SAN MATEO 21

1Ex chuncha tejkan ixtatʼajuncha taʼukstsʼuninin ni Jerusalén, tachaʼal laka putaulan Betfagé, yu xalakaʼaspajun Olivos. Taval ni Jesús va jamalaqachal pumatʼuy ixtʼaltanan, 2va lakjunil: —Kʼapʼinchʼipitik yu avintʼi lakatʼuniy putaulan. Ancha katʼemayapitik laqataun burra jachʼiʼulanti kun sasʼatʼa. Va kʼaxʼoqʼiyapitik y kilalhiminiyau. 3Incha matichun katalhisakmin valiʼiycha lhipʼinapitik, ex kaʼunapitik: “Va maqskʼiniy ni Jalhachimoʼonuʼ. Va niman kamalaqachachoqoyaʼ.” 4Ni aniy chuncha val para kataqayntsal yu maqancha tsʼoqlhi yu ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yu ixnajun: 5Kaʼunitʼik yu tavilanal laka putaulan Jerusalén: “MiJalhachimoʼonukʼan va talaqmintan ni uxiknankʼan. Va tacha kilpataniʼ pumin laqataun burra, putaukʼal laqataun sasʼatʼa yu machʼapanan.” 6Ex chuncha ni ixtʼaltanan va taʼalcha, va chuncha tamakal tacha lakjunil ni Jesús. 7Chuncha talhimilcha ni burra kun sasʼatʼa. Ex tamukʼanil laqchʼiti la ixpulakankʼan. Ex ni Jesús va putaukʼalcha. 8Yu lapanakni va ayaj lhuvaj ixtajunita. Lati talakmamal ixlaqchʼitkʼan lakatin. Alati va talakmamal javanan yu talaqchʼaqxpʼuxnil ixmaqlaqapʼu ni kʼiu. 9Ex yu ixtapʼulʼanta kun yu astan ixtaʼanta talaktʼasal, va tanaul: —¡Hosana! ¡Ay kaval istsʼal ni jalhachimoʼonu David! ¡Katoʼoyakal yu minta la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Dios! ¡Hosana kanaunkal laktʼiyan! 10Ex chuncha tejkan tanuchal ni Jesús ni Jerusalén, va talakchʼilil tachun xalapanakni ni anchanu ay putaulan. Ayaj ixtalalhisakmin siya yuʼuncha, va ixtanajun: —¿Tas ayuchacha ni aniy? 11Ex yu alati lapanakni va tanaul: —Va Jesús yu laqputeʼey ixchivinti Dios, yu machaqaʼ Nazaret yu xaʼestado Galilea. 12Ex taval ni Jesús tanuchal yu ay ixlakatajtan Dios. Tus tachun lakxkaumaxtuʼol maqspaʼ yu ixtatʼajun jastʼanan kun yu ixtatʼajun jaʼinin ni ancha. Va laqmapuʼaqstaʼol yu mesas taʼan ixtamapaxay ixtuminkʼan ni lapanakni y vachu yu ixtʼantsʼikʼan ni xastʼanan palumax. 13Ex va lakjunil: —Ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta va najun: “Ni kinchaqaʼ junkan xachaqaʼ taʼan puskʼinkan Dios”, pero ni uxiknankʼan makʼatʼatʼik yu ixputamaqsaqna alhavanan. 14Ex ancha yu ay lakatajtan tatalakanunil ni Jesús lati laʼachʼixin kun lati yu lakchʼanltʼul, ex va lajkʼuchʼul. 15Ni xaʼukxtinin ni kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas va ayaj tatalqamal tejkan talaqtsʼil yu lajʼay axtoqnu ixmakay ni Jesús y taqasmaknil yu ixtʼasatkʼan yu jasʼatʼanin laka ay lakatajtan yu inchine ixtanajun: “¡Ay kamakakal yu sasʼatʼa ni ay jalhachimoʼonu David!” 16Va tajunil ni Jesús: —¿Asmatʼa yu tatʼajun naunan? Va lakjunil ni Jesús: —Chun, ijqasmatʼa. ¿Jantu pʼutʼeʼeyatʼik ixchivinti Dios taʼan tsʼoqkanta yu lhichiviniy ni aniy? Inchine najun: Uxintʼi laqxtaqniy jatapastakʼati yu lakstʼuniy jasʼatʼan mas yu vananaj tatsʼikʼiy para ay katamakan kun kʼus milpati. 