Ni uxiknankʼan jantu pʼastʼakʼatʼik yu naunatʼik. Jantu mispʼayatʼik tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios. Vachu jantu mispʼayatʼik tacha junita ixtapʼasta ni Dios. 25Tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin, ex ni yuʼuncha jantucha katalakxtuklayaʼ. Va katajunaʼ tacha ixmayulnin Dios laktʼiyan. 26Chavay naunatʼik ni jantu katakujchoqoyaʼ ni janinin. ¿Ex jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik taʼan tsʼoqkanta la ixlibro ni Moisés taʼan lhichivinkan laqa qalapʼu yu ixmaqtajita? Ancha ni Dios va junil ni Moisés: “Ni kitʼin va ixDios ni Abraham, vachu ni ixDios ni Isaac vachu ni ixDios ni Jacob.” 27Ex chuncha ni Dios jantu ixDios kaval yu janinin, va ixDios yu takujta. Ni uxiknan oqspʼalatʼik la mijatapastakʼatkʼan. 28Ex vachuʼ chinchal qayntaun xajamalaniniʼ ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Ni yucha va ixqasmaktacha ni la ox ixjaqaltayanan ni Jesús. Yucha lhisakmil ni Jesús va junil: —¿Tachun yu lhinaunkan la kilhachimoʼonkʼan, tisuncha yu apalay maqskʼiniy kʼamakʼatʼi? 29Ni Jesús va naul: —Yu apalay maqskʼiniy kamakʼatʼi va yu inchine najun. “Kaʼalasmaktʼik, israelitas untʼatʼik, ni kiJalhachimoʼonukʼan ni Dios va taun. 30Kaʼachʼanincha ni Dios miJalhachimoʼonuʼ kun tachun melhanuti, ali tachun ni mijatsukunti, ali tachun mijatapastakʼati, ali tachun ni mintapʼasta.” Yucha yu apalay maqskʼiniy kʼamakʼatʼi. 31Yu ataun lhinaunkan va laycha vachu va chun. Va inchine najun: “Kʼapʼaxkʼatʼi mintʼamachaqaʼ tacha pʼaxkʼakʼan milaqʼaman.” Ni anchanuʼ laʼatʼuy chivinti yu lhinaunkan va yuʼuncha yu apalay maqskʼiniy kamakʼatʼi. 32Ex va chuncha yu xajamalaniniʼ ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va naul, junkal ni Jesús: —Jamalaniniʼ, laqsaval tacha naʼun ni Dios va taun, jantu kaʼalil ataun. 33Maqskʼiniy kaʼachanin ni Dios kun tachun mejalhanuti ali tachun mijatapastakʼati ali tachun ni mijatsukunti ali tachun mintapʼasta. Vachuʼ maqskʼiniy kʼapʼaxkʼatʼi mintʼamachaqaʼ tacha pʼaxkʼakʼan milaqʼaman. Apalay ixtapal chuncha kʼamakʼatʼi xajantu kamoqslatʼi tachun lapaxkan para kalaqxavatʼi. 34Ni Jesús makal kuenta ni anchanuʼ lapanaki la ox qaltayanal, va junil: —Jantucha lhuu tsʼanqaniyan para kalhichimoʼon ni Dios. Ex jantucha matichun katalhisakmiputul taun chivinti yu lay kataputislajmal. 35Tejkan ni Jesús va ixtʼajun lakmalaniniʼ ni lapanakni ni ay lakatajtan va laklhisakmil, va naul: —¿Valiʼiycha tanajun yu xajamalaninin ni va ixpapanti David ni Cristo yu ixtanajun kaminaʼ? 36Ni Espíritu Santo xtaqnil jatapastakʼati ni David tejkan yucha naul inchineʼ: Ni Jalhachimoʼonu Dios va naul, va junkal kiJalhachimoʼonuʼ: “Aniycha kʼintʼatʼaʼul la kilhijakanaj tus tejkan kakmaqalhajaʼoyaʼ tachun yu taxkayyan.” 37Ex chuncha ni David yucha junil ni Cristo ixJalhachimoʼonuʼ. ¿Tas lay kaval ni Cristo istsʼal ni David? Ayaj ixtalhavaxtu lapanakni va tus ox achaj ixtaqalasmatʼa ni Jesús. 38Ex chuncha ni Jesús ixjalakmalaniy ni lapanakni, va naul: —Jantu katamakanun yu tamalaninin kilhachimoʼonkʼan. Yuʼuncha va ayaj tamaqamay katatiʼukxuntayal kun yu laqlman laqchʼiti yu tacha taʼulay ni xalajʼaynin lapanakni. Vachu tejkan paxtoqkan laklhitamau tanajun ni ox kʼalakmastʼakʼatʼi kun tachun jatoʼoyanti. 39Tataulputun taʼan tataulay yu xalajʼaynin laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni vachu taʼan alin lakvayti. 40Talakmaxtuniy ixchaqakʼan yu tiyaunin. Vachu la panij tatapayniy Dios para katatoʼoyal ni lapanakni. Yuʼuncha katalaqaʼiyaʼ apalay lhuu jamaqanlqajnati, naul ni Jesús. 41Ex ni Jesús va taulal la ixʼukxpulakapuʼ ni kajun yu taʼan ixtamujuy ixlimosnajkʼan. Ex chuncha ni Jesús va ixlaqtsʼin ni lapanakni ixtamujuy ni tumin. Yu maqalinin va la laqlhuvin ixtamujuy ni tumin. 42Ex va chuncha taval va chinchal qayntaun xanati, kilpataniʼ tiyau, va mujul laka kajun laʼatʼuy lakstʼuniy tumin tsasnati yu va tsʼuniy xtapal. 43Ex ni Jesús lakjuntaʼil ixtʼaltanan, va lakjunil: —Laqsaval klajunau, yu aniy kilpatani tiyau, yucha apalay laqlhuu xaxtaʼa xajantu yu alati yu ixtamujuy tumin laka kajun. 44Yu alati ixtamujuy va yu ixtaxajniyachal, pero yu anchanuʼ xanati tiyau tachun yu ixlhitʼajun para kaputapasal, va mujuʼol laka kajun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\