SAN MARCOS 6

1Ex va chuncha ni Jesús taxtuchoqolcha taʼan ixvil, va anchoqol la ixtʼun. Ixtʼaltanan vachu tatʼaʼal. 2Tejkan xajulchan jastaknati val, ex ni Jesús aqtayl jalakmalaniy ni lapanakni laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Qaynlhuvaj lapanakni tejkan taqasmaktaynil, tus vak takʼatsal, ixtanajun: —¿Tas oxtaycha lanilcha ni anu joʼati yu laqputeʼey? ¿Tis va suncha ni anu jatapastakʼati yu xtaqnikal? ¿Tas pulakmakaycha lajʼay axtoqnuʼ? 3Ni yucha va karpintero, va istsʼal ni María, ixtʼalaqaunin va ni Jacobo ali José ali Judas ali Simón. Ixtʼalapanakni vachuʼ aniy taʼalinta kun kijnankʼan. Ex chuncha jantu ox ixtalaqtsʼin. 4Ni Jesús va jalakjunil: —Qayntaun lapanaki yu laqputeʼey ixchivinti Dios va talakachux toʼoyakan. Vamun la ixtʼun, taʼan tavilanal ixtʼalaqaunin, ancha la ixchaqaʼ, jantu toʼoyakan. 5Ex ancha ni Jesús va jantu kalal kamakal yu lajʼay axtoqnuʼ. Vamun laqmoqslanil ixmakaʼ lati taqanʼanin, va palaycha jalakmakal. 6Yucha va tus vak kʼatsal ni jantu ixtalhakapuʼan ni lapanakni. Taval va ixʼanta lakmalanin taʼan ukstsʼuniy laka putaulanin. 7Ex chuncha va jalakjuntaʼil pumakautʼuy ixtʼaltanan. Jamalaqachal pumatʼiyun, va jalaqxtaqnil ni lhachimoʼon para lay katamaxtul yu jantu lajʼox espíritus. 8Va jantu kalaqxtaqnil lakatin katalhaʼal tuʼuchun, mas ixvaytikʼan, mas ixmoralkʼan, nisin ixtuminkʼan. Vamun maqatamin ixpalikkʼan jaxtaqnikal lakatin katalhaʼal. 9Jalakjunil ni katachʼantanul ixvarachikʼan, vachuʼ katalhaʼal vamun aqxtaun ixlaqchʼitkʼan, jantu aqxtʼuy. 10Jalakjunil: —Tejkan kʼatʼanutʼachipitik ni aqataun chaqaʼ, va ancha katʼaulʼalhiyapitikcha tus tejkan katʼaxtʼuchʼoʼoyapitik ni anchanuʼ putaulan. 11Incha jantu katalaqaʼiyan, incha jantu kataqalasmakputunan, ex katʼaxtʼuchʼoʼoyapitikcha. Kachʼankʼalapʼuxkʼanapitik ni pʼoqxni la minchʼajakʼan, chuncha lay katakʼatsal ni jantu ox yu tamakaniyan. [Laqsaval klajunau, tejkan kaminaʼ ni Dios mukʼanaʼ laqtaqal ex apalay ay kunaʼ ixmaqanlqajnatkʼan xajantu ni lapanakni yu ixtatʼajun Sodoma kun Gomorra.] 12Ex chuncha ixtʼaltanan tataxtulcha laqputeʼenin ni maqskʼiniy katamapaxalcha ixjatapastakʼatkʼan ni lapanakni. 13Lhuvaj taqanʼanin talakmaxtunil yu jantu ox espíritus. Vachuʼ talhixapal lhuvaj taqanʼanin kun aceite, va tamaʼayajnichoqol. 14Ex yu lhachimoʼonuʼ Herodes va kʼatsal yu tacha ixmakay ni Jesús. Tachun ni lapanakni ixtamispaʼojoy yu ixmakay ni Jesús. Tanaul: —Ka va kujchoqotacha ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. Ka xlhiyucha lhitʼajun tapʼasta ni lay kamakal ay axtoqnuʼ. 15Alati lapanakni va ixtanajun: —Ka va Elías. Yu alati ixtanajun: —Va qayntaun yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. 16Tejkan chuncha qasmaklhi ni Herodes, va naul: —Ni anchanuʼ va Juan, va yu ikmalaqachanal ixchaqxpʼuxnika ixʼaqtsul. Va tʼajunchoqoycha. 17Ni Herodes ixmalaqachanantacha ixchʼika ni Juan ex manul laka pachʼin. Va chuncha ixnajun kamakal ixanati yu ixjunkan Herodías. Yucha ixjunitacha ixanati ni Felipe, yu ixlaqaj ni Herodes pero Herodes ixmaxtunitacha, va tʼatsukul. 18Ni Juan va ixjunitacha ni Herodes: —Yu ixanati ni milaqaj jantu lay kʼalhitsʼukʼu tacha mixanati. 