SAN MARCOS 13

1Tejkan ixtataxtuta ni Jesús kun ixtʼaltanan, ex qayntaun ixtʼaltanaʼ va junil: —¡Jamalaniniʼ! ¡Kalaqtsʼi ni kilakatajtankʼan, va ayaj laqpʼas chiyux makakanta! 2Ex ni Jesús va naul: —¿Laqtsʼin ni aniy lajʼay jachaqan? Kaminaʼ julchan tejkan jantu laqataun chiyux kaxajtachal, tus tachun katalaqcheʼeʼoyaʼ, naul ni Jesús. 3Ex taʼal xaʼaspajun Olivos la ixʼukxpulakapuʼ ni ay lakatajtan. Ancha taulchal ni Jesús. Yu Pedro ali Juan ali Jacobo ali Andrés va ixlaqʼamankʼan talhisakmil ni Jesús, tajunil: 4—Kilajuniucha. ¿Tas vanancha katapasayaʼ ni anchanuʼ axtoqnu? ¿Tas kakpukʼatsayaucha tejkan va laycha katapasaputunaʼ ni anchanuʼ axtoqnuʼ? 5Ni Jesús va lakjunil: —Kalhistʼajkʼantʼikcha ni jantu matichun katamakanun. 6Kataminaʼ pumalhuu, katanaunaʼ: “Va kitʼin yu Cristo.” Chuncha lhuvaj lapanakni katamakanuyaʼ. 7’Kaʼasmatʼapitik ni alincha lachʼapati aniy ali lhilukuj avintʼi, pero jantu katʼalhanantʼik. Va chuncha maqskʼiniy pʼunaj katapasaʼelal. Pero jantukaʼ katamaktayaʼ. 8Yu oqxlaqtaun lapanakni katalachʼapayaʼ kun aʼoqxlaqtaun lapanakni. Yu laqataun pais katalachʼapayaʼ kun ataun pais. Va lakalhuu kaxkapʼikninaʼ ni lakatʼun, vachuʼ kaʼalinaʼ ay chavan. Tejkan chuncha katapasayaʼ va kaʼaqtayakaʼ ni maqanlqajnati. 9’Chavay yu uxiknankʼan ayaj kʼalhistʼajkʼantʼikcha. Katamaqxtaqniyan la ixtamakakʼan ni jalhachimoʼonun. Vachuʼ katalakasamayan laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni lapanakni. Chuncha katʼayapitik taʼan tavilanal yu lajʼay jalhachimoʼonun ex ancha kʼanaunapitik tacha kunita ni kitʼin. 10Yu lajʼox chivinti pʼunaj maqskʼiniy kaputeʼeʼokal ni oqxlaqchux lapanakni. 11Chavay ni uxiknankʼan tejkan katamaqxtaʼan la ixtamakakʼan ni jalhachimoʼonun, jantu maqskʼiniy katapastakʼun yu kʼanaunapitik. Kʼanauntʼik va yu exnicha kataxtaqniyan la mijatapastakʼatkʼan ni Espíritu Santo. Ex jantu kunaʼ minchivintikʼan, kunaʼ ixchivinti ni yucha. 12Ex lati lapanakni katamaqxtaqyaʼ ixtʼalaqauninkʼan para kalaqmaqnikal. Vachu yu japayan katamaqxtaqyaʼ sasʼatʼankʼan. Vachuʼ yu sasʼatʼan kataxkayyaʼ ixpayankʼan, katamaqniyaʼ. 13Tachun ni lapanakni katalhixkayyan por kilapanakni untʼatʼik, pero yu vas kataylhaʼanaʼ la ixlhakapuʼati tus kalaʼoyacha, yucha kalaqtaxtuyaʼ. 14’Kalaqtsʼinapitik qayntaun yu xkiliu yu kalaqtʼilhiʼoyaʼ ni chaqaʼ taʼan toʼoyakan Dios. Yucha lhichivinil Daniel yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Katayayaʼ taʼan jantu paxtoqniy katayal. (Chavay yu puteʼey tsʼanqay kamalaqasil.) Ex yu tavilanal xalakatʼun Judea maqskʼiniy kataʼal laka aspajunaxnan qosnin. 15Yu kataulaʼ la ixʼukxna ixchaqaʼ jantucha kataʼeltajul maxtunuʼ tuʼuchun la chaqaʼ. 16Vachuʼ yu kaʼalintachal la ixkuxtu va jantu maqskʼiniy kaminchoqol iniʼ ixlaqchʼiti. 17¡Payniʼincha xanatin yu jaʼaynan katajunaʼ anchanuʼ julchan, vachuʼ yu katalhitsukuyaʼ lakstʼuniy sasʼatʼakʼan yu lhimatsʼikʼiti! 18Kʼatʼapʼayninitʼik ni Dios para jantu kapaxtoqnil tejkan lhikʼasnin. 