SAN MATEO 16

1Ex va chuncha ni fariseos ali ni saduceos talaqʼal ni Jesús, talaqtsʼintanul, va taskʼinil para kalakmasunil taun ay axtoqnu yu minachal laktʼiyan. 2Ex ni Jesús va lakjunil: —Tejkan toqoxata, ex ni uxiknankʼan naunatʼik: “Chavay ka la lhiʼacha kunchoqoyaʼ, ni laktʼiyan ayaj xlapul.” 3Tejkan puvakuj, ex naunatʼik: “Yu chavay ka jantu lhiʼacha kunaʼ, ni laktʼiyan ayaj xlapul, chuncha aqapuchajuy.” Ex chuncha ni uxiknan ox mispʼayatʼik tacha kunaʼ ni julchan, ¿ex valiʼiycha jantu malaʼasiyatʼik yu tapasay chavaycha aniy taʼan tʼaunatʼik? 4Yu aniy jalaktuʼunun ali maqtaqalhinin lapanakni taskʼin para kakmakal taun ay axtoqnu pero jantu tuʼuchun kaklakmasuniyaʼ, vamun yu tacha tapasal ni Jonás yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. Ex chuncha ni Jesús jamakaulcha, va anchoqolcha. 5Tejkan taʼal ixlhiputakuktachal ni lakamar yu ixtʼaltanan ni Jesús, va jantu katalhaʼal ixtiyutkʼan, va takauklhi. 6Chuncha ni Jesús va lakjunil: —Kʼalhistʼajkʼantʼik kun yu ixlevadurajkʼan ni fariseos kun yu saduceos. 7Ex yuʼuncha taʼaqtaychal talaxaqalay, va talajuniy: —¡Chuncha najun por jantu kalhimiu kintiyutkʼan! 8Ni Jesús kʼatsal yu ixtapastakʼacha, va lakjunil: —¿Valiʼiycha naunatʼikcha ni jantu kʼalhitsʼukʼutʼik mintiyutkʼan? Jantu ox kilalhakapuʼanau. 9¿Jantukaʼ malaʼasiyatʼik? ¿Jantu pʼastʼakʼatʼik ni aqskis pan iklaqmaqpitsinil laqakis mil joʼakna? ¿Tas chuncha canastajcha laksakchʼoʼotʼikcha? 10¿Jantu pʼastʼakʼatʼik yu aqxtujun pan yu iklaqmaqpitsinil laʼatʼati mil joʼakna? ¿Tas chuncha canasta laksakchʼoʼotʼikcha? 11Jantukaʼ malaʼasiyatʼik ni kitʼin jantu kaklalhixaqalau pan. Yu klajunau va kalhistʼakkʼantʼik ixlevadurajkʼan ni fariseos kun yu saduceos. 12Taval tamalaqasilcha yu lakjunil ni Jesús. Jantu ixlhichiviniy xalevadura ni pan, va ixlhichiviniy yu ixtamalaniy ni fariseos kun saduceos. 13Tejkan chaʼal ni Jesús ixlhiʼukstsʼuniy ni putaulan Cesarea Filipo, ex laklhisakmil ixtʼaltanan, va lakjunil: —¿Ni lapanakni tas ayucha talhilaycha ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki? 14Yuʼuncha va tanaul: —Lati tanajun uxintʼi va Juan yu jamaqchajʼavanaʼ. Lati tanajun uxintʼi va Elías. Lati tanajun va Jeremías kʼatʼi u matichun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 15Ex naul ni Jesús: —Ex uxiknan, ¿tas ayucha naunatʼikcha ijkunita ni kitʼin? 16Ex yu Simón Pedro va junil: —Ni uxintʼi va yucha ni Cristo kʼatʼi, istsʼal kʼatʼi ni Dios yu kujta. 17Ex ni Jesús va junil ni Pedro: —Simón, yu istsʼal kʼatʼi ni Jonás, ayaj achʼantʼacha ni uxintʼi. Jantu matichun lapanaki kamamispanin yu nau pero yu kimPay yu alintachal laktʼiyan, yucha mamispanin. 18Kitʼin ijkunan ni uxintʼi va Pedro kʼatʼi, y kun aniy chiyux kapuʼaqtayniyaʼ kilapanakni y mas ixtapʼasta ni lhinin jantu lay kaamaqalhajayaʼ. 19Kakxtaqniyan xapalhachimoʼon laktʼiyan. Yu kʼachʼiʼulayeʼe aniy lakamunukpaʼ vachu jachʼiʼulanti kunaʼ laktʼiyan. Yu kaxʼotʼeʼe aniy lakamunukpaʼ, vachu jaxʼoqnuti kunaʼ laktʼiyan. 20Ex ni Jesús va lakjunil ni ixtʼaltanan para jantu matichun katajunil ni yucha va yu Cristo. 21Anchanu julchan ni Jesús aqtaynil jalaqputeʼeniʼ ixtʼaltanan ni yucha maqskʼiniy kaʼal Jerusalén. Chuncha katamamaqanlqajnivayaʼ yu xalajʼay xapaynin, ni xaʼukxtinin kuras, y vachuʼ yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan. Va katamaqniyaʼ, pero yu laʼatʼutu julchan va katakukchoqoyaʼ. 22Chuncha ni Pedro va alakataun ixʼaman lhaʼal ni Jesús, va aqtayl laqʼaymay, va juniy: —Jalhachimoʼonuʼ, kamapʼaynikʼa meʼeman. Apalay ox jantu chuncha kʼatʼapʼasʼa. 23Chuncha ni Jesús talaqaspʼiklhi, va junil ni Pedro: —Yu uxintʼi, Satanás, tumpajcha kʼaʼuntʼi kun kitʼin. Uxintʼi vamun makʼay para kʼimapʼutsʼanʼanitʼi. Uxintʼi mejatapastakʼati jantu chun tacha ixjatapastakʼati Dios, va pastakʼa tacha yu valiʼiy lapanakni. 24Ex ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan: —Incha matichun kintʼatiʼukxuntayaputun, yucha jantucha lay makay yu makaputun. Kaval tacha kalhaʼal ixkurus, ex chuncha lay kintʼatiʼukxuntayalcha. 25Ni lapanaki yu ayaj lhitsukuputun ixjatsukunti, yucha kamaqatsʼanqayaʼ. Pero yu kamaqatsʼanqayaʼ ixjatsukunti por kitʼin, yucha kalhitsukuchoqoyaʼ. 26¿Tisuncha lhajaycha qayntaun lapanaki incha kalhitsukuʼol tachun yu alin lakamunukpaʼ pero va maqatsʼanqay ixjatsukunti? ¿Tas kapulhitsukuchoqoyaʼ ixjatsukunti? 27Yu kitʼin ni Sasʼatʼa Lapanaki kakmintachal kun ixtapʼasta kimPay, y kun ixmayulnin. Ex chuncha kaklakmapalacha ni lapanakni por qayntamin va yu tamakata. 28Laqsaval klajunau, aniy taʼalin lati lapanakni yu jantukaʼ kataniyaʼ tus katalaqtsʼinʼelayaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki tejkan kakmintachal la kilhachimoʼon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\