SAN MARCOS 9

1Ex chuncha vachuʼ lakjunil ni Jesús: —Laqsaval klajunau, lati lapanakni yu chavay aniy taʼalinta, jantu kataniyaʼ tus katalaqtsʼinʼelayaʼ tacha kunaʼ tejkan ni Dios kalhachimoʼonunaʼ aniy lakamunukpaʼ kun tachun ixtapʼasta. 2Ex tejkan laqachaxan julchan val, ni Jesús va al taun ay aspajun. Vamun jalaklhaʼal ni Pedro ali Jacobo ali Juan. Ex chuncha la ixlakaʼukxpukʼan ni yuʼuncha, ni Jesús va tapaxal tacha ixtasuta. 3Yu ixlaqchʼiti va tus kʼuliksnaʼ val, tus ox yaqaq val. Ixyaqaqaxtu va tus jantu matichun lay temaniy ixchaʼaka tacha val. 4Ex vachu yu Elías ali yu Moisés tatasul, va ixtatʼajun lakchivinin kun Jesús. 5Ex chuncha ni Pedro va junil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, ¡La ox kʼalintau aniy! Chavay klamakaniyau aqatʼutu moqltaʼ. Aqataun para uxintʼi, yu aqataun para Moisés yu aqataun para Elías. 6Yu Pedro jantucha ixkʼatsay yu ixnajun. Yucha ali ixtʼaltanan va ayaj ixtatalhananta. 7Ex chil laqataun taputsʼi, va laqʼoqxtʼaqyaukal. Chivinkal laka taputsʼi, va naunkal: —Ni aniy kintsʼal yu kʼachaniy. La ox kʼaʼalasmaktʼik. 8Ex va chuncha, va tus xvilin talakavananʼol, va jantucha matichun katatʼatayal. Vamuncha ni Jesús xʼaman ixyal. 9Tejkan taminchoqochalcha ni aspajun ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan ni jantu matichun katalaqputeʼenil yu talaqtsʼil tus tejkan kakujchoqoyaʼ laka janinin ni yucha, yu Sasʼatʼa Lapanaki. 10Ex chuncha valiʼiycha vak taval, jantu matichun kataputeʼenil. Pero siya yuʼuncha va ixtalalhisakmiy tisuncha naunputuncha ni kakujchoqoyaʼ laka janinin. 11Ex va chuncha va talhisakmil ni Jesús: —¿Valiʼiycha yu xajamalaninin yuʼuncha tanajun ni pʼunaj kaminʼelayaʼ ni Elías ex astan kaminaʼ ni Cristo yu kamalaqachayaʼ Dios? 12Ex ni Jesús va naul: —Chun, laqsaval, ixchivinti Dios najun ni Elías pʼunaj kaminʼelayaʼ, kalaqlaʼoxiyaʼ tachun. ¿Ex tacha lhitsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu Sasʼatʼa Lapanaki? Najun ni tejkan kaminaʼ, va jantu ox katalaqtsʼinaʼ, ayaj kamaqanlqajnanaʼ. 13Kitʼin klajunau qayntaun tacha Elías kilatachilcha. Ni lapanakni jantu katalaqaʼil, va tamakaʼol tachun yu yuʼuncha tamakaniputulcha, va xajchal tacha maqancha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios. 14Taval taminchoqolcha taʼan ixtavilanal yu alati ixtʼaltanan. Laqtsʼil qaynlhuu lapanakni tus xvilin ixtamalaqachoqoxnuta. Vachu ancha ixtaʼalinta yu ixtamalaniy ixlhachimoʼonkʼan. Yuʼuncha ixtatʼajun lalaqʼaymanin kun ixtʼaltanan ni Jesús. 15Tejkan talaqtsʼil ni Jesús va tus tachun vak takʼatsal, tatakyaulaqʼalcha mastakʼanan ni Jesús. 16Ex ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan: —¿Tisuncha tʼaunatʼik lalhilaqʼaymanin? 17Ex qayntaun xapay yu ancha ixyal, va naul: —Jamalaniniʼ, yu kitʼin klhiminitan ni kesʼatʼa, va lhitʼajun yu jantu ox espíritu, va janunuʼ makay. 