SAN MARCOS 16

1Taval tejkan tapasalcha ni xajulchan jastaknati, ex yu María Magdalena, ali María yu ixnati Jacobo, ali Salomé va taʼil taun sʼejenʼe para kataʼal mukʼaninin ixlakatunaj ni Jesús. 2Ex chuncha tejkan laktuminku val, va puvakuj taʼal ni laka putaknun. Va ixtakuktacha ni julchan. 3Ex tejkan taʼanta lakatin va talajuniy siya yuʼuncha: —¿Tas ayucha lhilayatʼikcha kamoqosunil ni chiyux yu ixpumalakchaunikanta laka putaknun? 4Ex taval tejkan tachaʼal, talaqtsʼil va ixmoqosunikantacha yu ay chiyux. 5Taval tatanuchal ni laka putaknun, talaqtsʼil qayntaun tsʼal va ixvil yu laka kanaj ni putaknun. Ixʼulata ixlaqchʼiti lman y va ayaj yaqaq. Ex chuncha yu xanatin va la tatalhanal. 6Ex yu tsʼal va lakjunil: —Jantu katʼalhanantʼik. Ni uxiknankʼan lakxkʼauyatʼik ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret, yu taxtukmukʼal laka kurus. Yucha takukchoqotacha, jantucha matiʼ aniy. Kalaqtsʼintʼik aniy yu taʼan ixtamaknuta, jantucha matiʼ. 7Chavay kapʼinchʼoʼotʼikcha, kaʼunapitik ni Pedro kun yu alati ixtʼaltanan: “Ni Jesús kaʼanaʼ pʼunaj ni Galilea. Ancha kʼalaqtsʼinapitik, vachu va chun tacha ixnajun.” 8Ex chuncha yu xanatin va tatakyauminchoqochalcha ni laka putaknun. Va ayaj tatalhanal, tus ixtaxkapʼikninta ixtalhantikʼan. Va jantu matichun katajunil yu tacha lakjunkal, va ayaj tatalhanal. [ 9Vananaj vakuj ni anchanuʼ laktuminku tejkan takukchoqol ni Jesús. Ex chuncha va pʼunaj tasunil ni María Magdalena yu ixmaxtunikanta laqatujun yu jantu lajʼox espíritus. 10Ex ni María Magdalena va jalaqʼal mapastakʼanin yu ixtatʼatiʼukxuyanal ni Jesús. Tejkan jalaqchaʼal, ni yuʼuncha va ayaj ixtamaqanininta, vamun ixtatʼajun lajqalhunin. 11Ex chuncha mas taqasmaklhi ni va tʼajun ni Jesús, y va laqtsʼil ni María, pero yuʼuncha va jantu katalhakapuʼal. 12Taval ni Jesús va laktasunil pumatʼuy ixtʼaltanan yu ixtaʼanta lakatin ixlhimaqspaʼ ni putaulan. Pero va ixtapaxata yu tacha ixtasuy ni Jesús. 13Ex yu anchanuʼ pumatʼuy talaqʼal mapastakʼaninin yu alati, pero mas chuncha va jantu katalhakapuʼal. 14Taval ni Jesús va laktasunil yu pumakautaun ixtʼaltanan. Yuʼuncha va chʼantaun ixtavilanal lakamesa. Ex ni Jesús va jalaqʼaymal por jantu katalhakapuʼal. Va ayaj pʼas ixtamakachoqota ixjalhanutikʼan y jantu ixtalhakapuʼaniy ixchivintikʼan yu ixtalaqtsʼinta ni Jesús ni takukchoqotacha. 15Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitikcha talakachux ni lakamunukpaʼ, kʼalaqpʼutʼeʼenichipitikcha yu ox chivinti tachun ni lapanakni 16Taʼayuʼ yu kalhakapuʼanaʼ yu ox chivinti y kaʼaqchajʼauyaʼ, ni yucha kalaqtaxtuyacha. Pero yu jantu kalhakapuʼanaʼ, yucha kalaqaʼiyaʼ lhuu maqanlqajnati. 17Kaklaqxtaqniyaʼ kintapʼasta yu kintalhakapuʼan para lay katamakal yu ay axtoqnuʼ. La kintaqaʼuti katamaxtuyaʼ yu jantu lajʼox espíritus, y katachivinanaʼ laqsastʼi lhichivin. 18Katachʼapayaʼ la ixmakakʼan ni tsapulin y mas kataʼotaʼ yu lhinin, jantu tuʼuchun kamakaniyaʼ. Tejkan katalaqmaqchʼapayaʼ ni taqanʼanin ex kataʼayajnanchoqoyaʼ. 19Taval ni Jalhachimoʼonu Jesús tejkan jaxaqalaʼol, ex tantʼaqstʼalcha ni laktʼiyan, va taulchalcha la ixlhijakanaj ni Dios. 20Ex yu ixtʼaltanan va taʼalcha laqputeʼenin ixchivinti Dios tus talakachux. Yu Jalhachimoʼonu Jesús ayaj ixlaqʼaqtayjuy, por yu lajʼay axtoqnu ixtamakay va chuncha tasul ni va laqsaval yu ixtalaqputeʼey. Va chuncha kaval.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\