SAN MATEO 13

1Anchanu julchan taxtuchal laqa chaqaʼ ni Jesús va al taul taʼan ixkilpaʼ ni lakamar. 2Va lhuvaj lapanakni tataqxtoqniy, ex ni yucha va tajul laka barco, va ancha taulal. Ex ni lapanakni va tataulal la ixkilpaʼ ni lakamar. 3Chuncha va aqtaynilcha jalakmasuniy pulhuvaj axtoqnuʼ kun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Va jalakjunil: —Qayntaun lapanaki al mamanaʼ ni ixtʼin. 4Tejkan ixtʼajun maman ni ixtʼin lakataun tamachal va lakatin, ex ancha tamil tsʼoʼon va niman taʼuʼol. 5Yu alati xatʼin va tamachal laka chiyuxin. Ancha va snipaqa mal yu tʼun, xlhiyucha va niman pʼunlhi. 6Jantu pulman kataknul istsʼansiviti, xlhiyucha tejkan pʼas maknaul ni julchan va lakxixʼol, talaqxauʼol. 7Alati xatʼin tamachal laka jaltukunan. Ancha vachu pʼunlhi pero chʼantaun tʼapʼul ni jaltukun, va maqataanul, talakxixtanulcha yu xatʼin. 8Chavay yu alati tʼin, yucha tatamachal taʼan ox ni lakatʼun, ex ancha va xtaqlhi taun ox jaxqanti. Por laqatamin ni xatʼin, lati taxtaqlhi taun ciento xataltsʼi, lati xtaqlhi setenta y lati treinta taxtaqlhi. 9Incha alin mimpaqasmakkʼan, ex kaʼasmaktʼikcha. 10Ex yu ixtʼaltanan ni Jesús yu ixlakmalaniy va tatalakanunil ni Jesús, va tajunil: —¿Valiʼiycha jalaqlhixaʼalaycha ni lapanakni kun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati? 11Ex ni Jesús va lakjunil: —Uxiknankʼan Dios tamasuniyan tacha lhachimoʼonun laktʼiyan yu jantu takʼatsay alati lapanakni. Jantu jamasuniy yu alati lapanakni. 12Yu lhitʼajuncha yucha apalay lhuu kaxtaqnikanaʼ para apalay lhuu kalhitsukul. Yu jantu kalhitsukul mas yu tsʼuniy yu lhitʼajun, yucha kamaxtunichoqokanaʼ. 13Xlhiyucha klhilaqxaqalay ni lapanakni kun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Ni yuʼuncha talaqtsʼincha pero va tacha jantu katalaqtsʼil, ex va tacha jantu kataqasmaklhi. 14Ex laqsaval lhiʼakxajyachal ni yuʼuncha tacha naul ni Isaías yu maqancha ixputeʼey ixchivinti Dios, va naul: Ni uxiknan laqsaval kaʼasmatʼapitik pero jantu kamalaʼasiyapitik; kʼalaqtsʼinapitikcha pero va tacha jantu kalaqtsʼintʼik. 15Yu ixjalhanutikʼan ni aniy lapanakni va ayaj pʼasni tamakata. Tus jantu ox taqasmaknan. Ixlaqchulkʼan talhitʼajun pero tus ox lakchajuy. Chuncha jantu lay talakavanan, jantu lay taqasmaknan, jantu lay tamalaqasinin, jantu chʼantaun kintatʼaʼan para kaklakmaʼayajnil. 16’Pero ni uxiknankʼan, kaʼachʼantʼikcha, va pʼalakʼavanantʼikcha milaqchulkʼan y paʼasmaknanantʼikcha miʼaqaxqolkʼan. 17Laqsaval klajunau, maqancha qaynlhuvaj lapanakni yu lajʼoxin kun qaynlhuvaj yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios ayaj ixtalaqtsʼinputun tacha yu chavay laqtsʼinatʼik, pero yuʼuncha jantu katalaqtsʼil. Ayaj ixtaqasmakputun vachu yu tacha uxiknan asmaktʼatʼik, pero jantu kataqasmaklhi. 18’Chavay ox kaʼasmaktʼik yu naunputun ni chivinti yu lhichiviniy ni lapanaki yu ixmamay ni ixtʼin. 19Qayntaun lapanaki tejkan qasmatʼacha tacha lhachimoʼonun Dios pero jantu malaqasiy, yucha va tacha xatʼin yu tamachal lakatin. Taval laqtanul yu jantu ox, ex chuncha ni anchanu lapanaki va makaunchoqolcha ixchivinti Dios yu ixʼalintacha la ixjalhanuti. 20Chavay yu xatʼin yu tamachal laka chiyuxin, yucha va yu taqasmatʼacha ixchivinti Dios ex talaqaʼiy kun achati. 21Pero jantukaʼ ox tatʼachʼatay, ex vamun taun panchʼix tayaniy. Tejkan lhitapasay maqanlqajnati, por ni chivinti yu lhakapuʼan, ex makaunchoqoycha ixlhakapuʼati. 