SAN MATEO 24

1Ex chuncha ni Jesús taxtuchal laka ay lakatajtan. Tejkan ixʼantacha lakatin ex yu ixtʼaltanan tatalakanunil y va tajunil para kalaqtsʼil tas junitacha ixkʼusixtu yu ay lakatajtan. 2Ex ni Jesús va lakjunil: —¿Laqtsʼinʼoyatʼik tachun yu aniy tayanal? Laqsaval klajunau, ni aniy tus jantu katamakaunaʼ nisin laqataun chiyux yu katalaputoqslal, tus tachun katalaqcheʼeʼoyaʼ. 3Ex va chuncha taʼalcha laka aspajun yu junkan Olivos. Ancha taulchal ni Jesús, ex yu ixtʼaltanan tatalakanunil y saq talhisakmil, va tanaul: —Va knaunau kilajuniu tas vanancha chuncha katapasayaʼ yu nau. Tejkan xaputamaktanacha ni lakamunukpaʼ y kʼatʼanchʼoʼoyeʼe, ¿tas kakpukʼatsayaucha? 4Ex chuncha ni Jesús va lakjunil: —Kʼalhistʼajkʼantʼikcha para jantu matichun katamakanun. 5Ayaj lhuvaj kataminaʼ yu katanaunaʼ: “Ni kitʼin va Cristo kunita.” Kalakmakanukanaʼ qaynlhuvaj lapanakni. 6Uxiknankʼan kʼaʼasmakyapitik ni alinta lachʼapati aniy kun avintʼi pero jantu maqskʼiniy katʼalhanantʼik. Va chuncha maqskʼiniy katapasaʼelayaʼ pero jantukaʼ xaputamaktanacha ni lakamunukpaʼ. 7Yu oqxlaqtaun lapanakni katalachʼapayaʼ kun aʼoqxlaqtaun lapanakni. Yu lakataun lhachimoʼon katalachʼapayaʼ kun ataun lhachimoʼon. Vachu kaʼalinaʼ ay chavan kun taqanʼati y laka lhuvaj kaxkapʼikninaʼ ni lakatʼun. 8Pero kun tachun ni anchanuʼ, yucha vamun xapuʼaqtaykan ni maqanlqajnati. 9’Ex chuncha ni uxiknankʼan va kʼamaqxtʼaqkʼanapitik para kʼalhimaqchʼapʼukʼantʼik y tus tachun ni lapanakni kataxkayyan por kilapanakni untʼatʼik. 10Ex chuncha ni anchanu julchan qaynlhuvaj lapanakni katamakaunchoqoyaʼ ixlhakapuʼatikʼan, katalaxkayyaʼ y katalalhimaqchapuyaʼ siya yuʼuncha. 11Ex chuncha kataʼalinaʼ qaynlhuvaj jalaklkanan yu katanaunaʼ ni talaqputeʼey ixchivinti Dios. Katalakmakanuyaʼ lhuu lapanakni. 12Ex chuncha kaʼalinaʼ lhuvaj laxkayti, y qaynlhuvaj jantucha katalaʼachaniyaʼ siya yuʼuncha. 13Pero yu vas kataylhaanaʼ la ixlhakapuʼati tus kalaʼoyacha, ni yucha kalaqtaxtuyaʼ. 14Yu ox chivinti yu masuy tacha lhachimoʼonun Dios yucha kalaqputeʼeʼokanaʼ yu talakachux ni lakamunukpaʼ y tus katakʼatsaʼoyaʼ yu oqxlaqtamin lapanakni. 15’Ni Daniel yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, va tsʼoqlhi, va naul: “Kʼalaqtsʼinapitik yu jantu ox, yu ayaj xkiliu taʼan tʼoʼoyatʼik Dios” (yu puteʼey ni aniy chivinti tsʼanqay ox kamalaqasil). 16Ex yu tavilanal laka estado Judea maqskʼiniy kataqoslhi, katatamaqsaqlhicha laka aspajunaxnan. 17Yu kataulaʼ la ixʼukxna ixchaqaʼ jantu maqskʼiniy kataʼeltajul maxtunuʼ ixlaqxoqta. 18Yu alintachal la ixkuxtu jantu maqskʼiniy kaminchoqol iniʼ ixlaqchʼiti. 