SAN MATEO 10

1Ex ni Jesús lakjuntaʼil yu pumakautʼuy ixtʼaltanan. Va jalaqxtaqnil ni lhachimoʼon para katamaxtul ni jantu lajʼox espíritus, y para lay katakʼuchʼuʼol tapuchux taqanʼati kun tapuchux lakaxkati. 2Ni aniy va yu ixtaqaʼutikʼan yu pumakautʼuy ixjamalaqachanti ni Jesús. Yu xapʼunaj va Simón yu vachu ixjunkan Pedro, ali Andrés yu ixlaqaj, ali Jacobo kun Juan yu istsʼalan Zebedeo, 3ali Felipe ali Bartolomé ali Tomás ali Mateo yu ixchʼinin impuestos, ali Jacobo yu istsʼal Alfeo, ali Lebeo yu vachu ixjunkan Tadeo, 4ali yu aqayntaun Simón yu ixlhiyal xapartido cananista, ali yu Judas Iscariote yu astan maqxtaqlhi ni Jesús. 5Ex ni Jesús va jalaqmalaqachalcha ni anchanu pumakautʼuy, pero jalaqxaqalaʼelal, va lakjunil: —Jantu kʼapʼintʼik la ixputaulankʼan yu valiʼiy lapanakni y vachu jantu kapʼintʼik la xaputaulanin Samaria. 6Apalay ox kajalaqpʼintʼik ni xalapanakni Israel yu tatiʼukxuyanal tamaqatsʼanqatacha ixjatapastakʼatikʼan. 7Kapʼintʼikcha kʼalaqpʼutʼeʼeniyapitikcha ni xalhachimoʼon laktʼiyan va lakachilcha. 8Vachu kalajkʼuchʼuyapitik yu talakapuchʼita, vachu kʼalakmajkʼuʼuchʼoʼotʼikcha yu janinin, vachu kamaxtʼuyapitik yu jantu lajʼox espíritus. Ni uxiknan va valiʼiy laʼaʼitʼik ni aniy tapʼasta, ex chuncha yu milhitapatsakʼan vachu va valiʼiy kamakʼayapitik. 9’Jantu maqskʼiniy kalhipʼintʼik oro ali plata ali cobre 10nisin moral jantu kalhipʼintʼik. Milaqchʼitkʼan jantu maqskʼiniy kalhipʼintʼik yu para milamapaxankʼan nisincha yu mivarachikʼan nisincha yu mimpalikkʼan. Yu tapatsay ni yucha lhitʼajun lakatin para kavavakal. 11’Tejkan kachʼipʼinapitik taʼan lajʼay putaulanin kun yu lakstʼunin putaulanin, ex ancha kalhisakmiyapitik taʼayucha ox lapanaki kaval. Katʼaulapitik la ixchaqa tus tejkan katʼaxtʼuchʼoʼoyapitikcha. 12Tejkan kʼatʼanutʼachipitik ni laqa chaqaʼ, kamastʼakʼayapitik kun achati tachun ni lapanakni yu ancha tavilanal. 13Incha qalʼoxin lapanakni taʼalinta ni anchanu chaqaʼ, ex yu lamastakʼan ancha katamakaunaʼ. Pero incha jantu qalʼoxin lapanakni kataval ex yu lamastakʼan kataxtuchoqotachal kun uxiknankʼan. 14Incha jantu katalaqaʼiyan y jantu kataqalasmakputunan, ex katʼaxtʼuchʼoʼoyapitikcha ni anchanu laqa chaqaʼ u putaulan. Va kʼachʼankʼalapʼuxkʼanapitik ni pʼoqxni la minchʼajakʼan. 15Laqsaval klajunau tejkan Dios kalaʼoxiyaʼ tachun laqtaqal, ex ni anchanu putaulan apalay ay kunaʼ ixmaqanlqajnati xajantu yu xaputaulanin Sodoma kun Gomorra. 16’Klamalaqachayau taʼan kʼaʼunapitik tacha sasʼatʼan borregos taʼan alin maqtalin. Ayaj listuj kʼunapitik tacha ni tsapul, pero vachu kʼunapitik tacha tukunuʼ yu jantu lakatsʼajmanan. 17Ayaj kʼalhistʼakkʼanapitik. Yu lapanakni katamaqxtaqniyan ni jalhachimoʼonun, vachuʼ katalaqanaqmayan laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni israelitas. 18Katamalakanuniyan jalhachimoʼonun va por kilapanakni untʼatʼik. Ex chuncha laycha kilalhichivinau ni kitʼin kun yuʼuncha y vachu kun yu jantu israelitas kataval. 19Pero mas katamaqxtaʼan kun jalhachimoʼonun jantu katapastakʼun yu kʼanaunapitik u yu tacha kʼanauntʼik. Tejkan kachʼivinapitik Dios kataxtaqniyan yu jatapastakʼati ni chivinti yu kʼanaunapitik. 20Jantu va uxiknankʼan kachʼivinapitik, yu kachivinaʼ va ixʼEspíritu ni mimPaykʼan yu tatʼaʼalintan uxiknankʼan. 21’Ex lati lapanakni katamaqxtaqyaʼ ixtʼalaqauninkʼan para kalaqmaqnikal. Vachu yu japayan katamaqxtaqyaʼ sasʼatʼankʼan. Vachuʼ yu sasʼatʼan kataxkayyaʼ ixpayankʼan, katamaqniyaʼ. 