SAN MARCOS 4

1Taval ni Jesús aaqtaun aqtaychoqol jamalaninin la ixkilpaʼ ni lakamar. Ayaj lhuvaj lapanakni tataqxtoqlhi ancha taʼan ixvil. Ex yu Jesús va tajul laka barco yu ancha ixvil ni lakamar. Ex chuncha ni yucha va ancha taulalcha, ex yu lapanakni tus an tayanal la ixkilpaʼ ni lakamar. 2Ni Jesús va pulhuvaj axtoqnuʼ jalakmasuniy, lakjunil chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Ex chuncha tejkan ixtʼajun lakmalaninin, va lakjunil: 3—Yu chavay klajunau tus ox kaʼasmaktʼik. Qayntaun lapanaki va al maman ixtʼin. 4Tejkan ixtʼajun maman ixtʼin, lati xatʼin va tamachal lakatin. Ancha tachinchal ni tsʼoʼon, va taʼuniʼol. 5Yu alati xatʼin va tamachal laka chiyuxin. Ancha va snipaqa mal yu tʼun, xlhiyucha va niman pʼunlhi. 6Jantu pulman kataknul istsʼansiviti, xlhiyucha tejkan pʼas maknaul ni julchan va lakxixʼol, talaqxauʼol. 7Alati xatʼin tamachal laka jaltukunan. Ancha vachu pʼunlhi pero chʼantaun tʼapʼul ni jaltukun, va maqataanul, talakxixtanulcha yu xatʼin. Ex chuncha ni anchanuʼ xatʼin jantu kaxtaqlhi xalhiʼuti. 8Taval yu alati xatʼin va tamachal taʼan ayaj ox tʼun. Ancha pʼunlhi, ox aynlhi, va xtaqlhi taun ox jaxqanti. Ex chuncha por laqataun tʼin xtaqlhi va treinta xataltsʼi, yu ataun xtaqlhi va sesenta, vachu ataun xtaqlhi va tus taun ciento. 9Ex chuncha vachu naul: —Incha alin mimpaqasmakkʼan, ex kaʼasmaktʼik. 10Ex va chuncha, va xʼamancha tamakaul ni Jesús ali yu pumakautʼuy kun alati ixtʼaltanan. Yuʼuncha talhisakmil tisuncha naunputun ni anchanuʼ chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. 11Ex chuncha va lakjunil: —Ni uxiknankʼan ni Dios katamamispaniyan tacha lhachimoʼonun, mas jantu ixmispakan. Yu jantu talhitanuy kun Dios, yuʼuncha lakpumalanikan va chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. 12Ex chuncha mas talaqtsʼin yu ikmakay va tacha jantu katalaqtsʼil, vachu mas taqasmatʼacha kinchivinti va tacha jantu kataqasmaklhi. Va chuncha ni jantu lay katamapaxal ixputsukukʼan, vachu ni jantu lay kamalaqmixinikal ixlaqtaqalkʼan. 13Ex vachuʼ va lakjunil: —¿Jantu malaʼasiyatʼik ni aniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati? ¿Ex chuncha tas kʼapʼumalaʼasiyapitikcha yu alati chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati? 14Yu mamay ni tʼin yucha va tacha yu laqputeʼey ixchivinti Dios. 15Yu xatʼin yu tamachal ni lakatin ni yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmatʼacha ixchivinti Dios. Ex chuncha ni Satanás va niman chin, va lakmaxtunichoqoy ni chivinti yu tanuy la ixjalhanutkʼan. 16Yu xatʼin yu tamachal laka chiyuxin, yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmatʼa ixchivinti Dios ex talaqaʼiy kun achati. 17Jantukaʼ ox tatatʼachʼatay, ex vamun taun panchʼix tatayaniy. Tejkan talhitapasay maqanlqajnati, por ni chivinti yu talhakapuʼan, ex tamakaunchoqoycha ixlhakapuʼatkʼan. 18Yu xatʼin yu tamachal laka ltukunan, yucha va tacha yu alati lapanakni yu vachuʼ taqasmatʼa ixchivinti Dios. 19Ni yuʼuncha vananaj ayaj tapastakʼuy ixlhitapatskʼan ni aniy lakamunukpaʼ. Vachu tapastakʼuy tacha katapulhitsukulcha ixmaqalitkʼan kun tachun axtoqnuʼ. Chuncha takaukchoqoy ixchivinti Dios y jantu aqtaun lay lhixajachal yu lajʼoxi la ixjatsukuntikʼan. 