SAN MARCOS 14

1Ex chuncha va istsʼanqay paqtʼuy tejkan kaʼalinaʼ ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas, tejkan taʼuy pan yu jantu lhiyaukan levadura. Yu xaʼukxtinin ni kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va tapuxkaulaqtsʼil tacha saq katapumanul lakapachʼin ni Jesús para katamaqnil. 2Ixtanajun: —Jantu maqskʼiniy tejkan alin kʼatan, va lay katalakchʼilil ni lapanakni. 3Ixvilchal ni Jesús laka putaulan Betania la ixchaqaʼ ni Simón yu ixlakapuchʼitacha. Tejkan ixvil laka mesa ni Jesús va chinchal qayntaun xanati yu ixlhiminta taun lameta yu jamakanti chiyux yu junkan alabastro. Va putajun yu sʼejenʼe yu junkan nardo yu la laqlhuu xtapal. Ex va oqxcheʼelcha ni lameta va laqxtaqemukʼanil la ixʼaqtsul ni Jesús. 4Lati ni yuʼuncha yu ancha ixtaʼalinta ayaj tatalqamal, va aqtayl talajuniy siya yuʼuncha: —¿Valiʼiycha laqamanancha anchanuʼ xanati yu sʼejenʼe? 5Va jantu ixlaqamanal, ka la ox istʼal. Ixtapal va tacha ixlhilhajati qayntaun lapanaki yu tapatsay 300 julchan. Ixlhilaqʼaqtayjuu ni kilpatanin. Chuncha talhilaqʼaymal ni xanati. 6Ex ni Jesús va lakjunil: —Kʼamakʼauntʼikcha ni aniy xanati. ¿Valiʼiycha maʼanchʼapʼuyatʼikcha? Tacha ixkimakaniy yucha la ox. 7Yu kilpatanin va tacha kaʼalinacha kun uxiknankʼan. Lay kʼamakʼaniyapitik yu lajʼox va tavanancha yu kʼanaunapitikcha. Pero yu kitʼin jantucha maqan kaklatʼaʼalinau. 8Ni aniy xanati va makal yu lay xamakay. Chavay mas jantukaʼ ikniy pero tejkan ixkilakpaxapay yu sʼejenʼe, yucha va para kilhitaknun. 9Laqsaval klajunau, mas va toʼoxtaycha lakamunukpaʼ kaputeʼekanaʼ yu ox chivinti vachu ancha kaputeʼekanaʼ yu makal ni aniy xanati, ni lapanakni katapastakchoqoyaʼ. 10Ex ni Judas Iscariote yu xaqayntaun ixtʼaltanaʼ ni Jesús, va jalaqʼal yu xaʼukxtinin kuras. Va al laklhijuniniʼ ni kalaqmaqxtaqniyacha ni Jesús la ixtamakakʼan. 11Yu xaʼukxtinin ni kuras tejkan chuncha taqasmaklhi va ayaj talhiʼachantajul. Va tajunil kataxtaqniyaʼ tumin ni Judas. Ex ni Judas va aqtaylcha puxkaulaqtsʼin tas pulay kapumaqxtaqlhi ni Jesús. 12Ex chuncha va chilcha yu xapʼunaj julchan ixkʼatankʼan ni israelitas, tejkan taʼuy ni pan yu jantu lhiyaukan levadura, tejkan ixtamoqslay ixborregoskʼan tacha lapaxkan. Yu ixtʼaltanan ni Jesús va tajunil: —¿Toʼoxtaycha naʼuncha kaklalaʼoxiniu xavayti ni kʼatan Paxku? 13Ex jamalaqachal pumatʼuy ixtʼaltanan, va lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitik ni laqaʼay putaulan. Ancha kapʼaxtʼoqyapitik qayntaun joʼati yu lhaʼanta taun aqxau xkan. Katʼapʼinapitikcha ni yucha. 14Taʼan katanutachal katʼachʼivinintʼik yu jamanavin chaqaʼ. Kaʼunapitik ni Jamalaniniʼ kʼatsaputun toʼoxtaycha alinta yu cuarto taʼan kalaktʼavaynaʼ ixtʼaltanan yu xavayti Paxku. 15Ex ancha katamasuniyan taun ay cuarto taʼan alinʼojoy xoqta yu kʼamapʼatsʼatʼi. Ancha kʼalaʼoxiyapitik ni kivaytikʼan. 16Ex yu ixtʼaltanan va taʼalcha. Tejkan tachaʼal va tatemaʼol va chuncha tacha lakjunil ni Jesús. Ex va ancha talaʼoxilcha ixvaytikʼan xakʼatan Paxku. 