SAN MARCOS 8

1Ex chuncha taun julchan va lhuvaj lapanakni ixtaʼaqxtoqnun, ex chuncha yu ixvaytikʼan jantu tʼujucha ixjunita. Ex chuncha ni Jesús va lakjuntaʼil ni ixtʼaltanan va lakjunil: 2—Va ayaj klakmapayniy ni lapanakni. Paqtʼutucha kintatʼaʼalinta ni kitʼin, jantu katalhitsukul tuʼuchun yu kataʼul. 3Incha kaklaqmalaqachachoqol la ixchaqakʼan sin vayti ka va lay katalaqavitil ni lakatin. Lati va la maqati machaqan. 4Ex tanaul ixtʼaltanan: —Ni aniy jantu matichun kataulal. ¿Tas oxtay lay kalaqxtaqnikal ixvaytikʼan ni anchanuʼ lapanakni aniy taʼan jantu matichun kataulal? 5Ex ni Jesús laklhisakmil ixtʼaltanan, va lakjunil: —¿Tas chuncha pan maʼalinatʼik ni uxiknankʼan? Ex tanaul: —Va aqxtujuncha alin. 6Ex ni Jesús laklhijunilcha ni lapanakni katataulalcha lakatʼun. Chʼapalcha ni anchanuʼ aqxtujun pan, va tapayninil ni Dios. Taval laqcheʼelcha ni pan, va jalaqxtaqnilcha ni ixtʼaltanan. Ex yuʼuncha tamaqpitsinil ni lapanakni. 7Vachu ixtamaqalin tsʼuniy yu lakstʼuniy jatanti. Ex yu Jesús xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios, va laqcheʼelcha, ex vachu lhinaul ixmapitsika. 8Ex chuncha tus tachun tavaynʼol va tus ox taʼotsal. Taval tamaqxtoqlhi yu xatalaqcheʼeniʼ yu xajchal. Laqchaʼal laqatujun qaychʼi. 9Ni lapanakni yu tavayl va laycha laʼatʼati mil. Ex chuncha ni Jesús va lakmastakʼachoqolcha ni lapanakni. 10Ex va jalaktʼatajuchoqolcha ixtʼaltanan laka barco. Va taʼal xalakatʼun Dalmanuta. 11Ex chuncha tachinchal ni yu fariseos va taʼaqtayl talakchiviniy kun Jesús. Ixtalaqtsʼintanuputun, tanajun kalakmasunil taun ay axtoqnuʼ yu minachal laktʼiyan. 12Pero ni Jesús tus pulmaniyaʼil ixaniti, va naul: —Ni uxiknan yu chavaycha tʼaunatʼik, ¿valiʼiycha skʼinatʼikcha taun ay axtoqnuʼ yu lay kilapumispau? Laqsaval klajunau ni jantu klamasuniyau. 13Taval ni Jesús lakmakaulcha ni lapanakni, tajuchoqolcha laka barco, va alcha tukuktachal lakamar. 14Yu ixtʼaltanan ni Jesús va takauklhi katalhaʼal ixtiyutkʼan, vamun aqxtaun pan ixtalhaʼanta taʼan ixtapuʼanta laka barco. 15Ex chuncha ni Jesús jalaqxaqalal ixtʼaltanan, va lakjunil: —Kʼalhistʼajkʼantʼik kun yu ixlevadurajkʼan ni fariseos ali Herodes. 16Ex chuncha ixtʼaltanan taʼaqtayl talaxaqalay siya yuʼuncha, va talajuniy: —Jantu kalhimiu ni kintiyutkʼan, va xlhiyucha chuncha najun. 17Ni Jesús lajkʼatsanil yu ixtatʼajun lhilakchivinin, va lakjunil: —¿Valiʼiycha naunatʼikcha ni jantu maʼalinatʼik mimpankʼan? ¿Jantukaʼ malaʼasiyatʼik? ¿Va ayaj laqpʼasnin miʼaqtsulkʼan? 18Mas alin milaqchulkʼan va tacha jantu pʼalakʼavananatʼik. Mas alin mimpaqasmakkʼan va tacha jantu asmaknanatʼik. ¿Jantucha pʼastʼakʼatʼik yu tapasal? 19Tejkan klakmapitsinil ni anchanuʼ aqskis pan yu laqakis mil lapanakni, ¿tas chuncha canasta maqxtʼoqtʼikcha yu xatalaqcheʼeniʼ? Ex yuʼuncha va tanaul: —Laqakautʼuy canasta. 20Ex lakjunchoqol: —Tejkan klakmapitsinil ni anchanuʼ aqxtujun pan yu laʼatʼati mil joʼakna, ¿tas chuncha qaychʼicha maʼaqtsʼamatʼik? Ex va tanaul: —Laqatujun qaychʼi. 21Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —¿Ex jantukaʼ malaʼasiyatʼik? 