SAN MATEO 17

1Ex va chuncha astan tejkan laqachaxancha julchan val, ni Jesús va tumpaj lhaʼal ni Pedro ali Santiago ali Juan yu ixlaqaj Santiago. Va laklhaʼal taun ay aspajun. 2Ancha la ixtalakaʼukxpukʼan ni yuʼuncha, va tapaxal yu tacha ixtasuta ni Jesús. Yu ixʼukxpuʼ va tus kʼuliksnaʼ val, tacha julchan. Yu ixlaqchʼiti va yaqaq val, va tacha jatunkunaʼ. 3Talaqtsʼil ni Moisés ali Elías. Va ixtatʼajun laxaqalanin kun Jesús. 4Ex yu Pedro va junil ni Jesús: —Jalhachimoʼonuʼ, ¡ayaj ox ijkʼalintau ni aniy! Incha uxintʼi naʼun, kakmakayau aqatʼutu moqltaʼ. Aqataun para uxintʼi, aqataun para Moisés y aqataun para Elías. 5Ex tejkan ixtʼajun chivin ni Pedro va laqmaqatanul kun xajalkʼikniʼ laqataun taputsʼi kʼuliksnaʼ, ex yu laka taputsʼi va taqasmaklhi taun chivinti, va naul: —Ni aniy yucha ni kintsʼal yu ikmalaqachata; va ayaj ijkʼachaniy. La ox kaʼalasmaktʼik ni yucha. 6Tejkan chuncha taqasmaklhi ixtʼaltanan va tus tatalakaputatamal la ixʼukxpukʼan ni lakatʼun, va tus ox ixtalaktalhananta. 7Ex ni Jesús laktalakanunil, jalakchʼapal, va lakjunil: —Kaʼostʼaulatʼikcha, jantu katʼalhanantʼik. 8Ex chuncha tejkan talaqtsʼinchoqol va jantucha matichun katalaqtsʼil. Va ixʼamancha yachoqol ni Jesús. 9Tejkan taminchoqochalcha ni aspajun, ex ni Jesús va lakjunil ni ixtʼaltanan: —Jantu matichun kʼaʼunitʼik yu ixlaqtsʼinatʼik tus tejkan kaktakukchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki ex kʼanaunapitik. 10Ex chuncha ixtʼaltanan ni Jesús talhisakmil, va tajunil: —¿Valiʼiychacha yu tamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas tanajun ni Elías va yucha pʼunaj kaminaʼ? 11Ex ni Jesús va naul: —Chun, ni Elías pʼunaj kaminaʼ, va yucha ni kalaqlaʼoxiʼoyaʼ tachun. 12Pero yu kitʼin klajunau, ni Elías kilatachilcha, pero yuʼuncha jantu katamispal. Tamakanil ni yucha va tacha ni yuʼuncha tamakaniputulcha. Vachu va chun ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki ayaj kakmaqanlqajnanaʼ la ixtamakakʼan ni yuʼuncha. 13Ex ixtʼaltanan ni Jesús va tamalaqasil ixtʼajun lhichiviniʼ Juan yu ixjamaqchajʼavanaʼ. 14Ex va chuncha tejkan tachinchal taʼan ixtaʼalinta lhuvaj lapanakni, va talakanunil ni Jesús qayntaun lapanaki, va taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼuxkpu ni yucha, va junil: 15—Jalhachimoʼonu, kitʼin va knajun kʼamapʼaynitʼi ni kintsʼal. Va chʼapay yu ixlhinin, chuncha maqanlqajnan va taxtujcha. Ayaj aqlhuvajcha taqtay laka jikmi, aqtamixna taqtay ni lakxkan. 16Yu mintʼaltanan xaklaklhiminitacha ni aniy pero jantu kalal ni katamaʼayajnichoqol. 17Ex ni Jesús va naul: —¡Yu uxiknan jantu lay lhakʼapʼupʼinatʼik, va jalaktuʼunun untʼatʼik! ¿Tus tavanancha kaktamakaunaʼ kun uxiknan? ¿Tus tavanancha kaklatayaniyaucha? Kʼalhitʼantʼikcha aniy ni tsʼal. 18Ex chuncha ni Jesús va laqʼaymal yu jantu ox espíritu. Va taxtunichoqol ni tsʼal. Ex va taun panchʼix va ayajnanchoqolcha. 19Taval yu ixtʼaltanan va tatʼachivinil ixʼaman ni Jesús, va tajunil: —¿Valiʼiychacha ni kijnan jantu kalal ikmaxtuu ni anchanu jantu ox espíritu? 20Ex ni Jesús va lakjunil: —Ni uxiknan va ayaj tsʼuniy milhakapuʼatkʼan. Chavay vas klajunau, mas milhakapuʼatikʼan va lakstʼuniy tacha yu lakatʼuniy xataltsʼi mostasa, incha kaʼunitʼik ni aniy aspajun: “Kaʼostʼicha ni aniy, kʼapʼinchʼiycha alakataun.” Ex yu aspajun va niman kaqosaʼ. Chuncha jantu kaʼalil tuʼuchun yu jantu kalal. 21Incha maxtʼupʼutʼun tacha anchanuʼ jantu ox espíritu, ex maqskʼiniy kaskʼin Dios kun taskʼajati. 22Ex va chuncha tejkan chʼantaun ixtatiʼukxuyananchal xalakatʼun ni Galilea, ex ni Jesús lakjunil ixtʼaltanan, va naul: “Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kintamaqxtaʼaʼ la ixtamakakʼan ni lapanakni, 23ex chuncha kintamaqniyaʼ, pero yu laʼatʼutunuʼ julchan kajkujchoqoyaʼ.” Ex chuncha yu ixtʼaltanan va ayaj tamaqaninilcha. 24Ex chuncha ni Jesús kun ixtʼaltanan va tachaʼal Kapernaum. Ex yu ixtachʼinin ixlhimapalkan ni ay lakatajtan va talaqʼal ni Pedro, va talhisakmil: —¿Yu mijamalaninikʼan jantu mapalay yu xalhimapalkan ni ay lakatajtan? 25Ex ni Pedro qaltayanal, va naul: —Chun, mapalay. Ex tejkan tanuchalkaʼ laqa chaqaʼ ni Pedro, ni Jesús va xaqalal, va junil: —Simon, ¿uxintʼi sun chivinticha naʼun? Yu xajalhachimoʼonun ni lakamunukpaʼ, ¿tas ayuʼunchacha chʼikan yu xalhimapalkan? ¿Va yu sasʼatʼan? u ¿va yu alakataun machaqan? 26Ex ni Pedro va naul: —Va yu alakataun machaqan. Ex ni Jesús va naul: —Ex yu ancha machaqan jantu maqskʼiniy tuʼuchun katamapalal. 27Pero para jantu katatalqaul ni lapanakni, kapʼinchʼiy ni lakamar, kʼamuʼuyeʼe mimpamaqlhavan, va kʼamakʼutʼuyeʼe ni jatanti yu pʼunaj katsakʼayaʼ. La ixkil ancha kʼatʼemaniyeʼe aqxtaun tumin. Ex ni anchanu kalaqchaanacha para kʼalhimapʼalʼoyeʼe yu klaninin y vachu kun yu uxintʼi lhipʼininin. Kʼalhipʼinchʼiycha, kʼamapʼaltʼicha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\