SAN MATEO 14

1Ex chuncha yu xagobernador ni Galilea, yu ixjunkan Herodes, ni yucha vachu kʼatsal yu ixtʼajun makan ni Jesús. 2Ex yucha va lakjunil yu ixtaʼaqtayjuy: —Ka va Juan yu jamaqchajʼavanaʼ ni kujchoqota. Ka xlhiyucha lhitʼajun tapʼasta para kamakal yu lajʼay axtoqnuʼ. 3Va yucha ni Herodes yu ixmalaqachananta ixlakachʼimaka ni Juan, ex va maqanul lakapachʼin. Va chuncha makal va por ixanati yu Herodías junkan, yu ixanati ixjunita ixlaqaj Felipe. 4Yu Juan va ixjunita: —Jantu lay kʼamakʼatʼi mixanati yu ixanati milaqaj. 5Ex va chuncha ni Herodes ayaj ixmaqniputun ni Juan, pero va ixlaktalhauniy ni lapanakni. Yuʼuncha ox ixtalhakapuʼan ni Juan va ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 6Pero tejkan lakachil ixkʼatan ni Herodes, ex yu istsiʼi ni Herodías va aqtaynil jatʼinin la ixtalakaʼukxpukʼan yu ixlakjuntaʼikanta. Ex ayaj maqamal ni Herodes. 7Chuncha yucha va junil ni laqsaval kaxtaqniyaʼ va tuʼuchun yu kaskʼinilcha. 8Va chuncha ixnati va chivijval yu jatsiʼi. Ex yucha va junil ni Herodes: —Va knajun kʼixtʼaqnin ixʼaqtsul ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ kun laqataun ay plato. 9Ex ni ay jalhachimoʼonu Herodes va maqaninil, pero va por ixjunitacha la ixtalakaʼukxpukʼan ni ixlakjuntaʼita, ex mas jantu kaʼuyujnaul, va lhinaul kaxtaqnikal. 10Va malaqachanalcha ixchaqxpʼuxnika ixʼaqtsul ni Juan taʼan ixtanun lakapachʼin. 11Chuncha talhiminil ixʼaqtsul laqa ay plato ni jatsiʼi, ex yu jatsiʼi va maqxtaqnilcha ni ixnati. 12Ex tachinchal yu ixtʼaltanan ni Juan, va talhaʼalcha maknunun ixlakatunaj. Ex astan va taʼal mapastakʼanin ni Jesús. 13Ex tejkan qasmaklhi ni Jesús yu tapasalcha, va taxtulcha taʼan ixvil, va ixʼaman al, tajul laqataun barco va puʼal lakamar, va chaʼal lakatʼun taʼan jantu alin lapanakni. Pero tejkan chuncha takʼatsal ni lapanakni ex tataxtul ni putaulanin y tatixkaulhaʼal pero yuʼuncha va lakatʼun tapuʼal. 14Tejkan patajul laka barco ni Jesús va jalaqtsʼil lhuvaj lapanakni. Ex ni yucha va ayaj lakmapaynil, y va jalajkʼuchʼul tachun yu taqanʼanin. 15Taval va putsʼisputuncha. Ex yu ixtʼaltanan tatalakanunil, va tajunil: —Ayaj toqoxalcha y aniy va xʼaman ni lakatʼun, jantu tʼujuʼ jataulanti. Kalakmakʼaucha ni lapanakni para kataʼalcha lakxkaunan ixvaytikʼan taʼan alin jataulanti. 16Ni Jesús va lakjunil: —Jantu maqskʼiniy kataʼal lakxkaunan. Ni uxiknan kʼalakvavatʼikcha. 17Ex ni yuʼuncha va tanaul: —Pero jantu lhuu kaklhimiu ni vayti. Va ikmaqalinau aniy va aqskis pan kun aqxtʼuy jatanti. 