SAN MATEO 18

1Ex va chuncha ni anchanu julchan ixtʼaltanan ni Jesús va tatalakanunil, va talhisakmil va tanaul: —Taʼan lhachimoʼonun ni Dios, ¿tas ayuchacha yu xaʼay junita? 2Ex ni Jesús va tʼasaʼil qayntaun sʼatʼa, va maqayaul la ixtalakaʼukxpukʼan ni yuʼuncha. 3Ex va lakjunil: —Vas klajunau, incha uxiknan jantu lakstʼuniy kakʼatsʼantʼik tacha jasʼatʼan, ex jantu lay kʼatʼanutʼachipitik taʼan jalhachimoʼonun ni Dios. 4Yu apalay ay junita taʼan jalhachimoʼonun ni Dios, yucha yu vamun lakatʼuniy makakan tacha yu aniy jasʼatʼa. 5Yu laqaʼiy ni aniy jasʼatʼa por chuncha klhinajun ni kitʼin, ex vachu kilaqaʼiy ni kitʼin. 6’Mas va taʼayuchacha kaval incha kamakal para kamaqtaqalhinil qayntaun kilapanaki tacha yu aniy lakatʼuniy jasʼatʼa, ex ni yucha ayaj lhitaʼay katapasayaʼ. Apalay ox kaval ni kapixtuchʼiʼulakalcha kun xachiyux pachʼikni, ex kaʼankalcha ixmajʼanka lakamar y kaʼakskʼajʼul. 7Ayaj lhitaʼay yu aniy lakamunukpaʼ, va pumalhuvaj alin yu talhinajun katamaqtaqalhinil. Ni yuʼuncha va tacha taʼalincha, pero ¡paynicha ni lapanaki yu lhinajun katamaqtaqalhinil yu alati! 8’Xlhiyucha incha makʼapʼutʼun talaqalhin kun mimakaʼ u minchʼajaʼ, apalay ox kaval ni kʼachʼaqxmajʼacha, va kamajʼacha. Apalay ox kʼatʼanuchiy makltʼul u chʼanltʼul taʼan alin ox jatsukunti y jantu kamujun kun maktʼuy u chʼantʼuy laka jikmi taʼan maqtajita mas va tavanancha. 9Vachuʼ incha kʼamakʼapʼutʼu talaqalhin por yu laqtsʼin la milaqchul, apalay ox kaval ni kʼalakpʼumaxtʼukʼa milaqchul. Apalay ox mas vamun milakputaun kʼatʼanuchiy taʼan alin ox jatsukunti y jantu kʼatʼanuchiy milakputʼuy milaqchul la xajikmi ni laqnin. 10’Jantu kʼanau ni jantu xtapal kataval yu aniy lakstʼuniy jasʼatʼan. Laqsaval klajunau yu ixmayulnin Dios yu jalaklhistakʼa, yuʼuncha taʼalintacha la ixtalakaʼukxpuʼ ni kimPay yu alintachal laktʼiyan. 11Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki va klaqkimalaqtaxtuchil yu ixtatsʼanqatacha. 12’¿Tas lhilayatʼikcha? Incha qayntaun lapanaki lhitʼajun taun ciento ixborregos pero incha tsʼanqay laqataun, ¿ex tisuncha kamakayaʼ? Va kalakmakaunaʼ yu noventa y nueve laka aspajun y kaʼanaʼ lakxkaunaʼ yu laqataun borrego yu tsʼanqata. 13Chavay incha katemachoqol ni anchanu laqataun borrego yu istsʼanqata ex apalay lhiʼachantajuy xajantu yu anchanu noventa y nueve yu jantu katatsʼanqal. 14Vachu chun yu mimPaykʼan yu vilchal laktʼiyan jantu najun matichun katsʼanqal mas va qayntaun yu aniy lakstʼuniy. 15’Chavay incha milaqaj makaniyan taun tuʼuchun yu jantu ox, maqskʼiniy kʼatʼalaqlaʼoxitʼi ixʼaman. Incha makanincha kuenta yu tacha un ex ox junchoqoy tacha milaqaj. 16Chavaycha incha jantu kamakanin kuenta yu un ex maqskʼiniy kʼaʼuntʼaʼitʼi qayntaun u qayntʼuy para vachuʼ kataqasmaktayl yu lhichʼivinatʼik, chuncha para yuʼuncha katamasavalal tachun yu naʼuntʼik. 17Chavay incha jantu kamakayaʼ kuenta kun yuʼuncha, ex maqskʼiniy katʼachʼivincha la ixtalakaʼukxpukʼan yu talhakapuʼan ni Dios taʼan tataqxtoʼa. Chavay incha jantu kamakanin kuenta mas kun yuʼuncha, ex tsʼanqay kʼalaqtsʼi tacha qayntaun yu jantu lhakapuʼanan u tacha qayntaun yu chʼinin impuestos. 