SAN MATEO 25

1’Va inchine junita yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan. Taun julchan pumakau jatsiʼin taʼalcha pakxanʼinin qayntaun tsʼal yu kalakxtuklayaʼ. Va talhaʼalcha ixmaklkukʼan yu pumaqtajiy aceite. 2Pumakis ni anchanu jatsiʼin va listujcha ixtajunita, y yu ataun pumakis va jantu listuj kataval. 3Ex chuncha yu anchanu yu jantu listuj kataval va talhaʼal vamun ixmaklkukʼan, jantu katalhaʼal alati aceite. 4Chavay yu laklistus yuʼuncha va tumpajcha talhaʼal alati aceite para katamaʼaqtsamachoqol ixmaklkukʼan tejkan kamiʼol. 5’Chuncha ni tsʼal yu kalakxtuklayaʼ va jantu niman kachinchal, ex taval va tus tachun taltataʼol. 6Ex tejkan pakltaun tsʼis val, va qasmakkal taun tʼasati, va naul: “¡Mintacha ni tsʼal yu kalakxtuklayaʼ! ¡Kʼatʼaxtʼutʼikcha laqaʼinin!” 7Ex taʼostaulʼol tus tachun ni anchanu pumakau jatsiʼin, ex taʼaqtaynil talaqlaʼoxiy ixmaklkukʼan. 8Ex chuncha yu pumakis jatsiʼin yu jantu listujcha kataval, va tajunil yu alati: “Kilaxtaqniu lakatsʼuniy miʼaceitekʼan ni kimaklkukʼan va laycha katamixlhi.” 9Ex yu anchanu yu laklistujcha va tanaul: “Jantu kalayaʼ, va jantucha kintalaqchaanan kintachunkʼan. Apalay ox kʼapʼintʼikcha inin taʼan stʼakan.” 10Pero tejkan taʼalcha inin ni aceite yu anchanu jatsiʼin yu jantu laklistus kataval, exnicha chinchal yu tsʼal yu kalakxtuklayaʼ. Chuncha yu pumakis jatsiʼin yu laklistus tatʼatanuchalcha ni yucha laqa chaqa taʼan kaʼalinaʼ lakxtuklati. Ex talakchaulcha ni puerta. 11Ex taval tachinchoqochalcha yu alati jatsiʼin, va tanajun: “¡Jalhachimoʼonu, Jalhachimoʼonu! ¡Kilamalaqltiʼaniu!” 12Ex yu tsʼal yu kalakxtuklayaʼ va lakjunil: “Vas klajunau, jantu klamispayau.” 13Ex ni Jesús va naul: —Kʼalakpʼukʼujtʼikcha ni uxiknan. Jantu lhikʼatsan tisuncha julchan u tisuncha hora kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Sasʼatʼa Lapanaki. 14’Chavay yu xalhachimoʼon ni laktʼiyan va tacha qayntaun joʼati yu ixʼuxaʼan maqati tus yu alakataun lakamunukpaʼ. Pʼunaj jalaktʼasaʼil ixʼoqxtamatin y jalakmakaunil talhistakʼati ixtumin. 15’Chavay yu qayntaun va xtaqnil laqakis mil, yu aqayntaun va xtaqnil tʼuy mil, y yu aqayntaun va xtaqnil taun mil. Ex chuncha laqxtaqnil por qayntamin va tacha ixtalhitʼajun ixjatalanitkʼan. Ex ni yucha taxtulcha, va alcha. 16Chavay yu laqaʼil ni laqakis mil, yucha mapatsal ni tumin y lhajanichoqol ataun laqakis mil. 17Yu laqaʼil tʼuy mil, vachu chun makal y va lhajanichoqol ataun tʼuy mil. 18Pero yu oqxtamati yu laqaʼil taun mil, yucha va pukutul ni lakatʼun y va maqsaqnil ni ixtumin ixʼukxtin. 