SAN MATEO 15

1Va chuncha lati ni fariseos kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan taminchal ni Jerusalén. Va tatalakanunil ni Jesús, ex talhisakmil, va tajunil: 2—¿Valiʼiycha ni mintʼaltanan ayaj taʼakchʼintamay yu ixputsukukʼan yu maqaniyaʼ kepayankʼan? Jantu tamaqchaʼay tejkan tavajin tacha lhinaunkan. 3Ex ni Jesús jalakjunil: —Yu uxiknan ¿valiʼiycha akchʼintʼamayatʼik yu lhinajun ni Dios para katʼaylhipʼintʼik mimputsukkʼan? 4Ni Dios naul: “Katʼoʼoyatʼi ni mimpay ali minati.” Vachu va naul: “Yu jantu ox lhichiviniy ixpay ali ixnati yucha maqskʼiniy kanil.” 5Pero yu uxiknankʼan naunatʼik ni qayntaun lapanaki lay kajunil ixpay ali ixnati: “Ka jantu lay klaʼaqtayjuyau, tachun yu klhitʼajun va ikmaqxtaqnitacha ni Dios.” Ex uxiknan naunatʼik va ox tacha makay anchanu lapanaki 6y naunatʼik jantucha maqskʼiniy kaʼaqtayjul ixpay kun ixnati. Ex makʼayatʼik tacha jantu ixtapal kaval yu lhinajun ni Dios, vamun tʼaylhipʼinatʼik mimputsukkʼan. 7Ni uxiknankʼan va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Ni Isaías yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yucha vas ixnajun tejkan naul: 8Ni aniy lapanakni vamun kun ixkilkʼan kintatoʼoyay. Yu ixjalhanutkʼan va ayaj maqati alinta kun kitʼin. 9Chavay mas ayaj kintatoʼoyay jantu tuʼuchun ixtapal kaval, jantu laqsaval yu tamalaniy, va ixjatapastakʼatkʼan lapanakni. 10Ex ni Jesús lakjuntaʼil ni lapanakni va lakjunil: —Tus ox kaʼasmaktʼik y kamalaʼasitʼik. 11Chavay yu talakʼuy ni lapanakni jantu yuʼ xkilivay. Yu xkilivay ni lapanakni va yu takiltaxtuy yu jantu ox chivinti. 12Va chuncha yu ixtʼaltanan va tatalakanunil ni Jesús, va talhisakmil: —¿Kʼatsʼaycha ni fariseos jantu katalhipaʼinil tejkan chuncha nau? 13Ex ni yucha lakjunil: —Mas va taʼayucha jatachʼanati kaval yu jantu kachʼal ni kimPay yu vilchal laktʼiyan, yucha va katʼipatʼayaʼ kun tachun xatisiviki. 14Kalakmakʼauntʼikcha ni yuʼuncha, va laʼachʼixin yu tamapʼulay ixtʼalaʼachʼixinkʼan. Chuncha incha qayntaun laʼachʼix mapʼulay yu aqayntaun, ex taʼan pusanjan, va chʼantaun katalaqpaʼaʼ ni pumatʼuy. 15Ex ni Pedro va junil ni Jesús: —Kilalaqxʼoqnichoqoo yu ixnaʼun. 16Va chuncha naul ni Jesús: —¿Mas uxiknankʼan jantukaʼ malaʼasiyatʼik? 17¿Jantu malaʼasiyatʼik ni yu kʼaʼutʼi la kinkilkʼan ni yucha tajuyachal la kinpajankʼan? Ex astan taxtuchoqoy la kilakatunajkʼan. 18Pero yu tanajun la ixkilkʼan ni lapanakni yucha minachal tus la ixjalhanutikʼan, va yucha lakxkilivay ni lapanakni. 19La ixjalhanutikʼan ni lapanakni ancha minachal yu jantu lajʼox jatapastakʼati, yu jamaqninti, yu jamaqtʼatamanan, yu tamaqamaʼojoy tachun yu jantu lajʼox, yu alhavanti, yu jalaklkanti, y yu jamakanunti. 20Yu anchanu laqxoqta va yucha yu xkilivay ni lapanakni. Mas jantu kʼamaqchʼaʼa tejkan kʼavay, jantu yuʼ yu xkilivay ni lapanakni. 21Tejkan taxtulcha ancha ni Jesús ex alcha taun lakatʼun ixlhiʼukstsʼuniy xaputaulanin ni Tiro kun Sidón. 