20Chavay yu xatʼin yu tamachal taʼan ox lakatʼun, yucha va tacha ni lapanakni yu taqasmatʼa ixchivinti Dios, va talhakapuʼan. Ex chuncha yu xajachal la ixjatsukuntikʼan va tacha taun ox jaxqanti, va tacha laqataun xatʼin yu xtaʼa treinta, ataun xtaʼa sesenta, yu ataun xtaʼa va tus taun ciento. 21Ex chuncha vachu jalakjunil: —Jantu aqtaun matichun mamaqtʼayay maklku ex maqatanuy ixqaltaʼapuʼ laka kajun nisin ixtaʼapuʼ laka putaman. Ni maklku maqskʼiniy kʼamukʼa talman, ex lay ox kamapulkul. 22Vachu mas alin tuʼuchun yu jantu malaqasikan chavay, astan la ox kamalaqasikanaʼ. Mas alin yu jantu kʼatsakan chavay, astan katasuyaʼ. 23Chavay incha alin mimpaqasmakkʼan, va kaʼasmaktʼikcha. 24Ex va lakjunil ni Jesús: —Kamakʼatʼikcha kuenta yu klajunau. Ni papulkan yu mapʼatsʼayatʼik ni uxiknan vachu va yu papulkan katapulkaniyan ni Dios. Uxiknan yu asmatʼatʼik, ni Dios apalay lhuu katamasuniyan. 25Yu lhitʼajuncha, yucha apalay lhuu kaxtaqnikanaʼ. Yu jantu kalhitsukul mas va tsʼuniy yu lhitʼajun, yucha kamaxtunichoqokanaʼ. 26Ex chuncha vachu naul ni Jesús: —Inchine va tacha ni Dios jalhachimoʼonun. Va tacha qayntaun lapanaki yu mamay ixtʼin ni lakatʼun. 27Mas ltatay laka putsʼisniʼ ni joʼati, mas kujta laka tunkunuʼ, yu xatʼin yucha pʼun, ex tsukuy aynaʼ, jantu kʼatsay tacha puʼajin. 28Yu tʼun va xʼaman maʼayay ni jatachʼanati. Pʼunaj pʼun ex ajin, astan xanay, ex taukʼay xataltsʼi tus aqtsaman. 29Ex chuncha tejkan katʼaycha, ni lapanaki puʼiycha, va chil yu jaxqanti. 30Ex chuncha taval vachu naul ni Jesús: —¿Tas junitacha tejkan jalhachimoʼonun ni Dios? ¿Tas lay klamasuniyau tas junitacha? 31Yucha va tacha taun xataltsʼi ni mostasa yu vamun yuʼ lakatʼuniy xataltsʼi yu lakchʼankan lakatʼun. 32Va chuncha tejkan chʼankantacha ni xataltsʼi, ox ajin, tus vamun yuʼ ay jun. Tejkan aycha jun ni ixmaqlaqapʼu ex va ancha taltilinintsukuy tsʼoʼon. 33Ex ni Jesús chuncha ixjapumalaninin ixchivinti Dios, va pulhuvaj chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati ixlakpumalaniy ni lapanakni. Ixmakay tus tacha lay katapumalaqasil. 34Ni lapanakni vamun ixjalaqputeʼeniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Yu ixtʼaltanan, yuʼuncha va ixlakjunʼojoy tisuncha naunputuncha tejkan xʼamankʼan ixlaktʼataulay. 35Ex chuncha taval ni anchanuʼ julchan tejkan putsʼislhicha, va lakjunil ixtʼaltanan: —Chavay kaʼau taʼan takuktachal ni lakamar. 36Ex chuncha va lakmakaulakalcha yu alati lapanakni. Talhaʼal ni Jesús laka barco yu ixtaputajun. Vachuʼ ixtatʼaʼanta alati lapanakni kun alati barcos. 37Taval aqtayl pʼas unilay, maʼostaulnil ni xkan, tajuyachal ni laka barco, va ixʼaqtsamanputuncha. 38Ni Jesús va iltatata la ixtitampin ni barco, ixʼaqtsʼinta va taun aqtsʼi. Ex yu alati va tamaqloʼol, tajunil: —¡Jamalanini! ¿Jantu tuʼuchun pastakʼuyan mas tʼaunaucha talaqtsʼanqanin? 39Ex va chuncha ni Jesús ostaulal, laqʼaymal ni un, va junil ni xkan: —¡Kʼalakʼatʼaulchʼoʼocha! ¡Vakcha kʼaʼunchʼoʼo! Ex ni un vakcha junchoqol. Va tus tacha aqtsʼiyajcha ox junchoqol. 40Ex va chuncha ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan: —¿Valiʼiychacha ayaj tʼalhananatʼikcha? ¿Jantukaʼ lhakʼapʼupʼinatʼik? 41Ex yu ixtʼaltanan va ayaj tatalhanal, aqtaylcha talakchiviniy siya yuʼuncha, talajuniy: —¿Tas va ayuchacha ni anu lapanaki? Kaval un, kaval yu lakxkan, si taqalasmatʼa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\