SAN MATEO 19

1Chuncha tejkan laqputeʼeʼolcha ni Jesús, va alcha xalakatʼun Galilea, chaʼal yu xalakatʼun Judea taʼan putakʼutʼa ni julchan, xlhiʼavintʼi xalaʼaxkan Jordán. 2Ex chuncha va lhuvaj lapanakni tatʼaʼal y va jalajkʼuchʼuchal ni taqanʼanin. 3Ex chuncha lati ni fariseos tatalakanunil ni Jesús, talaqtsʼintanul, va tanaul: —¿Lay kamakaunchoqol ixanati qayntaun lapanaki mas va tuʼuchun kaval yu kamakanil? 4Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik uxiknan la ixchivinti Dios taʼan tsʼoqkanta, va najun, “tejkan pʼunaj lakmakal ni Dios ni lapanakni, va lakmakal qayntaun joʼati ali qayntaun xanati”? 5Vachu naul ni Dios: “Xlhiyucha ni joʼati makajun ni ixpay ali ixnati, tʼatsukuy ixanati, ex yu pumatʼuy va qayntauncha lapanaki tapalay.” 6Ex chuncha jantucha pumatʼuy tajunita, va qayntauncha jun. Ex chuncha ni lapanakni jantu maqskʼiniy katalaqlvaqlhi yu malaqxtoʼa ni Dios. 7Ex chuncha ni fariseos talhisakmil, va tajunil: —¿Valiʼiycha ni Moisés lhinaul kaxtaqnikal aqxtaun acta qayntaun xanati para kapumakaunchoqokal? 8Ex ni Jesús va naul: —Va por pʼays melhanutkʼan va chuncha lhinaul ni Moisés para kalamakʼauntʼik, pero yu maqancha tejkan aqtaynichal ni lakamunukpaʼ jantu chuncha ixjunita. 9Pero yu kitʼin iklajunau, incha qayntaun joʼati makajun ixanati mas jantu kamaqtaqalhinil, ex tʼatsukuchoqoy aqayntaun xanati, ex chuncha ni yucha makay talaqalhin. Vachu incha qayntaun joʼati tʼatsukuchoqoy yu makaunkanta, ex ni yucha vachu makay talaqalhin. 10Ex ixtʼaltanan va tanaul: —Incha va ay laqtaqal makay yu makajun ixanati, ex ka apalay ox jantu katʼatsukul. 11Ex ni Jesús va naul: —Jantu lay katamalaqasil tachun ni lapanakni, vamun lati yu laksakta Dios lay tamalaqasiy. 12Taʼalin lapanakni yu jantu lay talakxtuklay va por chuncha tatsukul. Vachu lati lapanakni jantu lay talakxtuklay va por chuncha lakmakanikan. Vachu lati lapanakni jantu talakxtuklay, vamun tapatsaniputun xalhachimoʼon ni laktʼiyan. 13Ex va chuncha ni lapanakni va talhaanil ni jasʼatʼan ni Jesús va para kalaqmoqslanil ixmakaʼ y para kalakskʼinil Dios. Pero yu ixtʼaltanan ni Jesús va taʼaqtayl talaqʼaymay yu ixtalhaʼan ni sasʼatʼaninkʼan. 14Ex ni Jesús va naul: —Kʼalakmakʼauntʼikcha ni jasʼatʼan, chaqx katamil kun kitʼin. Jantu maqskʼiniy kalaqʼaymatʼik, yu tatanuyachal taʼan lhachimoʼonun Dios yuʼuncha tajunita tacha yu aniy jasʼatʼan. 15Ex chuncha va laqmoqslanil ixmakaʼ ni jasʼatʼan ex taval anchoqolcha alakataun. 16Ex chuncha qayntaun tsʼal laqʼal ni Jesús, lhisakmil, va naul: —Ox jamalaniniʼ, ¿tisuncha yu lajʼox kakmakal para kaklhitsukul ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ? 17Ex va naul ni Jesús: —¿Valiʼiycha kʼiʼuniy ox kunita? Yu ox vamun Dios. Incha tʼanupʼutʼunachiy taʼan alin ox jatsukunti, ex maqskʼiniy katʼoʼoyatʼi yu lhinajun Dios. 18Ex yu tsʼal va naul: —¿Taʼayuchacha? Ex junil ni Jesús: —Jantu kʼamaqnin, jantu kʼatʼatʼamatʼi aqayntaun yu jantu minavin kaval, jantu kʼaʼalhavan, vachuʼ jantu kalaklkʼan y jantu kalhichʼivin aqayntaun yu jantu laqsaval. 19Kʼatʼoʼoyatʼi mimpay kun minati, vachuʼ kʼaʼachʼanin mintʼamachaqaʼ tacha uxintʼi achʼanikʼan. 20Ex va naul ni tsʼal: —Tachuncha ni anchanu va kmakaʼojotacha. ¿Ex tisuncha apalay kintsʼanqaniy? 21Ex va naul ni Jesús: —Incha vas ni unpʼutʼun, kapʼinchʼiycha lakstʼanaʼ yu lhitʼaʼun. Ex yu xatapal kalaqxtʼaqnincha ni kilpatanin. Ex kʼalhitsʼukʼutʼachiy mimaqaliti laktʼiyan. Ex chuncha kʼintʼatʼatʼicha. 22Tejkan chuncha qasmaklhi ni tsʼal, va tus maqaninijʼanchoqolcha. Va ayaj maqaliʼ ixjunita. 23Ex ni Jesús va lakjunil ixtʼaltanan: —Laqsaval klajunau, la lhitaʼay para katanuchal qayntaun maqaliʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 24Laqsaval klajunau, apalay va tsʼalti kapulaqpuslhi laqataun camello taʼan puxalal la ixtʼitʼampʼin ni makskati xajantu katanuchal qayntaun maqaliʼ taʼan lhachimoʼonun ni Dios. 25Ex tejkan chuncha taqasmaklhi ixtʼaltanan ni Jesús, va tus vak takʼatsal, va tanaul: —¿Ex tas ayucha lay kalaqtaxtuyacha? 26Ex ni Jesús laqtsʼil ixtʼaltanan, va lakjunil: —Alin yu jantu lay tamakay ni lapanakni pero ni Dios tus tachun lay makay. 27Ex ni Pedro va junil: —Yu kijnankʼan ikmakaunʼotaucha tachun yu klhitʼaunau y klatʼatiʼukxuyanaucha. ¿Ex tisuncha klaqaʼiyau? 28Ex ni Jesús va naul: —Laqsaval klajunau, kaminaʼ julchan tejkan laqsastʼi kunaʼ tachun, y kaktaultachal ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki la kimpalhachimoʼon taʼan kaklhitsukuyaʼ kintapʼasta. Ex uxiknan yu kilatʼaltananau vachu va katʼaultʼachipitik milaqakautʼuykʼan laka japalhachimoʼon para kalaqlaʼoxiniyapitik yu oqxlaqkautʼuy xalapanakni Israel. 29Chavay taʼayucha yu makajun ixchaqaʼ, u ixlaqaj, u ixtʼalapanaki u ixpay u ixnati, u sasʼatʼan u ixtʼun por kitʼin, ex ni yucha kalaqaʼichoqoyaʼ apalay lhuu, tus taun ciento. Y vachu kalaqaʼiyaʼ ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 30Chavay ayaj lhuvaj taʼalin yu ayaj lajʼaynin takʼatsan, pero astan ni yuʼuncha va lakstʼuniy katajunaʼ. Chavay ayaj lhuvaj taʼalin yu lakstʼuniy takʼatsan pero astan ni yuʼuncha va xalajʼaynin katajunaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\