SAN MATEO 23

1Taval ni Jesús va lakjunil ni lapanakni y vachu ixtʼaltanan: 2—Ni fariseos kun yu tamasuy ixlhachimoʼon Moisés ni yuʼuncha ixlhitapatsakʼan va katalakmasunil ni lapanakni ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. 3Chuncha uxiknan kʼatʼoʼoyatʼik y kʼamakʼanitʼik yu talhijunancha pero jantu maqskʼiniy kamakʼanitʼik tacha ixputsukkʼan. Ni yuʼuncha jantu chun tamakay tacha yu tanajun. 4Ni yuʼuncha talakpʼachʼiy yu machʼapati yu ayaj laktsʼinkʼi, ayaj lhitaʼay para kʼamaqchʼixtʼi. Chuncha talakmatʼikʼukʼay yu alati lapanakni pero jantu taʼaqtayjuy mas va kun yu maktaun yu lakatʼuniy ixmakakʼan. 5Ayaj tamaqamay katamakaʼol tapuchux para katalaqtsʼil ni lapanakni. Vachu ayaj tamaqamay kalaklhimuntichʼikal aqxtaun listun taʼan tsʼoqmukʼakanta ixchivinti Dios. Vachuʼ ayaj tamaqamay kataʼulal ixlaqchʼitkʼan yu laqlman xakiltulaxaj. 6Vachu tejkan kʼatan jun ayaj tamaqamay katataulal laka mesa taʼan laktoʼoyakan. Vachu tejkan tataqxtoʼa ni israelitas ayaj tamaqamay katataulal taʼan tavilanal yu laktoʼoyakan. 7Vachuʼ ayaj tanajun kalakmastakʼakal tejkan tapaxtoʼa lapanakni lakatinixnan, va tanajun kalaqlhimapaqaʼukal “Jamalaninin.” 8’Pero yu uxiknankʼan jantu maqskʼiniy kalakʼunkʼantʼik jamalaninin. Ni uxiknan va si tʼalaqaunin untʼatʼik, y va qayntaun yu miJamalaninikʼan. 9Vachu jantu paxtoqniy kʼaʼunitʼik matichun mimpay aniy lakamunukpaʼ. Yu mimPaykʼan va qayntaun, y yucha alintachal laktʼiyan. 10Vachu jantu maqskʼiniy kʼalakʼunkʼantʼik ukxtinin. Va qayntaun miʼukxtinkʼan, yucha va Cristo. 11Yu xalajʼaynin ni uxiknan maqskʼiniy kalaqʼaqtayjul yu alati. 12Yu ay makakan ixʼaman, yucha va lakatʼuniy kamakakanaʼ. Y yu lakatʼuniy makakan ixʼaman, yucha ay kamakakanaʼ. 13’Payniʼincha ni uxiknankʼan yu fariseos untʼatʼik y vachuʼ yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Uxiknankʼan va malakchʼauniyatʼik xapuerta taʼan ixlhachimoʼon laktʼiyan para jantu lay katatanuchal yu alati lapanakni. Ni uxiknankʼan jantu tʼanuyatʼik y vachu jantu xtʼaqniyatʼik lakatin katatanuchal yu alati. 14’Payniʼincha ni uxiknankʼan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Lajʼalhaumaxtʼuniyatʼik tus ixchaqakʼan ni tiyaunin ex panij skʼinatʼik Dios para kamakʼanutʼik ni lapanakni. Xlhiyucha kʼalaʼaʼiyapitik lhuvaj maqanlqajnati. 15’¡Payniʼincha ni uxiknankʼan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni Moisés! Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Va tʼapʼutsʼoʼotsʼukʼuyatʼik taʼakchun ni lakatʼun mas tus xlhiʼavintʼi ni lakamar para katʼematʼik qayntaun yu kalhakapuʼal tacha uxiknankʼan. Ex maxajniyatʼik tacha qayntaun yu kapaxtoqniyaʼ ixmaqanlqajnati va aqtʼuycha chuncha tacha uxiknankʼan. 16’Payniʼincha ni uxiknankʼan yu lakmapʼulayatʼik yu alati mas yu uxiknankʼan va laʼachʼixin untʼatʼik. Va naunatʼik: “Yu masavalay ixchivinti por yu ay kilakatajtankʼan, ex jantu laqtaqal kaval mas jantu kataqayntsal yu najun. Pero incha tamasavalay ixchivinti por xaʼoro kilakatajtankʼan, ex chun maqskʼiniy kataqayntsal yu najun.” 17Va laʼachʼixin y tontos untʼatʼik. ¿Taʼayucha yu apalay xtapal lhilayatʼik? ¿Va yu oro u va yu ay lakatajtan taʼan lhimapatsakan ni oro? 18Vachuʼ inchine naunatʼik ni uxiknankʼan: “Yu masavalay ixchivinti por xaʼaltar kilakatajtankʼan, yucha jantu laqtaqal kaval mas jantu kataqayntsal yu najun. Pero incha masavalay ixchivinti por yu lapaxkan yu moqslakan la xaʼaltar kilakatajtankʼan, ex chun maqskʼiniy kataqayntsal yu najun.” 19Va laʼachʼixin y tontos untʼatʼik. ¿Taʼayucha yu apalay xtapal lhilayatʼik? ¿Va yu lapaxkan u va yu xaʼaltar kilakatajtankʼan taʼan moqslakan ni lapaxkan? 20Yu masavalay ixchivinti por ni xaʼaltar kilakatajtankʼan, vachu masavalay ixchivinti por tachun yu ancha moqslakanta. 