SAN MARCOS 7

1Taun julchan ni fariseos ali alati yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va tatalakanunil ni Jesús. Va taminchal ni Jerusalén. 2Talaqtsʼil lati ixtʼaltanan ni Jesús va ixtavajin mas jantu ixtamaqchaʼay tacha lhinajun ixputsukukʼan. Ex jantucha ox katalhilal. 3Yu fariseos ali tachun yu alati israelitas yuʼuncha ixtamakay tacha ixputsukukʼan yu maqancha ixpayankʼan. Jantu aqtaun lakmakxkiliu ixtavajin, va si pʼunaj ixtamaqchaʼay tacha lhinajun ixputsukukʼan. 4Vachuʼ tejkan ixtaʼiy tuʼuchun laklhitamau, pʼunaj ixtachaʼaʼelay ex ixtaʼuy. Vachu ayaj pulhuvaj ixtamakay tacha ixputsukukʼan, ixtachaʼay vasos ali kasvilas, xapuvay yu jamakanti kun tsasnati vachu yu putaman. 5Ex chuncha yu fariseos ali yu ixtamalaniy ixlhachimoʼonkʼan va tajunil ni Jesús: —¿Valiʼiycha mintʼaltanan jantu tataylhaʼan yu kimputsukukʼan yu tacha ixtamakay yu maqancha kepayankʼan? Yu mintʼaltanan valiʼiy tavajin mas jantu tamaqchaʼay tacha lhinaunkan. 6Ex ni Jesús va lakjunil: —Ni uxiknankʼan va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Ni Isaías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yucha vas ixnajun, va inchineʼ tsʼoqlhi: Ni aniy lapanakni vamun kun ixkilkʼan kintatoʼoyay. Yu ixjalhanutikʼan va ayaj maqati alinta kun kitʼin. 7Mas ayaj kintatoʼoyay jantu tuʼuchun ixtapal kaval, jantu laqsaval yu tamalaninin, va ixjatapastakʼatkʼan lapanakni. 8Chavay uxiknankʼan va makʼauntʼijlayatʼik yu lhinajun Dios. Tʼaylhipʼinatʼik yu talhinajun lapanakni. 9Vachuʼ lakjunil: —Chavay yu lhinajun Dios valiʼiy makʼauntʼijlayatʼik. Vamun tamaqamayan katʼaylhipʼintʼik tacha uxiknankʼan mimputsukukʼan. 10Ni Moisés yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, va naul: “Katʼoʼoyatʼi ni mimpay ali minati.” Vachu va naul: “Yu jantu ox lhichiviniy ixpay ali ixnati yucha maqskʼiniy kanil.” 11Pero yu uxiknankʼan naunatʼik ni qayntaun lapanaki lay kajunil ixpay ali ixnati: “Laqsaval tachun yu klhitʼajun va Korbán (va naunputun va ixnavin Dios). Xlhiyucha jantu lay klaʼaqtayjuyau.” 12Incha chuncha najun, ex yu uxiknankʼan naunatʼik jantucha maqskʼiniy kalaqʼaqtayjul ixpay ali ixnati. 13Chuncha ayaj akchʼintʼamayatʼikcha yu lhinajun Dios. Va ayaj tʼoʼoyaniyatʼik yu tacha ixtamakalhiminta ixputsukukʼan mimpayankʼan maqancha. Pulhuvaj axtoqnuʼ chuncha makʼayatʼik. 14Ex chuncha ni Jesús jalaktʼasaʼil yu ixtalhavaxtu lapanakni, va jalakjunil: Kilaqalasmakvi mintachunkʼan, ox kʼamalaʼasitʼik. 15Yu uy ni lapanaki, yucha jantu maqtaqalhiniy ixjatsukunti. Yu maqtaqalhiniy va yu kiltaxtuy. [ 16Chavay incha alin mimpaqasmakkʼan, va kaʼasmaktʼikcha.] 17Ex chuncha ni Jesús tejkan lakmakaulcha ni lapanakni, va tanul la ixpulakna ni laqa chaqaʼ. Ex chuncha ixtʼaltanan va talhisakmil yu naunputun ni chivinti yu ixlakmalanita ni lapanakni. 18Ex ni Jesús va jalakjunil: —¿Chavay mas uxiknankʼan jantu malaʼasiyatʼik? ¿Jantu malaʼasiyatʼik ni tachun yu uy qayntaun lapanaki ni yucha jantu maqtaqalhiniy? 