SAN MATEO 22

1Ex va chuncha ni Jesús va aaqtaun aqtaychoqol jalaqlhixaqalay kun chivinti yu xtaʼa jatapastakʼati, va lakjunil: 2—Yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha qayntaun ay jalhachimoʼonuʼ yu malakxtuklay istsʼal, va makaniy kʼatan. 3Ex ni yucha jalaqmalaqachal ixʼoqxtamatin para kataʼal juntaʼinin yu kataxkavaʼil. Pero mas lajkijuntaʼikal, va jantu kataʼuxamil ni laka kʼatan. 4Ex taval va aaqtaun jamalaqachachoqol yu alati ixʼoqxtamatin, va lakjunil: “Kʼaʼunapitik yu jalaqxaqalakantacha katamilcha. Yu vayti alinʼojotacha. Klhinaulcha ixmaqnika ni vakax kun alati jatalhitsukukna yu ayaj talajʼonta y tachun alinʼojota. Katamilcha ni laka kʼatan. Kaʼalinacha ni jalakxtuklati.” 5Taval yu ixlakjunkan ixtamil ni kʼatan va jantu katamakal kuenta para katamil, va taʼal la ixlhitapatsakʼan. Qayntaun va al laqtsʼiniʼ ixtʼun, yu aqayntaun va al makanaʼ ixlhitapatsa yu pulhajay. 6Yu alati va talachʼapachal kun ixʼoqxtamatin ni maqaliʼ. Va tus ox talaqalhil y tamaqnil. 7Ex tejkan chuncha kʼatsal ni ay jalhachimoʼonuʼ va ayaj talqamal. Va laqmalaqachal ixtropas para kalaqmaqnil ni anchanu jamaqninin, ex chuncha va jalaqxavanil ixputaulankʼan. 8Ex chuncha va lakjunil ni ixʼoqxtamatin: “Tachun alinʼojotacha para yu xakʼatan ni lakxtuklati pero yu ixlakjuntaʼikan ixtamil jantucha paxtoqniy katamil. 9Chavay kʼapʼinchʼipitik taʼan talapaxtoqta ni lajʼay lakatinixnan. Kʼalakʼunapitik tachun yu kʼatʼematʼik para katamil ni xakʼatan lakxtuklati.” 10Ex chuncha ni oqxtamatin va taʼal tiʼukxuntayanin ni jalakatinixnan. Talhijunil va taʼayuʼuncha yu tatemal, mas kaval laktuʼunun, mas kaval yu jalajʼoxin. Ex chuncha yu ixpulakna ni laqa chaqa va tus taʼaqtsamal ni lapanakni. 11Chuncha ni ay jalhachimoʼonuʼ va tanuchal ixpulakna va para kalaqlaqtsʼil yu jalakjuntaʼikanta. Ex va laqtsʼil qayntaun lapanaki yu jantu kaʼulal xalaqchʼiti ni xakʼatan lakxtuklati. 12Ex ni yucha va junil: “Laqaj, ¿valiʼiycha ixtʼanuyachʼitʼa ni aniy mas jantu kʼaʼulatʼi xalaqchʼiti ni xakʼatan lakxtuklati?” Ex ni anchanu lapanaki va jantu tsij kanaul, vamun saq ixjunita. 13Ex chuncha ni ay jalhachimoʼonu va jalakjunil yu ixtatʼajun jamunun laka mesa, va naul: “Ni anchanu lapanaki kʼachʼanchʼitʼik y kʼamaqchʼitʼik. Kʼamaxtʼutʼikcha ixlhimaqspaʼ taʼan putsʼista. Ex ancha kaqalhujtsukutachal y ancha kalaktsakʼayaʼ ixtatsalati.” 14Laqsaval ayaj qaynlhuu yu jalakjuntaʼiy pero va lakatsʼuniy yu jalaksaknan. 15Ex chuncha ni fariseos taʼanchoqolcha. Taʼaqtaylcha tamalakchʼantamiy ixchivintikʼan para katajunil taun jalhisakminti, para kalal kataputislajmal kun ixchivinti ni yucha. 16Ex chuncha tamalaqachalcha lati ixtʼaltanankʼan, chʼantaun kun lati ixlapanakni ni Herodes, va para kataʼal juninin ni Jesús. Tajunil: —Jamalaniniʼ, ni kijnan ijkʼatsayau ni uxintʼi laqpʼutʼeʼey yu laqsaval, y vachuʼ jamalaninin yu laqsaval ixlakatin Dios, y jantu makʼay kuenta yu tanajun ni lapanakni, y jantu matichun tʼalhauniy. 17Ex chuncha va knaunau kilaxtaqniu mijatapastakʼati: ¿tas lhilaycha ni uxintʼi? ¿Maqskʼiniy kakmapalniu impuestos yu ay jalhachimoʼonu Roma, u jantu? 18Pero ni Jesús va niman xtaqnil kuenta va taun jalaqtsʼintanunti yu talhisakmil. Ex ni yucha va jalakjunil: —Tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik, ¿valiʼiycha kilalaqtsʼintanuyaucha? 19Kilamasuniu ni tumin yu lhimapalkan impuestos. Ex chuncha tamasunil aqxtaun tumin. 20Tejkan laqtsʼil ni Jesús laklhisakmil, va lakjunil: —Yu aniy ukxpuʼ, ¿tas ayucha lapanaki ixʼukxpu? ¿Tas ayucha ixtaqaʼuti aniy tsʼoqmukʼanikanta? 