22Chavay yu xatʼin yu tamachal laka ltukunan, yucha va ni lapanakni yu taqasmatʼacha ixchivinti Dios, pero vananaj ayaj tapastakʼuy yu xajamaqaliti ni aniy lakamunukpaʼ. Chuncha takaukchoqoy ixchivinti Dios y jantu aqtaun lay lhixajachal yu lajʼoxi la ixjatsukuntikʼan. 23Chavay yu xatʼin yu tamachal taʼan ox lakatʼun yucha va ni lapanakni yu taqasmatʼa y ox tamalaqasiy, ex chuncha yuʼuncha lhixajyachal taun ox jaxqanti. Lati taxtaʼa taun ciento xataltsʼi por qaltaun, alati taxtaʼa sesenta, alati taxtaʼa treinta. 24Ni Jesús jalaqlhixaqalachoqol ataun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va naul: —Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha qayntaun lapanaki yu mamal ox xatʼin la ixtʼun. 25Taval tejkan ixtaltataʼojotacha tachun, ex chil ixtʼalaxkayakʼan, va mamal xataltsʼi javan taʼan ixmamakanta ni trigo, ex chuncha va anchoqol. 26Chavay tejkan alilcha ni trigo y tapalalcha xapaʼati, ex vachuʼ tasul yu jantu ox javan. 27Ex va chuncha yu tapatsanin va taʼal mapastakʼaninin yu manavin, va tajunil: “Jalhachimoʼonuʼ, uxintʼi mamatʼi yu lajʼox tʼin ni lakatʼun. ¿Tas oxtaycha lhilay minchalcha yu jantu ox javan?” 28Ex yu manavin va naul: “Ka va lay matichun kintʼalaxkayakʼan chun xamakay.” Ex yu tapatsanin va talhisakmil ni manavin, va tajunil: “¿Lhinaʼun ni kajkʼau tipatʼanan yu jantu lajʼox javan?” 29Ex yu jamanavin va naul: “¡Ka jantu! Yu va katʼipʼatʼatʼik yu jantu ox javan kavalay vachu katʼipʼatʼatʼik ni trigo. 30Apalay ox kamakaunau para chʼantaun katalajʼaynlhi tus tejkan kapuʼiyaucha. Ex kakmalaqachayaʼ kataʼanaʼ puʼinin ni javan. Katapʼixchʼiyaʼ por pastamin para kalaqxavakalcha, ex astan katapuʼiyacha ni trigo y katamaʼayacha laka pakʼatsa.” 31Jesús vachu jalaqputeʼenil ataun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va jalakjunil: —Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha xataltsʼi ni mostasa yu chʼal la ixtʼun qayntaun lapanaki. 32Yucha laqsaval apalay lakatʼuniy taltsʼi xajantu yu alati xataltsʼi tachʼanati pero tejkan ajin ex ni yucha apalay ay jun xajantu yu alati jatachʼanati. Yucha jun aqataun kʼiu, ex yu tsʼoʼon ancha tachinachilcha, tamakaycha ixpaqtamankʼan la ixmaqlaqapʼun. 33Ni Jesús vachu jalaqputeʼenil ataun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati va jalakjunil: —Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan, yucha va tacha levadura yu qayntaun xanati xʼotʼilhiyajuy kun laʼatʼutu kualtil harina. Makay tus tachun kalhitayaʼol ni skititi para la lhuu kaval. 34Ni Jesús ixlakmasuniy ni lapanakni kun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Vamun yuʼ ixlakpumasuniy ni lapanakni. 35Chuncha laqsaval taqayntsal yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios yu inchine tatsʼoqlhi: Kaklakmasuniyaʼ chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, kaknaunaʼ axtoqnuʼ yu maksakkanta vananaj tus tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ. 36Ex chuncha ni Jesús va lakmastakʼachoqolcha ni lapanakni, va tanulcha la ixpulakna taun chaqaʼ. Yu ixtʼaltanan va tatalakanunil, va tajunil: —Kilalaqputeʼeniu tisuncha naunputuncha ni chivinti yu lhichiviniy yu jantu ox javan yu tatʼaʼaynlhi ni trigo. 37Ex va chuncha ni Jesús va jalakjunil: —Yu mamal ni la ox tʼin, yucha va Sasʼatʼa Lapanaki. 38Yu lakatʼun yucha va yu lakamunukpaʼ. Chavay yu lajʼox xatʼin yucha va yu lapanakni yu tatiʼukxuyanalcha taʼan lhachimoʼonun Dios. Yu jantu lajʼox javan yucha va yu lapanakni yu talhiyanal kun ni aqmoqxnuʼ. 