17Ex chuncha va lakmakaulcha, va alcha laka putaulan Betania. Ancha loqojchalcha. 18Chuncha tejkan puvakuj val, va minchoqochal ni Jesús ni Jerusalén, va chavanilcha. 19Ex laqtsʼil aqataun xakʼiu ni higo yu ancha ixyal ni lakatin. Ex ni Jesús va aqtayl lakxkajuy ni xaʼunikan pero jantu tuʼuchun katemanil. Vamun va xaxqoy ixjukʼal. Ex chuncha ni Jesús va junil ni anchanu xakʼiu ni higo: —¡Chavaycha ijkunan tus jantucha aqtaun kʼaxtʼaqyeʼe mijataukʼati! Ex va chuncha va niman xixtayal ni kʼiu. 20Tejkan chuncha talaqtsʼil yu ixtʼaltanan tus vak takʼatsal. Talhisakmil ni Jesús, va tajunil: —¿Valiʼiycha niman xaxixa ni xakʼiu ni higo? 21Ex ni Jesús va naul: —Laqsaval klajunau. Ni uxiknankʼan incha lhakʼapʼupʼinatʼik y jantu putʼuy jatapastakʼati makʼayatʼik ex jantu vamun yuʼ lay kamakʼatʼik tacha kmakanil xakʼiu ni higo. Vachu lay kʼaʼunitʼik ni aniy aspajun: “Kʼaʼostʼicha ni ancha, kʼapʼinchʼicha lakamar”, y laqsaval chuncha kunaʼ. 22Incha lhakʼapʼupʼinatʼik ni laqsaval kalaʼaʼiyapitik yu skʼinatʼik ni Dios, ex mas tisuncha kaval kalaʼaʼiyapitik. 23Ex va chuncha ni Jesús tanuchal laka ay lakatajtan. Tejkan ancha ixtʼajun malaniniʼ, ex talakanunil ni xaʼukxtinin ni kuras kun yu xalajʼaynin lapanakni ni israelitas. Ex ni yuʼuncha talhisakmil, va tajunil: —¿Taʼayucha xtaqnin lhachimoʼon ni kʼamakʼatʼi yu aniy axtoqnu? ¿Taʼayuchacha lhijunan ni chuncha kʼamakʼatʼi? 24Ex ni Jesús lajqaltayl, va lakjunil: —Kitʼin vachuʼ klalhisakmiyau taun jalhisakminti. Incha kilajunau, ex yu kitʼin vachu klajunau taʼayucha kixtaqniy lakatin ni klakmakay yu axtoqnuʼ. 25¿Tas ayucha malaqachalcha ni Juan jamaqchajʼavanaʼ? ¿Va Dios u va lapanaki? Ex chuncha va taʼaqtaynilcha talalhisakmiy siya yuʼuncha, va talajuniy: —Chavay incha kajunau va Dios, ex ni yucha va lay kintajunin: “¿Ex valiʼiycha jantu kalhakʼapʼupʼintʼik?” 26Chavay incha kajunau va lapanaki yu xtaqnil ixlhachimoʼon ni Juan para kamaqchajʼavanal, ex talhauniyau ni lapanakni, yuʼuncha va talhilay ixlaqputeʼey ixchivinti Dios. 27Ex chuncha tajunil ni Jesús: —Jantu ijkʼatsayau. Ex chuncha ni yucha va lakjunil: —Ex ni kitʼin vachuʼ jantu kaklajunau tas ayucha kixtaqnil lhachimoʼon yu ikpumakay ni aniy axtoqnuʼ. 28Ex astan ni Jesús va lakjunil: —¿Tas lhilayatʼikcha ni aniy? Qayntaun joʼati ixlhitʼajun qayntʼuy istsʼalan. Ex va junil yu qayntaun istsʼal: “Chavay, kintsʼal, kʼapʼinchʼiycha tapatsan la kiʼuvaskʼan.” 29Ex istsʼal va naul: “Jantu kʼuxaʼan.” Pero taval va mapaxachoqol ixjatapastakʼati, va al tapatsan. 30Taval ni xapay va laqʼal yu aqayntaun istsʼal, vachu va chun junil. Ex ni yucha va naul: “Chun, kajkʼanaʼ.” Pero mas chuncha naul, va jantu kaʼal tapatsan. 31Ex chuncha ¿Tasʼayucha yu pumatʼuy makal yu tacha lhinaul yu ixpaykʼan? Ex ni yuʼuncha va tanaul: —Yu xapʼunaj. Chuncha ni Jesús va lakjunil: —Laqsaval iklajunau. Yu xachʼinin impuestos kun yu maqtaqalhinin xanatin ni yuʼuncha pʼunaj katatanutachal taʼan lhachimoʼonun ni Dios xajantu ni uxiknankʼan. 