17Tejkan putsʼislhicha, ex ni Jesús va jalaktʼachinchalcha yu pumakautʼuy ixtʼaltanan. 18Taval tejkan tatʼajuncha vaynin ni lakamesa yu Jesús va lakjunil: —Laqsaval klajunau ni xaqayntaun ni uxiknankʼan yu kintʼatʼajun vayaʼ, yucha kimaqxtaqyaʼ. 19Ex yuʼuncha va la tamaqaninilcha. Taʼaqtaylcha talhisakmiy qayntamin por qayntamin, va tajuniy: —¿Ex va kitʼin? 20Ni Jesús va lakjunil: —Yu mimpumakautʼuykʼan, xaqayntaun ni uxiknan yu kintʼatamajqoy laka plato tejkan kaʼavayau kimpankʼan, va yucha kimaqxtaqyaʼ. 21Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakniyacha tacha kilhitsʼoqkanta la ixchivinti Dios. Pero payniycha yu kimaqxtaqyaʼ. ¡Apalay ox jantu istsukul! 22Ex tejkan ixtatʼajuncha vaynin, ni Jesús chʼapal la ixmakaʼ aqxtaun pan, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex chuncha laqcheʼelcha ni pan, jalaqxtaqnilcha ni ixtʼaltanan, va lakjunil: —Kaʼutʼikcha, yu aniy va kilakatunaj. 23Ex vachu chʼapal laqataun vaso, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Va jalaqxtaqnil ixtʼaltanan, tus tachun taʼoqʼol. 24Ex chuncha ni Jesús jalakjunil: —Ni aniy va kijakʼalna yu masuy ni Dios va taun sastʼi chivinti jatʼatamakajun ixlapanakni, kalakataxtuyaʼ para kamalaqmixinikal ixtalaqalhinkʼan lhuvaj lapanakni. 25Laqsaval klajunau, jantucha kajkʼotʼaʼ ni xaxkan uva, tus tejkan kajkʼoqchoqoyaʼ aaqtaun taʼan kalhachimoʼonunaʼ ni Dios. 26Ex va chuncha tejkan tamilpal titaun milpati, va taʼalcha laka aspajun yu junkan Olivos. 27Ancha ni Jesús va lakjunil: —Chavay ni aniy laka tatsʼisin tus mintachunkʼan kilamakaunau. Yu tsʼoqkanta la ixchivinti Dios najun: “Kaksayaʼ yu xalhistaknaʼ, ex yu ixborregos tus tʼikl kataputaukʼaʼoyaʼ”. 28Pero tejkan kajkujchoqoyaʼ ex ni kitʼin pʼunaj kakchaʼanaʼ xalakatʼun Galilea, ex yu uxiknankʼan astan kachʼipʼinapitik. 29Ex va chuncha ni Pedro va naul: —Mas tachun katamakaunan, yu kitʼin jantu aqtaun ni kakmakaunan. 30Pero ni Jesús va junil ni Pedro: —Laqsaval ijkunan, chavay apanchʼix tsʼis tejkan jantukaʼ aqtʼuycha tʼasay ni puyux, uxintʼi aqtʼutucha kanauneʼe ni jantu kʼimispʼay. 31Pero yu Pedro va pʼas naul: —Mas maqskʼiniy kaknil kun uxintʼi jantu kakmakaunan. Ex yu alati vachu va chun tanaunʼol. 32Ex chuncha taval va taʼal lakataun taʼan junkan Getsemaní. Ex chuncha ni Jesús va jalakjunil ixtʼaltanan: —Katʼaulatʼikcha aniy. Yu kitʼin va ikteʼen skʼiniʼ ni Dios. 33Ex laklhaʼal vamun ni Pedro ali Jacobo ali Juan. Ex ni Jesús va aqtaynilcha pʼays jamaqaninin la ixjalhanuti. 34Ex chuncha va lakjunil: —Ayaj ikmaqaninin la kelhanuti, va tacha kaknil kʼatsan. Aniycha katʼaulatʼik, kilapakxaucha, kʼalakpʼukʼujtʼik. 35Ex ni Jesús va stal tiʼal aʼukstsʼuniy, va talakapuʼaqtsoqoqtatamal lakatʼun, va aqtayl tʼachiviniy ni Dios. Skʼinlhi incha kalal ni jantu kachil ni anchanuʼ maqanlqajnati. 36Va naul: —KimPay kʼatʼi, uxintʼi lay makʼay tachun axtoqnuʼ. Va iknajun kʼimalaqtʼaxtʼutʼi ni aniy ay maqanlqajnati. Pero jantu kaval yu tacha kitʼin iknajun. Kamakʼatʼi yu tacha uxintʼi naʼun. 