21Vachuʼ yu masavalay ixchivinti por ni ay lakatajtan, ex ni yucha vachu masavalay ixchivinti por Dios yu ancha alinta. 22Vachuʼ yu masavalay ixchivinti por ni laktʼiyan, ni yucha vachu masavalay ixchivinti por ixputaulan ni Dios y vachu por Dios yu ancha taulay. 23’Payniʼincha ni uxiknankʼan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Xtʼaqniyatʼik lakatsʼuniy milalhaʼoxin, ali mimuvis, ali miʼanís chuncha tacha tapaxtoqniyan kaxtʼaqtʼik la kilakatajtankʼan. Pero jantu makʼayatʼik kuenta yu apalay maqskʼiniy ixlhachimoʼon ni Dios. Yu apalay maqskʼiniy va ox vas kaʼukxuntʼay la mejatsukunti, va kʼamapʼaynin y jantu kʼamakʼau milhakapuʼati. Va yucha yu maqskʼiniy kʼamakʼatʼik pero vachu jantu kʼamakʼau yu alati. 24Uxiknankʼan lakmapʼulayatʼik yu alati mas va laʼachʼixin untʼatʼik. Va tacha kʼamaxtʼu lakatʼuniy xqan la mivaso pero jantu laqtsʼin ni ancha karran tajun laqataun juki y valiʼiy katʼaloqtʼi. 25’Payniʼincha ni uxiknan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Ox chʼaʼayatʼik ixlhimaqspaʼ mivasoskʼan kun mimplatoskʼan, pero la ixpulakna tus ox taputajita yu xkiliu por miʼakchaʼatikʼan y miʼalhavantikʼan. 26¡Fariseos yu laʼachʼixin untʼatʼik! Maqskʼiniy pʼunaj kʼachʼaʼanitʼik yu ixpulakna mivasoskʼan ex chuncha yu ixlhimaqspaʼ vachucha kʼus jun. 27’Payniʼincha ni uxiknan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Untʼatʼik va tacha putaknun yu kʼus maqayaqaq manikanta ixlhimaqspaʼ pero yu ixpulakna tus ox aqtsamanta xalukuti ni janinin kun tachun yu jantu ox. 28Va chuncha untʼatʼik. Yu tacha talaqtsʼinan ni lapanakni, va ayaj ox talhilay, pero yu ixpulakna melhanutikʼan va aqtsamanta kun yu jantu lajʼox. Valiʼiy ox makʼakʼanatʼik mas jantu laqsaval kaval. 29’Payniʼincha ni uxiknan yu fariseos untʼatʼik y vachu yu masuyatʼik ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Va tʼuy ukxpuʼ makʼayatʼik. Jalakmakʼaniyatʼik ixputaknunkʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Vachu maxantilaniyatʼik ixpanteonkʼan yu lajʼoxin ixtajunita. 30Ex naunatʼik: “Ni kijnan va istsukuu maqancha tejkan ixtatʼajun yu maqaniya kepayankʼan, jantu ixlaqʼaqtayjuu ixlaqmaqnika yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios.” 31Chuncha lakpʼumispʼakʼanatʼik tacha ixpapanaknikʼan yu maqancha tamaqnil yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 32Chuncha kʼamamaktʼatʼikcha yu maqancha taʼaqtaynil mimpayankʼan. 33’¡Va xalapanakni tsapulin untʼatʼik! ¿Tas va kʼapʼuxajtʼachipitikcha yu xamaqanlqajnati ni laqnin? 34Xlhiyucha ni kitʼin kaklamalaqachaniyau yu katalaqputeʼeniyan ixchivinti Dios y vachu yu ayaj talakpastaknan y vachu yu tamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas. Pero yu uxiknan va kʼalaqmaqniyapitik, lati kalakxtukmukʼayapitik laka kurus, lati kʼalaqnaqmayapitik taʼan tʼaqxtʼoʼatʼik, y lati kalakxkʼaylhitsʼukʼuyapitik putaulan por putaulan. 35Ex chuncha tachun kajunʼoyaʼ milaqtaqalkʼan yu ixlhininkʼan tachun yu lajʼoxin lapanakni ixtajunita yu laqmaqnikantacha. Mas tus yu Abel yu vas ixjunita ixjatsukunti, tus Zacarías yu istsʼal Berekías, yu maqnitʼik la kilakatajtankʼan la ixtaʼajna taʼan toʼoyakan Dios ali laka altar. 36Laqsaval klajunau, tachun ni aniy laqtaqal katalaqchanʼoyaʼ yu xalapanakni yu chavay taʼalinta. 37’¡Jerusalén, xalapanakni Jerusalén! Jamaqniyatʼik yu talaqputeʼey ixchivinti Dios y laktʼalmaqniyatʼik yu tamalaqachaniyan Dios. Tacha ni piyuʼ jamaqxtoʼa sasʼatʼan la ixpaqachuj, va chuncha ni kitʼin aqlhuvaj xaklalhistakputunau pero jantu aqtaun kʼaʼuyujnauntʼik. 38Kʼalaqtsʼintʼikcha, minchaqakʼan kamakaunkanacha, jantucha lhistakkan. 39Chavay klajunau, jantucha aqtaun kilalaqtsʼinchoqoyau tus tejkan inchine kʼanaunapitik: “Ay kamakakal yu mintacha la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\