SAN MATEO 12

1Ex chuncha taun xajulchan jastaknati ixjunita, ni Jesús kun ixtʼaltanan yu ixlakmalaniy va ixtapuʼanta taʼan ixchʼankanta trigo. Yuʼuncha va ayaj ixtachavanita, taʼaqtayl talajʼexʼiy yu xataltsʼi ni trigo, va taxapʼiʼulhaʼalcha. 2Tejkan yu fariseos talaqtsʼil yu tamakal, ex tajunil ni Jesús: —Yu mintʼaltanan tatʼajun makanan taun tuʼuchun yu jantu maqskʼiniy kamakʼatʼi tejkan xajulchan jastaknati. 3Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Ex ni uxiknankʼan jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik yu tacha makal ni David kun ixtʼaltanan taun julchan tejkan ayaj tachavanil? 4Yucha tanul la ixchaqa ni Dios ex taʼul ni pan yu moqslanikantacha ni Dios mas jantu ixtapaxtoqniy kataʼul, vamun ni kuras ixtapaxtoqniy kataʼul. 5¿Jantukaʼ pʼutʼeʼeyatʼik ixlhachimoʼon ni Moisés taʼan najun xtaqkan lakatin ni kuras para katatapatsal laka ay lakatajtan mas va xajulchan jastaknati? Y jantu matichun najun ni va tamakay jatalaqalhin. 6Pero kitʼin klajunau ni aniy alin taun tuʼuchun apalay ay xajantu yu ay lakatajtan. 7Ka jantu malaʼasiyatʼik tis va suncha naunputun ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta, yu inchine najun: “Kitʼin va knajun kʼapaxkʼanantʼik. Jantu knajun kʼamoqslatʼik lapaxkan.” Va ixmalaʼasitʼik yu klajunau, ex ka jantu ixlakmukʼanitʼik laqtaqal yu kintʼaltanan yu laqsaval vas tajunita la ixjatsukuntikʼan. 8Ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki klhinajun tisuncha lay makakan ni xajulchan jastaknati. 9Ex taxtulcha ni Jesús, va al laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas, ancha tanuchal. 10Ancha ixʼalinta qayntaun lapanaki yu jantu lay ixmapuʼay ixmakaʼ. Lati ni fariseos vachu ancha ixtaʼalinta, yuʼuncha va ixtatʼajuncha lakxkaunan tacha kataputislajmal ni Jesús. Va chuncha talhisakmil ni Jesús, va tajunil: —¿Xtaqkan lakatin para palay kʼamakʼachʼoʼo qayntaun taqanʼan tejkan xajulchan jastaknati? 11Ex ni Jesús va lakjunil: —Xaqayntaun ni uxiknan, va kalhitsʼukʼu laqataun borrego y katajul lakxkan, ¿jantu niman kapʼiti makutunuʼ mas va xajulchan jastaknati? 12Qayntaun joʼati apalay ixtapal junita xajantu laqataun borrego. Ex chuncha alin lakatin para kamakʼatʼi yu lajʼox tejkan xajulchan jastaknati. 13Ex ni Jesús va junil ni anchanu taqanʼan: —Kʼaxnujtʼi mimakaʼ. Chuncha va xnujlhi, va oxicha junchoqol tacha yu amaqataun. 14Ex chuncha ni fariseos taʼanchoqol, va taʼaqtaylcha tapuxkaulaqtsʼin tas lay katapumaqnil ni Jesús. 15Tejkan chuncha kʼatsal ni Jesús, ex taxtul taʼan ixvil. Lhuvaj lapanakni tatʼaʼal. Ni Jesús lajkʼuchʼuʼol ni taqanʼanin, 16pero ixlakchivijvay para jantu katalhitaulal ni yucha. 17Va chuncha taqayntsal ixchivinti Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yu inchine naul: 18Aniy alinta kiʼoqxtamati yu klaksakta. Ikpaxkay kun tachun kilhitsukunuʼ. Kakxtaqniyaʼ kiʼEspíritu ni yucha. Ex yucha kalakmasuniyaʼ tapuchux lapanakni ni lakamunukpaʼ ni alin ixlaqtaqalkʼan. 