SAN MARCOS 15

1Ex tejkan tunkulcha va tataqxtoqlhi yu xaʼukxtinin ni kuras, ali yu xalajʼaynin ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas kun yu ixtalhichimoʼoy ixputsukkʼan. Tachʼilhaʼalcha ni Jesús, tamaqxtaqnilcha ni Pilato. 2Ex chuncha ni Pilato va junil ni Jesús: —¿Uxintʼi ni xalhachimoʼonuʼ kʼatʼi ni israelitas? Ex yu Jesús va naul: —Chun, va tacha uxintʼi xanaʼun. 3Ex yu xaʼukxtinin kuras va pulhuu yu ixtaputislajmay ni Jesús. 4Yu Pilato va aaqtaun lhisakmichoqol, va junil: —¿Jantu tuʼuchun kanauneʼe? Va ayaj pulhuvaj tatʼaunan tislajmanan. 5Pero ni Jesús va tus jantu kaqaltayanal. Ex chuncha ni Pilato tus vak kʼatsal. 6Taun taun jachʼitin tejkan xakʼatan Paxku yu Pilato ixtamaxtuchoqoy qayntaun lapanaki laka pachʼin, va yu ixtaskʼin ni lapanakni para kamaxtuchoqol. 7Va ixtanun ni laka pachʼin qayntaun joʼati yu ixjunkan Barrabás. Chʼantaun ixlaktʼatanun kun alati yu tamakal lachʼapati, va tamaqninil. 8Ex va chuncha ni lapanakni talaqmil ni Pilato, va tajunil ni kamakachoqol yu tacha ixmakay. 9Ex chuncha ni Pilato va naul: —¿Ex ni uxiknankʼan yu israelitas untʼatʼik naunatʼik ni kakmakaunchoqolcha oxamaktaun mijalhachimoʼonukʼan? 10Ni Pilato ixkʼatsay ni yu xaʼukxtinin kuras va por akchaʼati ixtamaqxtaqnita ni Jesús, xlhiyucha va chuncha naul. 11Pero yu xaʼukxtinin ni kuras va ayaj tamalukujlal ni lapanakni tus tatalakchʼilil. Ex chuncha ni yuʼuncha va taskʼiniy para oxamaktaun kamakaunchoqokal yu Barrabás. 12Ex ni Pilato laklhisakmil ni lapanakni, va lakjunil: —¿Tisuncha naunatʼik kakmakanil yu unatʼik xaJalhachimoʼonuʼ ni israelitas? 13Ex ni lapanakni tanaulcha kun laktʼasati: —¡Kʼamakxtʼukmukʼacha laka kurus! 14Ex chuncha yu Pilato va naul: —¿Pero tisuncha laqtaqalcha makata? Ex yu lapanakni apalay pʼas ixtalaktʼasay, va tanaul: —¡Kamakxtukmukʼakalcha! 15Ex yu Pilato para ox kalaktʼaʼal ni lapanakni va oxamaktauncha makaunchoqol ni Barrabás. Malaqachanal ixlaqanaqmaka ni Jesús, vachuʼ lhinaul para kamakxtukmukʼakal laka kurus. 16Ex ni tropas va talhaʼalcha ni Jesús la xapuchʼanan ixpulakchivin ni Pilato. Tus tachun ni tropas ancha tataqxtoqlhi. 17Ex va taʼulanil aqxtaun laqchʼiti yu pʼas xlapul. Vachu tamaʼaqtanul laqataun korona jamakanti kun jaltukun. 18Ex taval ni lapanakni va talaktuʼul, taʼaqtaylcha talaktʼasay: —¡Katsukul ixlhachimoʼonukʼan ni israelitas! 19Ex chuncha va taʼaqtaylcha talaqpanaʼa kun kʼiu la ixʼaqtsul. Vachu talakapuchujval. Tamaʼaqtsoqoqtal, tamakal va tacha katatoʼoyal. 20Tejkan talaktuʼuʼol ni Jesús, ex va tamaxtunichoqol ni laqchʼiti yu ixtaʼulanita yu ox xlapul. Taʼulanichoqolcha ixlaqchʼiti ni yucha, va tamaxtulcha ixlhimaqspaʼ para kaxtukmukʼakalcha laka kurus. 21Ex chuncha tejkan ixtaʼanta ni lakatin va tapaxtoqlhi qayntaun joʼati yu ixjunkan Simón yu machaqaʼ Cirene, yu ixpay Alejandro ali Rufo. Chuncha tejkan ancha ixtʼajun tapasanaʼ, talhijunil ni kaʼaqtayjulhaʼal ixkurus ni Jesús. 22Ex talhaʼal ni Jesús lakataun taʼan junkan Gólgota (va naunputun xajalukuti aqtsul). 23Ex chuncha taxtaqnil lhiʼotʼati laqlhiyaunti kun mirra, pero yu Jesús jantu kaʼoqlhi. 24Ex va chuncha va taxtukmukʼal laka kurus ni Jesús. Yu ixlaqchʼiti va tamakal taun suerte ni tropas, taʼayucha kapaxtoqnil ixlaqchʼiti. 25Tejkan taxtukmukʼal ni Jesús va laqanajatsi puvakuj ixjunita. 26Va tatsʼoqmukʼanil taun chivinti la ixʼaqtsul ni ixkurus, va najun: “Ixjalhachimoʼonukʼan ni israelitas”. Va yucha talhimaqnil. 