SAN MATEO 11

1Tejkan jaxaqalaʼol ni Jesús yu pumakautʼuy ixtʼaltanan, ex taxtulcha taʼan ixvil, va alcha laqputeʼeniʼ ixchivinti Dios la xaputaulanin ni anchanu lakatʼun. 2Ni Juan va ixtanun lakapachʼin, ex yucha va kʼatsal yu ixtʼajun makan ni Jesús. Va chuncha ni Juan va malaqachal lati yu ixtʼaltanan. 3Talhisakmil ni Jesús: —¿Laqsaval ni uxintʼi va Cristo kʼatʼi yu ixtanajun kaminaʼ, u va kakpakxanʼiu aqayntaun? 4Ex ni Jesús va lakjunil: —Kʼapʼinchʼoʼotʼikcha y kaʼunapitik ni Juan yu tacha tʼaunatʼik qasmaknan y laqtsʼinin. 5Talakavananchoqoycha yu laʼachʼixin, yu lakchʼanltʼul taltananchoqoycha, yu lakapuchʼinin palaycha tajunchoqoy, yu aqatapan taqasmaknanchoqoycha, yu janinin takujchoqoycha. Vachuʼ yu kilpatanin jalaqputeʼenikancha ni ox chivinti yu masuy tacha lay katapulaqtaxtul. 6Ox kaxajtachal ixjatsukunti ni lapanaki yu jantu aqtaun kimakajun. 7Tejkan taʼanchoqolcha yu ixtamalaqachan ni Juan, ex ni Jesús aqtaylcha lhichiviniy ni Juan, va lakjunil ni lapanakni: —Tejkan kʼilaqtsʼintʼik ni Juan lakakʼavin, ¿tisuncha ixpʼintʼatʼik laqtsʼinin? ¿Va qaltaun akltiyati yu lajkʼalhata ni un? 8¿Suncha kʼilaqtsʼintʼik? ¿Va qayntaun lapanaki yu ayaj kʼus lakatayal? Ox kʼatsʼayatʼik yu ayaj lajkʼus talakayanal tavilanal la ixchaqakʼan yu maqalinin. 9¿Ex tisuncha kʼilaqtsʼintʼikcha? ¿Va qayntaun yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios? Laqsaval klajunau chuncha ixjunita pero apalay ay ixjunita. 10Ni Juan va yucha yu lhitsʼoqkanta la ixchivinti Dios taʼan najun inchine: Kitʼin kakmalaqachayaʼ qayntaun yu kapʼulʼaniyan, yu kalaʼoximanin ni lakatin taʼan kʼapʼupʼineʼe. 11Laqsaval klajunau ni tachun lapanaki yu maqlaqavanal xanati jantu matichun yu laqputeʼey ixchivinti Dios apalay ay kaval. Vamun yuʼ ay ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. Pero yu apalay lakatʼuniy lapanaki yu Dios lhichimoʼoy yucha apalay ay xajantu ni Juan. 12’Chavay tejkan milcha ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ tus chavaycha vananaj jantu ox talaqtsʼin tacha lhachimoʼonun Dios, vananaj tapuxkaulaqtsʼin tas katamakal para katamamaqtanil. 13Tachun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios vachuʼ ixlhachimoʼon Moisés ixtanajun yu katapasayaʼ tus tejkan chil ni Juan. 14Chavay ni uxiknan incha laʼaʼipʼutʼunatʼik kinchivinti, klajunau ni Juan va yucha ni Elías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yu ixtanajun kaminaʼ. 15Incha alin mimpaqasmakkʼan, kaʼasmaktʼik. 16’¿Tas tajunitacha ni lapanakni yu chavay tatʼajun? Va tacha sʼatʼan yu taqamanan laklhitamau yu talatʼasaniy, talajuniy: 17“Klasqolniu yu maʼachajunu jasanti, pero jantu kʼatʼininatʼik. Klamilpaniu milpati yu mamaqanixvanan pero jantu kʼaʼalhuntʼik.” 