19Yu anchanu julchan kaʼalinaʼ ay maqanlqajnati yu jantu aqtaun kaʼalil tus tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ tus chavaycha y astan jantucha kaʼalinchoqoyaʼ. 20Yu Jalhachimoʼonu Dios jantu xtaqniy lakatin para maqan kaval ni anchanuʼ maqanlqajnati. Incha maqan kaval, ex jantu matichun kaxajchal. Yucha lakpaxkay ixlapanakni yu jalaksakta, xlhiyucha jantu najun maqan kaval. 21’Ni anchanuʼ julchan incha matichun katajunin ni uxiknankʼan: “Aniy alinta ni Cristo” u “Kalaqtsʼintʼik, avintʼi vilchal”, jantu kalhakʼapʼupʼintʼik. 22Ni anchanuʼ julchan kataminaʼ yu jamakanunun. Lati katanaunaʼ va yuʼuncha ni Cristo. Yu alati katanaunaʼ va yuʼuncha yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. Katamakayaʼ yu lajʼay axtoqnuʼ kun tapʼasta para katapumakanun mas va yu jalaksakta ni Dios, incha kalal. 23¡Kʼalhistʼajkʼantʼikcha! Klajuntaucha yu katapasayakaʼ. 24’Exnicha tejkan katapasaʼoyaʼ ni anchanuʼ maqanlqajnati, ni julchan kaʼukxputsʼisaʼ, vachu yu malkuyuʼ jantucha kamapulkuyaʼ. 25Yu jastʼakun katapatajuyaʼ. Yu talhitʼajun tapʼasta ni laktʼiyan, yuʼuncha kataxkapʼiknanaʼ. 26’Ex kintalaqtsʼinacha ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki kakmintachal laka taputsʼi ni kun tachun kintapʼasta ali tachun kiʼayaxtu. 27Ex kakmalaqachayaʼ ni kimayulnin ex yuʼuncha katamaqxtoʼaʼ yu klaklaksakta talakachux ni lakamunukpaʼ tus yu ixpiktutʼati ni lakamunukpaʼ, tus taʼan maktayachalcha ni laktʼiyan. 28’Kʼamakʼatʼikcha kuenta tacha junita tejkan maqlaqapʼun ni xakʼiu higo, yucha va naunputun ni taʼukstsʼuniycha tejkan kapʼasnanaʼ. 29Vachu va chun tejkan kalaqtsʼinapitikcha ni tsukuy tapasanaʼ ni anchanuʼ axtoqnuʼ yu klajuntau, ex chun kakʼatsʼayapitikcha ni va laycha kakchinchoqoyaʼ ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanakni. 30Laqsaval klajunau, ni lapanakni yu chavay tatʼajun, jantukaʼ kataniʼoyaʼ tus katapasaʼoʼelayaʼ yu klajuntau. 31Yu lakatʼun kun laktʼiyan katamiʼoyaʼ pero yu kinchivinti jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 32’Jantu matichun kʼatsay tisuncha hora u tisuncha julchan chuncha katapasayaʼ. Ixmayulnin Dios laktʼiyan jantu takʼatsay, vachuʼ jantu ijkʼatsay ni kitʼin yu Sasʼatʼa Dios. Vamun kʼatsay kimPay. 33’Xlhiyucha maqskʼiniy kʼalakpʼukʼujtʼikcha, kalhistʼakkʼantʼikcha, kaskʼintʼik Dios. Jantu kʼatsʼayatʼik tas vanancha kalakachinaʼ ni anchanuʼ julchan. 34Ni anchanuʼ julchan kunaʼ va tacha qayntaun joʼati yu maqati an tiʼukxuntayan. Yucha pʼunaj jalakmakauniy ixchaqaʼ ni ixʼoqxtamatin para katalhistaknal. Qayntamin si tumpajcha jalaqxtaqniy ixlhitapatskʼan. Yu xalhistaknaʼ kiltalakxtuti va lhijunkan kalakpukujlhi. 35Xlhiyucha klajunau ni kʼalakpʼukʼujtʼikcha. Jantu kʼatsʼayatʼik tavanancha kakchinacha kitʼin yu jamanavin chaqaʼ, u laka tatsʼisin u va pakltaun tsʼis u va tejkan katʼasayacha ni puyux u va puvakuj. 36Tejkan laqatsʼalaj kakminchoqoyaʼ jantu kaltʼatʼatʼik la mijatsukuntikʼan. 37Yu klajunau ni uxiknankʼan, klakjuniy tachun ni lapanakni: ¡Kʼalakpʼukʼujtʼikcha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\