19Yucha jantu kakiltaukʼayaʼ, jantu pʼasni katʼasayaʼ. Tus jantu matichun kaqasmakniyaʼ ixtʼasati lakatinixnan. 20Ni yucha jantu kateʼeyaʼ mas maqataun makatʼuniy kʼiu yu lkʼavil. Yucha jantu kamamixiyaʼ mas va laqataun mecha yu va tsʼuniy maqtʼayjiy. Tus tejkan pʼasni y vas kunaʼ ixlhachimoʼon. 21Tus tapuchux lapanakni ni lakamunukpaʼ katapakxanʼiyaʼ. 22Ex va chuncha talhaanil ni Jesús qayntaun joʼati yu laʼachʼix y janunuʼ. Va ixlhitʼajun aqmoqxnuʼ. Ni Jesús va malakavanichoqol y machivinichoqol. 23Tus tachun ni lapanakni tus vak takʼatsal, va talalhisakmil: —¿Lhilay ni Jesús va istsʼal David junita? 24Tejkan chuncha taqasmaklhi ni fariseos, va tanaul: —Va Beelzebú, yu xaʼukxtin aqmoqxnuʼ yu xtaqniy tapʼasta para lay kalakmaxtul aqmoqxnun. 25Ni Jesús ixkʼatsʼaycha yu ixtatʼajun pastaknan, va lakjunil: —Mas va tisuncha lhachimoʼon incha va tatalaqlvaʼa y talaxkajiy ni lapanakni, ex xʼamankʼan tatalaktʼilhiy. Vachu incha taun putaulan u tʼalaqaunin tatalvaqta, ex jantu lay maqan tatsukuy va talamamiʼoniy. 26Vachu chun incha xʼaman kamaxtuchoqokal ni Satanás, ¿ex tas kaputaqnilcha ixtapʼasta? 27Naunatʼik va klakmaxtuy aqmoqxnun kun ixtapʼasta Beelzebú yu xaʼukxtin ni aqmoqxnun. ¿Ex tas ayucha jaxtaqniycha tapʼasta mintʼaltanankʼan para katalakmaxtul aqmoqxnun? Mintʼaltanankʼan va tamasuchoqoy ni uxiknan va alʼoqspʼalatʼik. 28Yu kitʼin klakmaxtuy aqmoqxnun va kun ixtapʼasta ni ixʼEspíritu Dios. Yucha naunputun yu ixlhachimoʼon ni Dios va talaqchintancha ni uxiknankʼan. 29’¿Tas kapulalcha matichun katanuchal la ixchaqaʼ qayntaun lapanaki yu pʼasni para kamaxtunil ixʼaxtoqnuʼ incha jantu pʼunaj kachʼiʼulaʼelal? 30’Yu jantu chʼantaun kintʼaval, yucha va kixkajiy. Yu jantu jalaqmaqxtoʼa lapanakni para kintatʼaʼal, yucha va jalakmaputaukʼay. 31’Xlhiyucha klajunau, tachun talaqalhin yu tamakay ni lapanakni lay malaqmixiniʼokan, mas va tuʼuchun yu jantu ox kanaul, yucha lay malaqmixiniʼokan. Pero yu va kalaktuʼul ni Espíritu Santo ex ni yucha jantu lay malaqmixinikan. 32Chavay yu kinkiltaukʼaniy ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, yucha lay kamalaqmixinikanaʼ. Pero incha jantu oxi lhichiviniy ni Espíritu Santo, ex ni yucha jantu lay kamalaqmixinikanaʼ, mas ni aniy lakamunukpaʼ, mas yu kaʼalinakaʼ. 33’Yu ox kʼiu xtaʼa ox xaʼunikan, yu jantu ox kʼiu yucha jantu lajʼox xaʼunikan. Ex chuncha va por xaʼunikan va yucha pumispakan ni kʼiu. 34¡Ixlapanakni tsapulin untʼatʼik! ¿Tas kapulayacha kʼanaunapitik yu lajʼox axtoqnuʼ incha va laktuʼunun untʼatʼik? Yu naunatʼik la minkilkʼan yucha minachal la melhanutkʼan. 35Yu ox lapanaki, la ixjalhanuti maʼata yu lajʼoxi, ancha maxtuy yu lajʼoxi chivinti. Yu laktuʼunuʼ lapanaki la ixjalhanuti maʼata yu jantu lajʼoxi kaval, ancha maxtuy chivinti yu jantu lajʼox. 36Pero yu kitʼin klajunau, tejkan kachina julchan tejkan kalakmukʼanikanaʼ ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni, ex kataxtaqʼoyaʼ kuenta tachun laqxtoqnuʼ chivinti yu tanajunta. 37Va por minchivinti katasuyaʼ incha va ox unitʼa u incha va lhitʼaʼun laqtaqal. 