22Ancha ixvilchal qayntaun xanati yu machaqaʼ Kananea ixjunita. Talakanunil ni Jesús kun pʼas tʼasati, va junil: —¡Jalhachimoʼonu, yu istsʼal kʼatʼi ni David, va knajun kʼimapʼaynitʼi ni kitʼin! Yu kintsiʼi va laqtanun yu aqmoqxnuʼ. 23Pero ni Jesús jantu tuʼuchun kajunil. Ex yu ixtʼaltanan va tatalakanunil, tatapayninil, va tajunil: —Kʼaʼun ni anu xanati kaʼanchoqol vamuncha ayaj tʼasajminta la kinpulakankʼan. 24Ex ni Jesús va naul: —Ni Dios kilhimalaqachata vamun yu kintʼaʼisraelitas, yuʼuncha tajunita tacha borregos yu tatsʼanqatacha. 25Pero yu xanati taʼukstsʼuninil, ex taʼaqtsoqoqtanil ni Jesús, va junil: —¡Jalhachimoʼonu, kʼiʼaqtʼayʼutʼi! 26Ex ni Jesús va junil: —Jantu ox kʼalakmaxtʼunin ixpankʼan yu jasʼatʼan para kʼalaqxtʼaqnin yu xʼoyun. 27Ex yu xanati va naul: —Ka chun, Jalhachimoʼonu. Pero mas va yu xʼoyun vachu taʼuy yu patajuy laka mesa yu ixtalaqcheʼeniʼ ixvayti ixʼukxtin. 28Ex chuncha va naul ni Jesús: —¡Xanati, va ayaj ay milhakapuʼati! Va chuncha kaval tacha ni uxintʼi naʼun. Ex ni anchanu hora va palaycha junchoqol istsiʼi. 29Ex minchoqochalcha ni Jesús, va chaʼal yu xakilpaʼ lakamar Galilea. Ex taukʼal taun aspajun y va ancha taulal. 30Va chuncha lhuvaj lapanakni tataqxtoqlhi taʼan ixvil ni Jesús. Va ixtalhaʼanta yu lakchʼanlkʼavil ali yu lakchʼanltʼul, vachu yu lakmaklkʼavil ali yu lakmakltʼul, vachu yu laʼachʼixin ali yu janunun, ali alati lhuvaj taqanʼanin. Va tamamanil la ixchʼaja taʼan ixvil ni Jesús. Ex ni yucha va palay lakmakaʼol tachun. 31Ex ni lapanakni va tus vak takʼatsal tejkan talaqtsʼil yu janunun tachivinilcha, vachu yu lakmaklkʼavil ali yu lakmakltʼul va tataʼoxilcha ixmakakʼan, y yu lakchʼanlkʼavil ali yu lakchʼanltʼul vachuʼ tataʼoxilcha ixchʼajakʼan, y yu laʼachʼixin vachucha talakavanalcha. Ex chuncha ni lapanakni va taʼaqtaylcha ay tamakay xaDios ni Israel. 32Ex chuncha ni Jesús va lakjuntaʼil ixtʼaltanan, va jalakjunil: —Va ayaj klakmapayniy ni aniy lapanakni, va laʼatʼutucha julchan kintatʼaʼalinta ni kitʼin y jantu katamaqalil tuʼuchuncha yu kataʼul. Jantu knajun kataʼanchoqol la ixchaqakʼan incha jantu kun vayti, va lay katalaqavitil lakatin. 33Yu ixtʼaltanan va tajunil: —¿Tas oxtaycha katemaucha ni vayti yu lay kalakvavau yu aniy lhuvaj lapanakni? Aniy jantu tʼujuʼ jataulanti. 34Ex ni Jesús laklhisakmil, va lakjunil: —¿Tachuncha pan maʼalinatʼik ni uxiknan? Ex tanaul ixtʼaltanan: —Va aqxtujuncha pan ali tsʼuniy yu lakstʼuniy jatanti. 35Ex chuncha ni Jesús lakjunilcha ni lapanakni para katataulalcha ni lakatʼun. 36Ex chʼapalcha la ixmakaʼ ni aqxtujun pan kun yu lakstʼuniy jatanti, ex skʼinil lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex laqcheʼelcha, va jalaqxtaqnilcha ixtʼaltanan. Ex yu yuʼuncha va tamaqpitsinilcha ni lapanakni. 37Tus tachun tavaynʼol va tus ox taʼotsal. Ex yu xatalaqcheʼeniʼ yu xajchal va tus laqatujun lajʼay canastas talaqtsamal. 38Ex yu tavayl va laʼatʼati mil joʼakna y mas alati yu xanatin kun jasʼatʼan. 39Ex va chuncha ni Jesús lakmastakʼachoqolcha ni lapanakni, taukʼachoqolcha ni laka barco, va al xalakatʼun ni Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\