SAN MARCOS 2

1Taval ni Jesús aaqtaun chaʼanchoqol laka putaulan Capernaúm. Ex chuncha takʼatsal ni lapanakni ni va ancha ixvilchoqolcha laqa chaqaʼ. 2Ex taval va tataqxtoqlhi lhuvaj lapanakni laqa chaqaʼ taʼan ixvil ni Jesús. Va tus jantucha ixtalhijunita ni laka puchʼanan. Yucha ixlaqlhixaqalay yu la ox chivinti. 3Ex va chuncha va lhiminkal qayntaun yu lakanita, talhimil pumatʼati lapanakni. 4Ex va jantu lay katalhachaʼal ni taqanʼan taʼan ixvil ni Jesús, va ayaj lhuvaj lapanakni ixtaʼalinta. Taval va tachʼixmukʼal la ixʼukxna ni chaqaʼ, va tamoqosunil tsʼuniy xalhasaqen. Ex va ancha tapumaʼeltajul la ixputaman ni taqanʼan taʼan ixvil ni Jesús. 5Ex chuncha ni Jesús tejkan jalaqtsʼilcha ni ayaj talhakapuʼalcha, va junil ni taqanʼan: —Kesʼatʼa kʼatʼi, yu mintalaqalhin va laqmixlhicha. 6Ancha ixtavilanal vachu yu ixtamasuy ixlhachimoʼon ni israelitas. Ex chuncha ni yuʼuncha va aqtayl tapastakʼa, va tanaul: 7“¿Valiʼiycha chuncha chiviniycha ni anu joʼati? Va tʼajuncha akchʼintamanaʼ ni Dios. Jantu matichun lay malaqmixiy ni talaqalhin. Yu talaqalhin vamun Dios lay malaqmixiy.” 8Ex chuncha ni Jesús va niman ixkʼatsay yu ixtatʼajun pastaknan. Ex chuncha ni yucha va lakjunil: —¿Valiʼiycha chuncha pʼastʼakʼatʼik? 9¿Tisunchacha yu jantu lhitaʼay kaval, va kʼaʼun ni taqanʼan: “Yu mintalaqalhin laqmixlhicha”, u va kʼaʼun: “Kʼaʼostʼaʼulcha, kʼasakchʼoʼocha ni mimputaman, katʼiʼukxuntʼayachʼoʼocha”? 10Chavay klamasuniyau ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klhitʼajun lhachimoʼon aniy lakamunukpaʼ para kakmalaqmixil ni talaqalhin. Ex chuncha va junil yu ixlakanita: 11—Chavay ijkunan ni uxintʼi, kaʼostʼaʼulcha, kʼasakchʼoʼocha mimputaman, kapʼinchʼoʼocha la minchaqaʼ. 12Ex chuncha ni anchanuʼ joʼati yu ixtaqanʼay ostaulchoqolcha, chʼapachoqolcha ixputaman, va taxtuchoqolcha la ixtalakavantikʼan tachun ni lapanakni yu ancha ixtayanal. Yuʼuncha tus vak takʼatsal, ay tamakalcha ni Dios, va tanaul: —Jantu aqtaun chuncha laqtsʼinau tacha aniy yu xalaqtsʼinau. 13Taval ni Jesús anchoqol aaqtaun la ixkilpaʼ lakamar Galilea. Ancha tataqxtoqnilcha lhuvaj lapanakni, ex ni yucha va aqtaylcha jalakmalaniy. 14Ex tejkan ancha antacha, laqtsʼil qayntaun joʼati yu ixjunkan Leví yu istsʼal ni Alfeo, va ixvil taʼan mapalkan impuestos. Ex ni Jesús va junil: —Kʼintʼatʼatʼi. Ex chuncha ni Leví va ostaulal, va tʼaʼalcha ni Jesús. 15Ex va chuncha ni Jesús ali ixtʼaltanan taʼal vaynin la ixchaqaʼ ni Leví. Ancha vachuʼ ixtavilanal laka mesa qaynlhuu yu xachʼinin impuestos. Vachuʼ ixtaʼalinta alati lapanakni yu jamaqtaqalhinin. Va lhuvaj yu ixtatʼaʼanta ni Jesús. 