19Yu uy jantu tanuyachal la ixjalhanuti. Tajuyachal la ixpuvintu ex astan taxtuchoqoy. Tejkan chuncha naul ni Jesús va masul ni puchux lhiʼuti va si ox kʼaʼutʼi. 20Ex chuncha vachu naul ni Jesús: —Yu maqtaqalhiniy qayntaun lapanaki va yu minachal la ixpulakna. 21La ixpulakna ni lapanakni, la ixjalhanutikʼan, ancha minachal yu jantu lajʼox jatapastakʼati, xlhiyucha tatʼatamay lapanakni yu jantu ixnavinkʼan kaval, tamaqamaʼojoy tachun yu jantu lajʼox, jamaqninin, 22taʼalhavanan, taʼaqspʼuknin, talaktuʼunun, tamakanunun, taputʼajuncha la ixjatsukuntikʼan, taʼakchaʼanan, tamanuy jalaklkanti, ixʼamankʼan ay lakmakakan, jantu lakpastaknan. 23Tachun ni anchanuʼ axtoqnuʼ yu jantu lajʼox, yucha minachal la ixpulakna ni lapanaki, ex chuncha maqtaqalhiniy. 24Ex chuncha ni Jesús taxtuchalcha, va al xalakaputaulanin ni Tiro ali Sidón. Ex chuncha tejkan chaʼal, tanul aqataun chaqaʼ, va ixnajun jantu matichun kakʼatsal taʼan taulal. Pero jantu lay katamaqsaqlhi. 25Qayntaun xanati ixlhitʼajun qayntaun lakatʼuniy ixjatsiʼi yu ixlhitʼajun yu jantu ox espíritu. Tejkan kʼatsal ni ancha vil ni Jesús, va niman laqʼal, va talakaputatamanil la ixchʼajaʼ. 26Ni xanati jantu israelita kaval, va ixchiviniy lhigriego, tsukuchal xalakatʼun Sirofenicia. Yucha tapayninil ni Jesús ni kamaxtunil yu jantu ox espíritu ni istsiʼi. 27Pero ni Jesús va junil: —Pʼunaj maqskʼiniy kaklakvavaʼelal ni kintʼaʼisraelitas. Jantu ox ni kʼalakmaxtʼunin ixvaytikʼan ni jasʼatʼan para kʼalaqxtʼaqnin yu xʼoyun. 28Ex chuncha ni xanati va naul: —Ka chun, Jalhachimoʼonuʼ. Pero mas yu xʼoyun yu tavilanal ixtaʼapuʼ laka mesa talaksakʼuycha ixtalaqcheʼekʼan ni jasʼatʼan yu talakamakajun. 29Ex chuncha ni Jesús va junil: —Ka chun, la ox tacha xanaʼun. Laycha kapʼinchʼoʼo. Yu mintsiʼi makaunchoqolcha yu jantu ox espíritu. 30Ex chuncha ni xanati va anchoqolcha. Tejkan chaʼanchoqol la ixchaqaʼ, yu ixjatsiʼi va makaunchoqotacha yu jantu ox espíritu. Va saqcha machoqol la ixputaman. 31Taval ni Jesús va minchoqochalcha xalakatʼun Tiro, va pumil Sidón, tapasal lakamar Galilea, va chinchal xalakatʼun Decápolis. 32Ancha talhiminil ni Jesús qayntaun joʼati aqatapa, vachu jantu lay vas ixchiviniy. Ex chuncha va tatapayninil ni Jesús para kamoqslanil ixmakaʼ la ixlakatunaj ni anchanuʼ aqatapa. 33Ex ni Jesús va lhilhaʼal ni aqatapa taʼan jantu katatayal ni lapanakni. Ex ancha akatutamaknul kun ixmakaʼ la ixʼaqaxqol. Vachu chujval ixmakaʼ ni Jesús va moqslanil la isimaʼati ni aqatapa. 34Ex ni Jesús talaqstʼal ni laktʼiyan, va tus pulmaniyaʼil ni ixaniti, va naul: —¡Efata! (Va naunputun ¡Katalaqltiʼal!) 35Ex niman laycha qasmaknal, yu isimaʼati va oxicha junchoqol, ox ixchiviniy. 36Ni Jesús laklhijunil ni jantu matichun katalaqputeʼenil pero mas chuncha ixlakjunkan va apalay ixtalaqputeʼey. 37Ex chuncha ni lapanakni tus taun talhilal ni Jesús, va ixtanajun: —Tachun yu lajʼox lay makay. Chavay yu aqatapanin jamaqasmaknichoqoy, vachuʼ yu janunun lakmachivinichoqoy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\