19Payniʼincha yu xanatin ni anchanu julchan yu jaʼaynan katajunaʼ kun yu tamatsʼikʼinin. 20Kʼatʼapʼayninitʼik ni Dios para jantu kaval xajulchan jastaknati vachu jantu kaval xamalkuyuʼ lhikʼasniy tejkan kʼaʼosnunapitik. 21Yu anchanu julchan kaʼalinaʼ ay maqanlqajnati yu jantu aqtaun kaʼalil tus tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ tus chavaycha y astan jantucha kaʼalinchoqoyaʼ. 22Chavay incha ayaj maqan kaval ni anchanu julchan ex jantu matichun kaxajtachal. Pero ni Dios lakmapayniy yu jalaksakta xlhiyucha jantu kamakaunaʼ maqan kataylhaʼal ni maqanlqajnati. 23’Ex va chuncha ni anchanu julchan, incha matichun katajunin: “Ni, kʼalaqtsʼintʼik, aniycha alinta ni Cristo”, u katajunin “Avintʼi yachal”. Pero jantu maqskʼiniy kʼalhakʼapʼupʼinitʼik. 24Ni anchanuʼ julchan kataminaʼ yu jamakanunun. Lati katanaunaʼ va yuʼuncha ni Cristo. Yu alati katanaunaʼ va yuʼuncha yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. Katamakayaʼ yu lajʼay axtoqnuʼ kun tapʼasta para katapumakanun mas va yu jalaksakta ni Dios, incha kalal. 25Chavaycha klajuntaucha yu katapasayakaʼ. 26Xlhiyucha mas katajunin: “Ancha vilchal ni Cristo taʼan xixninta ni lakatʼun”, pero jantu maqskʼiniy kʼapʼintʼik. Mas katajunin: “Avintʼi alintachal apulaktaun kuarto”, pero jantu maqskʼiniy kʼalhakʼapʼupʼintʼik. 27Tejkan kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, ex tachun ni lapanakni kintalaqtsʼinan. Kunaʼ tacha taun makaliukniti yu tus slauk mapulkuy taʼan puminachal julchan y vachu tus taʼan puʼanachal. 28Ex taʼan kaʼalinaʼ yu janinin, va ancha katataqxtoʼaʼ ni lajʼay tsʼoʼon. 29’Ex tejkan chuncha katapasalhitsukuyaʼ ni anchanuʼ xajulchan maqanlqajnati, ex ni julchan kaʼukxputsʼisaʼ, vachu yu malkuyuʼ jantucha kamapulkuyaʼ. Yu jastʼakun katapatajuyaʼ. Yu talhitʼajun tapʼasta ni laktʼiyan, yuʼuncha kataxkapʼikninaʼ. 30Ex chuncha laktʼiyan katasuyaʼ tuʼuchun yu masuy ni mintacha yu Sasʼatʼa Lapanaki. Ex talakachux ni lakamunukpaʼ kataqajlhutsukuyaʼ ni lapanakni por ixtalhantikʼan. Ex katalaqtsʼinacha ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki kamintachal laktʼiyan, laka taputsʼi kun ay tapʼasta y tachun kiʼayaxtu. 31Vachuʼ pʼas kaqoxanankanaʼ. Dios kalaqmalaqachayaʼ ixmayulnin para katamaqxtoqlhi yu jalaksakta, tus lakatʼati ixkankatinixnan ni lakamunukpaʼ, mas va toʼoxtaycha kaval xtuntaun ni laktʼiyan. 32’Kʼamakʼatʼikcha kuenta tacha junita tejkan maqlaqapʼun ni xakʼiu higo, yucha va naunputun ni taʼukstsʼuniycha tejkan kapʼasnanaʼ. 33Vachu va chun tejkan kʼalaqtsʼintʼayaʼoyapitikcha ni tʼajun tapasanaʼ tacha klajunau, ex chuncha kʼakʼatsʼayapitikcha ni Sasʼatʼa Lapanaki va lakxtuyalcha laka matiʼ. 