16Ancha ixtaʼalinta lapanakni yu lakjunkan fariseos yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Talaqtsʼil ni Jesús va chʼantaun jalaktʼavajin yu jamaqtaqalhinin ali yu xachʼinin impuestos. Yuʼuncha talhisakmil yu ixtʼaltanan ni Jesús, va tanaul: —¿Valiʼiycha ni mijamalaninikʼan jalaktʼavajin yu jachʼinin impuestos ali yu alati maqtaqalhinin? 17Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Jesús, va lakjunil: —Yu taʼayajnan jantu tamaqskʼiniy kalajkʼuchʼukal, tamaqskʼiniy va yu taqanʼanin. Kitʼin jantu ikminta laktʼasaʼin yu lajʼoxi lapanakni, va ikminta laktʼasaʼin yu maqtaqalhinin. 18Taval taun julchan, ixtʼaltanan ni Juan vachu kun ni fariseos va ixtatʼajun taskʼajanin. Ex chuncha lati lapanakni takilhisakmichil ni Jesús, va tajunil: —Ixtʼaltanan ni Juan ali yu fariseos ayaj tataskʼajay. ¿Valiʼiycha jantu tataskʼajay yu mintʼaltanan? 19Ex chuncha ni Jesús va naul: —Tejkan lakxtuklay qayntaun tsʼal, ¿lhilay ni kataskʼajayaʼ yu jalakjuntaʼikanta? Jantu lay taskʼajay tejkan vananaj tatʼavilanal ni tsʼal yu lakxtuklay. 20Pero kaminaʼ julchan tejkan kamaxtukanaʼ ni anchanuʼ tsʼal, ex ixtʼaltanan katataskʼajayaʼ. 21’Jantu matichun lhilaqpumpuy aqxtaun xkujuʼ yu atʼaliʼ kun yu sastʼi lhalaqpumpum. Yu sastʼi lhalaqpumpum va talaqatamiy, ex chuncha yu atʼaliʼ laqchʼiti va apalay taʼexa. 22Vachu jantu lay kamuʼutʼi yu sastʼi xaxkan uva laka jaxtaʼan yu atʼaliʼ. Yu xaxkan uva yu sastʼi va matampaʼay yu atʼaliʼ jaxtaʼan. Ex chuncha yu xaxkan uva ali yu jaxtaʼan yu putʼuy va tatsʼanqaycha. Yu xaxkan uva yu sastʼi va kamuʼutʼi laka jaxtaʼan yu sastʼi. 23Taun julchan tejkan xajulchan jastaknati ixjunita, ni Jesús ali ixtʼaltanan va ixtapuʼanta taʼan ixchʼankanta trigo. Tejkan tatʼajun tapasanan, yu ixtʼaltanan taʼaqtayl talajʼexʼiy yu xataltsʼi ni trigo. 24Ex chuncha ni fariseos va tanaul: —Yu mintʼaltanan, ¿valiʼiycha tamakay lhitapatsa yu jantu xtaqkan lakatin kʼamakʼatʼi tejkan xajulchan jastaknati? 25Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —¿Ex ni uxiknan jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik yu makal ni jalhachimoʼonu David? Taun julchan ni yucha ali ixtʼaltanan ixtatsʼanqaniy vayti, va ayaj tachavanil. 26Ni David tanuchal la ixchaqaʼ ni Dios, tejkan Abiatar xaʼukxtin kura ixjunita. Ex ni David va ul ni pan yu ixmoqslanikan Dios, mas vamun ni kuras jaxtaqnikan lakatin kataʼul. Vachuʼ jalaqxtaqnil pan ixtʼaltanan. 27Vachu jalakjunil: —Dios makal xajulchan jastaknati para kaʼaqtayjukal ni lapanaki. Ni lapanakni jantu kalakmakakal para katatoʼoyal ni xajulchan jastaknati. 28Ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klhinajun tisuncha lay makakan ni xajulchan jastaknati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\