19’Tejkan maqancha val ex ni jaʼukxtin va jalaqminchoqolcha ixʼoqxtamatin. Va aqtayl puteʼeniʼ ixkuentajkʼan. 20Pʼunaj chil yu laqaʼil laqakis mil, va naul: “Kiʼukxtin, ni uxintʼi kʼixtʼaqnin laqakis mil y chavay aniy alinchoqota alaqakis mil yu klhajanil.” 21Ex yu xaʼukxtin va junil: “¡Ayaj ox! ¡Uxintʼi va ox oqxtamati kʼatʼi y ayaj ox jalakpastaknan! Uxintʼi la ox makʼatʼi mas va kun tsʼuniy, xlhiyucha chavay kakxtaqniyan apalay lhuu jatalhistakʼati. Kʼatʼanutʼicha y kʼatʼaʼachʼaʼutʼicha kun kitʼin.” 22Ex taval chil yu ixlaqaʼita tʼuy mil, va naul: “Kiʼukxtin, ni uxintʼi kʼixtʼaqnin tʼuy mil y chavay aniy alinchoqota alaʼatʼuy mil yu klhajanil.” 23Ex yu xaʼukxtin va junil: “¡Ayaj Ox! ¡Uxintʼi va ox oqxtamati kʼatʼi y ayaj ox jalakpastaknan! Jalakpastaknancha lakatsʼuniy yu tacha ixmakʼay, xlhiyucha chavay kakxtaqniyan apalay lhuu jatalhistakʼati. Kʼatʼanutʼicha y kʼatʼaʼachʼaʼutʼicha kun kitʼin.” 24Taval chinchal yu ixlaqaʼita taun mil, va naul: “Kiʼukxtin, kitʼin kʼatsaycha ni uxintʼi va pʼays joʼati kʼatʼi. Xʼaʼiy taʼan jantu kʼachʼantʼi y laksakʼa taʼan jantu kʼamamatʼi xatʼin. 25Xlhiyucha ni kitʼin va iktalhaunin. Yu mintumin va kmaqsaqlhi lakatʼun. Chavay aniycha alinchoqota yu mintumin.” 26Ex yu jaʼukxtin va naul: “¡Uxintʼi va malhaqniʼ y jalaktuʼunuʼ oqxtamati unitʼa! Uxintʼi kʼatsʼay va kxqaʼiy taʼan jantu ikchʼan y klaksakʼa taʼan jantu kmamay xatʼin. 27Incha va ixlhipʼi laka banco ni kintumin, ex tejkan xakminchoqol ka xaklaqaʼichoqol kintumin kun sasʼatʼa.” 28Ex ni jaʼukxtin va lakjunil yu ancha ixtayanal: “Kʼamaxtʼunitʼikcha yu taun mil, kʼaxtʼaqnitʼikcha yu lhitʼajun laqakau mil. 29Yu talhitʼajun, apalay kalaqxtaqnikanaʼ para lhuvaj katamaqalil. Yu jantu tamaqalin, mas va lakatsʼuniycha talhitsukuy, yucha kalakmaxtuniʼokanaʼ. 30Chavay kʼamaxtʼuchʼipitikcha maqspaʼ yu aniy oqxtamati yu jantu ixtapal kaval. Kʼamajʼanchʼipitikcha taʼan putsʼista ex ancha kaqalhujtsukutachalcha y kalaktsʼakʼalhitsukutachalcha ixtatsalati.” 31’Tejkan kaminchoqoyaʼ yu Sasʼatʼa Lapanaki kun tachun ixtapʼasta, vachu kun tachun ixmayulnin Dios, ex ancha kataulaʼ la ixpalhachimoʼon kun tachun ixʼayaxtu. 32Ex yu xalapanaki yu talakachux ni lakamunukpaʼ katataqxtoʼaʼ la ixlakaʼukxpuʼ ni yucha. Kalaqlvaʼacha siya tumpaj, tacha ni jalhistaknaʼ jalaqlvaʼa ni borregos kun chivos. 33Kalakmulayaʼ la ixlhijakanaj yu borregos y la ixlhijamaqxu yu chivos. 