34Laqsaval klajunau, ni lapanakni yu chavay tatʼajun, jantukaʼ kataniʼoyaʼ tus katapasaʼoʼelayaʼ yu klajuntau. 35Yu lakatʼun kun laktʼiyan katamiʼoyaʼ pero yu kinchivinti jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 36’Jantu matichun kʼatsay tisuncha hora u tisuncha julchan chuncha katapasayaʼ. Ixmayulnin Dios laktʼiyan jantu takʼatsay, vachuʼ jantu ijkʼatsay ni kitʼin yu Sasʼatʼa Dios. Vamun kʼatsay kimPay. 37’Tejkan kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki, ex vachu chun kunaʼ tacha maqancha tejkan ixtʼajun ni Noé. 38Maqancha tejkan ixtʼajun ni Noé, tejkan jantukaʼ ixtaʼaqmuxtuy, ex ni lapanakni vamun ixtaʼoqnun, ixtavajin, ixtalakxtuklay, tus tejkan tanul ni Noé laka ay barco. 39Ex jantu ixtakʼatsay incha kaʼalinaʼ tuʼuchun, tus tejkan chil ni laqmixniti y laklhaʼanʼol tachun ni yuʼuncha. Vachu va chun kunaʼ tejkan kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki. 40’Ni anchanu julchan pumatʼuy joʼakna katatsukutachal kuxtunin laka kuxtu. Yu qayntaun yucha kalhaʼankanacha, y yu aqayntaun yucha kamakaunkanacha. 41Pumatʼuy xanatin katatsukuyaʼ skitinin. Yu qayntaun yucha kalhaʼankanacha, y yu aqayntaun yucha kamakaunkanacha. 42’Chavay kʼalakpʼukʼujtʼikcha. Jantu kʼatsʼayatʼik tisuncha horacha kaminchoqoyaʼ miJalhachimoʼonukʼan. 43Kʼakʼatsʼatʼik yu klajunau, incha kakʼatsal qayntaun xamanavin ni chaqaʼ tavanancha kaminaʼ ni alhavanaʼ, ex kakujtamal y jantu kamakaul katanul matichun la ixchaqaʼ. 44Vachu chun ni uxiknankʼan listujcha katsʼukʼutʼik. Jantu kʼatsʼayatʼikcha tavanancha kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki. 45’¿Taʼayucha ni xalhistaknaʼ oqxtamati yu lhiʼaynkan y mispay lhitapatsa? Va yucha ni ixʼukxtin kamakaunaʼ para kalaklhistaklhi oqxtamatin y para kalakvaval tejkan tachavaniy. 46Ayaj lhiʼachantajuycha yu oqxtamati yu tʼajuncha makaʼonaʼ yu ixlhijunkanta tejkan chinchoqoy ixʼukxtin. 47Laqsaval klajunau ni ixʼukxtin kamakauniyaʼ kalaklhistaklhi tachun ixmaqaliti. 48Pero incha laktuʼunuʼ maqtsukuʼ kaval, ex va kapastaklhi va kataqmaqayaʼ ixʼukxtin para kaminchoqol. 49Ex kaʼaqtaynilcha laqlhimaqchapunuʼ yu alati ixtʼamaqtsukunin. Vachu kalaktʼatsukulcha vayaʼ y oqnuʼ kun taʼapʼanin. 50Incha va chuncha katapasayaʼ, ex yu xaʼukxtin ni anchanu maqtsukuʼ kaminchoqoyaʼ taun julchan u taun hora tejkan jantu kapakxanʼil. 51Ex chuncha ni anchanu maqtsukuʼ kaxtaqnikanaʼ ay maqanlqajnati vachu chun tacha kaxtaqnikanaʼ yu alati yu tʼuy ukxpuʼ tamakay. Ancha kaqalhutsukuyaʼ y kalaktsakʼalhitsukuyaʼ ixtatsalati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\