37Taval va jalaqʼal ni ixtʼaltanan. Laklhitajul, va taltatanan. Va naul, junkal ni Pedro: —Simón, ¿Ni uxintʼi va ltʼatʼatʼa? ¿Tus va jantucha kalal kʼintʼaʼalkʼujtʼi mas va tauncha hora? 38Maqskʼiniy kʼalakpʼukʼujtʼikcha, va kaskʼintʼik Dios para jantu kʼamakʼanukʼantʼik y kamakʼatʼik yu jantu lajʼox. Ayaj ox yu lakʼanaunatʼik pero jantu laqapʼaysnin kʼaʼuntʼik. 39Ex va chuncha aaqtaun anchoqol tʼachivin ni Dios. Vanaj va chun naunchoqol yu iskʼintʼa. 40Taval va aaqtaun minchoqol ni Jesús. Yu ixtʼaltanan va aaqtaun laklhitajuchoqol taltatanan. Va lakʼukstsʼinkʼi ixtajunita ixlaqchulkʼan, ayaj ixtaltataputun. Jantu ixtakʼatsay tisuncha katanaulcha. 41Ex chuncha va aqtʼutunucha val ni minchoqol aaqtaun ni Jesús, va naul: —Vananaj ltʼatʼayatʼik, vananaj stʼaknanatʼik. Ka oxicha. Chilcha ni hora tejkan ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakmaqxtaqkanacha la ixtamakakʼan yu talaktuʼunun lapanakni. 42Kaʼostʼaʼulatʼikcha, kaʼaucha. Va ukstsʼuniycha minta yu kimaqxtaqyaʼ. 43Tejkan vananaj ixtʼajun chivin ni Jesús, va chinchal ni Judas, xaqayntaun yu pumakautʼuy ixtʼaltanan. Va ixlaktʼaminta lhuvaj lapanakni yu ixtalhiminta espada ali kʼiu. Va jalaqmalaqachal yu xaʼukxtinin kuras ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas ali yu xalajʼaynin lapanakni. 44Ni Judas, yu akchʼintamanan va ixlakjunitacha tacha katapumispal, va naul: —Tejkan kakmastakʼayaʼ, kakiltastukyaʼ. Yucha kachʼiyapitik, ox kʼalhistʼaklhipʼinapitik. 45Ex va chuncha ni Judas va talakanunil ni Jesús, va junil: —Jamalaniniʼ. Taval va kiltastuklhi. 46Ex tachʼapalcha ni Jesús, va tachʼilcha. 47Qayntaun yu ixtʼaltanaʼ ni Jesús va xaqaxtul ixʼespada. Va aqatuchaqxmajʼal akatutaun ixʼaqaxqol ixʼoqxtamati ni xaʼukxtin ni kuras. 48Ni Jesús va lakjunil ni lapanakni: —¿Valiʼiycha lhitʼantʼatʼikcha kʼiu ali espada para kilachʼiyau? ¿Va tacha qayntaun alhavanaʼ kakval? 49Lhilhiy xaklatsukuyau malaninin ni ay lakatajtan, jantu aqtaun kilachʼiu. Pero maqancha tsʼoqkantacha la ixchivinti Dios ni chuncha katapasal, xlhiyucha chuncha tapasay. 50Ex chuncha ixtʼaltanan va tatakyauʼol, va xʼamancha tamakaul ni Jesús. 51Qayntaun tsʼal vananaj ixtʼaʼanta ni Jesús. Vamun sábana ixlhipamilkanta. Ni yucha vachu tachʼapal, 52pero makaumalcha isábana, va tiʼasas qoslhi. 53Ex talhachaʼal ni Jesús yu xaʼay xaʼukxtin kura. Va tus tataqxtoqʼol tachun ni xaʼukxtinin kuras, vachuʼ yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, vachu tachun yu xalajʼaynin lapanakni. 54Yu Pedro vananaj ixkaulhaʼanta pumaqati ni Jesús tus tachaʼal la ixpulakna xapuchʼanan ixchaqaʼ yu ay xaʼukxtin kura. Jalaktʼataulalcha yu policias. Va aqtaylcha jalaktʼasʼon chʼantaun kun yuʼuncha laka jikmi. 55Yu xaʼukxtinin kuras kun tachun yu ixtaʼaqxtoqnun ni laka ay junta si ixtalakxkauniy matichun yu lay kanaul taun laqtaqal yu makal ni Jesús tacha lay katalhimaqnil. Pero jantu matichun katatemal. 