34Ex chuncha ni jalhachimoʼonuʼ kalakjunaʼ yu taʼalinta la ixlhijakanaj: “Kʼatʼantʼikcha yu uxiknankʼan yu ayaj ox tamakanitan kimPay. Kalaʼaʼitʼikcha yu jalhachimoʼon yu laʼoxikanta para uxiknan, tus tejkan puʼaqtaynil ni lakamunukpaʼ. 35Tejkan kitʼin xakchavanita, uxiknan kilavavau. Tejkan xakʼoqputun xkan, vachu kilamaʼotʼuu. Vachuʼ tejkan xaktijuyal tacha jachiniʼ, uxiknankʼan kilaxtaqniu taʼan ikloqojlhi. 36Vachu tejkan maqaʼasasa xakʼukxuyal, uxiknankʼan kilaxtaqniu milaqchʼitikʼan. Vachu tejkan xaktaqanʼay ixkilaʼanau laqtsʼinin, tejkan xaktanun lakapachʼin ixkilaʼanau laqtsʼinin.” 37Ex yu lajʼoxin va katanaunaʼ: “Jalhachimoʼonuʼ, ¿tavanancha xaklalaqtsʼinau ixchʼavaniy y iklavavau? ¿Tavanancha ixʼoqpʼutʼun xkan y iklamaʼotuu? 38¿Tavanancha xaklalaqtsʼinau ixʼukxuyatʼi tacha jachiniʼ, y klaxtaqniu taʼan ixloʼojya? ¿Tavanancha maqaʼasasa ixʼukxuyatʼi y iklaxtaqniu kilaqchʼitikʼan? 39¿Tavanancha ixtʼaʼanʼay u ixmanukʼantʼa lakapachʼin ex ixlhaʼanau laqtsʼinin?” 40Ex yu jalhachimoʼonu va kanaunaʼ: “Laqsaval iklajunau, incha chuncha makʼatʼik mas kun qayntaun lakatʼuniy yu kintʼalaqajun ex va tacha kilamakaniu ni kitʼin.” 41’Ex chuncha ni jalhachimoʼonuʼ va kalakjunaʼ yu taʼalinta la ixlhimaqxu: “Kilajqosmajʼaucha ni uxiknankʼan yu maqtaqalhinin untʼatʼik. Kʼapʼinchʼipitikcha laqnin taʼan laʼoxikantacha para xaʼukxtin ni aqmoqxnun kun ixmayulnin. 42Tejkan xakchavaniy, jantu aqtaun kilavavau. Tejkan xakʼoqputun xkan, jantu aqtaun kilamaʼotuu. 43Tejkan xaktiʼukxuyal tacha jachiniʼ, jantu aqtaun kilamaloqojniu. Tejkan maqaʼasasacha xakʼukxuyal, jantu kilaxtaqniu milaqchʼitikʼan. Tejkan xaktaqanʼay y tejkan xakmanukanta laka pachʼin, jantu aqtaun ixkilaʼanau laqtsʼinin.” 44’Ex chuncha yuʼuncha katanaunaʼ: “Jalhachimoʼonuʼ, ¿tavanancha ixchʼavaniycha, u ixʼoqpʼutʼun xkan, u ixʼukxuyatʼi tacha jachiniʼ, u maqaʼasasa ixʼunita, u ixtʼaʼanʼay, u ixtʼanun laka pachʼin, y jantu tuʼuchun klamakaniu?” 45Ex yu Jalhachimoʼonu va kalakjunaʼ: “Laqsaval klajunau, tejkan jantu chuncha kʼamakʼatʼik, mas va kun qayntaun lakatʼuniy yu kintʼalaqajun ex va tacha jantu kilamakaniu ni kitʼin.” 46Ex vachu naul ni Jesús: —Ex ni anchanu lapanakni kataʼanacha laqa pamaqanlqajnivan yu jantu aqtaun miʼojoy mas va tavanancha. Pero yu lajʼoxin lapanakni kataʼanacha laka jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ mas va tavanancha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\