SAN MATEO 2

1Ni Jesús tsukul ni Belén yu xalakatʼun Judea tejkan ixlhachimoʼonun ni Herodes ni anchanu lakamunukpaʼ. Ex va chuncha tachil xaputaulan Jerusalén lapanakni yu machaqan taʼan putakʼutʼa julchan. Va lakjunkan magos. 2Va talhasakminil: —¿Toʼoxtaycha vil ni jasʼatʼa yu tsukul para kalhichimoʼol ni israelitas? Va klaqtsʼiniyaucha ni ixjastʼaku ex kmintau toʼoyanan. 3Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Herodes, jantu ox kakʼatsal, vachuʼ kun tachun xalapanakni Jerusalén. 4Va chuncha ni jalhachimoʼonuʼ Herodes va jalakjuntaʼiʼol tachun xaʼukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan. Jalaklhisakmil toʼoxtaycha katsukul ni Cristo. 5Yuʼuncha tanaul: —Va laka putaulan Belén xalakatʼun Judea. Va chuncha tsʼoqlhi qayntaun yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, va naul: 6Putaulan Belén xalakatʼun Judea, uxintʼi jantu lakatʼuniy kʼaʼuntʼi, apalay ay kʼatʼi xajantu yu talhachimoʼonun xalakatʼun Judea. Kataxtuniyan qayntaun ay lapanaki yu kalhichimoʼoyaʼ kilapanakni yu israelitas. 7Ex va chuncha ni Herodes va saq lakjuntaʼil ni magos y jalaklhisakmil tavanancha tasul ni jastʼaku. 8Ex chuncha jalaqmalaqachalcha ni Belén, va lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitikcha lakxkaunan ni jasʼatʼa, ox kʼalakxkʼauyapitik ni anchanuʼ jasʼatʼa. Ex tejkan katʼemayapitik kilajunau para vachuʼ lay kajkʼal toʼoyanaʼ. 9Tejkan chuncha taqasmaklhi ni jalhachimoʼonuʼ ex va taʼalcha. Ex yu jastʼaku yu ixtalaqtsʼinta taʼan putakʼutʼa julchan va xapʼulʼanta kun yuʼuncha. Tejkan va laycha katachaʼal yu jastʼaku va saq tayal taʼan ixmal ni jasʼatʼa. 10Tejkan chuncha talaqtsʼil ni jastʼaku ex ni magos ayaj talhiʼachantajul. 11Tejkan tatanuchal laqa chaqaʼ va talaqtsʼil ni jasʼatʼa kun María yu ixnati. Ex va chuncha tataʼaqtsoqoqtanilcha va taʼaqtaylcha ni tatamoʼoniy ni jasʼatʼa. Ex va taʼaqmixʼalcha ixkajajkʼan taʼan maʼakan ixmaqalitkʼan, taxtaqnil oro ali pun ali mirra. 12Ex va chuncha taval ni anchanu lapanakni va taʼaqlaqavanal, va lakjunkal para jantucha katapuʼanchoqol ni taʼan ixvil ni Herodes, va para katapuʼanchoqolcha alakataun tin ni la ixtʼunkʼan. Ex va atauncha tin tapuʼanchoqol la ixtʼunkʼan. 13Taval tejkan taʼanchoqolcha ni magos, qayntaun ixmayul ni Jalhachimoʼonuʼ Dios tasunil la ixʼaqlaqavanti ni José, va junil: —Kaʼostʼaʼulcha, kʼasaktʼicha ni jasʼatʼa kun ixnati. Kʼapʼintʼikcha xalakatʼun Egipto. Ancha katʼaultʼachipitik tus tejkan kitʼin klamapastakʼanichoqoyau. Yu Herodes kalaxkauyaʼ ni jasʼatʼa para kamaqnil. 14Va chuncha ni José ostaulalcha, va saklhicha ni jasʼatʼa kun ixnati. Ex ni yuʼuncha va taʼalcha ni Egipto mas vananaj ixputsʼista. 15Va ancha ixtavilananchal tus tejkan nilcha ni Herodes. Va chuncha tapasal para kataqayntsal yu naul ni Jalhachimoʼonu Dios. Va qayntaun yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti naul: “La xalakatʼun Egipto ijkuntaʼil kesʼatʼa.” 16Tejkan kʼatsal ni Herodes ni tamakanul yu magos ex va ayaj talqaunlhi, va jamalaqachanal ixjamaqnika ni tsʼalan yu lakstʼuniykaʼ. Va yu ixtalhitʼajun laʼatʼiyun jachʼitin kun yu apalay lakstʼuniykaʼ laka putaulan Belén ali yu ukstsʼuniy ixtavilanal. Va pastaklhi tacha tajunil ni magos tisuncha julchan talaqtsʼil ni jastʼaku. 17Ex laqsaval va chuncha val tacha istsʼoqta ni Jeremías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios: 18Va qasmajkal yu talajqalhun laka putaulan Ramá, va alil taun ay jamaqaniti y lajqalhuti, va yucha ni Raquel yu ixqalhun. Jantucha lay ixlakataulay, va jalaqmaqnikalcha ni sasʼatʼan. 19Ex taval tejkan ixnitacha ni Herodes, qayntaun ixmayul ni Jalhachimoʼonu Dios va tasunichoqol ni José la ixʼaqlaqavanti ancha lakatʼun Egipto, va junil: 20—Kaʼostʼaʼulcha, kʼasaktʼicha ni jasʼatʼa kun ixnati, kapʼinchʼoʼotʼikcha xalakatʼun Israel. Yu ixtamaqniputun ni jasʼatʼa va tanilcha. 21Va chuncha ni José ostaulalcha, va laklhaanchoqolcha ni jasʼatʼa kun ixnati xalakatʼun Israel. 22Kʼatsal ni José ixtʼajuncha lhachimoʼon ni Arkelas ancha Judea tacha ixlhachimoʼonun ixpay Herodes. Ex va talhanal, jantucha kaʼanchoqol ancha. Va makʼatsanichoqokal aaqtaun la ixʼaqlaqavanti, ex va alcha xalakatʼun Galilea. 23Tejkan chaʼalcha ex va ancha tsukuchal xaputaulan Nazaret. Va chuncha tapasal para laqsaval chuncha kaval tacha tanaul yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios, tanaul: “Ni yucha kajunkanaʼ qayntaun yu machaqaʼ Nazaret.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\