18Mas va toʼoxtaycha chʼapayachalcha ni anchanuʼ jantu ox espíritu tus maqtay lakatʼun. Aqtayniycha qalpuputamay ni lakatʼun, tus kʼatʼuj kʼatʼuj lakmakaniy ixtatsalati, tus ox evij jun ixlakatunaj. Chavay yu mintʼaltanan klaklhijunil ni palay katamakal pero jantu lay palay katamakal. 19Ex ni Jesús va naul: —¡Yu uxiknan jantu lay lhakʼapʼupʼinatʼik! ¿Tus tavanancha kaktamakaunaʼ kun uxiknan? ¿Tus tavanancha kaklatayaniyaucha? Kʼalhitʼantʼikcha aniy ni tsʼal. 20Ex va lhiminkalcha ni tsʼal. Yu jantu ox espíritu tejkan laqtsʼilcha ni Jesús, va aaqtaun chʼapachoqolcha. Va maqtal lakatʼun, maxkapʼiknil, va qalpuputamalcha. 21Ex ni Jesús va naul: —¿La maqancha aqtaynita? Yu japay va naul: —Vananajcha tus ixpulakatʼunixtucha. 22Yu jantu ox espíritu tsaj maqtay laka jikmi, vachu lakxkan, va laycha kamaqnilcha. Incha lay makʼay tuʼuchun, va knajun kilamapayniu, kilaʼaqtayjuu. 23Ex chuncha ni Jesús va naul: —Incha lay lhakʼapʼupʼin. Yu lhakapuʼanan tus tachun lay makaniʼokan. 24Ex chuncha yu ixpay va tus pʼas tʼasal va naul: —¡Chun! ¡Klhakapuʼan! ¡Va knajun kʼiʼaqtʼayʼutʼi para apalay ox kaklhakapuʼal! 25Ex chuncha ni Jesús tejkan jalaqtsʼil ni tatakyauminta alati lapanakni va aqtaynil laqʼaymay yu jantu ox espíritu, va naul: —¡Uxintʼi janunuʼ aqatapa espíritu kʼatʼi, kitʼin kunan kʼamakʼaunchʼoʼocha ni aniy tsʼal. Jantucha aaqtaun kachʼapʼachʼoʼo! 26Ex va chuncha ni espíritu tus sqau tʼasal, va aqtaun maxkapʼiknil ni tsʼal, ex chuncha va taxtunichoqolcha la ixlakatunaj. Va makaul tacha janinicha. Ex chuncha yu alati lapanakni va ixtanajun: —¡Ka va nilcha! 27Pero yu Jesús maqchʼapal, va maʼostaulnil, ex ni tsʼal va tayachoqolcha. 28Ex chuncha ni Jesús va tatʼatanul ixtʼaltanan laqa chaqaʼ. Ex yuʼuncha va saq talhisakmil ni Jesús, va tajunil: —¿Valiʼiycha ni kijnankʼan jantu lay kakmaxtuu ni anchanuʼ jantu ox espíritu? 29Ni Jesús va jalakjunil: —Incha maxtʼupʼutʼun tacha anchanuʼ jantu ox espíritu, ex maqskʼiniy kaskʼin Dios [kun taskʼajati]. 30Ex chuncha tejkan taminchoqochalcha va tatapasal xalakatʼun Galilea. Ni Jesús va ixnajun jantu matichun kakʼatsal ni toʼoxtay taʼal. 31Va ixtʼajun jalakmalaniniʼ ixtʼaltanan ixlaqʼamankʼan, va ixlakjuniy: —Kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanakni kakmaqxtaqnikanaʼ la ixtamakakʼan ni lapanakni. Kintamaqniyaʼ pero tejkan katapasayaʼ paqtʼutu ex kaktakukchoqoyaʼ. 32Yu ixtʼaltanan va jantu ixtamalaqasiy yu ixlakjunkan. Va ayaj ixtatalhauniy xlhiyucha jantu katalhisakmil tisuncha ixnaunputuncha ni anchanuʼ chivinti. 33Ex tachaʼalcha ni laka putaulan Capernaúm. Tejkan ixtavilanal laqataun chaqaʼ, ex ni Jesús va laklhisakmil, va lakjunil: —¿Tis va suncha ni lhilakchʼivinatʼikcha ni lakatin? 