32Ni Juan yu jamaqchajʼavanaʼ, yucha kilachil jamalaniniʼ yu tacha lay vas kʼapʼutsʼukʼutʼik, pero yu uxiknankʼan jantu kʼalhakʼapʼupʼintʼik. Chavay yu jachʼinin ni impuestos kun yu jamaqtaqalhinin xanatin, ni yuʼuncha talhakapuʼal. Chavay uxiknan mas laqtsʼintʼik yu tapasal, jantu kamapʼaxatʼik mimputsukukʼan y jantu kalhakʼapʼupʼintʼik. 33’Chavay kaʼasmaktʼik yu aniy chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati. Qayntaun joʼati ixlhitʼajun aqxtaun ixtʼun. Va ancha chʼal uvas. Va tus ox korrarnul, ex chuncha makal aqataun xapachʼikni. Vachu makal aqataun talman chaqaʼ taʼan katataulal yu xalhistaknan. ’Ex va laqxtaqnil amedias lati ixʼoqxtamatin, va al tiʼukxuntayan maqati. 34Taval va lakachilcha ixpupʼuxkan. Ex ni yucha va laqmalaqachalcha lati ixʼoqxtamatin para kataskʼinilcha yu paxtoqniycha ni yucha. 35Pero yu oqxtamatin yu ixtalhistakta ni tʼun jantu katalhipaʼinil. Tachʼapal ixtʼaʼoqxtamatinkʼan. Qayntaun talaqanaqmal, yu aqayntaun tamaqnil, y yu aqayntaun va talakatʼalmaqnil kun chiyux. 36Ex chuncha yu manavin ni tʼun va aaqtaun laqmalaqachachoqol yu alati ixʼoqxtamatin, va apalay pumalhuu laqmalaqachal. Pero yu xalhistaknan vachu va chun tamakachoqol tacha yu alati. 37’Ex chuncha taval astan yu xamanavin ni lakatʼun malaqachal yu istsʼal. Va ixnajun: “Yucha katatoʼoyal.” 38Pero tejkan talaqtsʼil ni tsʼal, va talajunil siya yuʼuncha: “Ni anu, ka yucha kapaxtoqniyacha ni lhitapatsa, chavay kaʼau maqniniʼ. Chuncha kijnankʼan kachʼapaʼojoo tachun yu yucha kapaxtoqnil.” 39Ex chuncha tachʼapal, va tamaxtul ixlhimaqspaʼ ni lakatʼun, va tamaqnilcha. 40Ex chuncha ni Jesús laklhisakmil, va lakjunil: —Chavay tejkan kaminaʼ yu xamanavin ni tʼun, ¿tas kalakmakayacha ni anchanuʼ oqxtamatin? 41Ex tanaul: —Kalakchʼapayaʼ, va niman kalaqmaqniyaʼ tus jantu tsʼuniy kalakmapayniyaʼ ni anchanu jalaktuʼunun, ex kalaqxtaqniyaʼ amedias ixtʼun alati oqxtamatin yu achaj kataxtaqnil ni jaxqanti yu kapaxtoqniyaʼ ni yucha. 42Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik ixchivinti Dios taʼan tsʼoqkanta? Inchine najun: Ni chiyux yu jantu kamapatsaputul ni yu tamakay chaqaʼ chavay yucha yu apalay maqskʼiniy. Chuncha makal ni Jalhachimoʼonuʼ, xlhiyucha tus taun kʼatsanau. 43Xlhiyucha klajunau ni uxiknan kʼalakmaxtʼunikʼanapitik ixlhachimoʼon ni Dios. Kalaqxtaqnikanaʼ yu alati yu katamaqxtaʼaʼ ox jaxqanti tacha ni yucha lhinajun. 44Chavay incha matichun kaputaqalqoslhi ni anchanu chiyux, ex tus katalaqateʼeʼoyaʼ. Vachu incha kʼapʼatʼalmal matichun ni anchanu chiyux ex tus pʼoqxni kajunaʼ. 45Ex tejkan taqasmaklhi yu xaʼukxtinin ni kuras kun yu fariseos ni anchanu chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, ex tamalaqasil ni va yuʼuncha ixtʼaunkan laklhichivinka. 46Ex chuncha ni yuʼuncha va ayaj ixtachʼiputun ni Jesús, pero va tatalhaunichoqol ni lapanakni, yuʼuncha ixtalhakapuʼan ni Jesús ixlaqputeʼey ixchivinti Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\