22Tachun ni lapanakni katalhixkayyan por kilapanakni untʼatʼik, pero yu vas kataylhaʼanaʼ la ixlhakapuʼati, yucha kalaqtaxtuyaʼ. 23Chavay taun putaulan incha jantu ox katalaqtsʼinan, kaʼospʼinapitik yu alakataun putaulan. Vas klajunau, tejkan jantukaʼ kʼamakʼaʼotʼik ni xaputaulanin ni israelitas, va kachinaʼ yu Sasʼatʼa Lapanaki. 24’Jantu matichun yu malanikanta apalay ay xajantu yu jamalaniy, vachu jantu matichun oqxtamati apalay ay xajantu xaʼukxtin. 25Yu malanikanta oxamaktauncha kaval incha chaʼantacha laniniʼ tacha ixjamalaniniʼ. Yu oqxtamati vachu oxamaktauncha kaval incha chaʼantacha mispanaʼ tacha ixʼukxtin. Chavay incha yu xaʼukxtin ni laqa chaqaʼ va kajunkal yu aqmoqxnuʼ Beelzebú, ¿ex tas kalakjunkanaʼ yu ixlapanakni? 26’Jantu maqskʼiniy matichun lapanaki katʼalhaunitʼik. Tachun yu chavay aqxtaqmanti kamispakanaʼ y tachun yu makakan laqatamaqsaq, kamispakanaʼ. 27Yu tacha klajunau chavay taʼan putsʼista, ni uxiknan kalakʼunitʼik laka julchan. Yu iklamasuniyau laqatamaqsaq, yucha katʼaukʼatʼik la ixʼaqstʼiʼ ni chaqan tus pʼas kʼanaunatʼik. 28Jantu kalaktʼalhaunitʼik yu lay tamaqniy vamun milakatunajkʼan pero yu milhitsukunukʼan jantu lay tamaqniy. Apalay ox katʼalhaunitʼik yu lay maqniy milakatunajkʼan y vachu milhitsukunukʼan lay malaqachay ni laqnin. 29’Laʼatʼuy tsʼoʼon yucha stʼakan por taun tsʼuniy tumin pero mas yucha jantu lay patajuy lakatʼun incha jantukaʼ najun mimPaykʼan. 30Mas miʼajikʼan yu alin la miʼaqtsulkʼan tus taputeʼeniʼotan ni maqatamin por maqatamin. 31Xlhiyucha jantu maqskʼiniy katʼalhanantʼik. Uxiknankʼan apalay xtapal untʼatʼik xajantu lhuvajcha tsʼoʼon. 32’Incha qayntaun najun la ixtalakaʼukxpukʼan ni lapanakni ni va kilapanaki junita, ex kitʼin vachuʼ kajkunaʼ ni kimPay yu alintachal laktʼiyan ni va kilapanaki junita. 33Pero incha najun la ixtalakaʼukxpukʼan ni lapanakni ni jantu kilapanaki junita, ex kitʼin vachuʼ kajkunaʼ ni kimPay yu alintachal laktʼiyan ni jantu kilapanaki junita. 34’Jantu kalhakʼapʼupʼintʼik ni va ikminta ni kitʼin para oxamaktaun kaval ni lakamunukpaʼ. Yu kitʼin klhiminta va lhilukuj ni lakamunukpaʼ. 35Kitʼin va kminta para katalaxkayl qayntaun lapanaki kun ixpay, y katalaxkayl yu jatsiʼi kun ixnati, y katalaxkayl yu japʼutʼi kun ixʼatinaʼ. 36Chuncha ixtʼalaxkaynin qayntaun lapanaki katajunaʼ yu tavilanal la ixchaqaʼ. 37’Chavay yu apalay achaniy ixpay kun ixnati xajantu kiʼachaniy ni kitʼin, jantu paxtoqniy kilapanaki kaval. Yu apalay achaniy istsʼal u istsiʼi xajantu kiʼachaniy vachuʼ jantu paxtoqniy kilapanaki kaval. 38Chavay yu jantu kintʼamin mas ayaj maqanlqajnan tacha kalhaʼal ixkurus, yucha jantu paxtoqniy kilapanaki kaval. 39Ni lapanaki yu ayaj lhitsukuputun ixjatsukunti, yucha kamaqatsʼanqayaʼ. Yu kamaqatsʼanqayaʼ ixjatsukunti por kitʼin yucha kalhitsukuyaʼ. 40’Taʼayucha yu katalaqaʼiyan ni uxiknan va kitʼin kintalaqaʼiy. Yu kilaqaʼiy ni kitʼin, yucha laqaʼiy yu kimalaqachata. 41Yu laqaʼiy qayntaun yu laqputeʼey ixchivinti Dios por kʼatsay va minchal kun Dios, ex ni yucha vachu chun kalaqaʼiyaʼ ixlhilhajati tacha laqaʼiy yu laqputeʼey ixchivinti Dios. Vachu yu laqaʼiy qayntaun qalʼox lapanaki por ox junita, ex ni yucha vachu chun kalaqaʼiyaʼ ixlhilhajati tacha laqaʼiy anchanu qalʼox lapanaki. 42Chavay va taʼayucha kaval kaxtaqnil mas va taun vaso xkan yu tsukʼunkʼu yu aniy lakstʼuniy tapatsanin, incha va por kintʼaltanaʼ junita, ex laqsaval klajunau, ni yucha vachuʼ kalaqaʼiyaʼ ixlhilhajati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\