SAN MARCOS 5

1Ex taval tatakukchalcha yu lakamar, va tachaʼalcha xalakatʼun Gadara. 2Tejkan taxtulcha ni Jesús ni laka barco, va laqchil qayntaun joʼati yu taxtuchal ni kampusantu. Ixlhitʼajun jantu ox espíritu. 3Ni anchanuʼ joʼati va ancha tʼaunachal ni kampusantu, va jantu matichun lay ixchʼiʼulay, mas kun kadena. 4Va aqlhuucha ixtachʼiʼulay kun kadena, va ixtachʼiniy la ixchʼajaʼ ali ixmakaʼ, pero ixlajʼexʼojoy, va tus lakatʼuniy ixmakay. Jantu matichun lay ixmaqalhajay ni anchanuʼ joʼati. 5Tunkuj ali tsʼis ixtʼasajtsukuy ni laka kampusantu ali laka aspajunaxnan, va ixlakatʼalmaʼokantacha xʼaman kun chiyux. 6Ex va chuncha ni anchanuʼ joʼati laqtsʼil ni Jesús tejkan vananaj maqati ixmintachal, ex ni yucha va takyaulaqʼal, va taʼaqtsoqoqtanil. 7Ex va chuncha va tʼasal ni anchanuʼ joʼati, va naul: —¿Valiʼiycha kintalakanuniy ni kitʼin, uxintʼi Jesús Sasʼatʼa kʼatʼi Dios yu vilchal laktʼiyan? La ixtaqaʼuti Dios va ktapayniniyan, jantu kʼimamaʼanlʼajnivatʼi. 8Yu Jesús va ixjunitacha: —Uxintʼi, yu jantu ox espíritu kʼatʼi, ¡va kʼamakʼaucha ni aniy joʼati! 9Ex va chuncha ni Jesús va lhisakmil: —¿Tisuncha unkʼancha mintaqaʼuti? Ex ni yucha va naul: —Kitʼin ijkunkan Pumalhuu. Va kilhuvajkʼan ijkuntau. 10Ex chuncha ni jantu lajʼox espíritus yu ixtalaqtanuy anchanuʼ joʼati ixtatapayniniy ni Jesús ni jantu kalaqmalaqachal alakataun tʼun. 11Ancha ukstsʼuniy ni aspajun taʼan ixtayanal va ixtatʼajun exvaynin lhuvaj pʼaxnin. 12Ex tachun yu jantu lajʼox espíritus tatapayninil ni Jesús, va tanaul: —Kilamalaqachaucha laka pʼaxnin, ex yuʼuncha lay kaklaqtanuucha. 13Ex ni Jesús va niman xtaqlhi lakatin ni katalaqtanul ni pʼaxnin. Ex chuncha ni jantu lajʼox espíritus va tamakaulcha ni anchanuʼ joʼati, va talaqtanul ni pʼaxnincha. Va tacha tʼuy mil pʼaxnin ixtaʼalinta. Va taputakyaulcha taʼan qaltalman, va tatajuchal yu lakamar, va taʼakskajʼuʼol. 14Ex chuncha yu ixtalhistakta va tatakyauʼal mapastakʼaninin ni ay laka putaulan, vachuʼ ixlhimaqspaʼ ni putaulan. Ex chuncha lhuvaj lapanakni taminchal laqtsʼinin yu tacha tapasal. 15Ex chuncha tejkan tachinchal ni lapanakni taʼan ixvil ni Jesús, va talaqtsʼil ni anchanuʼ joʼati yu ixlaqtanuy aqmoqxnuʼ. Ni yucha va oxicha vilchoqol, ulachoqotacha ixlaqchʼiti, va ox jalakpastaknan. Ex chuncha ni lapanakni va ayaj tatalhanal. 16Ex chuncha yu talaqtsʼil tacha tapasal ni anchanuʼ joʼati ali yu tatapasal ni pʼaxnin, yuʼuncha va talaqputeʼenichoqolcha yu alati. 17Ex chuncha va aqtayl tatapayniniy ni Jesús para kataxtuchoqochalcha la ixtʼunkʼan. 18Tejkan tanuchoqolcha ni Jesús laka barco, ex yu joʼati yu ixlaqtanuy aqmoqxnuʼ va ixtapayniniy ni Jesús para katʼaminchalcha. 19Ex ni Jesús va jantu kaʼuyujunil, va junil: —Kʼapʼinchʼoʼochiycha la minchaqaʼ. Kʼaalaqpʼutʼeʼeniyeʼe milapanakni tachun yu makanin ni Jalhachimoʼonu Dios. Vachu kʼalakʼun ni yucha va ayaj mapaynin. 20Ex ni anchanuʼ lapanaki va anchoqolcha la xalakatʼun yu junkan Decápolis. Va aqtaylcha jalaqputeʼeniy ni lapanakni tacha pupalay makachoqol ni Jesús. Ex tachun ni lapanakni va tus vak takʼatsal. 21Taval va takukchoqochil laka barco ni Jesús lakamar. Tejkan tachinchal la ixkilpaʼ ni lakamar, ancha tataqxtoqlhi qaynlhuu lapanakni. 22Ex va chil qayntaun lapanaki yu ixlhichimoʼoy laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas, ixjunkan Jairo. Tejkan laqtsʼil ni Jesús va tus talakaputatamanil la ixchʼaja ni Jesús. 