19Xlhiyucha yu Herodías ayaj ixkajiy ni Juan va ixmaqniputun pero jantu lay kamaqnil. 20Yu Herodes ixtalhauniy ni Juan, ixkʼatsay va ox vas ixjunita ixjatsukunti, ixmakay yu tacha ixnajun Dios. Ex mas ni Herodías ixmaqniputun ni Juan, yu Herodes va ixlhistakta. Vachu tus ox ixʼachajqasmakniy yu ixlaqputeʼeniy ni Juan, mas jantu ox ixmalaqasiy yu ixlaqputeʼey. 21Taval taun julchan ni Herodías va temal tacha pulay kamaqnil. Laqchaʼalcha ixkʼatan ni Herodes. Ni Herodes va makal taun ay lakvayti. Va laklhijunil ni lapanakni yu ixtaʼaqtayjuy ali yu xaʼukxtinin tropas, vachuʼ alati yu xalajʼay lapanakni yu ixtavilanal xalakatʼun Galilea. 22Ex chuncha yu istsiʼi ni Herodías tanuchal taʼan ixʼalinta ni kʼatan, va aqtayl jatʼinin. Va ayaj maqamal ni Herodes, vachu yu ixtatʼatʼajun vaynin ayaj tamaqamal. Ex yu jalhachimoʼonuʼ Herodes va junil ni jatsiʼi: —Kʼiskʼinin va yu uxintʼicha achʼaniy. Yu kitʼin kakxtaqniyan. 23Ex vachu junil: —Laqsaval ijkunan ni kakxtaqniyan yu kiskʼiniy mas va tichichuncha kaval tus kaval pakltaun ni kilakamunukpaʼ taʼan klhichimoʼoy. 24Taval ni jatsiʼi va al lhisakminin ixnati: —¿Tisunchacha kakskʼiniyacha? Yu ixnati va junil: —Chavay ni uxintʼi va kaskʼiniyeʼe ixʼaqtsul ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. 25Ex chuncha ni jatsiʼi va taun laqatsʼalaj tanuchal taʼan ixvil ni jalhachimoʼonu, va junil: —Yu kitʼin iknajun chavaycha niman kʼixtʼaqnin laqa ay plato yu ixʼaqtsul ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. 26Tejkan chuncha junkal ni jalhachimoʼonu Herodes, va ayaj maqaninil. Pero ixjunitacha ni laqsaval kaxtaqniyaʼ yu kaskʼinacha, vachu ni lapanakni yu lakjuntaʼitacha lakvayti va taqasmakʼol ixchivinti yu junil ni jatsiʼi. Xlhiyucha jantucha lay kamapaxal ixjatapastakʼati. 27Ex chuncha ni jalhachimoʼonuʼ Herodes niman lhijunil qayntaun ixtropa kaʼal iniʼ ixʼaqtsul ni Juan yu maqchajʼavanaʼ. 28Ex ni tropa va al ni laka pachʼin, va chaqxʼinil ixʼaqtsul ni Juan, ex lhiminil laqa ay plato, xtaqnilcha ni jatsiʼi. Ex yu jatsiʼi va maqxtaqnil ixnati ixʼaqtsul ni Juan. 29Ex chuncha yu ixtʼaltanan ni Juan tejkan takʼatsalcha ni maqnikal, va takiʼinilcha ixlakatunaj. Va talhaʼalcha maknunun laka putaknun. 30Ex taval yu ixjamalaqachantacha ni Jesús va talaqminchoqol ni Jesús. Va talaqputeʼel tachun yu tamakal ali yu tamalaninil. 31Ex ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan: —Chavay ni uxiknankʼan kʼatʼantʼikcha taʼan jantu tʼujuʼ lapanakni, kaʼaucha jastaknan kilaqʼamankʼan. Yuʼuncha va jantu lay katastaknal taun panchʼixcha para katavayl, va por ixtamin, ixtaʼan pumalhuu lapanakni. Xlhiyucha chuncha naul ni Jesús. 32Ex va chuncha va tatajulcha laka barco. Va taʼal jastaknan xʼamankʼan taʼan jantu tʼujuʼ lapanakni. 33Pero lhuvaj lapanakni talaqtsʼil tejkan al, va talaqmispal. Ex chuncha pumalhuu xalapanakni ni laka putaulanaxna va tatakyauʼal laka tʼun. Taval yuʼuncha pʼunaj tachaʼal, yu Jesús kun ixtʼaltanan va astan tachaʼal. 34Tejkan ni Jesús taxtulcha laka barco va jalaqtsʼil lhuvaj lapanakni. Va jalakmapaynil ni lapanakni, ixtaʼalinta tacha borregos yu jantu kaʼalil qayntaun yu kalaklhistaklhi. Ex chuncha ni Jesús aqtaylcha jalakmalaniy, va pulhuu chivinti jalakmasunil. 