SAN MATEO 20

1Ex vachu va lakjunil ni Jesús: —Yu xalhachimoʼon laktʼiyan va tacha qayntaun lapanaki yu ayaj maqalin ixtʼun para kʼatʼapʼatsʼatʼi. Taun puvakuj al jalakxkaunaʼ oqxtamatin para katatapatsal la ixtʼun taʼan ixchʼanta uvas. 2Ex tejkan laktemal va talaqlaʼoxil yu tacha katalhajayaʼ por paqtamin ixlhitapatsakʼan. Ex chuncha laqmalaqachalcha tapatsanin la ixtʼun. 3Taval tejkan laqanajatsicha puvakuj val, va aaqtaun anchoqol laklhitamau, va laqtsʼil alati lapanakni yu valiʼiy ixtayanal. 4Ex va lakjunil ni maqaliʼ: “Ni uxiknan valiʼiy ukxuyanantʼik. Vachu kapʼinchʼipitik tapatsanin la kilhitapatsa. Ox klamapalau.” Ex va chuncha va taʼalcha tapatsanin ni yuʼuncha. 5Taval ni maqaliʼ aaqtaun lajkilakxkauchoqol oqxtamatin va tejkan atunkulcha, ex vachu tejkan laʼatʼutu putoqoxata val. Vachu va chun laklhijunil alati yu valiʼiy ixtatiʼukxuyanal. 6Ex chuncha tejkan va laycha kalaqchaanputul laqakis putoqoxata ni maqaliʼ va anchoqol aaqtaun laklhitamau. Ex va laktemachoqol yu alati lapanakni yu valiʼiy ixtatiʼukxuyanal. Ex va lakjunil: “¿Valiʼiycha alintʼatʼikcha aniy tus taun julchan y jantu katsʼukʼutʼik tapatsanin?” 7Ex ni yuʼuncha va tanaul: “Jantu matichun kintalhijunan lhitapatsa.” Ex ni yucha va lakjunil: “Kʼapʼinchʼipitik tapatsanin la kintʼun. Ox klamapalau.” 8Taval tejkan putsʼislhicha ex ni maqaliʼ va junil yu xaʼay ixʼoqxtamati, va naul: “Kʼalakjuntʼaʼitʼicha ni oqxtamatin. Kʼalakmapʼaltʼicha. Kʼapʼuʼaqtʼayniy yu astan taʼaqtaynil ni lhitapatsa, y kʼapʼuxajchʼiy yu pʼunaj taʼaqtaynil ni lhitapatsa.” 9Ex va aqtayl lakmapalkan. Pʼunaj tatalakanulcha yu taʼaqtaynil lhitapatsa yu laqakis putoqoxata, va lakmapalkal qayntamin por qayntamin yu lhajakan paqtaun. 10Ex taval tatalakanul yu pʼunaj taʼaqtaynil tapatsanin. Ni yuʼuncha ixtalhilay kalakmapalkanaʼ apalay lhuu pero por qayntamin vachu talaqaʼil va yu lhajakan paqtaun. 11Ex tejkan talaqaʼiʼolcha va taʼaqtaynil talhilakchiviniy por yu anchanuʼ xamanavin ni tʼun. 12Va tajunil ni manavin: “Yu alati, va laycha katoqoxal ixtachin, va tauncha hora tatapatsal, chavay yuʼuncha vachu va chun talhajal tacha kijnan klhajau. Chuncha tus va tauncha julchan xaktayaniyau laka lhiʼicha.” 13Ex ni maqaliʼ va junil xaqayntaun ni yuʼuncha: “Kintʼalaqajun, kitʼin jantu tuʼuchun laqtaqal iktsukun makanin. Laqlaʼoxiu ni va chuncha kʼalhaʼayeʼe tacha lhajakan paqtaun. 14Chavay kʼalaʼaʼitʼicha milhilhajati. Kʼapʼinchʼoʼocha. Incha kitʼin iknajun chuncha kmapalputun yu astan aqtaynil tapatsan, va chuncha kaval. 15Ni kintumin yucha kinavin, va kitʼin kimpaxtoqniy kakmakal yu ikmakaputun. U ¿va akchʼipʼin va por ikqalʼox lapanaki kunita?”, va naul ni maqaliʼ. 16Vachu va naul ni Jesús: —Ex chuncha, yu chavaycha xaʼastanin tajunita, yuʼuncha xapʼunajnin katajunaʼ. Pero yu chavaycha xapʼunajnin tajunita, yuʼuncha xaʼastanin katajunchoqoyaʼ. 17Ex chuncha tejkan ixʼantacha ni Jesús xalakatin Jerusalén, va tumpaj lakjuntaʼil ixtʼaltanan yu pumakautʼuy. Va lakjunil: 18—Chavay teʼenaucha Jerusalén. Ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kakmaqxtaqkanaʼ la ixtamakakʼan yu xaʼukxtinin kuras ali yu tamalaniy kilhachimoʼonkʼan. Kintamukʼaniyaʼ laqtaqal para kintamaqnil. 19Ex chuncha kintamaqxtaʼaʼ kun yu jantu israelitas kataval para kintalaktuʼul ni kitʼin. Ex kintalakasamayaʼ y kintaxtukmukʼayaʼ laka kurus. Pero yu laʼatʼutunuʼ julchan kajkujchoqoyaʼ. 20Ex va talakanunil ni Jesús ixanati ni Zebedeo, va laktʼamil istsʼalan, yu Juan kun Santiago. Ni anchanu xanati va taʼaqtsoqoqtanil la ixtalakaʼukxpuʼ ni Jesús, va skʼinil taun jatapayniti. 21Ex ni Jesús va junil: —¿Tisuncha maqskʼiniycha? Ex va naul ni xanati: —Va knajun kʼalhinau kataulal la mipalhachimoʼon yu qayntaun kintsʼal la milhijakana y yu aqayntaun kataulal la milhijamaqxu. 22Ex ni Jesús va lakjunil: —Uxiknan jantu malaʼasiyatʼik yu skʼinatʼik. ¿Lhilayatʼik kalayaʼ kʼapʼuʼoqnunapitik yu xavaso maqanlqajnati yu kitʼin kakpuʼoqnunaʼ? ¿Lhilayatʼik kalayaʼ kʼapʼuʼaqchʼajʼauyapitik yu lhitaʼay aqchajʼauti yu kitʼin kakpuʼaqchajʼauyaʼ? Ex tanaul ni Juan kun Santiago: —Chun, kalayaʼ. 23Ex ni Jesús va lakjunil: —Laqsaval kʼapʼuʼoqyapitik ni kivaso, y vachu kʼapʼuʼaqchʼajʼauyapitik chuncha tacha kitʼin ikpuʼaqchajʼajuta. Pero yu katʼaulatʼik la kilhijakanaj kun la kilhijamaqxu, yucha jantu kimpaxtoqniy para kaklaxtaqniu. Va paxtoqniy kimPay kaxtaqnil yu ixtalaksaknati. 24Ex tejkan chuncha taqasmaklhi ni alati yu pumakau va la tatalqaunil yu anchanu pumatʼuy jatʼalaqaunin. 25Ex ni Jesús va lakjuntaʼiʼol ixtʼaltanan, va lakjunil: —Ni uxiknankʼan ox kʼatsʼayatʼik ni xalhachimoʼonun aniy lakamumukpaʼ va pʼas laklhichimoʼoy ixlapanaknikʼan. Yu xalajʼaynin apalay pʼas ixlhachimoʼonkʼan. 26Pero jantu maqskʼiniy chuncha kaʼuntʼik ni uxiknankʼan. Yu xaqayntaun ni uxiknankʼan yu junputun xaʼay, yucha maqskʼiniy kalaqʼaqtayjuʼol tachun yu alati. 27Vachu yu taʼayucha ni uxiknankʼan yu junputun xapʼunaj, yucha maqskʼiniy kaval tacha qayntaun oqxtamati yu jantu mapalkan. 28Ni kitʼin yu Sasʼatʼa lapanaki jantu kakmil para kaktapatsanikal. Kitʼin kminta para kaklaqʼaqtayjul yu alati. Vachu kakmaqxtaʼaʼ ketsukunti para chuncha katapulaqtaxtul pumalhuu lapanakni. 29Ex chuncha tejkan tataxtuchoqolcha laka putaulan Jericó, va lhuvaj lapanakni tatʼaʼal ni Jesús kun ixtʼaltanan. 30Ancha lakatin ixtavilanal pumatʼuy laʼachʼixin. Taval tejkan taqasmaklhi ni ancha ixtʼajun tapasanaʼ ni Jesús, tatʼasal, va tanaul: —¡Jalhachimoʼonuʼ, istsʼal kʼatʼi ni ay jalhachimoʼonu David, kilamapayniu ni kijnan! 31Yu lapanakni va talaqʼaymal ni laʼachʼixin para saqcha kataval, pero yuʼuncha apalay tataylhaʼal ixtʼasatikʼan. —¡Jalhachimoʼonuʼ, yu istsʼal kʼatʼi ni ay jalhachimoʼonuʼ David, kilamapayniu ni kijnan! 32Ex va chuncha ni Jesús va tayal, va lakjuntaʼil ni laʼachʼixin, va lakjunil: —¿Tisuncha naunatʼikcha kaklamakaniu ni kitʼin? 33Ex ni yuʼuncha tanaul: —Jalhachimoʼonuʼ, va iklakavananputunau. 34Ex chuncha ni Jesús jalakmapaynil, va lakchʼapanil ixlaqchulkʼan. Ex niman talakavananchoqolcha, va tatʼaʼal ni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\