23Tapayninil ni Jesús, va junil: —Ni kintsiʼi va laycha kanil. Va knajun katʼatʼi moqslaniniʼ mimakaʼ, ex lay kaʼayajnanchoqol, lay katsukul. 24Ex ni Jesús va tʼaʼalcha ni Jairo. Vachuʼ tatʼaʼal lhuvaj lapanakni, va tus ixtalapatsʼiukslhaʼanta. 25Vachu ixʼalinta qayntaun xanati taqanʼan. Laqakautʼuycha jachʼitin va si jakʼalnan ixmajʼan. 26Chuncha ni xanati va qaynlhuvaj kʼuchʼunun jalaqkilal yu ixtamamaqanlqajnival. Va ixmaʼakxaʼojotacha tachun yu ixlhitʼajun. Jantu tsʼuniy palay ixjun, va apalay ixtaqanʼay. 27Ex chuncha ni anchanuʼ xanati qasmaklhi ni jakʼuchʼunun ni Jesús. Ex talakanunil la ixlhistapuʼ ni Jesús, va piklanil ixlaqchʼiti. 28Va ixpastakta: “Mas vamun ixlaqchʼiti kakpiklanil, ka palaycha kajkunchoqol”. 29Ex chuncha va niman tayajcha val ni ixjakʼalna ni xanati. Va ukskʼatsalcha la ixlakatunaj ni va palaycha junchoqol ixtaqanʼati yu ixlhitʼajun. 30Ex chuncha ni Jesús va ukskʼatsal ni la ixtapʼasta palay makachoqol xaqayntaun. Va taspʼiklakavanal taʼan ixtayanal ni lapanakni, va naul: —¿Taʼayucha ixkimpiklaycha la kilaqchʼiti? 31Yu ixtʼaltanan va tajunil: —Kʼatsʼaycha ni lhuvaj lapanakni talapatsʼiukslhiminta. ¿Ex valiʼiychacha lhasakminin taʼayucha xapʼiklayancha? 32Pero ni Jesús va taylhaʼal jalaqtsʼiniʼ yu lapanakni, va mispaputun taʼayucha piklanil ixlaqchʼiti. 33Ni xanati va kʼatsaycha yu tacha tapasal. Va talhanal tus xkapʼikninta, talakanunil ni Jesús, talakaputatamanil, va laqputeʼeniʼol tachun yu laqsaval tapasal. 34Ex ni Jesús va junil: —Kintsiʼi kʼatʼi, va kʼilhakʼapʼupʼin, xlhiyucha palaycha xaʼunchʼoʼoy. Chavay oxamaktauncha kapʼinchʼoʼo, palaycha kaʼunchʼoʼo mintaqanʼati. 35Tejkan ni Jesús vananaj ixtʼajun chivin, va tachilcha ixlapanakni ni Jairo yu ixlhichimoʼoy laqa chaqaʼ taʼan tataqxtoʼa ni israelitas. Va tajunil: —Yu mintsiʼi va nilcha. Jantucha apalay kamaʼanchʼapʼu ni Jamalaniniʼ. 36Tejkan qasmaklhi ni Jesús yu tanaul ni lapanakni, va naul, junkal ni lapanaki yu ixlhichimoʼoy laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas: —Jantu katʼalhan. Vamun kʼalhakʼapʼupʼi. 37Ex chuncha ni Jesús tejkan alcha va jantu matichun kaʼuyujunil ni katʼaʼal, vamun ni Pedro ali Jacobo ali Juan yu ixlaqaj ni Jacobo. 38Tachaʼalcha la ixchaqaʼ yu ixlhichimoʼoy taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Ex ni Jesús va laqtsʼil ixtalakchʼilita ni lapanakni, va ixtalajqalhunta, tus pʼas ixtalaktʼasata. 39Taval va tanuchal ni Jesús, va lakjunil: —¿Valiʼiycha ayaj pʼasnicha lajʼalhunatʼik? Ni jatsiʼi jantu kanil, va ltatay. 40Chuncha vamun talaktuʼul ni Jesús. Taval ni yucha jalakmaxtuʼol maqspaʼ ni lapanakni yu ixtatanumanal ixpulakna. Laklhaʼalcha vamun ixpay ali ixnati ni jatsiʼi, vachuʼ yu pumatʼutu ixtʼaltanan. Tatanul taʼan ixmal ni jatsiʼi. 41Ex ni Jesús va chʼapanil ixmakaʼ ni jatsiʼi, va junil: —Talita, kumi —yucha naunputun: Jatsiʼi kʼatʼi, kaʼostʼaulchʼoʼocha. 42Ex ni anchanuʼ jatsiʼi va niman ostaulchoqolcha, va tiʼukxuntayachoqolcha. Ixlhitʼajun laqakautʼuy ixjachʼitin. Tejkan chuncha talaqtsʼitapasal ni lapanakni va tus vak takʼatsal. 43Ni Jesús laklhijunil ni jantu matichun katalaqputeʼenil yu tapasal. Ex lhinaul ixvavaka ni jatsiʼi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\