18Ex ni Jesús va naul: —Kilalhiminiu aniy. 19Ex va lakjunil ni lapanakni para katataulal ni laka jatsʼinan. Ex chuncha va chʼapalcha la ixmakaʼ ni anchanu aqskis pan kun aqxtʼuy jatanti, ex va talaqstʼal laktʼiyan, va xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex va laqcheʼelcha ni pan, va jalaqxtaqnilcha ixtʼaltanan. Ex yuʼuncha va taʼaqtaynilcha talaqmapitsiniy ni lapanakni. 20Ex tus tachun ox tavayl y tus ox taʼotsaʼol. Vananaj tamaʼaqtsamachoqol laqakautʼuy canastas yu xatalaqcheʼeniʼ yu xajchal. 21Yu tavayl va laqakis mil joʼakna y tumpaj yu xanatin kun jasʼatʼan. 22Ex va chuncha ni Jesús va niman lakjunil ixtʼaltanan para katatajuchoqolcha ni laka barco. Pʼunaj kataminchoqochalcha apaʼextaun lakxkan. Yu Jesús vananaj tamakaul jalakmastakʼanaʼ ni lapanakni. 23Tejkan lakmastakʼaʼolcha ex ni Jesús va al skʼiniʼ Dios ixʼaman lakataun aspajun. Taval tejkan putsʼislhicha ex ni yucha va ancha ixʼaman ixʼalinta. 24Ex va chuncha ni barco va la maqati anta, va laycha ixpakltaun lakamar. Va ixʼunilata la ixʼukxpulakapu ni barco, yu xkan ixtantʼaqstʼay y vachu ixqalnaqlhaʼanta ni barco. 25Ex va chuncha tejkan tunkumintacha, ni Jesús va ltanajʼal la ixʼukxni lakamar, va taʼan ixtapuʼanta yuʼuncha. 26Tejkan chuncha talaqtsʼil yu ixtʼaltanan ni Jesús va ltanajʼanta ni yucha la ixʼukxni lakamar, tus pʼas talaktʼasal kun ixtalhantikʼan: —¡Va qayntaun maqtsʼisvanaʼ! 27Pero ni Jesús jalakkilʼanil, va jalakjunil: —¡Kaʼayajnantʼik! Jantu maqskʼiniy katʼalhanantʼik, va kitʼin. 28Ex yu Pedro va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, incha laqsaval va uxintʼi, ex kʼiʼun para kakltanajʼanchal la ixʼukxni ni lakxkan. 29Ex naul ni Jesús: —Kʼatʼatʼicha. Ex ni Pedro va takuklhicha laka barco, va ltanajʼalcha ni lakxkan taʼan ixpuminta ni Jesús. 30Yu un va la pʼasnicha talakanuniy, ex ni Pedro va talhanalcha, ex va aqtaylcha talaqtsʼanqay, va tus sqau tʼasal, va naul: —¡Jalhachimoʼonu, kʼiʼaqtʼayʼutʼi! 31Ni Jesús va tsʼalaj maqchʼapachoqol, va junil: —Ayaj lakatsʼuniy milhakapuʼati. ¿Valiʼiycha jantu kʼalhakʼapʼupʼi? 32Tejkan tataukʼachoqolcha laka barco ni Jesús kun Pedro, ex yu un va vak junchoqolcha. 33Ex yu ixtatʼajumanal laka barco va tataʼaqtsoqoqtanil ni Jesús, va tajunil: —Laqsaval ni uxintʼi va Sasʼatʼa kʼatʼi ni Dios. 34Va chuncha va tapatakuklhi ni lakamar, ex tachaʼal xalakatʼun Genesaret. 35Yu xalapanakni ni anchanu putaulan va tamispalcha ni Jesús, ex tus tamapastakʼanininʼol talakachux xaputaulanin ni anchanu jalakatʼun. Ex ni yuʼuncha va talhiminil tachun ixtaqanʼaninkʼan. 36Ixtatapayniniy ni Jesús para lay katachʼapanil vamun ixpiktuʼ ni ixlaqchʼiti. Ex tachun yu tachʼapanil va si taʼayajnanʼochoqol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\