39Chavay yu tʼalaxkayaʼ yu mamal xatʼin yu jantu lajʼox javan, yucha va yu aqmoqxnuʼ. Yu jaxqanti yucha tejkan xapumiʼonucha kunaʼ ni lakamunukpaʼ. Yu kataminaʼ japuʼinin ni jaxqanti yucha va ixmayulnin ni Dios. 40Chavay yu jantu lajʼox javan yucha chaqxʼikan, mapʼukan laka jikmi para kalaqxaul, yucha vachu va chun kunaʼ tejkan kamiʼoyaʼ ni lakamunukpaʼ. 41Yu Sasʼatʼa Lapanaki ni yucha kamalaqachayaʼ ixmayulnin taʼan jalhachimoʼonun para kataminaʼ jaxqanan yu talamakanin talaqalhin kun yu tamakay tachun yu jantu lajʼox. 42Ex ni yuʼuncha kalaqtanqalhumujukanaʼ la xaʼorno ni jikmi taʼan katalajqalhunaʼy katalaktsakʼayaʼ ixtatsalatikʼan. 43Pero yu tamakay tacha lhinajun ni Dios, yuʼuncha tus kʼaluks katatunkunaʼ tacha ni julchan taʼan lhachimoʼonun ni ixPaykʼan. Chavay incha alin mimpaqasmakkʼan, ex kʼaʼasmaktʼikcha. 44’Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha taun maqaliti yu kamaqsaqkal taun lakatʼun. Qayntaun lapanaki temay ni maqaliti ancha lakatʼun pero va ancha maqsaqchoqoy. Ex ayaj lhiʼachantajuycha ex minchoqoyachalcha, anʼojoy stʼanaʼ tachun yu maqalin ni ixlhitapatsa. Ex chuncha iycha yu anchanu lakatʼun yu taʼan temal ni maqaliti. 45’Vachu yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan, yucha va tacha qayntaun jastʼanaʼ yu lakxkajuy ni laqspututu chiyux yu laqlhuu xtapal. 46Tejkan temayachalcha mas va laqataun pero la laqlhuu xtapal, ex chuncha ni yucha anchoqoycha, lakstʼay tachun yu lhitʼajuncha ex ancha iniʼ yu anchanu laqspututu chiyux yu laqlhuu xtapal. 47’Vachu yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha ni chʼoqxu yu mujukan lakxkan, ex ni yucha chʼapaʼojoy tapuchux jatantin. 48Tejkan aqtsamancha ni chʼoqxu ex yu xachʼapanan tamakutuycha ixchʼoqxkʼan, talhaʼancha la ixkilpaʼ ni laʼaxkan. Ex ancha tataulaycha jalaksaknan ni jatanti. Yu lajʼay tamaʼaycha la ixqaychʼikʼan. Yu jantu lajʼox ni yucha talakmajʼancha. 49Vachu chun kunaʼ tejkan xapumiʼonuʼ ni lakamunukpaʼ. Kataminaʼ ni ixmayulnin Dios, tumpaj katamakayaʼ yu lajʼoxin. Yu jantu lajʼoxin vachu tumpaj kalakmakakanaʼ. 50Chavay yu jantu lajʼoxin, ni yuʼuncha kalaqtanqalhumujukanaʼ la xaʼorno jikmi, taʼan katalajqalhujtajuyaʼ y katalaktsakʼalhitsukuyacha ixtatsalatkʼan. 51Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —¿Ni uxiknan malaʼasiʼoyatʼik tachun ni aniy? Ex yuʼuncha tanaul: —Chun, Jalhachimoʼonuʼ. 52Ex chuncha va jalakjunil: —Tejkan qayntaun yu masuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas laniy tacha xajalhachimoʼon laktʼiyan, ex yucha jun tacha qayntaun manavin laqataun chaqaʼ taʼan maʼakan ox axtoqnuʼ. Ex chuncha la ox mispay lakmaxtunuʼ yu laqsastʼi y vachu yu maqaniyaʼ. 53Taval tejkan mamaktal ni Jesús ixlaqputeʼeka ni chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, ex anchoqolcha, 54va chaanchoqolcha la ixtʼun. Ex ancha aqtaynil jamalaninin laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoqta ni israelitas, ex yu lapanakni tus taun talhilal, ixtanajun: —¿Tas oxtaycha lanilcha yu laklaniy? ¿Tas pulakmakaycha ni anchanu lajʼay axtoqnu? 55¿Jantu yuʼ kaval yu istsʼal ni karpintero, yu ixnati ni María? ¿Jantu yuʼ kaval ixlaqaj ni Santiago ali José ali Simón ali Judas? 56¿Jantu yuʼ ixtʼalapanakni yu tataulay aniy la kinputaulankʼan? ¿Tas oxtaycha pulanil anchanu axtoqnuʼ? 57Va xlhiyucha jantu ixtamakaniputun kuenta ni Jesús. Pero ni Jesús va lakjunil: —Qayntaun lapanaki yu laqputeʼey ixchivinti Dios va talakachux toʼoyakan, vamun la ixtʼun jantu toʼoyakan. 58Ex ancha la ixputaulan ni Jesús jantu katalhakapuʼanil ni lapanakni xlhiyucha jantu lhuu kamakal yu lajʼay axtoqnuʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\