38Va chuncha taval ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan va talaqltalakatanul ni Jesús, va tajunil: —Jamalaniniʼ, kijnan klalaqtsʼinputunau kamakʼatʼi taun ay axtoqnuʼ yu lay klapumispau. 39Ex ni Jesús va lakjunil: —Yu jalaktuʼunun ali maqtaqalhinin lapanakni kintaskʼinin para kaklakmakanil taun ay axtoqnuʼ yu lay kintapumispal. Pero jantucha apalay tuʼuchun kaklakmasuniyaʼ, vamun yuʼ yu tacha tapasal ni Jonás yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 40Yu Jonás ixtajumachal laʼatʼutu julchan kun laʼatʼutu jatatsʼisin la ixpulakna laqataun ay jatanti. Ex yu Sasʼatʼa Lapanaki vachu chun katapasayaʼ, yucha katajuyaʼ laʼatʼutu julchan kun laʼatʼutu tatsʼisin la ixpulakna ni lakatʼun. 41Tejkan kachinaʼ ni julchan tejkan kalakmukʼanikanaʼ ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni, katatayayaʼ ni lapanakni yu maqancha machaqan Nínive. Katamukʼayaʼ laqtaqal, kalakmukʼanikana ixlaqtaqalkʼan yu chavay tatʼajun lapanakni. Yu maqancha ixtavilanal lakaputaulan Nínive va tamakaul ixtalaqalhinkʼan tejkan taqasmaknil ixchivinti Jonás. Pero chavay aniy alin qayntaun yu apalay pʼas xajantu ni Jonás. 42Vachu tejkan kalakmukʼanikanaʼ ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni, ni xanati yu ixlhachimoʼonun maqancha ixlhisur ni lakamunukpaʼ, va ancha katayayaʼ y kalaktislajmayaʼ ni lapanakni yu chavay tatʼajun. Yucha la maqati minchal para kaqasmaknil ixchivinti Salomón yu ayaj lhuu ixjatapastakʼati. Pero chavay aniy alin qayntaun yu apalay lhuu jatapastakʼati lhitʼajun xajantu Salomón. 43Tejkan taun jantu ox espíritu taxtuniy qayntaun lapanaki, ex tiʼukxuntayay mas taʼan jaxixninta taʼan jantu tuʼuchun alin, lakxkajuycha toʼoxtaycha kastaknal. Tejkan jantucha temay toʼoxtaychacha kastaknal, va pastakchoqoy: 44“Kajkʼanchoqoyacha laqa chaqaʼ taʼan ikmintachal.” Tejkan chinchoqoy la ixlakatunaj ni lapanaki va tacha taun chaqaʼ yu tus ox japʼalnankanta y ox jalaʼoxikanta. 45Ex taxtuchoqoy y lhiminchoqoy pumatujun ixtʼaʼespíritus yu apalay talaktuʼunun. Tus tachun chʼantaun tatanuy la ixlakatunaj ni anchanu lapanaki. Ex ni anchanu lapanaki va apalay lhitaʼay jun la ixjatsukunti xajantu tacha ixjunita pʼunaj. Vachu va chun kʼatʼapʼasayapitik yu chavaycha jalaktuʼunun lapanakni untʼatʼik. 46Tejkan vananaj ixtʼajun jalaqxaqalanaʼ ni lapanakni ni Jesús, ex tachinchal yu ixnati kun ixtʼalaqaunin, va ixtatʼachivinputun ni Jesús pero va maqspaʼ ixtayanal. 47Ex qayntaun lapanaki va junil ni Jesús: —Yu minati kun mintʼalaqaunin tayanal maqspaʼ. Va tatʼachivinputunan. 48Ex ni Jesús va naul: —¿Tas ayucha ni kinati y tas ayuʼuncha ni ketʼalaqaunin? 49Ex va jalakmajkunil yu ixtʼaltanan, va naul: —Ni yu aniy taʼalinta, yuʼuncha ni kinati ali ketʼalaqaunin. 50Chavay mas va taʼayucha yu makay tacha lhinajun kimPay yu alintachal ni laktʼiyan, ex yucha kintʼalaqajun y yucha kintʼalapanaki y yucha kinati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\