18’Laqsaval klajunau, tachun yu kʼachʼiʼulayapitik aniy lakamunukpaʼ ex vachu va chun kachʼiʼulakantachal laktʼiyan. Vachu tachun yu kaxʼoqtʼapitik ni aniy lakamunukpaʼ, vachu va chun kaxʼoqkantachal laktʼiyan. 19’Vachu klajunau incha pumatʼuy ni uxiknankʼan aniy lakatʼun kʼaskʼinitʼik ni Dios, incha va chʼantaun kaʼuntʼik yu kaskʼinpʼutʼuntʼik, ex kataxtaqniyan yu kimPay yu alintachal laktʼiyan. 20Chavay yu taʼan tataqxtoʼa pumatʼuy u pumatʼutu la kintaqaʼuti, ex kitʼin ancha ijkʼalinta la ixtaʼajna ni yuʼuncha. 21Ex chuncha ni Pedro laqʼal ni Jesús, lhisakmil, va naul: —Jalhachimoʼonu, ¿tas aqchuxicha kakmalaqmixinil kilaqaj tejkan kimakanil taun tuʼuchun yu jantu ox? ¿Tus aqtujun? 22Ex ni Jesús va naul: —Jantu ijkunan va aqtujun, mas va tavanancha kaval kʼamalaqmixinin, mas aqlhuucha kaval, mas setenta por siete. 23’Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha qayntaun jalhachimoʼonu yu ixmasavalaputun ixkuentajkan ixʼoqxtamatin. 24Ex va chuncha tejkan taʼaqtaynilcha puteʼenin ixkuentajkʼan, ex va talhiminil qayntaun yu ixlhaaniy lhuvaj tumin, tus miyones. 25Chuncha yu ixʼoqxtamati va jantu kalhitsukul yu kalhimapalnil, ex yu ixʼukxtin va lhijunilcha para kastʼakal kun ixanati ali sasʼatʼan y vachu kun tachun yu ixlhitʼajuncha va para kalaqchaanil ni kalhimapalal tachun ixlhaaninti. 26’Ex va chuncha yu oqxtamati taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ ni ixʼukxtin, tapayninil, va junil: “Jalhachimoʼonu, va knajun kʼimaʼantʼaulnin ataun panchʼix, kakmapalniʼoyan laksniy tachun yu iklhaaniyan.” 27Ex yu ixʼukxtin va mapaynil, va maqantaulniʼolcha tachun ni ixlhaaniy. Va oxamaktauncha makaunchoqol. 28’Ex tejkan taxtuchoqolcha ni oqxtamati va temal qayntaun ixtʼatapatsan, ni yucha ixlhaaniy lakatsʼuniy tumin. Ex ni yucha va niman chʼapanil la ixpixtu, va aqtaynilcha pixtulhita para kamaʼakskajval, ex va juniy: “¡Kʼimapʼalnincha laqatapʼastʼa yu kʼilhipʼiniy!” 29Ex ni anchanu ixtʼatapatsan taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ yu ixlhaaniy, ex tapayninil, va junil: “Kʼimaʼantʼaulnin ataun panchʼix. Kakmapalniʼoyan laksniy yu iklhaaniyan.” 30Pero ixtʼaʼoqxtamati yu ixlhaaniy va jantu kamaqantaulnil, va manul laka pachʼin tus kamapalal ixlhaaninti. 31Ex tejkan chuncha talaqtsʼil yu alati ixtʼatapatsanin yu tacha tapasal va tus jantu katalhipaʼinil, va la taxkanil. Ex va taʼal laqputeʼeninin ni ixʼukxtinkʼan yu tapasal. 32Ex chuncha yu jalhachimoʼonu va malaqachanal ixjuntaʼika, va junil: “Uxintʼi jalaktuʼunuʼ oqxtamati kʼatʼi, kitʼin ikmaqantaulnin tachun yu ixkʼilhipʼinin, va por kʼintʼapʼayninin. 33Apalay ox ixlhitsʼukʼunin mapayninti mintʼatapatsan chuncha tacha kitʼin ikmapaynin ni uxintʼi.” 34Ex ni jalhachimoʼonuʼ va ayaj talqaul, va malaqachanal ixmanuka laka pachʼin ni anchanu oqxtamati, va tus kamapalniʼokal tachun yu ixlhaanikan. 35Ex va chuncha ni Jesús taylhaʼal ixchivinti, va naul: —Yu kimPay laktʼiyan vachu va chun katamakaniyan ni uxiknan incha jantu laqsaval malaqmixiniyatʼik mintʼalaqauninkʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\