22Ex chuncha tejkan ni Jesús ali ixtʼaltanan tachaʼal laka putaulan Betsaida, va lhiminikal qayntaun laʼachʼix. Va tapayninikal kamoqslanil ixmakaʼ. 23Ex chuncha ni Jesús maqchʼapal ni laʼachʼix va lhaʼal ixlhimaqspaʼ ni putaulan. Ancha lhixapanil ixchujʼuti la ixlaqchul ni laʼachʼix, vachu moqslanil ixmakaʼ. Ex va lhisakmil incha laycha laqtsʼin tuʼuchun. 24Ni laʼachʼix va lakavananchoqolcha, ex naul: —Chun, klaqlaqtsʼin ni lapanakni. Tatasuy tacha jakʼivinancha yu taltananta. 25Ex ni Jesús va aqtaun moqslanichoqol ixmakaʼ la ixlaqchul. Ex chuncha ni joʼati va laycha lakavanal, va tus maqati tachun ox jalaqtsʼil. 26Ex ni Jesús malaqachachoqol la ixchaqaʼ, va junil: —Jantucha kapʼinchʼoʼo ixpulakna ni laka putaulan, vachuʼ jantu matichun kʼaʼun yu ancha kataulal. 27Taval ni Jesús ali ixtʼaltanan taʼal yu xaputaulanin taʼan ukstsʼuniy yu ay laka putaulan Cesarea de Felipo. Tejkan taʼantacha lakatin, ni Jesús jalaklhisakmil ixtʼaltanan, va lakjunil: —¿Tas ayuchacha talhilay ni lapanakni ni kitʼin ijkunita? 28Ex ixtʼaltanan va tajunil: —Lati lapanakni tanajun va Juan kʼatʼi yu jamaqchajʼavanaʼ. Alati tanajun va Elías kʼatʼi. Yu alati tanajun va xaqayntaun kʼatʼi yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 29Ex chuncha ni Jesús va lakjunil ni ixtʼaltanan: —Chavay yu uxiknankʼan, ¿tasʼayucha naunatʼik ijkunita ni kitʼin? Ex chuncha yu Pedro va junil: —Uxintʼi va Cristo kʼatʼi yu malaqachatan ni Dios. 30Ex ni Jesús va jalaqxaqalal ixtʼaltanan para jantu matichun katalaqputeʼenil ni va yucha ni Cristo. 31Ex chuncha ni Jesús va aqtaynilcha jalakmalaniy ixtʼaltanan, lakjunil ni yucha yu Sasʼatʼa Lapanakni kamaqanlqajnanaʼ. Naul ni yu lajʼay xapaynin ali yu xaʼukxtinin kuras vachu yu tamalaninin ixlhachimoʼonkʼan, yuʼuncha katalaktanchaniyaʼ. Vachuʼ naul ni katamaqniyaʼ pero yu laʼatʼutunuʼ julchan kakujchoqoyaʼ. 32Vas lakjunil ni chuncha kunaʼ. Ex ni Pedro va tumpaj lhaʼal ni Jesús, aqtayl laqʼaymay por yu naul. 33Ex ni Jesús talaqaspʼiklhi, jalaqtsʼil yu alati ixtʼaltanan, laqʼaymachoqol ni Pedro, va junil: —¡Tumpajcha kaʼuntʼi kun kitʼin, Satanás kʼatʼi! Jantu pʼastʼakʼa tacha pastakʼa ni Dios, va pʼastʼakʼa tacha tapastakʼa ni lapanakni. 34Ex ni Jesús lakjuntaʼil ni ixtʼaltanan ali yu alati lapanakni yu ancha ixtavilanal, va jalakjunil: —Incha matichun kintʼatiʼukxuntayaputun, yucha jantucha lay makay yu makaputun. Kaval tacha kalhaʼal ixkurus, ex chuncha lay kintʼatiʼukxuntayalcha. 35Chavay ni lapanaki yu ayaj lhitsukuputun ixjatsukunti, ni yucha kamaqatsʼanqayaʼ. Pero yu maqatsʼanqay ixjatsukunti por kitʼin y por laqputeʼey yu ox chivinti, yucha kalhitsukuchoqoyaʼ. 36¿Tisuncha lhajaycha qayntaun lapanaki incha kalhitsukuʼol tachun yu alin lakamunukpaʼ pero va maqatsʼanqay ixjatsukunti? 37¿Tas kapulhitsukuchoqoyaʼ ixjatsukunti? 38Ni lapanakni yu chavaycha tatʼajun va tamaqtaqalhinin y talaktuʼunun. Incha qayntaun lapanaki kilhimaxanan ni kitʼin kun kinchivinti, ex ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki vachu kaklhimaxananaʼ ni yucha, tejkan kakminchoqotachal la ixtapʼasta kimPay kun ixmayulnin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\