21Ex ni anchanu lapanakni va tanaul: —Va yu ay jalhachimoʼonuʼ Roma. Ex va chuncha ni Jesús va lakjunil: —Ex kʼaxtʼaqnitʼikcha yu ay jalhachimoʼonuʼ Roma yu yucha paxtoqniy. Kʼaxtʼaqnitʼikcha ni Dios yu Dios paxtoqniy. 22Tejkan chuncha taqasmaklhi ni anchanu lapanakni, va tus vak takʼatsal, tamakaulcha ni Jesús, va taʼanchoqolcha. 23Anchanu julchan va talaqʼal ni Jesús lati saduceos. Yuʼuncha ixtanajun ni jantu takujchoqoy yu janinin. Ex chuncha talhisakmil ni Jesús, va tajunil: 24—Jamalaniniʼ, ni Moisés kintajunin yu tejkan niy qayntaun joʼati yu lakxtuklatacha y jantu makajun sasʼatʼan, ex yu ixlaqaj katʼatsukuchoqol ni anchanu tiyau para kalaklhitsukunil sasʼatʼan ixlaqaj yu nitacha. 25Ex chuncha, taun julchan ixʼalin pumatujun tʼalaqaunin. Yu xajayaʼ va lakxtuklal, pero niman nil. Jantu kalhitsukul sasʼatʼan. Ex chuncha yu ixanati va tamakaunichoqolcha ixpʼisaqa. 26Taval ixpʼisaqa vachu va chun xajchal. Ex yu xapumatʼutunuʼ vachu va chun lhitapasal. Tus talaqatapasaʼol ni anchanu pumatujun tʼalaqaunin. Va taniʼol. Jantu matichun kalhitsukul sasʼatʼan. 27Ex taval vachucha nil ni xanati. 28Ex va chuncha, tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin, ¿ex tasʼayucha kunaʼ ixapay ni anchanu xanati? Ni anchanu xanati tus laktʼalakxtuklaʼol. 29Ex ni Jesús lajqaltayl, va lakjunil: —Ni uxiknankʼan jantu pʼastʼakʼatʼik yu naunatʼik. Jantu mispʼayatʼik tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios. Vachu jantu mispʼayatʼik tacha junita ixtapʼasta ni Dios. 30Tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin, ex ni yuʼuncha jantucha katalakxtuklayaʼ. Va katajunaʼ tacha ixmayulnin Dios laktʼiyan. 31Chavay tacha lhichʼivinanatʼik incha ni janinin katakujchoqoyaʼ, ¿Jantu aqtaun pʼutʼeʼeyatʼik la ixchivinti Dios yu naul ni yucha? Va inchine naul: 32“Kitʼin va ixDios kunita ni Abraham, vachu ixDios kunita ni Isaac, vachuʼ ixDios kunita ni Jacob.” Chuncha ni yucha jantu ixDioskʼan kaval ni janinin. Va ixDioskʼan junita yu takujta. 33Tejkan chuncha taqasmaklhi ni lapanakni va tus vak takʼatsal por yu ixmalaniy ni Jesús. 34Ex chuncha tejkan takʼatsal ni fariseos ni Jesús va tus vak lakmakal ni saduceos, ex ni yuʼuncha va tataqxtoqlhi. 35Qayntaun ni yuʼuncha va ixmasuy ixlhachimoʼonkʼan. Ex ni yucha va ixlaqtsʼintanuputun ni Jesús, va lhisakmil: 36—Jamalaniniʼ, ¿tas ayucha yu apalay ay yu lhinaunkan? 37Ex ni Jesús va junil: —“Kʼaʼachʼanin miJalhachimoʼonuʼ Dios kun tachun melhanuti ali tachun mijatsukunti ali tachun mijatapastakʼati.” 38Ni aniy yu apalay maqskʼiniy y yucha va yu xapʼunaj lhinaunkan. 39Yu ataun lhinaunkan va laycha vachu va chun. Va inchine najun: “Kʼapʼaxkʼatʼi mintʼamachaqaʼ tacha pʼaxkʼakʼan milaqʼaman.” 40Yu aniy laʼatʼuy chivinti yu lhinaunkan, yuʼuncha va tacha xaputayan tachun ixlhachimoʼon ni Moisés, ali tachun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 41Ex chuncha tejkan ancha ixtataʼaqxtoqnun ni fariseos, laklhisakmil ni Jesús, 42va lakjunil: —Ni uxiknan, ¿tisuncha lhipʼastʼakʼatʼikcha ni Cristo? ¿Kun taʼayucha mintachal? Ex ni yuʼuncha va tajunil: —Va kun David mintachal. 43Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Ex valiʼiycha va machivinil ni Espíritu Santo ni David para kamapaqaʼul ni Cristo tacha ixJalhachimoʼonu? Ni David va naul: 44Ni Jalhachimoʼonu Dios junil kiJalhachimoʼonuʼ: “Kʼatʼaʼulcha aniy la kilhijakanaj, tus tejkan kaklaqmaqalhajaʼoyaʼ mintʼalaxkayan.” 45Chuncha incha ni David va mapaqaʼuy Jalhachimoʼonuʼ yu Cristo, ¿ex tas pulaycha kaval qayntaun yu kaminchal kun yucha? 46Jantu matichun lay kaqaltayl. Ex ni anchanu julchan jantucha matichun katapujul katalhisakmil tuʼuchun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\