34Yuʼuncha va tus saq taval. Yu lakatin va ixtalhilakchivijminta taʼayucha yu apalay ay. 35Ni Jesús va taulalcha, va lakjuntaʼil yu pumakautʼuy ixtʼaltanan, va lakjunil: —Incha matichun junputun yu apalay ay, ex maqskʼiniy kaval yu apalay lakatʼuniy, tacha qayntaun oqxtamati yu kalaqʼaqtayjuʼol tachun yu alati. 36Ex ni Jesús va maqchʼapaʼil qayntaun jasʼatʼa, va ancha maqayaul la ixtalakaʼukxpukʼan. Va chʼixtaulal ni jasʼatʼa, va lakjunil ixtʼaltanan: 37—Yu laqaʼiy qayntaun jasʼatʼa tacha yu aniy va por chuncha klhinajun ni kitʼin, yucha vachu kilaqaʼiy ni kitʼin. Yucha kilaqaʼiy jantu vamun ni kitʼin, vachu laqaʼiy yu kimalaqachata. 38Ni Juan va junil ni Jesús: —Jamalaniniʼ, ni kijnankʼan klaqtsʼiu qayntaun lapanaki vachu maxtuy yu jantu ox espíritu, va mapaqaʼuy mintaqaʼuti. Pero ni yucha jantu kintʼaltanakʼan kaval, ex yu kijnankʼan klaktanchaniu. 39Ni Jesús va naul: —Jantu maqskʼiniy kʼalaktʼanchʼanitʼik. Taʼayucha yu mapaqaʼuy ni kintaqaʼuti ex chuncha pulay makay yu lajʼay axtoqnuʼ, yucha chʼantaun kun kitʼin. Yucha jantu lay kilaktuʼuy. 40Yu jantu kintaxkayyan yuʼuncha va kintaʼaqtayjuyan. 41Laqsaval klajunau yu kataxtaqnin mas va taun tasa xkan va por kilapanakni untʼatʼik, yucha kalaqaʼiyaʼ ixlhilhajati. 42’Mas va taʼayuchacha kaval incha kamakal para kamaqtaqalhinil qayntaun kilapanaki tacha yu aniy lakatʼuniy jasʼatʼa, ex ni yucha ayaj lhitaʼay katapasayaʼ. Apalay ox kaval ni kapixtuchʼiʼulakalcha kun xachiyux pachʼikni, ex kaʼankalcha ixmajʼanka lakamar. 43Chavay incha makʼapʼutʼun talaqalhin kun mimakaʼ, apalay ox kaval ni kʼachʼaqxmajʼacha. Apalay ox kʼatʼanuchiy makltʼul taʼan alin yu ox jatsukunti y jantu ox kʼatʼanuchiy ni laqnin kun maktʼuy laka jikmi taʼan maqtajita yu jantu aqtaun mixa. [ 44Ancha jantu aqtaun miʼojoy ni lakstʼuniy tsapul vachuʼ jantu aqtaun mixa ni jikmi.] 45Vachuʼ incha kaʼuxipʼi makanaʼ talaqalhin la minchʼajaʼ, apalay ox kaval ni kachʼaqxmajʼacha. Apalay ox mas va chʼanltʼul kʼatʼanuchiy taʼan alin yu ox jatsukunti. Jantu ox kʼatʼanuchiy ni laqnin kun minchʼantʼuy taʼan maqtayvil ni jikmi yu jantu aqtaun mixa. [ 46Ancha jantu aqtaun miʼojoy ni lakstʼuniy tsapul vachuʼ jantu aqtaun mixa ni jikmi.] 47Vachuʼ incha kʼamakʼapʼutʼu talaqalhin por yu laqtsʼin la milaqchul, apalay ox kaval ni kʼalakpʼumaxtʼukʼa milaqchul. Apalay ox mas vamun milakputaun kʼatʼanuchiy taʼan lhachimoʼonun ni Dios y jantu kʼatʼanuchiy ni laqnin kun milakputʼuy. 48Ancha jantu aqtaun miʼojoy ni lakstʼuniy tsapul vachuʼ jantu aqtaun mixa ni jikmi. 49Tachun kalaqlaʼoxikanaʼ kun jikmi, vachu va tacha tachun lapaxkan laʼoxikan kun matsati. 50Ni matsati va ox. Pero tejkan jantucha sʼoʼo jun ex jantucha lay sʼoʼo junchoqoy. Ox katʼiʼukxuntʼayatʼik ex kaxajtachal tacha kʼalhitsʼukʼutʼik matsati. Chuncha lay oxamaktaun kalatʼatʼiʼukxuntʼayatʼik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\