27Va taxtukmukʼal qayntʼuy alhavanan kun Jesús. Qayntaun taxtukmukʼal la ixlhijakanaj, yu aqayntaun taxtukmukʼal la ixlhijamaqxu. 28Ex chuncha va taqayntsalcha ni jatsʼoqnuti yu najun: “Va mispakal tacha chʼantaun kun yu talaktuʼunun.” 29Yu ancha ixtatapasay va laqxtoqnuʼ chivinti ixtajuniy, ixtamalaklay ixʼaqtsulkʼan, va ixtajuniy: —¡Joj! ¡Uxintʼi yu ixmaqtʼatʼi ni ay kilakatajtankʼan y kun paqtʼutu julchan ixmaʼayauchʼoʼoʼ! 30¡Chavay kʼalaqtʼaxtʼu meʼeman, kapʼatʼaʼutʼi laka kurus! 31Vachu va chuncha yu xaʼukxtinin kuras ali yu ixtamalaninin ixlhachimoʼonkʼan ixtalaktuʼuy ni Jesús, va ixtalajuniy siya yuʼuncha: —Ixmalaqtaxtuy yu alati pero jantu lay laqtaxtuy ixlaqʼaman. 32Incha laqsaval yucha ni Cristo, ni xajalhachimoʼonuʼ kintʼunkʼan Israel, ex kapatajul laka kurus chavay. Ex chuncha kalhakapuʼanaucha. Ex chuncha mas yu ixlaktʼaxtukmukʼakanta, yuʼuncha vachu ixtalaktuʼuy. 33Ex chuncha tejkan atunkulcha, va talakachux ni lakatʼun tus tʼalaj putsʼislhi, tus laʼatʼutu putoqoxata ixputsʼista. 34Ex chuncha laʼatʼutu putoqoxata, ni Jesús va pʼays tʼasal, va naul: —Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? —va naunputun: KiDios kʼatʼi, kiDios kʼatʼi, ¿valiʼiycha ni kʼilakʼamakʼauntʼacha? 35Ex chuncha yu alati lapanakni yu ancha ixtayanal taqasmaklhi, va tanaul: —¡Kaʼasmaktʼik! Va tʼasaʼiniy ni Elías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 36Ex chuncha xaqayntaun ni yuʼuncha va takyauʼal iniʼ taun sponja, va aval kun xaxkan uva yu skajtacha. Akchʼimukʼal kun maqataun akltiyati. Ex va malakanunilcha ni Jesús para kamaʼotʼul. Va lakjunil yu alati: —Kʼamakʼaucha. Kalaqtsʼinaucha incha kalaqminaʼ ni Elías para kʼapʼuxlhi ni laka kurus. 37Taval va sqau tʼasal ni Jesús, va nilcha. 38Ex chuncha va taʼexpakltʼiyul yu xaʼay kortina ni ay lakatajtan, va taʼexminchal xʼakpuʼ tus xtuntaun. 39Ex yu xaʼukxtin ni tropas, va ancha ixyal la ixlakaʼukxpu ni Jesús. Tejkan laqtsʼilcha ni nilcha, va naul: —Laqsaval ni anu joʼati yucha ni Sasʼatʼa Dios ixjunita. 40Vachuʼ ancha ixtayanal lati xanatin va pumaqati ixtatʼajun laqtsʼinin. Ancha ixtaʼalinta ni María Magdalena vachuʼ ni María yu ixnatikʼan ni José ali Santiago yu lakatʼuniy. Vachuʼ ancha yal ni Salomé. 41Ni anchanuʼ xanatin ixtatʼaʼanta ni Jesús. Ixtaʼaqtayjuy ni Jesús tejkan ixtavilananchal xalakatʼun Galilea. Vachuʼ pumalhuu alati xanatin tatʼaʼal ni Jesús laka putaulan Jerusalén. 42Va chuncha ixtʼajuncha putsʼisniʼ va laycha kachil ni xajulchan jastaknati. 43Taval mil qayntaun joʼati, ixjunkan José yu machaqaʼ Arimatea. Yucha vachuʼ va xaqayntaun ay lapanaki kun yu ixtamakay laqaʼay junta. Ni yucha vachu ixpakxanʼiy ni ixlhachimoʼon ni Dios. Ex chuncha kun tachun ixjaʼayajnati, va laqʼal ni Pilato. Va skʼinil ixlakatunaj ni Jesús. 44Ni Pilato va jantu ixlhakapuʼan incha kanilcha. Juntaʼil ni kapitan va lhisakmil incha ixnitacha ni Jesús. 45Chuncha pukʼatsal ni Pilato va ixnitacha ni Jesús. Taval xtaqnil lakatin ni José para kalhaʼal ixlakatunaj ni Jesús. 46Ex chuncha ni José va il taun laqchʼiti yu kʼus yu la laqlhuu xtapal. Taval va pʼuxlhicha ixlakatunaj ni Jesús laka kurus. Ex pupamililcha ni anchanuʼ laqchʼiti ni ixlakatunaj, va manulcha laka putaknun taʼan tapuʼajnil laktalpa. Ex milchaunil kun laqataun ay chiyux ni putaknun. 47Ex chuncha yu María Magdalena kun María yu ixnati ni José, va talaqtsʼil taʼan maknunikal ixlakatunaj ni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\