18Va kilachil ni Juan. Yucha jantu ox vajin vachu jantu oqnun. Xlhiyucha tanajun ni lhitʼajun taun aqmoqxnuʼ. 19Ex chuncha kminta kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, kvajin, kʼoqnun. Chavaycha tanajun ni kitʼin javaynʼoj y puqalʼoqnuʼ. Tanajun va klaktʼatiʼukxuntayay yu tachʼinin impuestos ali alati yu tamaqataqalhinin. Pero tachun yu lhixajyachal la ixjatapastakʼati ni Dios yucha masuy ni va ox ixjatapastakʼati. 20Ex va chuncha taval ni Jesús va aqtayl jalaqʼaymay xalapanakni yu putaulanin taʼan jantu katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan, mas va anchacha kimakal Jesús apalay lhuu yu lajʼay axtoqnuʼ. Ex ni Jesús va naul: 21—¡Payniʼincha ni uxiknan yu vilanantʼik laka putaulan Corazín! ¡Vachu ni uxiknan laka putaulan Betsaida! Ni maqtaqalhinin lapanakni yu maqancha ixtavilanal laka putaulanin Tiro kun Sidón jantu katalaqtsʼil yu chavay klamasuniu. Incha ixtalaqtsʼil, ex va niman ixtamakaul ixtalaqalhinkʼan. Ixtaʼulalcha ixkujukʼan yu pumaqanininkʼan y ixjalaklkʼakʼalakalcha para katasul ni talhimaqaninin. 22Laqsaval klajunau tejkan kamukʼanikanaʼ ixmaqanlqajnatkʼan ni lapanakni ex ni uxiknan apalay ay kunaʼ mimaqanlqajnatkʼan xajantu yu xalapanakni ni Tiro kun Sidón. 23Chavay uxiknan xalapanakni Kapernaum, ¿lhakʼapʼupʼinatʼikcha ni kapʼinapitik laktʼiyan? Yu uxiknan kʼatʼanʼalhukʼanapitik laqnin. Va xakmakal laka putaulan Sodoma yu lajʼay axtoqnuʼ yu tacha ikmakal la mimputaulankʼan, ex ni anchanu putaulan Sodoma tus chavaycha ka vananaj ixʼalil. 24Laqsaval iklajunau, ni anchanu julchan tejkan kaʼalinaʼ maqanlqajnati, ni uxiknan apalay ay kunaʼ mimaqanlqajnatkʼan xajantu xalapanakni laka putaulan Sodoma. 25Ex va chuncha ni anchanu julchan ni Jesús naul: —KimPay kʼatʼi, xajalhachimoʼonuʼ kʼatʼi laktʼiyan kun lakamunukpaʼ, kitʼin ktoʼoyayan. Va lakmalanitʼa minchivinti ni lakstʼuniy lapanakni y jamaqsaqnitʼa yu talakpastaknan, yu lhuu ixtalanitkʼan. 26Chun, kimPay kʼatʼi, va chuncha jalakmapʼaynipʼutʼun ni lapanakni. 27’Ni kimPay va tachun kimaqxtaqniʼojota. Jantu matichun kimispay taʼayucha ni kitʼin yu sasʼatʼa, vamun kimPay kimispay. Vachu va chun jantu matichun mispay taʼayucha ni kimPay, vamun ni kitʼin, vachu ni lapanakni yu klakmasuniputun. 28Chavay kʼatʼantʼikcha kun kitʼin tachun ni uxiknan yu laʼalhoʼontʼatʼikcha istsʼinkʼixtu milhitapatsakʼan yu makʼayatʼik. Kitʼin kaklamastakniyau. 29Kalaʼaʼitʼikcha ni ox putsuku yu klaxtaqniyau. Kilalaqtsʼiu ni kitʼin la ox lapanaki ijkunita y kilpataniʼ ijkʼatsan la kelhanuti, ex chuncha lay kastaknanaʼ metsukuntikʼan. 30Ni putsuku yu klalhijunau kʼalhipʼintʼik yucha jantu tsʼinkʼi, va xapau junita para kʼalhipʼi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\