35Ex chuncha tejkan toqoxalcha ixtʼaltanan ni Jesús talaqmil, va tanajun: —Aniy jantu tʼujuʼ chaqan, chavaycha toqoxalcha. 36Kʼalakmastʼakʼachʼoʼo ni lapanakni kataʼanchalcha inin ixvaytikʼan ukstsʼuniy taʼan alin lakstʼuniy putaulanaxna. 37Ex ni Jesús va lakjunil: —Uxiknankʼan kalakvavatʼik. Ex yuʼuncha va tanaul: —¿Ex kijnankʼan kajkʼanau inin vayti para kaklakvavayau? Maqskʼiniy lhuu tumin ni kaklhiʼiu yu kataʼul, kaval 200 julchan lhitapatsa. 38Ex chuncha ni Jesús va naul: —¿Tas chuncha maʼalinatʼikcha mivaytikʼan? Kʼapʼinchʼipitik laqtsʼinin. Tejkan takʼatsalcha tachun ixʼalinta, tanaul: —Va aqskis pan ali aqxtʼuy jatanti. 39Ex ni Jesús jalaqmalaqachal katalhijunil ni lapanakni para katataulal oqxlaqtamin taʼan alin lakstakʼau jatsʼinan. 40Ex chuncha ni lapanakni tataulalcha tamin ciento, yu alati va tataulal pakltamin ciento. 41Ex chuncha ni Jesús chʼapalcha ni aqskis pan ali yu aqxtʼuy jatanti. Talaqstʼal ni laktʼiyan, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex chuncha laqcheʼelcha ni pan, jalaqxtaqnilcha ixtʼaltanan para katamapitsinilcha ni lapanakni. Vachu jalaqcheʼeniʼol tachun ni lapanakni ni anchanuʼ aqxtʼuy jatanti. 42Tachun tavaynʼol, va tus ox taʼotsaʼol. 43Ex chuncha tapusakchoqol yu xajchal xatalaqcheʼeniʼ ni pan kun ni jatanti. Va tus laqakautʼuy canastas tamaʼaqtsamal. 44Ni joʼakna yu tavayl va laqakis mil. 45Ex ni Jesús va niman laklhijunilcha katatajuchoqolcha ni laka barco ixtʼaltanan para kataʼanchoqolcha ni Betsaida. Ni Jesús jantu niman kalaktʼaʼal. Vananaj ixtʼajun lakmastakʼanaʼ ni lapanakni. 46Tejkan lakmastakʼaʼochoqolcha ni lapanakni ex ni Jesús va al tapayniniʼ Dios laka aspajun. 47Tejkan putsʼislhicha, yu ixtʼaltanan ixpakltauncha lakamar ixtaʼanta laka barco. Ni Jesús va ixʼamancha ixyal ni lakatʼun. 48Ex ni Jesús jalaqtsʼil ni ixtʼaltanan va tacha jantu kalal katamaltanal ixbarcokʼan. Yu un va ayaj pʼasni ixʼunilata taʼan ixtapuʼanta. Tejkan tunkumintacha ni Jesús va iltanajmintacha la ixʼukxna lakxkan. Va ixlaqmaqxapuʼiniputun ixtʼaltanan. 49Pero tejkan talaqtsʼil ni iltanajminta la ixʼukxna ni lakxkan talhilal va taun maqtsʼisvanaʼ. Ex va tamatʼasal. 50Tachun yu talaqtsʼil, va ayaj tatalhanal. Ex ni Jesús niman jaxaqalal, va lakjunil: —¡Ay kʼamakʼatʼik melhanutkʼan! Va kitʼin. Jantu katʼalhanantʼik. 51Ex ni Jesús va tajulcha laka barco taʼan ixtatajumanal. Ni un va vakcha junchoqol. Ex yuʼuncha tatalhanal, va tus vak takʼatsal. 52Vananaj ayaj pʼas ixtajunita ixjalhanutkʼan. Jantukaʼ ox ixtamalaqasiy tichichuncha lapanaki junita yu lalhaval ni pan. 53Tejkan tapatukukchalcha ni lakamar va tachaʼalcha xalakatʼun Genesaret, tachʼiʼulalcha ni barco. 54Tejkan tataxtul laka barco ni Jesús ali ixtʼaltanan, ex yu lapanakni va niman tamispal. 55Ex tatakyauʼal inin yu taqanʼanin tus tachun ni anchanuʼ lakatʼun. Talaklhiminil laka putaman taʼan ixtakʼatsay ni ixtaulay Jesús. 56Ni Jesús tejkan ixtiʼukxuntayay lakstʼuniy putaulan, lajʼay putaulan, laka kuxtu, mas va toʼoxtaycha kaval, va si ixtamamaniy ni lakatinixnan ni taqanʼanin. Ixtatapayniniy ni Jesús para lay katachʼapanil vamun ixpiktuʼ ni ixlaqchʼiti. Ex tachun yu tachʼapanil va si taʼayajnanʼochoqol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\