56Lhuvaj lapanakni ixtalaklkaniy ni Jesús pero jantu lay chʼantaun ixtamakay ixlakchivintikʼan. 57Lati taʼaqtayl tatislajmay yu jantu laqsaval kaval, va tanaul: 58—Yu kijnankʼan ijqalasmakvi ixnajun: “Ni kitʼin kaklakpujʼoyaʼ ni aniy ay lakatajtan yu tamakata lapanakni, ex yu laʼatʼutunu julchan kakmaqayauchoqoyaʼ ataun sastʼi lakatajtan pero jantu kunaʼ yu katamakayaʼ lapanakni.” 59Pero mas chuncha ixtanajun va jantu lay chʼantaun ixtamakay ixlakchivintikʼan. 60Ex va chuncha ni ay xaʼukxtin kura va ancha ostayal. Va lhisakmil ni Jesús, va junil: —¿Jantu tuʼuchun kʼanauneʼe? ¿Valiʼiycha chuncha talhitislajmayan? 61Pero yu Jesús vamun saq val, jantu tsij kanaul. Ex yu xaʼukxtin kura va aaqtaun lhisakmichoqol ni Jesús, va junil: —¿Uxintʼicha ni Cristo kʼatʼi yu Dios naul kamalaqachayaʼ? ¿Va uxintʼi yu Sasʼatʼa Dios yu toʼoyakan? 62Ex chuncha ni Jesús va naul: —Va kitʼincha. Ni uxiknankʼan kilalaqtsʼinau ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, kaktaultachal la ixlhijakanaj ni Dios yu lhitʼajun tachun tapʼasta. Kilalaqtsʼinau ni kakminchoqotachal laktʼiyan laka taputsʼi. 63Ex va chuncha yu xaʼukxtin kura talqamal, tus chʼapal ixlaqchʼiti, va lajʼexlhi, ex naul: —Jantucha apalay kmaqskʼiniyau alati chivinti. 64Ni uxiknankʼan asmaktʼatʼik ixchivinti, va akchʼintamay ni Dios. ¿Tas lhilayatʼik? Ex chuncha chʼantauncha taval, va tamukʼanilcha ixlaqtaqal, talhinaul kanilcha. 65Yu alati taʼaqtaynilcha talakpuchujvay, ex talaqpuchʼilcha, taʼaqtayl talakasamay, va tajuniy: —Chavay kʼanau taʼayucha sayan. Ex chuncha yu policias va taʼaqtaylcha talakapusay ni Jesús. 66Ni Pedro va ancha ixvil maqspaʼ laqa chaqaʼ, la ixpulakna ni ex. Taval va chinchal qayntaun ixmaqtsukuʼ ni xaʼukxtin kura. 67Tejkan laqtsʼil ni Pedro tʼajun sʼon, aqtaylcha laqastay, va junil: —Ni uxintʼi vachu ixtʼatʼiʼukxuyatʼi ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret. 68Pero ni Pedro va jantu kalhitaulal, va naul: —Kitʼin jantu ikmispay ni anchanuʼ joʼati. Jantu ikmalaqasiy yu kintʼaʼun lhixaqalan. Ex va taxtulcha maqspaʼ taʼan putanukanachal, va tʼasalcha laqataun puyux. 69Ex chuncha yu maqtsukuʼ aaqtaun laqtsʼinchoqol ni Pedro, lakjunil ni alati yu ancha ixtaʼalinta, va naul: —Ni anchanuʼ joʼati vachu va xaqayntaun ni yuʼuncha. 70Pero yu Pedro aqtalaqtaun jantu kalhitaulal. Ex taun panchʼix val, yu ancha ixtaʼalinta va aaqtaun tajunchoqol ni Pedro, va tanaul: —Laqsaval ni uxintʼi vachu va xaqayntaun ni yuʼuncha. Uxintʼi vachu machaqa kʼatʼi xalakatʼun Galilea. 71Ex ni yucha vas jalakmasavalanil y laqxtoqnuʼ naul: —¡Jantu kmispay ni anchanuʼ joʼati yu tʼaunatʼik lhichivinin! 72Ex va niman aaqtaun tʼasachoqol ni puyux. Ex chuncha ni Pedro va pastaklhicha tacha junil ni Jesús. Va ixjunkanta: “Tejkan jantukaʼ tʼasay aqtʼuy ni puyux, uxintʼi va aqtʼutucha kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay.” Ex ni Pedro va aqtaylcha pʼas qalhun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\